Upphävd författning

Förordning (2005:1177) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2005-12-15
Ändring införd
SFS 2005:1177
Ikraft
2006-01-23
Upphäver
Förordning (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Inspektionen för strategiska produkter är central förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, om inte någon annan myndighet har detta till uppgift.

2 §  Inspektionen är nationell myndighet med de uppgifter som följer av lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen och förordningen (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.

3 §  Inspektionen fullgör även de uppgifter som myndigheten tilldelas enligt sådana förordningar om ekonomiska sanktioner som beslutas av Europeiska gemenskapen.

4 §  Utöver vad som följer av 1-3 §§ skall inspektionen

 1. förmedla sådan information om exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden som Sverige har åtagit sig att tillhandahålla som medlem i
  1. Europeiska unionen,
  2. Australia Group (den informella gruppen av länder för att stödja länder att minska risken för spridning av biologiska och kemiska vapen),
  3. Missile Technology Control Regime (den informella gruppen av länder för att samordna exportkontroll av missiler och missilteknologi),
  4. Nuclear Suppliers Group (gruppen av länder som bidrar till icke-spridning av kärnvapen genom att tillämpa gemensamma riktlinjer för export av kärnämnen och material samt kärnteknisk verksamhet), och
  5. Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies (gruppen av länder för exportkontroll av konventionella vapen samt produkter och teknologier med dubbla användningsområden),
 2. medverka i arbetet på området för kontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden särskilt inom de internationella organ som anges i 1 a-e,
 3. i egenskap av kontaktmyndighet samordna Sveriges praktiska kontroll-arbete inom ramen för det europeiska samarbetet med försvarsmateriel,
 4. ha ett informations- och erfarenhetsutbyte med motsvarande organ i andra länder, bevaka andra länders avslag på licensansökningar och genomföra bilaterala konsultationer enligt Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport,
 5. uppfylla de åtaganden inom sitt verksamhetsområde som i övrigt följer av Sveriges samarbete inom Europeiska unionen och följa de tillämpningsbestämmelser som överenskommits mellan Europeiska unionens medlemsstater,
 6. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete på området för exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden som regeringen bedriver,
 7. informera allmänheten om sin verksamhet, exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring, samt gällande regelverk,
 8. upprätthålla en databas med information om exportkontroll särskilt i de internationella organ som anges i 1 a-e, och
 9. främja samarbete och informationsutbyte mellan berörda myndigheter i Sverige.

5 §  Inspektionen skall varje år före den 15 februari lämna regeringen dels en redogörelse för den svenska exporten av krigsmateriel och andra strategiska produkter under det föregående kalenderåret, dels en beskrivning av viktiga tendenser inom svensk och internationell exportkontroll.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på inspektionen med undantag av 4, 5, 10-14, 21, 22, 33 och 34 §§.

Inspektionens ledning

7 §  Generaldirektören är chef för inspektionen.

Exportkontrollrådet

8 §  Ett råd för samråd i exportkontrollfrågor (Exportkontrollrådet) är knutet till inspektionen. Det består av generaldirektören och de andra ledamöter som regeringen utser för en bestämd tid. Generaldirektören är rådets ordförande.

9 §  Generaldirektören skall hålla rådet informerat om inspektionens verksamhet på exportkontrollområdet.

10 §  Generaldirektören skall samråda med rådet innan inspektionen lämnar över ett ärende till regeringen för prövning enligt 1 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, 4 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa paragrafer.

[S2]Generaldirektören bestämmer vilka andra ärenden som före avgörandet skall läggas fram för rådet för samråd.

11 §  Inspektionen skall inför varje sammanträde i god tid till rådet lämna det skriftliga underlag som rådets ledamöter behöver för att ta ställning till de frågor som skall behandlas.

12 §  Rådets sakkunniga i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor är den statssekreterare som svarar för exportkontrollfrågor, det utrikesråd i Utrikesdepartementet som Regeringskansliet bestämmer och statssekreteraren i Försvarsdepartementet eller den som någon av dem sätter i sitt ställe. Generaldirektören får kalla även andra sakkunniga och experter till sammanträden för att lämna den information som behövs.

13 §  Inspektionen skall tillsammans med rådets ledamöter verka för att upprätthålla och utveckla ledamöternas kompetens på området för kontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Teknisk-vetenskapliga rådet

14 §  Ett teknisk-vetenskapligt råd (Teknisk-vetenskapliga rådet) är knutet till inspektionen. Det består av generaldirektören och de andra ledamöter som regeringen utser för en bestämd tid. Generaldirektören är rådets ordförande.

Ärendenas handläggning

15 §  Inspektionens ärenden avgörs av generaldirektören.

[S2]Ärenden som inte behöver prövas av generaldirektören får avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Generaldirektörens ställföreträdare

16 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

Ändringar

Förordning (2005:1177) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Ikraftträder
2006-01-23

Ändring, SFS 2007:1219

Omfattning
upph.