Upphävd författning

Förordning (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
SFS 2006:520 i lydelse enligt SFS 2007:1060
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Förordning (1988:523) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens kärnkraftinspektion är central förvaltningsmyndighet för frågor om säkerhet i kärnteknisk verksamhet inklusive fysiskt skydd, slutförvaring av kärnämne och kärnavfall, nukleär icke-spridning samt avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar.

2 §  Kärnkraftinspektionen skall inom sitt verksamhetsområde handlägga förvaltningsärenden, meddela föreskrifter och utöva tillsyn över kärnteknisk verksamhet så att gällande bestämmelser inom området efterlevs samt övervaka och kontrollera slutförvar.

[S2]Kärnkraftinspektionen skall även handlägga vissa finansieringsfrågor på kärnavfallsområdet samt svara för teknisk rådgivning till de myndigheter som är ansvariga för befolkningsskyddet om en olycka i kärnteknisk verksamhet inträffar inom eller utom landet.

3 §  Kärnkraftinspektionen skall särskilt

 1. följa utvecklingen på kärnenergiområdet, i synnerhet i fråga om metoder för ökad kärnsäkerhet, hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar samt förhindrande av olovlig befattning med kärnämne och kärnavfall, och vara pådrivande i frågor som syftar till ökad kärnsäkerhet,
 2. ta initiativ till sådan forskning och utveckling på kärnsäkerhets- och icke-spridningsområdet som behövs för att inspektionen skall kunna fullgöra sina åligganden samt till forskning som främjar att nationell kompetens på området finns tillgänglig,
 3. aktivt bidra till att ge allmänheten insyn i och information om det arbete på kärnsäkerhets- och kärnavfallsområdet som bedrivs i landet,
 4. ha hand om sådana uppgifter som följer av Sveriges internationella åtaganden eller av något annat skäl är motiverade från allmän synpunkt med avseende på kontroll av kärnämnen, kärnteknisk utrustning, kärntekniska verksamheter, fysiskt skydd eller forsknings- och utvecklingsverksamheter som har anknytning till kärntekniska verksamheter, och
 5. medverka i internationellt samarbete som syftar till att utveckla säkerheten hos kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar, säkerheten vid transport av kärnämne eller kärnavfall eller säkerheten vid metoder för hantering och förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall och för avveckling och rivning av reaktoranläggningar, och
 6. biträda regeringen med yttranden och utredningar samt bidra med underlag och expertkunskaper för det arbete som regeringen bedriver nationellt och internationellt.

4 §  Kärnkraftinspektionen skall ansvara för det förberedande nationella arbete som följer av 1994 års konvention om kärnsäkerhet (SÖ 1995:71) och 1997 års gemensamma konvention om säkerhet vid hantering av använt kärnbränsle och säkerhet vid hantering av radioaktivt avfall (SÖ 1999:60).

[S2]Kärnkraftinspektionen skall ansvara för rapporteringen till Internationella atomenergiorganet (IAEA) enligt dess International Nuclear Event Scale (INES) samt för rapporteringen till det gemensamma system för incidentrapportering (IRS och AIRS) som drivs av atomenergiorganet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) genom dess kärnenergibyrå (NEA).

[S3]Kärnkraftinspektionen skall vara nationell kontaktpunkt för Internationella atomenergiorganets databas för Measures Against Illicit Trafficking in Nuclear Materials and Other Radioactive Sources (ITDB).

5 §  Föreskrifter om Kärnkraftinspektionens medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2006:968).

6 §  Kärnkraftinspektionen får ingå avtal med myndigheter i andra länder om de närmare villkoren för informationsutbyte på det kärntekniska området.

[S2]Kärnkraftinspektionen får, vid bilateralt utvecklingssamarbete på det kärntekniska området som regeringen har beslutat om, ingå avtal om närmare villkor för samarbetet med samarbetsländerna (proceduravtal) samt ändra eller säga upp sådana avtal.

7 § Har upphävts genom förordning (2007:1060).

Myndighetens ledning och styrelse

8 §  Kärnkraftinspektionens generaldirektör är chef för myndigheten.

9 §  Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Rådgivande nämnder

10 §  Till Kärnkraftinspektionen är som rådgivande organ knutna

 1. en nämnd för frågor om reaktorsäkerhet,
 2. en nämnd för frågor om kärnbränslecykeln, och
 3. en nämnd för frågor om forskning och utveckling på kärnsäkerhetsområdet.

[S2]Varje nämnd består av ordförande och högst sex andra ledamöter.

[S3]Regeringen utser ordförande i de rådgivande nämnderna. Övriga ledamöter utses av Kärnkraftinspektionen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

10 a §  Om Riksrevisionens revisionsberättelse över Kärnkraftinspektionens årsredovisning innehåller någon invändning, ska Kärnkraftinspektionen redovisa för regeringen de åtgärder som inspektionen har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen. Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats. Förordning (2007:1060).

Personalföreträdare

11 §  Kärnkraftinspektionen ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008. Förordning (2007:1060).

Styrelsens ansvar och uppgifter

12 §  Styrelsen ska pröva om Kärnkraftinspektionens verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen ska biträda generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgärder som styrelsen finner motiverade.

[S2]Styrelsen ska besluta

 1. om myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag,
 2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som myndigheten ska lämna till regeringen enligt 10 a §,
 3. om sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner och landsting,
 4. om förslag till och fastställande av kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp enligt förordningen (2007:161) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet,
 5. i frågor om granskning och utvärdering av det program som avses i 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
 6. om förslag till ändring av avgift enligt 3 § lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m., och
 7. utseende av andra ledamöter än ordföranden i de nämnder som anges i 10 §. Förordning (2007:1060).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:968) om ändring i förordningen (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2007:1060) om ändring i förordningen (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande gälla för Statens kärnkraftinspektion med undantag av 11-13 och 15 §§.
Omfattning
upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §; ändr. 11, 12 §§; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2008:452

Omfattning
upph.