Inaktuell version

Förordning (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Version: 2006:94

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-02-23
Ändring införd
SFS 2006
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledning

1 §  Socialstyrelsen får föra hälsodataregister enligt 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister i form av ett register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Personuppgiftsansvarig

2 §  Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 §  Personuppgifter i registret över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården får behandlas för framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom den hälso- och sjukvård som avses i 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt för forskning och epidemiologiska undersökningar.

Personuppgifter som får behandlas

4 §  Sådana personuppgifter får behandlas som rör personer som fått hälso- och sjukvård enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Behandlingen får avse uppgifter om

 1. personnummer, bosättningsort, kommun som utfört vårdinsatser, nummer i Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR-nummer) för utföraren av vårdinsatserna, åtgärder, tidpunkter för åtgärder, omfattning av åtgärder räknad i tid och om åtgärder vidtagits av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården eller av annan personal på delegation,
 2. folkbokföringsort, födelsehemort eller födelseort för den registrerade och dennes föräldrar, medborgarskap, civilstånd, inflyttning från och utflyttning till utlandet, personnummerförändringar och dödsdatum.

Uppgiftsskyldighet

5 §  Kommunerna skall, för de ändamål som anges i 3 § lagen (1998:543) om hälsodataregister, lämna de uppgifter som avses i 4 § 1 till registret över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

[S2]Statistiska centralbyrån skall lämna de personuppgifter som avses i 4 § 2 till registret över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

[S3]Socialstyrelsen får, efter samråd med Svenska Kommunförbundet, utfärda föreskrifter om hur den uppgiftsskyldighet som avses i första stycket skall fullgöras.

 • SOSFS 2007:8: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
 • SOSFS 2008:16: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:8) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
 • HSLF-FS 2017:67: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Information

6 §  Den information som Socialstyrelsen skall lämna de registrerade enligt 25 § första stycket c personuppgiftslagen (1998:204) skall omfatta

 1. vilka kategorier av uppgifter som ingår i registret,
 2. varifrån uppgifter hämtas in,
 3. hur länge registret kommer att föras,
 4. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,
 5. innebörden och omfattningen av det sekretess- och säkerhetsskydd som gäller för registret,
 6. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling,
 7. den registrerades rätt att ta del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204), samt
 8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.

[S2]Socialstyrelsen skall på lämpligt sätt informera allmänheten om registret.

Ändringar

Förordning (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2007:869) om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2017:93) om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2018:463) om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-05-25