Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
SFS 2006:502 i lydelse enligt SFS 2010:581
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Lag (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Redovisning av ställningstagande

1 §  Om en part i ett mål eller ärende vid en domstol eller myndighet, som omfattas av skyldigheten att inhämta förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol, har yrkat att ett förhandsavgörande ska inhämtas eller på annat sätt väckt frågan om en sådan åtgärd, ska domstolen eller myndigheten, i de fall den beslutar att inte inhämta ett förhandsavgörande, i sitt beslut ange skälen till detta.

[S2]Första stycket gäller inte vid tillämpningen av 58 eller 59 kap.rättegångsbalken, 37 b eller 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) eller 42 § lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2010:581).

Prop. 2009/10:182: Paragrafen reglerar motiveringsskyldigheten vid inhämtande av förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Den hänvisning till EG-domstolen som görs i första stycket ersätts av en hänvisning till Europeiska unionens domstol.

Övriga ändringar i paragrafen är av endast språklig karaktär.

  • NJA 2008 s. 92:Ansvarig utgivare för periodisk skrift har av tingsrätt dömts för brott mot lotterilagen bestående i att han främjat utländskt lotteri genom att låta införa annonser från utländska spelbolag i skriften. Tillstånd till målets prövning i hovrätten har meddelats. Tillika fråga om förhandsavgörande borde inhämtas från EG-domstolen.
  • MIG 2007:51:Ett förfarande om övertagande/återtagande enligt Dublinförordningen måste inledas senast tolv månader sedan den illegala inresan från tredje land ägde rum för att den medlemsstat till vilken den illegala gränspassagen ägde rum skall förbli ansvarig för prövningen av en asylansökan.

Förhandsavgörande enligt vissa internationella överenskommelser

2 §  En domstol ska eller får inhämta förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol om tolkningen av en bestämmelse i en internationell överenskommelse, som Sverige har tillträtt och som har ingåtts inom ramen för samarbete i Europeiska unionen, i den omfattning som Sverige enligt överenskommelsen har åtagit sig att ålägga domstol sådan skyldighet eller att ge domstol sådan behörighet.

[S2]Om en annan lag innehåller någon bestämmelse om domstols rätt eller skyldighet att begära förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol, gäller den bestämmelsen.

[S3]Regeringen ger i Svensk författningssamling till känna åtaganden enligt första stycket och bestämmelser enligt andra stycket. Lag (2010:581).

Prop. 2009/10:182: Paragrafen reglerar möjligheten och skyldigheten att inhämta förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol enligt internationella överenskommelser som ingåtts inom ramen för samarbete i Europeiska unionen och som Sverige har tillträtt.

De hänvisningar till EG-domstolen som görs i första och andra stycket ersätts av hänvisningar till Europeiska unionens domstol.

Övriga ändringar i paragrafen är av endast språklig karaktär. ...

Ändringar

Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol

Förarbeten
Rskr. 2005/06:274, Prop. 2005/06:157, Bet. 2005/06:JuU39
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2010:581) om ändring i lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen

Förarbeten
Rskr. 2009/10:293, Prop. 2009/10:182, Bet. 2009/10:JuU23
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2010-07-01