Inaktuell version

Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:814 i lydelse enligt SFS 2017:797
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Förordning (1998:213) om foder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. De uttryck och benämningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

EU-bestämmelser

2 §  De EU-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter anges i ett tillkännagivande av regeringen.

[S2]I fråga om EU-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter.

[S3]Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EU-bestämmelserna. Förordning (2011:419).

 • SJVFS 2018:33: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder

3 §  Bestämmelserna i artiklarna 11, 15, 18 och 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet gäller även för foder till icke livsmedelsproducerande djur.

Undantag från villkor för användning av vilda djur som foder

4 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kraven för användning av vilda djur som foder i 7 § första och andra styckena lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

Villkor för laboratorier för foderanalyser

5 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor för laboratorier för foderanalyser och metoder för sådana analyser.

 • SJVFS 2018:33: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder

Villkor för införsel av foder från tredje land

6 §  Jordbruksverket får i fråga om foder meddela föreskrifter om krav på förhandsanmälan enligt artikel 17.1 andra strecksatsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd samt även i övrigt utföra de uppgifter som enligt artikel 17 samma förordning ankommer på en medlemsstat.

Övriga föreskrifter och beslut om foder

7 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, utsläppande på marknaden, användning och bortskaffande av samt annan befattning med foder eller ett visst parti av foder.

 • SJVFS 2018:33: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder

Användning av animaliska biprodukter i vissa fall

8 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att djur eller delar av djur får användas som foder i enlighet med undantagsbestämmelserna i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter). Förordning (2011:419).

Övriga föreskrifter och beslut om animaliska biprodukter

9 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, utsläppande på marknaden, omhändertagande, bearbetning och bortskaffande samt annan befattning med animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

[S2]Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att, i den utsträckning verket bestämmer, fatta beslut i enskilda ärenden.

Handläggning av ärenden om tillstånd

9 a §  Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om tillstånd eller godkännande ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst krav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. Förordning (2009:1267).

9 b §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken en myndighet ska fatta beslut i ärenden om godkännande eller tillstånd. Förordning (2009:1267).

Behöriga myndigheter

9 c §  Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 6?9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG. Uppgifterna ska utföras efter samråd med Jordbruksverket. När det gäller ansökningar om gränsvärden för sådana växtskyddsmedel där det verksamma ämne som ingår ännu inte är godkänt på gemenskapsnivå, ska uppgifterna utföras efter samråd med även Kemikalieinspektionen.

[S2]Livsmedelsverket är även nationell myndighet och kontaktpunkt enligt artikel 38 i samma förordning. Förordning (2009:1267).

10 §  Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har och fatta sådana beslut som en behörig myndighet får fatta enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, om inte annat framgår av 10 a15 §§ eller regeringen beslutar något annat.

[S2]Jordbruksverket är kontaktpunkt enligt artikel 16.2 i kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen. Förordning (2011:419).

10 b §  Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt kapitel I, avsnitt 1, punkt 1 a, sista stycket i bilaga IV till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011. Förordning (2011:419).

10 c §  Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt kapitel II, punkt 2 a i bilaga XVI till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011. Förordning (2011:419).

10 d §  Jordbruksverket är behörigt att i enlighet med artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 ansöka om godkännande av en alternativ metod för användning eller bortskaffande av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter. Förordning (2011:419).

10 e §  Jordbruksverket är behörigt att lämna in en ansökan i enlighet med kapitel II, avsnitt 2, punkt 2 i bilaga VI till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011. Förordning (2011:419).

10 f §  Jordbruksverket är behörigt att träffa överenskommelser med andra medlemsstater i gränsområden i enlighet med kapitel II, avsnitt 4, del II, punkt 3 a i bilaga X till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011. Förordning (2011:419).

10 g §  Länsstyrelsen är behörig att pröva frågor om godkännande av och att registrera anläggningar som ägs av Jordbruksverket och som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 samt att registrera driftansvariga för sådana anläggningar. Förordning (2011:419).

Kontrollmyndigheter

11 §  Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll, om inget annat följer av 1215 §§ eller regeringen beslutar något annat.

[S2]Jordbruksverket får överlämna kontrolluppgifter till länsstyrelserna, försvarsinspektören för hälsa och miljö och Statens veterinärmedicinska anstalt. När Jordbruksverket överlämnat kontrolluppgifter är dessa myndigheter behöriga att utöva offentlig kontroll. Förordning (2017:797).

12 §  Kommunerna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll över

 1. nedgrävning av animaliska biprodukter,
 2. utlämnande och transport av matavfall,
 3. kompostering av matavfall när sådan kompostering genomförs på annat sätt än genom kompostering i en komposteringsanläggning som är godkänd av Jordbruksverket,
 4. förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen,
 5. förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen,
 6. användning av andra organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel än naturgödsel, och
 7. befattning med naturgödsel i primärproduktionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009. Förordning (2011:419).

12 a §  Försvarsinspektören för hälsa och miljö är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av foder samt av verksamheter som anges i 12 § och som bedrivs inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk av eller för respektive myndighet.

[S2]Bestämmelserna i 2427 §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter om vite, särskilda ingripanden, rättelse och hjälp av Polismyndigheten, gäller i dessa fall endast vid den offentliga kontroll som försvarsinspektören för hälsa och miljö utför av verksamheter som bedrivs för Försvarsmakten eller Försvarets materielverk. Förordning (2017:797).

12 b §  Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll av foderföretag i primärproduktionen av foder.

[S2]Inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk är försvarsinspektören för hälsa och miljö behörig myndighet att utöva offentlig kontroll enligt första stycket av verksamheter som bedrivs inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk av eller för respektive myndighet. Förordning (2017:797).

13 §  Livsmedelsverket, försvarsinspektören för hälsa och miljö eller den kommunala nämnd som ansvarar för offentlig kontroll av en anläggning med stöd av livsmedelslagen (2006:804) eller med stöd av ett beslut om överflyttning av kontrollansvar enligt livsmedelslagen är, i fråga om samma anläggning, även behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 samt föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av 11 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter följs. Förordning (2017:797).

14 §  Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 16 eller 18 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter flyttas över från en kommun till Jordbruksverket, ska Jordbruksverket i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten.

[S2]Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 17 § lagen om foder och animaliska biprodukter flyttas över från Jordbruksverket till en kommun, ska kommunen i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten. Förordning (2011:419).

15 §  Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 16 eller 18 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter flyttas över från en kommun till Livsmedelsverket, ska Livsmedelsverket i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten.

[S2]Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 17 § lagen om foder och animaliska biprodukter flyttas över från Livsmedelsverket till en kommun, ska kommunen i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten. Förordning (2011:419).

16 §  Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

Importkontrollens utförande

17 §  Jordbruksverket ska utföra de kontrolluppgifter som en medlemsstat har i fråga om foder enligt artikel 23.2 och 23.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Förordning (2011:419).

18 §  Jordbruksverket ska i fråga om foder se till att kraven om utförande av kontroll, hantering av prover samt beskaffenhet av metoder och utrustning är uppfyllda i enlighet med artikel 16.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Förordning (2011:419).

Anmälningsskyldighet för kommun

19 §  En kommunal nämnd som i sin kontrollverksamhet finner att ett foder kan innebära allvarlig direkt eller indirekt risk för djurs och människors hälsa ska genast anmäla detta till Jordbruksverket. Förordning (2011:419).

Avgifter

20 §  Bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll och i ärenden enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen finns i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Förordning (2006:1167).

Föreskrifter om kontroll

21 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll ska bedrivas. Förordning (2011:419).

22 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket, och
 2. skyldighet för en foderföretagare eller för en annan företagare som befattar sig med animaliska biprodukter att utöva en efter verksamheten lämpad egenkontroll av verksamheten.

Föreskrifter om verkställighet

23 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter samt av denna förordning.

Bestämmelser om överklagande

24 §  Bestämmelser om överklagande finns i 31 och 32 §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter samt i 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

CELEX-nr
32006R0181
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1167) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.
 2. Fram till och med den 31 december 2006 skall i stället för 20 § följande gälla. Jordbruksverket och kommunerna får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut för offentlig kontroll och i ärenden enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollorgan. Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut för sådan offentlig kontroll som utförs enligt 13 § förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Livsmedelsverket får även meddela föreskrifter om beräkningen av den avgift som tas ut.
 3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om avgifter som har beslutats före ikraftträdandet av denna förordning.
Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder
2006-12-01

Förordning (2008:1054) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Omfattning
ändr. 12 §; ny 12 a §
CELEX-nr
32006R0181
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1267) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 i fråga om 9 a och 9 b §§ och i övrigt den 1 januari 2010.
 2. Bestämmelserna i 9 a § tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till den berörda myndigheten efter den 26 december 2009.
Omfattning
nya 9 a, 9 b, 9 c §§, rubr. närmast före 9 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2011:419) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Omfattning
ändr. 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g §§
CELEX-nr
32011R0142
Ikraftträder
2011-05-15

Förordning (2017:797) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Omfattning
nuvarande 12 a § betecknas 12 b §; ändr. 11 §, den nya 12 b §, 13 §; ny 12 a §
Ikraftträder
2017-10-01

Förordning (2018:1014) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1644) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Omfattning
nya 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 22 e, 22 f, 22g, 22 h §§, rubr. närmast före 22 a
Ikraftträder
2019-01-01