Inaktuell version

Förordning (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006
Upphäver
Förordning (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

EG-bestämmelser

2 §  De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. anges i ett tillkännagivande av regeringen.

[S2]I fråga om bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m.

[S3]Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna.

 • SJVFS 2018:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, får och getter som används till avel
 • SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur

Kontroll av husdjur m.m.

3 §  Jordbruksverket får för det syfte som anges i 1 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

 1. meddela föreskrifter om kontroll av husdjur och av andra djur som människan har i sin vård, samt
 2. ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll.

[S2]Innan kontrollen anordnas skall Jordbruksverket godkänna plan och riktlinjer för verksamheten.

 • SJVFS 2018:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, får och getter som används till avel
 • SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur

4 §  För seminverksamhet, för överföring av befruktade ägg mellan hondjur och för hantering av andra ägg för avelsändamål än ägg från fjäderfä krävs Jordbruksverkets tillstånd.

[S2]Jordbruksverket får för det syfte som anges i 1 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. meddela föreskrifter om villkor för sådan verksamhet.

5 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkoren för att djur som omfattas av kontroll enligt 3 § första stycket 2 skall få säljas under särskild beteckning.

6 §  En avgift får tas ut vid slakt av svin från besättningar som inte omfattas av sådan hälsokontroll som har anordnats med stöd av 3 § första stycket 2 och i vilka sjukdomar förekommer i särskilt hög grad.

[S2]Jordbruksverket får ta ut avgiften av den som lämnar svinen till slakt eller överlämna åt innehavare av slakteri att göra detta.

[S3]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om avgiften.

7 §  Om det finns hälsokontroll anordnad för kronhjort och dovhjort, får Jordbruksverket meddela föreskrifter om vad som skall gälla för att kronhjortar och dovhjortar som inte omfattas av kontrollen skall få flyttas till eller från ett hägn. Föreskrifterna får också avse andra djurslag som hålls i sambete med kronhjort eller dovhjort.

Behörig myndighet

8 §  Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. ankommer på en behörig myndighet, om inte annat framgår av 10 § eller regeringen beslutar något annat.

Kontrollmyndigheter

9 §  Jordbruksverket utövar, om inte annat följer av 10 §, offentlig kontroll. Jordbruksverket är därvid i tillämpliga fall behörig myndighet att utöva offentlig kontroll i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

10 §  Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll i fråga om

 1. organiserad hälsokontroll avseende tuberkulos hos kronhjortar och dovhjortar i hägn,
 2. organiserad hälsokontroll avseende maedi visna hos får,
 3. organiserad kontroll avseende avelsfrågor anordnade av organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar, samt
 4. seminverksamhet, överföring av befruktade ägg mellan hondjur, och ägg för avelsändamål.

[S2]Länsstyrelserna är därvid i tillämpliga fall behörig myndighet att utöva offentlig kontroll i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

11 §  Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

Föreskrifter om kontroll

12 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, och
 2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket.

 • SJVFS 2018:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, får och getter som används till avel
 • SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur

Avgifter för offentlig kontroll

13 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll samt om beräkning av avgifterna.

Övriga frågor

14 §  Närmare föreskrifter för verkställighet av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. eller denna förordning får meddelas av Jordbruksverket.

15 §  Bestämmelser om överklagande finns i 19 och 20 §§ lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. och i 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

Ändringar

Förordning (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

CELEX-nr
32005L0024
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2009:1268) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

Omfattning
nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2018:1016) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1588) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

Omfattning
ändr. 2, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraftträder
2018-11-01