Inaktuell version

Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-03-30
Ändring införd
SFS 2006
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan är inte med här.

Inledande bestämmelser

1 §  Fordonsskatt skall betalas till staten enligt denna lag för sådana personbilar som avses i 3 § samt för lätta bussar och lätta lastbilar.

[S2]För övriga fordon finns bestämmelser om skatt på fordon i vägtrafikskattelagen (2006:227).

2 §  Vid tillämpningen av denna lag gäller 1 kap.2-5, 7 och 8 §§ samt 2 kap. 3 §vägtrafikskattelagen (2006:227). För personbilar klass I gäller även 2 kap. 11 § vägtrafikskattelagen.

[S2]Med skattevikt avses tjänstevikten för personbilar klass I samt totalvikten för personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Skatteplikt

3 §  Följande fordon är, om annat inte följer av 4 §, skattepliktiga om de är eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade, nämligen

 1. personbilar klass I som
  1. enligt uppgift i vägtrafikregistret är av modellår 2005 eller tidigare, och
  2. inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, samt
 2. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Undantag från skatteplikt

Skattskyldighet

5 §  Skattskyldig för ett visst fordon är den som anses som ägare av fordonet enligt 2 kap. 4 § andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227).

Skattens storlek

6 §  Fordonsskatten skall betalas för ett skatteår eller, om skatten för ett fordon överstiger 3 600 kronor för ett helt år, för en skatteperiod.

[S2]Fordonsskattens storlek för ett skatteår framgår av bilagan till denna lag. För en skatteperiod är skatten en tredjedel av skatten för ett helt år.

[S3]När det gäller skattens storlek för en del av ett skatteår eller en skatteperiod samt för de fall när ett fordons beskaffenhet eller användning ändras tilllämpas bestämmelserna i 2 kap.13 och 14 §§vägtrafikskattelagen (2006:227).

Nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt

Övriga bestämmelser

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:228) om särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.
 2. Fordonsskatt som avser tid före utgången av april 2006 skall, med avseende på skatteplikten och skattens storlek, beräknas enligt fordonsskattelagen (1988:327).
 3. Om fordonsskatt på grund av denna lag skall tas ut med ett annat belopp än tidigare och fordonsskatt har beslutats för tid efter ikraftträdandet enligt fordonsskattelagen, behöver inte tillkommande belopp betalas in om det understiger 200 kronor. Överskjutande belopp skall inte återbetalas om det understiger 100 kronor.
 4. Bestämmelserna i 14 a och 14 c §§fordonsskattelagen gäller fortfarande beträffande sådana fordon som vid ikraftträdandet omfattas av bestämmelserna.
 5. Brukandeförbud som har inträtt med stöd av 64 § fordonsskattelagen skall gälla som användningsförbud enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227).
 6. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts med en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
Bilagan är inte med här.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2006:472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Förarbeten
Rskr. 2005/06:290, Prop. 2005/06:167, Bet. 2005/06:SkU27
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:1392) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Förarbeten
Rskr. 2007/08:89, Prop. 2007/08:11, Bet. 2007/08:SkU17
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2009:1470) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1471) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
ändr. 1, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2011:479) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Förarbeten
Rskr. 2010/11:243
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2011-06-01

Lag (2012:769) om ändring i lagen (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Förarbeten
Rskr. 2012/13:37, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:FiU1
Omfattning
ändr. bil. i 2009:1472

Lag (2013:966) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:1503) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-01-01