Förordning (2019:383) om fordons registrering och användning

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2019-05-29
Ändring införd
SFS 2019:383 i lydelse enligt SFS 2024:606
Ikraft
2019-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-07-02

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.

[S2]I militärtrafikförordningen (2009:212) finns särskilda bestämmelser om registrering av fordon som gäller i stället för bestämmelserna i denna förordning.

[K1]2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

[K1]3 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

[K1]4 §  Bestämmelserna i denna förordning om ägaren av ett fordon tillämpas på innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas

 1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller
 2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

[K1]5 §  Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret eller den som innehar det under sådana omständigheter som anges i 4 § inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har registrerats i vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna förordning i stället på förmyndaren.

[S2]I 2 kap.3 och 5 §§, 5 kap. 12 § och 10 kap. 2 § finns särskilda bestämmelser om registrering av förmyndare.

Prövningen av frågor om registrering

[K2]1 §  I 6 kap. finns bestämmelser om avregistrering av fordon som har registrerats enligt detta kapitel. Bestämmelser om tillfällig registrering av fordon finns i 15-22 §§ lagen (2019:370) om fordons registrering och användning och i 10 kap. denna förordning.

/Upphör att gälla U: 2024-08-15/

[K2]2 §  Frågor om registrering prövas efter ansökan, om de avser

 1. nya fordon som har tillverkats i Sverige av yrkesmässiga fordonstillverkare, eller
 2. nya fordon som har förts in till Sverige av registrerade importörer.

/Träder i kraft I: 2024-08-15/

2 §  Frågor om registrering prövas efter ansökan, om de avser

 1. nya fordon som har tillverkats i Sverige av yrkesmässiga fordonstillverkare,
 2. nya fordon som har förts in till Sverige av registrerade importörer, eller
 3. fordon som har förts in till Sverige inom ramen för avtalet den 5 december 2023 mellan Sverige och Amerikas förenta stater om försvarssamarbete. Förordning (2024:606).

[K2]3 §  En ansökan om registrering ska göras av fordonets ägare och vara skriftlig. Den ska innehålla

 1. uppgifter om ägarens identitet,
 2. de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert identifieras, och
 3. i förekommande fall uppgifter, till ledning för beskattningen, om användningen av en traktor, ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton, en tung terrängvagn, ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon eller en släpvagn i visst fall.

[S2]Till en ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 2.

[S3]Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2019:370) om fordons registrering och användning ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras.

[K2]4 §  För andra fordon än sådana som anges i 2 § prövas frågor om registrering efter anmälan från ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller fått ett enskilt godkännande. Enligt 4 kap.8 och 18 §§fordonsförordningen (2009:211) ska fordonet ha godkänts vid en ursprungskontroll innan det genomgår provning för ett enskilt godkännande eller registreringsbesiktigas.

[S2]Till en anmälan ska besiktningsorganet bifoga de uppgifter som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 2.

Ursprungskontroll

[K2]5 §  Transportstyrelsen ska göra en ursprungskontroll av ett fordon efter ansökan av fordonets ägare. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla

 1. uppgifter om ägarens identitet, och
 2. de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert identifieras.

[S2]Till ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 2.

[S3]Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2019:370) om fordons registrering och användning ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras.

[K2]6 §  Ett fordon får godkännas vid en ursprungskontroll endast om dess ursprung med säkerhet kan fastställas. Vid en sådan kontroll ska fordonets identitet kontrolleras med utgångspunkt i tidigare registrering, fordonsidentifieringsnummer eller annan märkning för identifiering. Det ska även kontrolleras om fordonet är efterlyst, om lämnade uppgifter och bifogade handlingar styrker det uppgivna ursprunget och om bifogade handlingar är äkta och giltiga.

[S2]Ett godkännande enligt första stycket upphör att gälla om fordonet byter ägare innan det registreras och i annat fall fem år efter den dag då godkännandet meddelades.

Förutsättningar för registrering

[K2]7 §  När sådana uppgifter har lämnats som anges i 3 § första stycket 1 och 2 eller 4 § andra stycket ska fordonet registreras. Registrering får dock vägras om

 1. fordonet är efterlyst,
 2. det efter godkänd ursprungskontroll av ett fordon som avses i 4 § har framkommit uppgifter som, om de hade framkommit tidigare, skulle ha medfört att fordonet underkänts vid kontrollen,
 3. det beträffande ett fordon som inte har godkänts vid en registrerings-besiktning framgår att fordonet är konstruerat för vänstertrafik, och det inte framgår att fordonet uppfyller de krav som gäller i Sverige, eller
 4. fordonet begärs registrerat med stöd av ett typgodkännande för fordon i små serier och antalet fordon som har registrerats under året med stöd av detta redan uppgår till det maximalt tillåtna antalet.

[S2]I 4 kap. 1 § finns bestämmelser om avställning av fordon vid registreringen.

[K2]8 §  Andra nya EG-motorfordon och nya släpvagnar till sådana fordon än sådana som anges i 2 § får registreras endast om de omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande.

[S2]Första stycket gäller inte

 1. fordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg,
 2. prototyper av fordon som används på väg för utförande av ett särskilt provningsprogram under en tillverkares ansvar, under förutsättning att de särskilt har konstruerats och tillverkats för detta ändamål, eller
 3. fordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § fordonsförordningen (2009:211) har beslutat ska gälla i Sverige och som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla.

[S3]Ett nationellt typgodkännande som har meddelats med stöd av 3 kap. 4 § 1 b fordonsförordningen ska inte anses som ett i Sverige giltigt typgodkännande vid tillämpningen av denna paragraf. Förordning (2020:740).

[K2]9 §  Bestämmelserna i 8 § gäller inte vid tillfällig registrering av fordon enligt 17 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.

Hinder för registrering

[K2]10 §  Ett fordon som har avregistrerats enligt 6 kap. 4 § får inte registreras på nytt.

Utryckningsfordon

[K2]11 §  Följande motorfordon ska antecknas som utryckningsfordon, om de vid ett enskilt godkännande eller en registreringsbesiktning enligt 4 kap.fordonsförordningen (2009:211) har godkänts eller i ett intyg om överensstämmelse har betecknats som utryckningsfordon:

 1. Ett motorfordon som har godkänts vid en lämplighetsbesiktning enligt 5 kap. 1 § 5 fordonsförordningen och som är inrättat för transport av sjuka eller skadade och är avsett att användas uteslutande för detta ändamål av den som ingår i en sådan organisation som avses i 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
 2. Ett motorfordon som är avsett att användas endast av
  1. en statlig brandkår eller en kommunal organisation för räddningstjänst eller ett spårvägs- eller järnvägsföretag för att bereda hjälp vid eller förhindra olycksfall eller undanröja trafikhinder, eller
  2. en polisman, tulltjänsteman eller kustbevakningstjänsteman i brådskande tjänsteutövning.

Nationalitetsmärke

[K2]12 §  Ett registrerat fordon som används utomlands ska baktill vara försett med ett nationalitetsmärke.

[S2]Märket får inte fästas så att det kan förväxlas med registreringsnumret eller kan göra det svårare att läsa.

Fordon i internationell vägtrafik i Sverige m.m.

[K2]13 §  Ett fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska vara registrerat i en främmande stat.

[S2]Fordonet behöver dock inte vara registrerat om det enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning får användas här utan att vara registrerat. Ett släpfordon behöver inte vara registrerat om det får användas i sitt hemland utan registrering. Inte heller behöver en moped klass I eller en motorcykel vara registrerad

 1. om den har införts och används av en person som är bosatt utomlands men som tillfälligt vistas här,
 2. om den uppfyller de villkor som gäller för ett sådant fordon i brukarens hemland,
 3. om motorn har en slagvolym som inte överstiger 50 kubikcentimeter, och
 4. om den som infört mopeden eller motorcykeln får använda den i sitt hemland utan körkort eller därmed jämförlig handling.

[K2]14 §  Vid färd med ett registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska föraren medföra ett registreringsbevis som är utfärdat enligt rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/46/EU, eller ett registreringsbevis som visar

 1. registreringsnumret,
 2. datum för den första registreringen eller fordonets tillverkningsår,
 3. namn och adress beträffande den person som beviset har utfärdats för,
 4. tillverkarens namn eller varumärke,
 5. fordonets tillverknings- eller serienummer,
 6. fordonets totalvikt, om fordonet är avsett för godstransporter, och
 7. bevisets giltighetstid, om den inte är obegränsad.

[S2]Vid färd med ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige ska dragfordonets förare medföra ett bevis om att fordonet får användas i trafik i sitt hemland. Beviset ska innehålla de uppgifter som anges i första stycket 2-7.

[S3]De handlingar som avses i första och andra styckena ska på begäran överlämnas för kontroll till en bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman. Uppgifterna i handlingarna ska vara angivna antingen med enbart latinska bokstäver eller engelsk kursivstil eller också upprepade i denna form. Handlingarna ska vara i sådant skick att de kan läsas utan svårighet.

[K2]15 §  Ett registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska vara försett med registreringsskyltar som visar fordonets registreringsnummer.

[S2]Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill vara försett med en skylt som visar dragfordonets registreringsnummer. Om flera oregistrerade släpfordon dras av ett dragfordon, ska skylten vara placerad på det sista släpfordonet.

[K2]16 §  Varje registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill ha ett nationalitetsmärke som visar i vilken stat fordonet är registrerat.

[S2]Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill vara försett med ett nationalitetsmärke för den stat där dragfordonet är registrerat. Detta gäller dock inte om dragfordonet är registrerat i Sverige.

[S3]Nationalitetsmärket ska bestå av högst tre latinska bokstäver. De bokstäver som betecknar de olika staterna bestäms genom överenskommelser med dessa stater.

[S4]Första och andra styckena gäller inte fordon som används vid samarbete enligt 2, 4 eller 4 a kap. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete. Bestämmelserna gäller inte heller fordon som används av danska polismän vid färd på svenskt territorium på den fasta förbindelsen över Öresund som den definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samarbete i Öresundsregionen. Förordning (2020:88).

Särskilda bestämmelser för fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge

[K2]17 §  I stället för vad som anges i 14 § gäller för motordrivna fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge och släpfordon som är kopplade till dem, att fordonens registreringsskyltar ska godtas som bevis för registreringen. Dessutom ska godtas

 1. för andra danska fordon än personbilar och motorcyklar och till personbilar kopplade släpfordon: "inregistreringsattest",
 2. för finska fordon: registerutdrag för fordonet eller registreringsbevis som visar att fordonet får användas i utlandet eller interimsintyg, och
 3. för norska fordon: "vognkort".

[K2]18 §  Som identitetshandling för sådana fordon som avses i 8 § andra stycket lagen (2019:370) om fordons registrering och användning ska godtas

 1. för danska fordon: "registreringsattest",
 2. för finska fordon: "provnummerskyltar" tillsammans med intyg om rätt att använda sådana skyltar, och
 3. för norska fordon: "prøvekjennemerke" tillsammans med "vognkort for årsprøvekjennemerke" eller "kjøreseddel for dagsprøvekjennemerke" i original.

[K2]19 §  Som bevis för ett sådant tillstånd som avses i 8 § tredje stycket lagen (2019:370) om fordons registrering och användning ska godtas

 1. i Danmark utfärdad tillfällig "inregistreringsattest" och gränsskylt,
 2. i Finland utfärdat interimistiskt registreringsbevis och motsvarande skylt eller interimsintyg och motsvarande SF- skylt, och
 3. i Norge utfärdat "vognkort" och motsvarande skylt för särskild registrering.

[S2]Fordonen ska dessutom vara försedda med hemlandets nationalitetsmärke.

Registreringsnummer och registreringsbevis

[K3]1 §  Transportstyrelsen ska i samband med registreringen av ett fordon tilldela det ett registreringsnummer.

[S2]Registreringsnumret ska bestå av

 1. tre bokstäver och tre siffror, eller
 2. tre bokstäver, två siffror och en bokstav.

[S3]Transportstyrelsen ska utfärda ett registreringsbevis för varje registrerat fordon om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

[K3]2 §  Ett registreringsbevis ska innehålla tekniska uppgifter om fordonet. Det ska även innehålla uppgifter om fordonets registrerade ägare, en för handlingen unik behörighetskod och ett utrymme för anmälan eller ansökan till Transportstyrelsen.

[K3]3 §  Ett registreringsbevis ska utfärdas på nytt när någon uppgift i beviset har ändrats eller när det har använts för en anmälan eller ansökan enligt denna förordning. Ett nytt registreringsbevis ska också utfärdas efter ansökan av fordonets ägare.

När ett nytt registreringsbevis har utfärdats, ersätter det tidigare utfärdade bevis. Allmänna bestämmelser om registreringsskyltar

[K3]4 §  När ett fordon har registrerats ska Transportstyrelsen tillhandahålla två registreringsskyltar för bil och en registreringsskylt för motorcykel, moped klass I, traktor, motorredskap, terrängmotorfordon eller släpfordon.

[K3]5 §  Ett registrerat fordon får bara användas om det är försett med registreringsskyltar i föreskriven ordning.

[S2]Första stycket gäller dock inte om fordonet används vid färd kortaste lämpliga väg till Polismyndigheten för att fordonet ska förses med en provisorisk registreringsskylt.

[K3]6 §  På en bil ska den ena registreringsskylten placeras framtill och den andra baktill. På en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon ska registreringsskylten placeras framtill. På en motorcykel, en moped klass I eller ett släpfordon ska registreringsskylten placeras baktill.

[S2]Om det medför en avsevärd olägenhet att ha skylten framtill på en traktor, ett motorredskap eller en terrängskoter eller baktill på ett släpfordon som dras av en traktor eller ett motorredskap, får den placeras på någon annan lämplig plats.

[K3]7 §  Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att avläsa.

[S2]Första stycket gäller inte när

 1. en bil används i väghållningsarbete eller liknande arbete och den ena skylten skyms av ett redskap som används i arbetet, eller
 2. en sådan extra registreringsskylt som avses i 13 § andra stycket används och den skylten och, i fråga om en bil, den andra ordinarie registreringsskylten går att avläsa.

[S3]På en registreringsskylt får inte något annat tecken eller märke sättas än ett sådant som har satts på skylten vid tillverkningen. Har ett märke satts fast på skylten enligt tidigare gällande bestämmelser behöver det dock inte tas bort. Förordning (2021:1308).

[K3]8 §  För ett registrerat fordon ska en skyltavgift tas ut för varje skylt. Avgiften tas ut när fordonet registreras. Om fordonet ställs av vid registreringen, tas dock avgiften ut när avställningen upphör eller, om detta inte sker, när fordonet avregistreras. För en taxiskylt som avses i 11 § tas avgiften ut när fordonet har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211). För en tävlingsfordonsskylt som avses i 9 § tas avgiften ut när fordonet har registrerats i vägtrafikregistret som tävlingsfordon.

[S2]Den som när avgiften ska tas ut är antecknad som ägare till fordonet i vägtrafikregistret är skyldig att betala avgiften.

Registreringsskyltar för tävlingsfordon

[K3]9 §  En registreringsskylt för ett fordon som har registrerats för användning som tävlingsfordon (tävlingsfordonsskylt) ska ha det särskiljande utseende som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § andra stycket.

[K3]10 §  Den som innehar tävlingsfordonsskyltar är skyldig att lämna in skyltarna till Transportstyrelsen när fordonet inte längre ska vara försett med sådana.

Registreringsskyltar för taxi

[K3]11 §  Ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) ska ha en särskild registreringsskylt (taxiskylt). Om fordonet anmälts för taxitrafik enligt 2 b kap. 1 § taxitrafiklagen, måste det dock inte ha en taxiskylt. Förordning (2020:632).

[K3]12 §  Den som innehar taxiskyltar är skyldig att lämna in skyltarna till Transportstyrelsen när fordonet inte längre ska vara försett med sådana.

Ersättningsskyltar, extra registreringsskyltar och provisoriska registreringsskyltar

[K3]13 §  Om en registreringsskylt har förstörts, förkommit, förändrats eller av annan anledning inte lämpligen kan användas, får fordonets ägare eller förare ansöka om en ersättningsskylt hos Transportstyrelsen eller Polismyndigheten.

[S2]Fordonets ägare får även ansöka om en extra registreringsskylt hos Transportstyrelsen för placering på last eller något annat som skymmer fordonets bakre eller främre registreringsskylt. Förordning (2021:1308).

[K3]14 §  Transportstyrelsen lämnar ut ersättningsskyltar och extra registreringsskyltar.

[S2]I samband med att en ansökan om en ersättningsskylt görs hos Polismyndigheten ska myndigheten på begäran lämna ut en provisorisk registreringsskylt. Förordning (2021:1308).

[K3]15 §  Ersättningsskyltar, extra registreringsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar får inte lämnas ut för ett fordon om användningsförbud råder för det enligt 11 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 a § lagen (2004:629) om trängselskatt, 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 44 § lagen (2024:172) om infrastrukturavgifter på väg. Detsamma gäller om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 5 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211) och fordonet är anmält för användning i taxitrafik enligt den lagen.

[S2]Om fordonet är avställt får ersättningsskyltar, extra registreringsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar lämnas ut endast om det hade fått ske om fordonet hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt de lagar som anges i första stycket.

[S3]Om ett fordons registreringsskyltar har tagits om hand enligt 11 b § lagen om felparkeringsavgift, 28 § lagen om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 c § lagen om trängselskatt, 6 kap. 3 § vägtrafikskattelagen, 8 § lagen med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 50 § 1 lagen om infrastrukturavgifter på väg, får efter ansökan ersättningsskyltar, extra registreringsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar lämnas ut till fordonets ägare när det inte längre finns något hinder mot det enligt någon av dessa lagar. Förordning (2024:196).

[K3]16 §  Polismyndigheten ska genast underrätta Transportstyrelsen om att en ansökan om en ersättningsskylt har gjorts och att en provisorisk skylt har lämnats ut.

[S2]När ett fordons registreringsskyltar har tagits om hand i något fall som avses i 15 § ska Polismyndigheten anmäla det till Transportstyrelsen.

[K3]17 §  Ett fordon får användas med en provisorisk registreringsskylt endast till dess att fordonets ägare eller förare har fått en ersättningsskylt. En ersättningsskylt ska så snart som möjligt placeras på fordonet.

[K3]18 §  Det som anges om registreringsskyltar gäller i tillämpliga delar även ersättningsskyltar, extra registreringsskyltar och provisoriska registreringsskyltar. Förordning (2021:1308).

4 kap. Avställning och påställning av fordon

[K4]1 §  I samband med registreringen ställs ett fordon av om ägaren inte begär något annat.

[S2]Ett fordon ska dock alltid ställas av om

 1. de handlingar och uppgifter som avses i 2 kap.3 § första stycket 3 och andra stycket inte har lämnats för fordonet, eller
 2. fordonet ska registreringsbesiktigas eller genomgå ett enskilt godkännande.

[K4]2 §  I andra fall än som avses i 1 § ska ett fordon ställas av

 1. efter en fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till Transportstyrelsen, eller
 2. efter det att ett mottagningsbevis som utfärdats enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186) har kommit in till Transportstyrelsen.

[S2]En anmälan som avses i första stycket 1 ska göras skriftligen på registreringsbeviset i original eller på det sätt som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 1. I 8 kap. finns bestämmelser om direktanmälan.

[K4]3 §  En anmälan om avställning är inte fullständig förrän Transportstyrelsen har fått in uppgift om den behörighetskod som framgår av registreringsbeviset.

[S2]Uppgift om behörighetskod behöver inte lämnas om anmälarens behörighet styrks genom elektronisk överföring på det sätt som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 1.

[K4]4 §  Om en anmälan om avställning görs samtidigt med en anmälan om ägarbyte på fordonets registreringsbevis, anses den som har förvärvat fordonet enligt anmälan ha ställt av fordonet.

[K4]5 §  Om det finns särskilda skäl, får ett fordon ställas av även om anmälan inte uppfyller vad som anges i 2 och 3 §§.

[K4]6 §  Avställningstiden räknas från och med den dag en anmälan om avställning eller ett mottagningsbevis som utfärdats enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186) kom in till Transportstyrelsen.

[K4]7 §  Om ett fordon har ställts av i samband med registreringen enligt 1 § andra stycket, får Transportstyrelsen på den registrerade ägarens begäran besluta att avställningen ska upphöra (påställning) när de handlingar och uppgifter som avses i 2 kap.3 § första stycket 3 och andra stycket har lämnats.

[K4]8 §  Om ett fordon ska registreringsbesiktigas, får Transportstyrelsen besluta att fordonet ska ställas på under förutsättning att fordonet godkänns vid registreringsbesiktningen och det inte finns något annat hinder mot påställning.

[K4]9 §  I andra fall än som avses i 7 eller 8 § ska ett fordon ställas på efter en fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till Transportstyrelsen. Ett fordon som har ställts av enligt 2 § första stycket 2 får dock inte ställas på.

[S2]En anmälan ska göras skriftligen på registreringsbeviset i original eller på det sätt som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 1. I 8 kap. finns bestämmelser om direktanmälan.

[S3]En anmälan om påställning är inte fullständig förrän Transportstyrelsen har fått in uppgifter om en gällande trafikförsäkring för ett trafikförsäkringspliktigt fordon och om den behörighetskod som framgår av registreringsbeviset. Uppgift om behörighetskod behöver dock inte lämnas om anmälarens behörighet styrks genom elektronisk överföring på det sätt som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 1.

[K4]10 §  Om en anmälan om påställning görs samtidigt med en anmälan om ägarbyte på fordonets registreringsbevis, anses den som har förvärvat fordonet enligt anmälan ha ställt på fordonet.

[K4]11 §  Om det finns särskilda skäl, får ett fordon ställas på även om anmälan inte uppfyller vad som anges i 9 §. Det ska dock alltid finnas uppgift om en gällande trafikförsäkring för ett trafikförsäkringspliktigt fordon.

[K4]12 §  Tiden för påställningen räknas från och med dagen för Transportstyrelsens beslut.

[K4]13 §  Ett fordon som omfattas av ett typgodkännande och som har registrerats med stöd av ett intyg om överensstämmelse får ställas på första gången endast om intyget fortfarande är giltigt.

[S2]Första stycket gäller inte fordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § fordonsförordningen (2009:211) har beslutat ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla. Förordning (2020:740).

[K4]14 §  Ett fordon som omfattas av ett nationellt typgodkännande, är försett med ett typgodkännandemärke, är åtföljt av ett typintyg och har registrerats med stöd av typintyget får ställas på första gången endast om intyget fortfarande är giltigt.

Registrerad ägare

[K5]1 §  Om ett fordon har bytt ägare, ska den registrerade ägaren och den som har förvärvat fordonet anmäla ägarbytet till Transportstyrelsen.

[S2]Har endast förvärvaren anmält ägarbytet, ska den registrerade ägaren ges tillfälle att yttra sig över anmälan innan en ny ägare får registreras. Om endast den registrerade ägaren har anmält ägarbytet, ska förvärvaren enligt anmälan ges tillfälle att yttra sig innan en ny ägare får registreras.

[K5]2 §  Den nya ägaren ska registreras från och med den dag som anges i anmälan. Om anmälan inte har kommit in till Transportstyrelsen inom tio dagar från den angivna dagen för ägarbytet, ska den nya ägaren registreras först från och med den dag anmälan kom in.

[K5]3 §  En anmälan om att en ny ägare ska registreras för ett fordon ska göras skriftligen på fordonets registreringsbevis i original, om inte något annat framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 7 eller om en anmälan har gjorts enligt 8 kap. En anmälan ska innehålla

 1. den registrerade ägarens namn,
 2. identitetsuppgifter för den som ska registreras som ägare,
 3. fordonets registreringsnummer,
 4. övriga uppgifter om fordonet som kan behövas för att det ska kunna identifieras, och
 5. uppgift om dag för ägarbytet.

[S2]För en traktor, en tung terrängvagn eller ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon ska det till ledning för beskattningen lämnas en skriftlig uppgift om användningen.

[K5]4 §  En ny ägare till ett fordon får registreras utan att en anmälan enligt 1 § har kommit in till Transportstyrelsen om

 1. det genom en dom som har fått laga kraft bestämts att någon annan än den registrerade ägaren har bättre rätt till fordonet,
 2. fordonet har sålts med stöd av lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats,
 3. fordonet har sålts med förbehåll om återtaganderätt och säljaren har utnyttjat sin rätt att återta fordonet enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.,
 4. det har utfärdats ett mottagningsbevis för fordonet enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
 5. det annars finns någon särskild anledning till det.

[S2]I fall som avses i första stycket får den nya ägaren registreras från en tidigare tidpunkt än vad som anges i 2 §.

[K5]5 §  Om ett fordon överlåts, ska det antecknas i vägtrafikregistret som utryckningsfordon eller stå kvar som ett sådant fordon endast om förutsättningarna i 2 kap. 11 § är uppfyllda.

[K5]6 §  Om ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) har bytt ägare och ägarbytet innebär att fordonet inte längre ska ha en taxiskylt, ska den nya ägaren registreras först när det finns en uppgift i registret om att taxiskylten har getts in till Transportstyrelsen i enlighet med 3 kap. 12 §.

[K5]7 §  Transportstyrelsen får vägra att registrera ett ägarbyte om fordonet är efterlyst eller taget i beslag.

Kreditköp och leasing

[K5]8 §  I en anmälan om ägarbyte ska det i förekommande fall anges att en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har överlåtit fordonet genom kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller har upplåtit fordonet med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år. I det förstnämnda fallet ska uppgift lämnas om slutdatum för den förbehållna återtaganderätten.

[K5]9 §  Om ett fordon har förvärvats eller innehas på det sätt som anges i 8 §, ska den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet respektive den som enligt registret har upplåtit nyttjanderätten ges möjlighet att yttra sig över en anmälan om ägarbyte.

[S2]Har återtaganderätt förbehållits ska yttrandet avse uppgiften om att denna rätt har förbehållits kreditgivaren. Har nyttjanderätt upplåtits på det sätt som anges i första stycket ska yttrandet avse registrering av en ny ägare till fordonet.

[K5]10 §  Om ett förbehåll om återtaganderätt har upphört eller om slutdatumet har ändrats, ska den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet genast anmäla ändringen till Transportstyrelsen. Detsamma gäller om förbehållet om återtaganderätt har överlåtits. I det senare fallet ska identitetsuppgifter lämnas om den som har förvärvat förbehållet om återtaganderätt.

[S2]Om kreditköparen begär att uppgiften om att fordonet omfattas av ett förbehåll om återtaganderätt ska tas bort, ska den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet ges möjlighet att yttra sig över begäran.

[K5]11 §  Om den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet motsätter sig att en uppgift om kreditköp med förbehåll om återtaganderätt tas bort, ska uppgiften stå kvar. Om fordonet innehas med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år, får en ny ägare registreras bara om den som har upplåtit nyttjanderätten går med på att ägarbytet registreras.

Registrering av förmyndare

[K5]12 §  Om den som i en anmälan om ägarbyte uppges ha förvärvat ett fordon inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2019:370) om fordons registrering och användning ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska anmälan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska anmälan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras.

[S2]Om en anmälan om ägarbyte saknar uppgifter enligt första stycket, ska ägarbyte inte registreras.

Namn och adress

[K5]13 §  Om en ägare av ett registrerat fordon som inte är folkbokförd eller som har tilldelats ett särskilt identifikationsnummer av Transportstyrelsen ändrar namn eller adress i landet, ska han eller hon inom en vecka efter ändringen skriftligen anmäla detta till Transportstyrelsen.

Fordons användning

[K5]14 §  En ägare som i de fall som anges i andra stycket avser att ändra användningen av ett registrerat fordon, ska före ändringen skriftligen anmäla det nya användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när ändringen avses ske.

[S2]En anmälan enligt första stycket ska göras om

 1. fordonet avses bli använt så att det ska ställas in till kontrollbesiktning enligt 6 kap. 6 § fordonsförordningen (2009:211), eller
 2. fordonet tidigare har anmälts för sådan användning som anges i 1 men inte längre avses bli använt så.

[S3]En anmälan enligt första stycket behöver dock inte göras om en sådan ska göras till Transportstyrelsen enligt yrkestrafikförordningen (2012:237), taxitrafikförordningen (2012:238) eller förordningen (1998:780) om biluthyrning.

[K5]15 §  En ägare som i de fall som anges i andra stycket avser att ändra användningen av fordonet, ska före ändringen skriftligen anmäla det nya användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när ändringen avses ske.

[S2]En anmälan enligt första stycket ska göras innan

 1. en traktor skatteklass II används så att den ska anses som en traktor skatteklass I,
 2. en traktor skatteklass I används så att den ska anses som en traktor skatteklass II,
 3. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton används så att det ska beskattas enligt skatteklass I,
 4. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton, som beskattas enligt skatteklass I, används så att det inte längre ska beskattas i den klassen,
 5. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass II, används så att fordonsskatt ska betalas,
 6. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass I, används så att den hör till skatteklass II,
 7. en släpvagn som dras endast av en traktor, ett motorredskap eller en tung terrängvagn eller en släpvagn med en skattevikt över tre ton ska dras uteslutande av ett motorfordon som inte kan drivas med dieselolja,
 8. ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon och som uteslutande eller så gott som uteslutande används för väghållningsändamål, och därför är undantaget från avgift, används för något annat ändamål,
 9. ett fordon som anges i 8 och för vilket avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon ska betalas används så att det ska vara undantaget från avgiften,
 10. en traktor skatteklass II används högst 15 dagar som en traktor skatteklass I, eller
 11. en tung terrängvagn som hör till skatteklass II används högst 15 dagar som skatteklass I.

6 kap. Avregistrering av fordon

[K6]1 §  I andra fall än när en direktanmälan görs enligt 8 kap. ska ett fordon avregistreras efter det att den registrerade ägaren till Transportstyrelsen har gjort en fullständig skriftlig anmälan på fordonets registreringsbevis i original, om inte något annat framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 7, och

 1. ägaren visar att fordonet har förstörts eller att någon annan åtgärd har vidtagits som gör det sannolikt att fordonet inte längre kommer att användas i trafik,
 2. fordonet har ändrats så att det inte längre kan hänföras till ett registreringspliktigt fordonsslag,
 3. fordonet har registrerats i det militära fordonsregistret enligt militär-trafikförordningen (2009:212),
 4. en ansökan om tillfällig registrering enligt 17 § första stycket 1 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning har beviljats för ett fordon som inte är nytt eller det visas att fordonet på något annat sätt varaktigt har förts ut ur landet, eller
 5. ägaren har förlorat fordonet genom brott och det inte har anträffats inom två år därefter.

[S2]En bil med en totalvikt om högst 3,5 ton får, om det inte finns särskilda skäl för något annat, avregistreras på grund av någon omständighet som avses i första stycket 1 endast om ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186) lämnas in tillsammans med en anmälan om avregistrering.

[S3]Ett skrotningsintyg som har utfärdats av den som är godkänd av en behörig myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att utfärda sådana intyg ska godtas som underlag för en anmälan om avregistrering enligt detta kapitel.

[S4]Till en anmälan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 2.Förordning (2021:1308).

[K6]2 §  För att en anmälan om avregistrering enligt 1 § ska vara fullständig krävs att något av följande har kommit in till Transportstyrelsen:

 1. fordonets registreringsskyltar,
 2. ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186) av vilket det framgår att registreringsskyltarna har tagits om hand för skrotning, eller
 3. en skriftlig anmälan om att registreringsskyltarna har förstörts eller förkommit på något annat sätt.

[K6]3 §  Ett fordon får avregistreras även om en anmälan enligt 1 och 2 §§ inte har gjorts om Transportstyrelsen

 1. får veta att någon av de händelser som avses i 1 § första stycket har inträffat, eller
 2. annars har anledning att anta att fordonet inte längre finns i behåll eller kommer att användas i trafik.

[K6]4 §  Ett fordon ska avregistreras från och med den dag en fullständig anmälan om avregistrering har kommit in till Transportstyrelsen. Avregistreras ett fordon enligt 3 § gäller avregistreringen från och med den dag beslutet meddelades.

[S2]Trots första stycket får ett fordon avregistreras från och med den dag fordonet enligt intyg har registrerats i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett sådant intyg ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom två månader från registreringen. Förordning (2021:1308).

7 kap. Underrättelser om fordon

[K7]1 §  Transportstyrelsen ska underrätta fordonsägaren om

 1. det finns något hinder mot att använda ett fordon när skatt påförs för detta,
 2. det i vägtrafikregistret förs in en uppgift om ett förhållande som innebär att ett fordon inte får användas,
 3. körförbud eller föreläggande om kontrollbesiktning meddelas i fråga om ett avställt fordon,
 4. det i vägtrafikregistret förs in en uppgift om ägarbyte i fråga om ett fordon som inte är avställt och som enligt uppgift i registret inte får användas, eller
 5. ett fordon har avregistrerats.

[S2]När en fordonsägare underrättas om att ett fordon har avregistrerats ska fordonsägaren i förekommande fall informeras om skyldigheten att lämna in fordonets registreringsskyltar eller att anmäla att skyltarna har förstörts eller förkommit.

[K7]2 §  Transportstyrelsen ska, när ett fordon registreras, underrätta

 1. Försvarsmakten om registreringen, och
 2. aktuell försäkringsanstalt om uppgiven försäkring och fordonets registreringsnummer.

[K7]3 §  Transportstyrelsen ska underrätta Försvarsmakten, om en uppgift i vägtrafikregistret för ett fordon som ingår i totalförsvarets fordonsregister ändras.

[K7]4 §  Transportstyrelsen ska, om en uppgift om en trafikförsäkring lämnas av någon annan än en försäkringsanstalt vid något annat tillfälle än vid registrering, underrätta aktuell försäkringsanstalt om försäkringen och, om beviset avser ett visst fordon, fordonets registreringsnummer. Uppgift ska också lämnas om att ett fordon omfattas av trafikförsäkring enligt ett tidigare ingivet bevis.

[S2]Transportstyrelsen ska, om det saknas en uppgift i vägtrafikregistret om gällande trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat och inte är avställt, underrätta Trafikförsäkringsföreningen om detta.

[K7]5 §  En försäkringsanstalt ska underrätta Transportstyrelsen om att en trafikförsäkring har tecknats för ett registrerat fordon och för den som har meddelats saluvagnslicens. Underrättelsen ska ha kommit in till Transport-styrelsen inom tio dagar från det att försäkringen tecknades.

[K7]6 §  Skatteverket ska underrätta Transportstyrelsen om de ändringar av uppgifter i folkbokföringsdatabasen eller beskattningsdatabasen som är av betydelse för vägtrafikregistreringen.

[K7]7 §  Ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574), hos vilket ett fordon har registreringsbesiktigats enligt 4 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211), ska anmäla detta och lämna de uppgifter som behövs till Transportstyrelsen.

[K7]8 §  I de fall en uppgift om en beteckning på en skylt för beskickningsfordon eller om skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska föras in i vägtrafikregistret svarar Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för att Transportstyrelsen underrättas om uppgiften.

[K8]1 §  Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta att följande uppgifter för registrering i vägtrafikregistret får lämnas till styrelsen genom elektronisk överföring på det sätt som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 1 (direktanmälan):

 1. ägarbyte,
 2. avregistrering,
 3. avställning,
 4. påställning,
 5. förbehåll om återtaganderätt vid kreditköp,
 6. nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år,
 7. användning av fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton i uthyrningsrörelse,
 8. trafikförsäkring,
 9. godkännande vid efterkontroll av en ackrediterad verkstad,
 10. mottagningsbevis utfärdat enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186), och
 11. skrotningsintyg utfärdat enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186).

[K8]2 §  Ett medgivande enligt 1 § får lämnas till en försäkringsanstalt och till den som i sin yrkesmässiga verksamhet har hand om fordon och som bedöms ha förutsättningar att lämna uppgifter på ett tillförlitligt sätt.

[S2]Ett medgivande får återtas om förutsättningarna för det inte längre finns eller om det finns någon annan särskild anledning att återta det.

[K8]3 §  Anmälningar om påställning får avse endast sådana fordon som uppgiftslämnaren är registrerad ägare till.

[S2]Andra anmälningar än om påställning får avse även sådana fordon som uppgiftslämnaren har förvärvat eller, i fråga om en försäkringsanstalt, har tagit hand om i samband med ett skadefall.

[S3]Om en anmälan om påställning görs samtidigt med en anmälan om ägarbyte, anses den som har förvärvat fordonet enligt anmälan ha ställt på fordonet även om han eller hon inte är att anse som registrerad ägare till fordonet.

[S4]Anmälningar om ägarbyte får inte avse överlåtelser till någon som inte har fyllt 18 år.

[K8]4 §  Avställningstiden räknas från och med den dag då uppgiften fördes in i vägtrafikregistret.

[K8]5 §  Om den nya uppgiften har betydelse endast för uppgiftslämnaren, utfärdas inget nytt registreringsbevis efter en direktanmälan.

Ansökan

[K9]1 §  En ansökan om saluvagnslicens ska vara skriftlig och på det sätt som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 2 innehålla uppgifter om rörelsens företagsnamn, omfattning och de förhållanden under vilka rörelsen bedrivs.

[K9]2 §  Ett bevis om trafikförsäkring som avser samtliga motordrivna fordon som ska användas med saluvagnsskylt ska ges in tillsammans med ansökan, om det inte av vägtrafikregistret framgår att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonen.

Saluvagnsskyltar

[K9]3 §  Ett fordon som används med stöd av en saluvagnslicens ska vara försett med en saluvagnsskylt. En sådan skylt ska vara placerad baktill på en bil, en motorcykel, en moped klass I eller ett släpfordon och framtill på en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon.

[S2]När en registreringsskylt har tillhandahållits för ett fordon ska fordonet genast förses även med denna skylt.

[K9]4 §  Transportstyrelsen tillhandahåller saluvagnsskyltar.

[S2]Om saluvagnsskylten har förstörts eller förkommit, kan innehavaren efter en skriftlig anmälan till Transportstyrelsen få ut en ny skylt med en annan beteckning än den som fanns på den tidigare skylten.

[K9]5 §  En saluvagnsskylt som har lämnats ut under ett visst kalenderår får användas även efter det årets utgång så länge saluvagnslicensen gäller, om innehavaren årligen betalar vägtrafikregisteravgift enligt 9 §, betalar saluvagnsskatt och håller fordonen trafikförsäkrade.

[K9]6 §  Bestämmelserna i 3 kap.5 och 7 §§ gäller i tillämpliga delar för saluvagnsskyltar.

[S2]I 12 kap. 5 § finns bestämmelser om rätt för en polisman att i vissa fall ta om hand en saluvagnsskylt.

[K9]7 §  Om en saluvagnslicens har återkallats eller om rätten att använda saluvagnsskylt har upphört av någon annan anledning, ska en utlämnad skylt omedelbart lämnas in till Transportstyrelsen. Om en skylt har förstörts eller förkommit, ska detta skriftligen anmälas till Transportstyrelsen.

Underrättelseskyldighet

[K9]8 §  Om en myndighet har anledning att anta att en saluvagnslicens har utnyttjats i strid med bestämmelserna om saluvagnslicens eller att det annars finns anledning att återkalla en sådan licens, ska det anmälas till Transportstyrelsen.

Avgifter

[K9]9 §  För varje saluvagnsskylt ska en avgift tas ut.

[S2]Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en saluvagnsskylt registreras betala en vägtrafikregisteravgift. En sådan avgift ska därefter årligen under december månad betalas för det följande året för varje fordon som är anmält att användas samtidigt med stöd av licensen.

[S3]Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Därvid ska 3 kap. 2 §, 4 kap.1-7, 9 och 10 §§, 5 kap.7 och 17 §§, 7 kap. och 8 kap.2-4 §§vägtrafikskattelagen samt 10 och 11 §§vägtrafikskatteförordningen (2006:242) tillämpas.

[S4]Om saluvagnsskatt inte ska betalas, ska avgiften tas ut på det sätt som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 1. Om en sådan avgift inte betalas i rätt tid, ska avgiften lämnas för indrivning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om det inte krävs från allmän synpunkt. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken. Överklagande av ett beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

Ansökan

[K10]1 §  En ansökan om tillfällig registrering ska göras skriftligen av fordonets ägare eller, i fall som avses i 17 § första stycket1-3 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, av den som avser att förvärva fordonet. Den ska innehålla

 1. uppgifter om sökandens identitet, och
 2. de uppgifter som behövs om fordonet för att det ska kunna säkert identifieras.

[S2]Till ansökan ska ett bevis om trafikförsäkring för ett trafikförsäkringspliktigt fordon bifogas, om det inte framgår av vägtrafikregistret att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet.

[S3]I fall som avses i 16 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning ska en ansökan om tillfällig registrering göras inom en vecka från den dag då fordonet fördes in i landet.

[K10]2 §  Till ansökan ska de handlingar och uppgifter bifogas som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 2.

[S2]Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2019:370) om fordons registrering och användning ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras.

[K10]3 §  Fordon som avses i 17 § första stycket1-3 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning ska föras ut ur landet inom den tid som den tillfälliga registreringen gäller. Om så inte sker och det är fråga om ett fordon som utgör en icke-unionsvara enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, ska det anmälas till Tullverket.

Följder av registreringen

[K10]4 §  När en tillfällig registrering har beslutats ska Transportstyrelsen tillhandahålla särskilda registreringsskyltar (interimsskyltar). Ett fordon som används med stöd av en tillfällig registrering ska vara försett med sådana skyltar.

[S2]Bestämmelserna i 3 kap.5-8 §§ gäller i tillämpliga delar för interims-skyltar. En interimsskylt får dock inte vara provisorisk. Förordning (2024:196).

[K10]5 §  Transportstyrelsen ska underrätta den försäkringsanstalt där fordonet är trafikförsäkrat om registreringen.

[K10]6 §  Om ett fordon används med stöd av en tillfällig registrering, ska ett beslut om den tillfälliga registreringen medföras vid färd och på tillsägelse visas upp för en polisman eller en bilinspektör.

Förutsättningar och hinder för registrering

[K10]7 §  Ett fordon som har förts in till Sverige för att användas stadigvarande här och som registreras efter en anmälan enligt 2 kap. 4 §, ska vara godkänt vid en ursprungskontroll enligt 2 kap.5 och 6 §§ innan en tillfällig registrering beslutas.

[S2]I fråga om andra fordon än sådana som anges i första stycket får tillfällig registrering vägras om fordonet är efterlyst eller om dess identitet är oklar på grund av att lämnade uppgifter om tidigare registrering, fordonsidentifieringsnummer eller annan märkning för identifiering inte har kunnat säkerställas vid en kontroll.

[S3]Tillfällig registrering ska inte beslutas om det finns ett användningsförbud för fordonet enligt 11 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 a § lagen (2004:629) om trängselskatt, 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 44 § lagen (2024:172) om infrastrukturavgifter på väg. Förordning (2024:196).

Underrättelseskyldighet

[K10]8 §  En myndighet som har anledning att anta att förutsättningarna för en tillfällig registrering inte är uppfyllda, ska anmäla detta till Transportstyrelsen.

11 kap. Särskilda fordonsskyltar

Skyltar för beskickningsfordon

[K11]1 §  Om ett fordon ägs av någon som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatt, ska fordonet tilldelas skyltar för beskickningsfordon.

[K11]2 §  Sammansättningen av tecken på skyltar för beskickningsfordon bestäms av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med hänsyn till det berörda landet och den ställning som den som äger eller använder fordonet har. Om dessa förhållanden ändras, ska fordonet tilldelas nya skyltar.

[K11]3 §  Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) prövar frågor om tilldelning av skyltar för beskickningsfordon och svarar även för att dessa tillhandahålls.

[K11]4 §  Om skatteplikt inträder för fordonet, ska Transportstyrelsen tillhandahålla registreringsskyltar för fordonet. För tiden till dess att sådana skyltar har lämnats ut ska Polismyndigheten tillhandahålla provisoriska registre- ringsskyltar. Under den tiden får fordonet användas med dessa skyltar.

[K11]5 §  Bestämmelserna i 3 kap.5-8 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om skyltar för beskickningsfordon.

Personliga fordonsskyltar

[K11]6 §  Med personliga fordonsskyltar avses skyltar med en särskild teckenkombination.

[K11]7 §  Rätten att använda personliga fordonsskyltar för ett registrerat fordon och förlängning av en sådan rätt upplåts av Transportstyrelsen till ett pris som Trafikverket bestämmer.

[K11]8 §  Transportstyrelsen ska tillhandahålla personliga fordonsskyltar när styrelsen har underrättats om vilket fordon skyltarna ska användas för.

[S2]Transportstyrelsen prövar också frågan om utfärdande av nya personliga fordonsskyltar.

[K11]9 §  Personliga fordonsskyltar får efter anmälan till Transportstyrelsen flyttas över till ett annat fordon som ägs av den som har rätt att använda dem. Hur skyltarna i övrigt får användas framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § andra stycket.

[S2]Rätten att använda personliga fordonsskyltar gäller i tio år med möjlighet till förlängning med perioder om fem eller tio år.

[K11]10 §  Bestämmelserna i 3 kap.5-8 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om personliga fordonsskyltar.

Ansvar

[K12]1 §  Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fordon i strid med

 1. 2 kap. 13, 15 eller 16 §,
 2. 3 kap. 5 §, 7 § första eller tredje stycket, 17 §, 18 § jämförd med 3 kap. 5 § eller 7 § första eller tredje stycket,
 3. 9 kap. 3 § första stycket, 6 § första stycket jämförd med 3 kap. 5 § eller 7 § första eller tredje stycket,
 4. 10 kap.4 § första eller andra stycket jämförd med 3 kap. 5 § eller 7 § första eller tredje stycket, eller
 5. 11 kap. 5 § eller 10 § jämförd med 3 kap. 5 § eller 7 § första eller tredje stycket.

[S2]Till samma straff döms ägaren av ett fordon, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har gjort vad som skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att hindra att fordonet användes.

[S3]Den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar någon annan förare än den som ägaren har utsett döms i ägarens ställe enligt andra stycket.

[K12]2 §  Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

 1. 2 kap. 14 §,
 2. 3 kap. 12 § eller 18 § jämförd med 3 kap. 12 §,
 3. 5 kap. 13, 14 eller 15 §,
 4. 9 kap. 7 §, eller
 5. 5 § tredje stycket andra meningen.

[S2]Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter om skyltar eller märken som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 §.

[K12]3 §  En innehavare av en saluvagnslicens som uppsåtligen eller av oaktsamhet låter någon annan obehörigen använda en saluvagnsskylt döms till böter.

[K12]4 §  Den som vid en ansökan eller en anmälan enligt denna förordning uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar en oriktig uppgift döms till böter, om inte straff för gärningen kan dömas ut enligt brottsbalken.

Omhändertagande av saluvagnsskyltar

[K12]5 §  En saluvagnsskylt får tas om hand av en polisman eller en bilinspektör, om skylten används i strid med bestämmelserna i denna förordning. När en sådan skylt tas om hand ska Transportstyrelsen underrättas.

[S2]Den polisman eller bilinspektör som har tagit hand om fordonets saluvagnsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats. Vid en sådan färd ska ett bevis om medgivandet medföras.

13 kap. Prövningsförfarande

Beslutsmyndighet

[K13]1 §  Transportstyrelsen prövar frågor och fattar beslut enligt denna förordning om inte något annat framgår av bestämmelserna.

Omprövning av beslut

[K13]2 §  Transportstyrelsen får efter omprövning ändra ett beslut som har fattats automatiserat. En begäran om omprövning av ett sådant beslut ska göras skriftligen och ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom ett år från dagen för beslutet. Ett beslut som har fattats automatiserat får också omprövas på initiativ av Transportstyrelsen inom två månader från dagen för beslutet.

[S2]Första stycket gäller inte avgifter som avses i 3 kap. 8 § och som tas ut i samband med fordonsskatt samt avgifter som avses i 9 kap. 9 § och som tas ut i samband med saluvagnsskatt.

[K13]3 §  Bestämmelser om ändring av beslut i andra fall än som avses i 2 § finns i 37-39 §§förvaltningslagen (2017:900).

Inhibition

[K13]4 §  Ett beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte beslutsmyndigheten beslutar något annat. Beslutsmyndigheten får bestämma att ett beslut som ska omprövas tills vidare inte ska gälla (inhibition).

14 kap. Överklagande

[K14]1 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning.

[S2]Följande beslut får dock inte överklagas:

 1. utformningen av registreringsskyltar som ska tillhandahållas för ett visst fordon,
 2. Polismyndighetens ställningstagande som rör provisoriska registreringsskyltar,
 3. utformningen av skyltar för beskickningsfordon,
 4. utformningen av personliga fordonsskyltar,
 5. tilldelningen av registreringsnummer och av särskild teckenkombination för personliga fordonsskyltar, och
 6. Transportstyrelsens beslut enligt 15 kap. 7 § 2.

[S3]Ett beslut som har fattats automatiserat får inte överklagas innan beslutsmyndigheten har omprövat det enligt 13 kap. 2 §. Ett överklagande av ett sådant beslut innan det har omprövats ska anses som en begäran om omprövning enligt nämnda bestämmelse.

[K14]2 §  Transportstyrelsens beslut enligt 15 kap. 7 § 1 och 8 § 1 får överklagas hos regeringen.

15 kap. Bemyndiganden och beslut i enskilda fall

Bemyndiganden

[K15]1 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. verkställigheten av lagen (2019:370) om fordons registrering och användning samt denna förordning,
 2. vilka handlingar och uppgifter som ska bifogas en anmälan eller ansökan enligt denna förordning,
 3. storleken på de avgifter som avses i 3 kap. 8 § och 9 kap. 9 § och hur de ska tas ut,
 4. att bestämmelserna i denna förordning om registrerade importörer ska gälla även andra som bedriver yrkesmässig import av fordon,
 5. att bestämmelserna i denna förordning om yrkesmässiga fordonstillverkare ska gälla även andra än dem som innehar ett typgodkännande för fordon,
 6. att ett annat motorfordon än ett sådant som avses i 2 kap. 11 § får antecknas som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,
 7. undantag från kravet i 5 kap. 3 § och 6 kap. 1 § på att en anmälan om ägarbyte respektive avregistrering ska ske på fordonets registreringsbevis i original, och
 8. avgifter för ersättningsskyltar, provisoriska registreringsskyltar och särskilda fordonsskyltar och för ärendehandläggning enligt lagen om fordons registrering och användning och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om registreringsbevis, utformningen av registreringsskyltar, hur personliga fordonsskyltar får användas och om förfarandet i de avseenden som regleras i denna förordning.

[K15]2 §  Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § första stycket 1, 3 eller 8 eller ytterligare föreskrifter om förfarandet med stöd av 1 § andra stycket ska styrelsen höra

 1. Polismyndigheten, om föreskrifterna avser myndighetens verksamhet,
 2. Tullverket, om föreskrifterna avser verkets verksamhet,
 3. Försvarsmakten, om föreskrifterna avser registrering av fordon som förs över från det militära fordonsregistret till vägtrafikregistret, och
 4. Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), om föreskrifterna avser avgifter för skyltar för beskickningsfordon.

[S2]Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § första stycket 4 i fråga om den som importerar fordon från en stat som inte är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska Tullverket ges tillfälle att yttra sig.

[K15]3 §  Föreskrifter som avses i 1 § första stycket 6 får meddelas endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

[K15]4 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om ansökningar eller anmälningar enligt 2 kap. 3 § första stycket 3, 5 kap. 3 § andra stycket och 5 kap. 15 § om ändrad användning av fordon samt om uppbörd av vägtrafikregisteravgift i samband med uttag av saluvagnsskatt. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Transportstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.

[K15]5 §  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om förfarandet vid omhändertagande av saluvagnsskyltar enligt 12 kap. 5 §. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Transportstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.

[K15]6 §  Försvarsmakten får meddela föreskrifter om begränsningar av Transportstyrelsens uppgiftsskyldighet enligt 7 kap. 2 § 1.

Beslut i enskilda fall

[K15]7 §  Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta

 1. om undantag från plikten att registrera fordon och från regler om användning av fordon i lagen (2019:370) om fordons registrering och användning,
 2. om undantag från bestämmelserna i 2 kap. 8 § och 4 kap.13 och 14 §§ för typgodkända fordon i slutserier,
 3. att tilldela ett fordon ett annat registreringsnummer än det som har tilldelats i samband med registreringen av fordonet,
 4. i en fråga som avses i 1 § första stycket4-6,
 5. om anslutning till vägtrafikregistret för direktanmälan, och
 6. att rätten till en personlig fordonsskylt får överlåtas på någon annan.

[K15]8 §  Ett beslut om undantag enligt 7 § första stycket 1 får

 1. förenas med villkor, och
 2. meddelas endast om det finns särskilda skäl och undantaget inte innebär en fara för trafiksäkerheten.

[K15]9 §  Om ett fordons skatteplikt påverkas, får ett beslut om undantag enligt 7 § första stycket 1 meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Innan ett sådant beslut fattas ska Skatteverket ges tillfälle att yttra sig.

[S2]Om en fråga om undantag enligt 7 § första stycket 1 är av principiell betydelse eller om det annars finns särskild anledning till det, ska ärendet tillsammans med yttranden från Transportstyrelsen och Skatteverket överlämnas till regeringen för avgörande.

[K15]10 §  Innan Transportstyrelsen i ett enskilt fall beslutar i en fråga som avses i 1 § första stycket 4 i fråga om den som importerar fordon från en stat som inte är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska Tullverket ges tillfälle att yttra sig.

[K15]11 §  Ett beslut enligt 7 § första stycket 3 får meddelas endast om det finns synnerliga skäl.

[S2]Ett beslut enligt 7 § första stycket 5 får förenas med de villkor som behövs.

[S3]Ett beslut enligt 7 § första stycket 6 får meddelas endast om det finns särskilda skäl.

[S4]Beslut i enskilda fall i en fråga som avses i 1 § första stycket 6 får meddelas endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

[K15]12 §  Transportstyrelsen får återkalla ett beslut i ett enskilt fall i en fråga som avses i 1 § första stycket 4 eller 5 om

 1. någon import- eller tillverkningsverksamhet inte har bedrivits under de senaste tolv månaderna,
 2. medgivandet har utnyttjats i strid med bestämmelserna om ansökan om registrering av fordon, eller
 3. den som fått medgivandet på något annat sätt har visat sig olämplig eller det annars finns någon särskild anledning att återkalla beslutet om medgivande.

[K15]13 §  Säkerhetspolisen får i enskilda fall besluta om undantag från 11 kap. 1 §, om det finns särskilda skäl som gäller säkerheten. Innan ett sådant beslut fattas ska Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och Polismyndigheten ges tillfälle att yttra sig.

[K15]14 §  I 2 kap. 12 § fordonsförordningen (2009:211) finns bestämmelser om att Transportstyrelsen i ett enskilt fall får besluta att vissa fordon inte får registreras.

Övrigt

[K15]15 §  Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som Sverige har enligt

 1. artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 av den 17 april 2019 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon och om upphävande av förordningarna (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011,
 2. artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/956 av den 28 juni 2018 om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning, och
 3. artikel 10 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392 av den 4 mars 2021 om övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 1014/2010, (EU) nr 293/2012, (EU) 2017/1152 och (EU) 2017/1153. Förordning (2023:131).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2019:383) om fordons registrering och användning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
 2. I förordningen (2019:384) om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns bestämmelser om
  1. ärenden som har inletts före ikraftträdandet,
  2. godkännande vid en ursprungskontroll av ett fordon som har meddelats före ikraftträdandet, och
  3. överklagande av beslut.
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2020:88) om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

Omfattning
ändr. 2 kap. 16 §
Ikraftträder
2020-04-01

Förordning (2020:632) om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

Omfattning
ändr. 3. kap 11 §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2020:740) om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

Omfattning
ändr. 2 kap. 8 §, 4 kap. 13 §
Ikraftträder
2020-09-01

Förordning (2020:892) om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

Omfattning
ändr. 3 kap. 15 §, 10 kap. 7 §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2021:1308) om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

Omfattning
ändr. 3 kap. 7, 13, 14, 15, 18 §§, 6 kap. 1, 4 §§, 15 kap. 15 §, rubr. närmast före 3 kap. 13 §
Ikraftträder
2022-02-02

Förordning (2023:131) om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

Omfattning
ändr. 15 kap. 15 §
Ikraftträder
2023-05-01

Förordning (2024:196) om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2024.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om användningsförbud och omhändertagande av ett fordons registreringsskyltar som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3 kap. 15 §, 10 kap. 4, 7 §§
Ikraftträder
2024-05-01

Förordning (2024:606) om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §
Ikraftträder
2024-08-15