Inaktuell version

Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006 i lydelse enligt SFS 2009:1267
Upphäver
Förordning (1998:213) om foder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. De uttryck och benämningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

EG-bestämmelser

2 §  De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter anges i ett tillkännagivande av regeringen.

[S2]I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter.

[S3]Jordbruksverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna.

 • SJVFS 2018:33: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder

3 §  Bestämmelserna i artiklarna 11, 15, 18 och 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet gäller även för foder till icke livsmedelsproducerande djur.

Undantag från villkor för användning av vilda djur som foder

4 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kraven för användning av vilda djur som foder i 7 § första och andra styckena lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

Villkor för laboratorier för foderanalyser

5 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor för laboratorier för foderanalyser och metoder för sådana analyser.

 • SJVFS 2018:33: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder

Villkor för införsel av foder från tredje land

6 §  Jordbruksverket får i fråga om foder meddela föreskrifter om krav på förhandsanmälan enligt artikel 17.1 andra strecksatsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd samt även i övrigt utföra de uppgifter som enligt artikel 17 samma förordning ankommer på en medlemsstat.

Övriga föreskrifter och beslut om foder

7 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, utsläppande på marknaden, användning och bortskaffande av samt annan befattning med foder eller ett visst parti av foder.

 • SJVFS 2018:33: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder

Användning av animaliska biprodukter i vissa fall

8 §  Jordbruksverket får efter ansökan godkänna användning av animaliska biprodukter enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel samt skall även i övrigt utföra de uppgifter som ankommer på en medlemsstat enligt artikel 23.2-4 samma förordning.

[S2]Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att, i den utsträckning verket bestämmer, fatta beslut i enskilda ärenden.

Övriga föreskrifter och beslut om animaliska biprodukter

9 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, utsläppande på marknaden, omhändertagande, bearbetning och bortskaffande samt annan befattning med animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

[S2]Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att, i den utsträckning verket bestämmer, fatta beslut i enskilda ärenden.

Handläggning av ärenden om tillstånd

9 a §  Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om tillstånd eller godkännande ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst krav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. Förordning (2009:1267).

9 b §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken en myndighet ska fatta beslut i ärenden om godkännande eller tillstånd. Förordning (2009:1267).

Behöriga myndigheter

9 c §  Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 6?9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG. Uppgifterna ska utföras efter samråd med Jordbruksverket. När det gäller ansökningar om gränsvärden för sådana växtskyddsmedel där det verksamma ämne som ingår ännu inte är godkänt på gemenskapsnivå, ska uppgifterna utföras efter samråd med även Kemikalieinspektionen.

[S2]Livsmedelsverket är även nationell myndighet och kontaktpunkt enligt artikel 38 i samma förordning. Förordning (2009:1267).

10 §  Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter ankommer på en behörig myndighet, om inte annat framgår av 11-15 §§ eller regeringen beslutar något annat.

[S2]Jordbruksverket är behörigt att pröva frågor om godkännande och registrering av foderanläggningar samt av hanteringsställen och anläggningar som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002. Förordning (2006:1167).

Kontrollmyndigheter

11 §  Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll, om inte annat följer av 12-15 §§ eller regeringen beslutar något annat.

[S2]Jordbruksverket får överlämna kontrolluppgifter till länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt. För det fall Jordbruksverket överlämnar sådana uppgifter till länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt är dessa myndigheter behöriga att utöva offentlig kontroll.

12 §  Kommunerna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll över

 1. nedgrävning av animaliska biprodukter,
 2. utlämnande och transport av matavfall,
 3. kompostering av matavfall när sådan kompostering genomförs på annat sätt än genom kompostering i en av Jordbruksverket godkänd komposteringsanläggning,
 4. förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen,
 5. förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen,
 6. användningen av organiska gödningsmedel enligt kommissionens förordning (EG) nr 181/2006 av den 1 februari 2006 om tillämpning av förordning (EG) nr 1774/2002 när det gäller andra organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel än naturgödsel och om ändring av den förordningen, och
 7. befattning med naturgödsel i primärproduktionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002. Förordning (2008:1054).

12 a §  Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll över foderföretag i primärproduktionen av foder. Förordning (2008:1054).

13 §  Livsmedelsverket eller den kommunala nämnd som ansvarar för offentlig kontroll av en anläggning med stöd av livsmedelslagen (2006:804) eller med stöd av ett beslut om överflyttning av kontrollansvar enligt livsmedelslagen är, i fråga om denna anläggning, även behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 samt av föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av 11 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

14 §  Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 16 eller 18 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter flyttas över från en kommun till Jordbruksverket, skall Jordbruksverket i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten.

[S2]Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 17 § lagen om foder och animaliska biprodukter flyttas över från Jordbruksverket till en kommun, skall kommunen i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten.

15 §  Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 16 eller 18 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter flyttas över från en kommun till Livsmedelsverket, skall Livsmedelsverket i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten.

[S2]Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 17 § lagen om foder och animaliska biprodukter flyttas över från Livsmedelsverket till en kommun, skall kommunen i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten.

16 §  Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

Importkontrollens utförande

17 §  Jordbruksverket skall utföra de kontrolluppgifter som i fråga om foder ankommer på en medlemsstat enligt artikel 23.2 och 23.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.

18 §  Jordbruksverket skall i fråga om foder se till att kraven om utförande av kontroll, hantering av prover samt beskaffenhet av metoder och utrustning är uppfyllda i enlighet med artikel 16.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.

Anmälningsskyldighet för kommun

19 §  En kommunal nämnd som i sin kontrollverksamhet finner att ett foder kan innebära allvarlig direkt eller indirekt risk för djurs och människors hälsa skall genast anmäla detta till Jordbruksverket.

Avgifter

20 §  Bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll och i ärenden enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen finns i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Förordning (2006:1167).

Föreskrifter om kontroll

21 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll skall bedrivas.

22 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket, och
 2. skyldighet för en foderföretagare eller för en annan företagare som befattar sig med animaliska biprodukter att utöva en efter verksamheten lämpad egenkontroll av verksamheten.

Föreskrifter om verkställighet

23 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter samt av denna förordning.

Bestämmelser om överklagande

24 §  Bestämmelser om överklagande finns i 31 och 32 §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter samt i 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

CELEX-nr
32006R0181
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1167) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.
 2. Fram till och med den 31 december 2006 skall i stället för 20 § följande gälla. Jordbruksverket och kommunerna får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut för offentlig kontroll och i ärenden enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollorgan. Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut för sådan offentlig kontroll som utförs enligt 13 § förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Livsmedelsverket får även meddela föreskrifter om beräkningen av den avgift som tas ut.
 3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om avgifter som har beslutats före ikraftträdandet av denna förordning.
Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder
2006-12-01

Förordning (2008:1054) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Omfattning
ändr. 12 §; ny 12 a §
CELEX-nr
32006R0181
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1267) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 i fråga om 9 a och 9 b §§ och i övrigt den 1 januari 2010.
 2. Bestämmelserna i 9 a § tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till den berörda myndigheten efter den 26 december 2009.
Omfattning
nya 9 a, 9 b, 9 c §§, rubr. närmast före 9 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2011:419) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Omfattning
ändr. 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g §§
CELEX-nr
32011R0142
Ikraftträder
2011-05-15

Förordning (2017:797) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Omfattning
nuvarande 12 a § betecknas 12 b §; ändr. 11 §, den nya 12 b §, 13 §; ny 12 a §
Ikraftträder
2017-10-01

Förordning (2018:1014) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1644) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Omfattning
nya 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 22 e, 22 f, 22g, 22 h §§, rubr. närmast före 22 a
Ikraftträder
2019-01-01