Inaktuell version

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-06-21
Ändring införd
SFS 2006 i lydelse enligt SFS 2012:398
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Lagens syfte och tillämpningsområde

1 §  Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Prop. 2005/06:145: Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda (EGT L 1, 4.1.2003, s. 65, Celex 32002L0091) i svensk lagstiftning.

De övergripande syftena med systemet är, i likhet med EG-direktivet, att uppfylla miljöskyddskrav och att naturresurserna skall utnyttjas varsamt och rationellt. En ökad energieffektivitet i bebyggelsen är en ...

2 §  Lagen skall tillämpas på byggnader för vilka energi används i syfte att påverka byggnadernas inomhusklimat.

Prop. 2005/06:145: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Termen byggnad är vedertagen i olika rättsliga sammanhang, men har delvis olika betydelse beroende på i vilket sammanhang den används. Termen används i jordabalken och utgör enligt 2 kap. 1 § jordabalken ett tillbehör till fastighet, om den anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Termen har inte definierats i ...

Definitioner

3 §  I denna lag avses med

[S2]energiprestanda: den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år, och

[S3]oberoende expert: en person som enligt denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen är oberoende i förhållande till sin uppdragsgivare och har särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader. Lag (2012:397).

Skyldighet att energideklarera byggnader

4 §  Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2012:397).

Prop. 2005/06:145: I paragrafen regleras en skyldighet för den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad, att se till att det finns en energideklaration för byggnaden. Skyldigheten gäller den som enligt samma definition i 9 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10) skall se till att bl.a. byggnadsarbeten utförs enligt bestämmelser i den lagen och enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av den lagen, dvs. byggherren. ...

/Träder i kraft I: 2015-07-01/

5 §  Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden om

 1. en total användbar golvarea på över 250 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten, eller
 2. byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkning av total användbar golvarea. Lag (2012:398).

Prop. 2005/06:145: I punkten 1 regleras en särskild skyldighet beträffande byggnader som är indelade som specialbyggnader enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som har en total användbar golvarea som är större än 1 000 kvadratmeter. Gemensamt för specialbyggnaderna enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen är att de är inrättade för allmännyttiga ändamål. ...

6 §  Innan en byggnad eller en andel i en byggnad säljs ska den som äger byggnaden se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2012:397).

Prop. 2005/06:145: I paragrafen regleras en skyldighet för ägaren till en byggnad att se till att det finns en energideklaration för byggnaden när en byggnad eller en andel i en byggnad säljs. Med andel avses en ideell andel i en byggnad. Skyldigheten gäller inte i de fall då det redan finns en energideklaration, som inte är äldre än tio år.

Försäljningar av byggnader regleras av olika bestämmelser. Ett stort antal överlåtelser faller under jordabalkens ...

6 a §  En energideklaration för en tredimensionell fastighet i ett byggnadskomplex får bestå av en gemensam deklaration för hela byggnadskomplexet, om detta har ett gemensamt värmesystem. Lag (2009:579).

6 b §  En energideklaration får användas i tio år efter att den har upprättats för att uppfylla skyldigheterna i denna lag. Lag (2012:397).

Undantag från skyldigheten att energideklarera byggnader

7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheterna i 4-6 §§.

Prop. 2005/06:145: Som framgår av kommentaren till 2 § är lagens tillämpningsområde mycket brett. I paragrafen bemyndigas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att upprätta energideklarationer.

Regeringen avser att utse Boverket som föreskrivande myndighet.

Besiktning av en befintlig byggnad

8 §  Innan en energideklaration upprättas för en befintlig byggnad ska den som äger byggnaden se till att byggnaden besiktas på plats.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om besiktning enligt första stycket och om undantag från kravet på sådan besiktning. Lag (2012:397).

Prop. 2005/06:145: I paragrafens första stycke regleras en skyldighet för en byggnadsägare att se till att en befintlig byggnad besiktigas på de sätt som behövs för att upprätta en energideklaration. Genom begreppet befintlig byggnad undantas byggnader under uppförande, som avses i 4 §, om det inte i verkställighetsföreskrifter regleras att energideklarationen skall upprättas i ett sådant sent skede under byggprocessen, att det då finns en befintlig byggnad. En energideklarations innehåll, som anges i 9 §, är styrande ...

Energideklarationens innehåll

9 §  I en energideklaration skall det anges

 1. en uppgift om byggnadens energiprestanda,
 2. om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden,
 3. om radonmätning har utförts i byggnaden,
 4. om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda, och
 5. referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens energiprestanda och att jämföra byggnadens energiprestanda med andra byggnaders.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur en byggnads energiprestanda enligt första stycket 1 skall fastställas, vilka referensvärden som skall användas enligt första stycket 5 och vilka uppgifter som utöver första stycket 1-5 skall lämnas i en deklaration.

Prop. 2005/06:145: I paragrafen anges vad en energideklaration skall innehålla. Energideklarationens grundläggande syfte är att ge information om förhållanden som har betydelse för energianvändningen i en byggnad och dess inomhusmiljö.

Enligt punkten 1 skall deklarationen innehålla uppgifter om byggnadens energiprestanda. Begreppet energiprestanda finns definierat i 3 § och är den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden. ...

10 § Har upphävts genom lag (2012:397).
11 § Har upphävts genom lag (2012:397).

Oberoende expert

12 §  Den som enligt 4, 5 eller 6 § ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden ska utse en oberoende expert som gör en besiktning enligt 8 § och som upprättar en energideklaration.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka krav på sakkunskap och oberoende som ska ställas på en oberoende expert. Lag (2012:397).

Prop. 2012/13:171: I paragrafens första stycke har en ny tredje punkt införts som anger att den person som utses till oberoende expert, utöver vad som anges i punkterna ett och två, även ska föra över en energideklaration elektroniskt till Boverket.

Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Prop. 2005/06:145: Av 4–6 §§, 8 § första stycket och 11 § första stycket följer att det är ägaren till en byggnad som skall se till att energideklarationer samt besiktningsprotokoll upprättas och att de föregås av besiktningar av byggnader och luftkonditioneringssystem. För att garantera en hög kvalitet på deklarationerna och besiktningsprotokollen och att de upprättas av personer som är oberoende av sin uppdragsgivare, uppställs i paragrafen första stycke ett krav om att besiktningar av byggnader och luftkonditioneringssystem ...

Tillgång till energideklarationerna

13 §  Den som äger en byggnad ska se till att den energideklaration som senast har upprättats för byggnaden

 1. visas på en för allmänheten väl synlig och framträdande plats i byggnaden, om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 1, eller på en väl synlig plats i byggnaden, om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2,
 2. visas för en presumtiv nyttjanderättshavare om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2 eller för en spekulant om det gäller en sådan byggnad som avses i 6 §,
 3. överlämnas till en ny nyttjanderättshavare om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2 eller till en ny ägare om det gäller en sådan byggnad som avses i 6 §.

[S2]I de fall en nyttjanderätt säljs ska säljaren av nyttjanderätten, i stället för ägaren till byggnaden, se till att energideklarationen visas och överlämnas enligt första stycket 2 och 3.

[S3]Om det finns en energideklaration när en byggnad, en del av en byggnad eller en andel i en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning, ska den som äger byggnaden eller, i de fall som avses i andra stycket, säljaren, se till att den uppgift om byggnadens energiprestanda som finns i energideklarationen anges vid annonsering. Lag (2012:397).

Prop. 2005/06:145: Genom paragrafen uppställs ett krav om att ägare till vissa specialbyggnader och byggnader som upplåts med nyttjanderätt skall se till att energideklarationer finns placerade i byggnaderna.

Exempel på sådana platser som avses i 1 och 2 är i eller i anslutning till en byggnads entré eller entréer, i en reception, på en informationstavla eller vid byggnadens hissar.

13 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de skyldigheter som anges i 13 § och om undantag från sådana skyldigheter. Lag (2012:397).

14 §  Har den som säljer en byggnad eller en andel i en byggnad, trots köparens begäran, underlåtit att fullgöra sin skyldighet enligt 6 § får köparen, senast sex månader efter sitt tillträde till byggnaden, låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Prop. 2005/06:145: Genom paragrafen regleras en civilrättslig sanktion i de fall den som säljer en byggnad eller en andel i en byggnad, trots köparens begäran, underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 6 §, dvs. att senast vid försäljningstidpunkten ha sett till att det för byggnaden finns en energideklaration som inte är äldre än tio år.

Överlämnande av energideklarationer till Boverket

15 §  Den som enligt 4, 5 eller 6 § ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden eller den som enligt 14 § låter upprätta en energideklaration ska även se till att ett exemplar av deklarationen lämnas till Boverket.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av energideklarationer. Lag (2012:397).

Prop. 2012/13:171: I paragrafens första stycke anges att det krävs behörighet för att föra över en upprättad energideklaration elektroniskt till Boverket. Det är den person som utses till oberoende expert enligt 12 § som måste ha sådan behörighet. Boverket ska besluta om behörigheten. Boverkets prövning av frågan om behörighet för personer ska omfatta att kraven på sakkunskap är uppfyllda. De mer detaljerade förutsättningarna för sakkunskap kommer att finnas i förordningen (...

Energideklarationsregister

16 §  Boverket ska föra ett register över de energideklarationer som har lämnats till verket enligt 15 §. Lag (2012:397).

17 §  Boverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i energideklarationsregistret.

Prop. 2005/06:145: En förutsättning för att energideklarationsregistret skall vara sökbart är att fastighetsbeteckningar i förening med byggnadsbeteckningar samt, i vissa fall, adresser behandlas i registret. Fastighetsbeteckningar är sådan information som via information i fastighetsregistret kan kopplas till fysiska personer. Därigenom kommer registret att innehålla information som i vart fall indirekt kan hänföras till enskilda, vilket innebär att bestämmelserna i personuppgiftslagen ...

18 §  Uppgifterna i energideklarationsregistret får behandlas för

 1. framtagande av statistik,
 2. forskning,
 3. uppföljning och utvärdering av energianvändningen och inomhusmiljön i bebyggelsen,
 4. tillsyn, och
 5. annan allmän eller enskild verksamhet där information om byggnader och deras energiprestanda och inomhusmiljö utgör underlag för bedömningar och beslut.

Prop. 2005/06:145: I paragrafen anges för vilka ändamål uppgifterna i energideklarationsregistret får behandlas. Ett grundläggande krav på sådan behandling är att den bara får ske för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Ändamålsbeskrivningen får betydelse för vilken insamling och annan behandling av personuppgifter som skall vara tillåten. Uppgifter som samlas in för ett ändamål får inte behandlas för ett annat, oförenligt ändamål.

19 §  Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. vilka uppgifter som får registreras i energideklarationsregistret,
 2. urval och bearbetningar av personuppgifter,
 3. utlämnande på medium för automatiserad behandling, och
 4. direktåtkomst till registret.

Prop. 2005/06:145: Genom paragrafen bemyndigas regeringen enligt punkten 1 att meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall få registreras i energideklarationsregistret. Vidare bemyndigas regeringen enligt punkten 2 att meddela föreskrifter om urval och bearbetningar av personuppgifter. Urval och bearbetningar innebär att någon eller några parametrar används för att få fram en begränsad mängd information ur en större mängd information. I behandlingen kan ingå att den på så sätt åtkomna informationen ...

20 §  Om personuppgifter behandlas i strid med denna lag eller i strid med föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, tillämpas bestämmelserna om rättelse i personuppgiftslagen (1998:204).

Prop. 2005/06:145: Genom paragrafen skall personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om rättelse tillämpas även i de fall en behandling av personuppgifter sker i strid med denna lag eller de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Bestämmelser om rättelse finns i 28 § personuppgiftslagen och innebär bl.a. att den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade ...

Skadestånd

21 §  Den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i energideklarationsregistret har rätt till ersättning av staten.

[S2]Ersättningen skall sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning ha låtit bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

[S3]I ärenden om ersättning företräds staten av den myndighet som regeringen bestämmer.

Prop. 2005/06:145: Paragrafens första stycke innebär ett strikt ansvar för staten, då någon lider skada på grund av ett tekniskt fel i energideklarationsregistret. Vad som avses med tekniskt fel är sådana fel i såväl maskinvaran som programvaran. Ersättningen kan jämkas om den skadelidande medverkat till skadan.

Enligt paragrafens tredje stycke skall den myndighet som regeringen bestämmer företräda staten i ärenden om ersättning för tekniskt fel i energideklarationsregistret. Förordningen (...

22 §  Utöver vad som följer av 21 § gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Prop. 2005/06:145: Genom paragrafens uttryckliga hänvisning till personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om skadestånd slås det fast att dessa även gäller vid behandling av personuppgifter som skett i strid med denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, i den mån skadeståndsskyldighet inte följer av 21 §.

Alternativa energiförsörjningssystem

23 §  Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska innan byggnadsarbetena påbörjas låta utreda alternativa energiförsörjningssystem och redovisa om sådana system är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbara för byggnaden. Redovisningen ska lämnas till den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om utredning enligt första stycket och om undantag från kravet på sådan utredning. Lag (2012:397).

Prop. 2005/06:145: Genom paragrafen införs ett särskilt krav beträffande byggnader under uppförande, vars användbara, totala golvarea är större än 1 000 kvadratmeter. Innan byggandet inleds skall den som för egen räkning uppför eller låter uppföra byggnaden göra en särskild utredning och redovisning av om alternativa energiförsörjningssystem är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbara beträffande byggnaden. Exempel på sådana system är decentraliserade energiförsörjningssystem som baseras på förnybar energi, ...

Tillsyn

24 §  Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att de skyldigheter som anges i 4–6 och 13 §§ fullgörs.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om tillsyn och kontroll av energideklarationer. Lag (2012:397).

Prop. 2012/13:171: Av paragrafens första stycke framgår att det är den eller de myndigheter som regeringen bestämmer som utövar tillsyn över att de skyldigheter som följer av lagen eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen fullgörs. Paragrafen har fått en mer generell utformning än tidigare så att den även ska omfatta tillsyn över oberoendet hos personen som ska göra en energideklaration.

I andra stycket har bemyndigandet formulerats bredare så att regeringen ...

Prop. 2005/06:145: Tillsynen omfattar de skyldigheter som följer av 11 § första stycket och 13 §, dvs. att se till att byggnaders luftkonditioneringssystem besiktigas och att besiktningsprotokoll upprättas samt att energideklarationer hålls tillgängliga i sådana byggnader som avses i 5 §, dvs. i vissa specialbyggnader och byggnader som upplåts med nyttjanderätt.

25 §  En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att de skyldigheter som följer av 4–6 och 13 §§ ska fullgöras. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

[S2]Ett föreläggande mot en säljare som avser fullgörande av en skyldighet enligt 13 § andra eller tredje stycket får dock förenas med vite endast i de fall där det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2012:397).

Prop. 2012/13:171: I första stycket har bestämmelsen utformats mer generellt så att tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att alla de skyldigheter som följer av lagen eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska fullgöras. Andra stycket har samma lydelse som tidigare.

Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Prop. 2005/06:145: Genom paragrafens första stycke får tillsynsmyndigheterna meddela de förelägganden som behövs för att ägare till byggnader skall fullgöra sådana skyldigheter som anges i 11 § första stycket och 13 §, dvs. att se

till att byggnaders luftkonditioneringssystem besiktigas och att besiktningsprotokoll upprättas och att energideklarationer hålls tillgängliga ...

Överklagande

26 §  En tillsynsmyndighets beslut om föreläggande som har förenats med vite enligt 25 § och beslut om rättelse enligt 20 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Lag (2012:397).

Prop. 2017/18:133: I paragrafen regleras överklagande av en viss typ av beslut. Ändringen i första stycket innebär att upplysningen om att tillsynsmyndighetens beslut om rättelse enligt 20 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol tas bort. Enligt den i dag gällande regleringen är det inte tillsynsmyndigheten, utan den personuppgiftsansvarige som kan besluta om rättelse (jfr 28,

Prop. 2012/13:171: I paragrafen har ett tillägg gjorts om att även tillsynsmyndighetens beslut om återkallelse av behörighet ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Prop. 2005/06:145: Enligt paragrafens första stycke får en tillsynsmyndighets beslut om föreläggande som förenats med vite enligt 25 § och Boverkets beslut om rättelse i energideklarationsregistret överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Enligt 22 § förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.

Enligt paragrafens andra stycke krävs prövningstillstånd ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
 2. Byggnader som vid lagens ikraftträdande omfattas av bestämmelsen i 5 § 1 skall vara energideklarerade senast den 31 december 2008.
 3. Byggnader som vid lagens ikraftträdande omfattas av bestämmelsen i 5 § 2 och som är flerbostadshus skall vara energideklarerade senast den 31 december 2008.
 4. I fråga om andra byggnader än flerbostadshus skall bestämmelsen i 5 § 2 tillämpas från och med den 1 januari 2009.
 5. Byggnader som avses i 4 eller 6 § skall energideklareras första gången efter den 31 december 2008.
 6. Luftkonditioneringssystem som avses i 11 § första stycket skall besiktigas första gången efter den 31 december 2008.
 7. För byggnader under uppförande den 1 januari 2009 skall skyldigheten enligt 4 § inte gälla om bygganmälan gjorts före den 1 januari 2009.
 8. För byggnader under uppförande den 1 oktober 2006 skall skyldigheten enligt 23 § inte gälla om bygganmälan gjorts före den 1 oktober 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:365, Prop. 2005/06:145, Bet. 2005/06:BoU9
Ikraftträder
2006-10-01

Lag (2009:579) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. Den ska dock tillämpas för tid från och med den 1 maj 2009.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:266, Prop. 2008/09:161, Bet. 2008/09:CU29
Omfattning
ny 6 a §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2012:397) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana energideklarationer som har upprättats före den 1 juli 2012.
 3. En energideklaration som har upprättats före den 1 juli 2012 och som inte är äldre än tio år får användas för att uppfylla skyldigheterna enligt denna lag.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:243, Prop. 2011/12:120, Bet. 2011/12:CU26
Omfattning
upph. 10, 11 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 6 b, 13 a §§
CELEX-nr
32010L0031
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2012:398) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Förarbeten
Rskr. 2011/12:243, Prop. 2011/12:120, Bet. 2011/12:CU26
Omfattning
ändr. 5 §
CELEX-nr
32010L0031
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2013:773) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Förarbeten
Rskr. 2013/14:9, Prop. 2012/13:171, Bet. 2013/14:CU3
Omfattning
ändr. 12, 15, 24, 25, 26 §§; ny 25 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2018:314) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Omfattning
upph. 20, 22 §§; ändr. 26 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2018-05-25