Upphävd författning

Förordning (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1052 i lydelse enligt SFS 2009:911
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet och ska vara pådrivande och samlande i miljöarbetet. Verkets arbete ska syfta till att främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. De miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt och strategierna för att nå målen ska vara vägledande i arbetet.

2 §  Naturvårdsverket ska bidra med underlag och expertkunskap för det arbete på miljöområdet som regeringen bedriver nationellt och internationellt.

3 §  I arbetet med att nå miljökvalitetsmålen har Naturvårdsverket ett övergripande ansvar för miljömålsfrågor. Naturvårdsverket ansvarar för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.

[S2]Naturvårdsverket ansvarar för att samordna arbetet inom ramen för strategin för giftfria och resurssnåla kretslopp.

4 §  Naturvårdsverket ska särskilt

 1. vägleda, samordna, följa upp och utvärdera miljö- och tillsynsarbetet i förhållande till myndigheter med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet och andra centrala, regionala och lokala myndigheter samt vid behov föreslå åtgärder för miljömålsarbetets, tillsynsarbetets och det övriga miljöarbetets utveckling,
 2. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden som handläggs hos myndigheter och domstolar och i det arbetet följa hur miljöbalken tilllämpas,
 3. ansvara för genomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och analysera miljötillståndet och miljöutvecklingen,
 4. se till att kunskaperna om miljön och miljöarbetet görs tillgängliga,
 5. bevaka att miljöaspekterna blir en integrerad del inom alla sektorer,
 6. bevaka och verka för att avfallshanteringen i fråga om kapacitet och metoder är miljömässigt godtagbar, effektiv för samhället och enkel för konsumenterna,
 7. finansiera miljöforskning till stöd för verkets arbete,
 8. för statens räkning förvärva värdefulla naturområden,
 9. följa olika styrmedels effektivitet för att nå miljökvalitetsmålen,
 10. analysera och väga in samhällsekonomiska, juridiska och internationella aspekter i fråga om åtgärder inom miljöområdet, och
 11. bidra med analys-, metod- och kompetensstöd i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet avseende miljöfrågor.

5 §  Naturvårdsverket ska också

 1. se till att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas,
 2. svara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen, och
 3. ha ett övergripande och samordnande ansvar i frågor om omgivnings-buller.

6 §  Naturvårdsverket ska medverka i det svenska internationella miljöarbetet. Naturvårdsverket ska även medverka i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och inom den svenska politiken för global utveckling.

[S2]Naturvårdsverket ska svara för internationell rapportering inom sitt ansvarsområde.

7 §  I tvister om skadestånd enligt 32 kap.miljöbalken får Naturvårdsverket väcka offentlig grupptalan enligt 32 kap. 13 § miljöbalken och lagen (2002:599) om grupprättegång, när verket anser att det är nödvändigt för att tillgodose angelägna allmänna miljöintressen.

Ledning

8 §  Naturvårdsverket leds av en myndighetschef.

Insynsråd

9 §  Vid Naturvårdsverket ska det finnas ett insynsråd med högst tio ledamöter.

Särskilda beslutsorgan

Miljömålsrådet

10 §  Inom Naturvårdsverket finns Miljömålsrådet som är ett särskilt beslutsorgan. Rådet är också ett organ för samråd och samverkan i arbetet med att nå de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt.

11 §  Miljömålsrådet ska

 1. varje år göra en samlad uppföljning, bedömning och rapportering till regeringen i fråga om utvecklingen mot miljökvalitetsmålen och i fråga om det regionala miljömålsarbetet,
 2. sammanställa och lämna underlag till regeringens återkommande fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet, inklusive ekonomisk uppföljning av arbetet, belysning av målkonflikter samt konsekvensanalyserade förslag till kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel,
 3. svara för övergripande information om miljömålsarbetet,
 4. verka för en övergripande samordning av den regionala anpassningen av miljökvalitetsmålen,
 5. fördela medel som behövs för uppföljningen av miljökvalitetsmålen och för miljöövervakningen samt viss internationell rapportering, och
 6. samråda med berörda myndigheter och ge dem den vägledning som de behöver för sin miljömålsrapportering.

12 §  Miljömålsrådet består av en ordförande och högst sjutton andra ledamöter. Rådet ska bistås av högst sex experter som representerar kommuner, landsting, ideella miljöorganisationer och näringslivet.

[S2]Miljömålsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Rådet får överlåta åt myndighetschefen att besluta i frågor som inte har principiell betydelse eller annars har stor vikt.

Rådet för investeringsstöd

13 §  Inom Naturvårdsverket finns Rådet för investeringsstöd som är ett särskilt beslutsorgan för att fullgöra verkets uppgifter enligt förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället och förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram.

14 §  Rådet för investeringsstöd består av en ordförande och högst åtta andra ledamöter.

[S2]Rådet för investeringsstöd är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Rådet får överlåta åt myndighetschefen att besluta i frågor som inte har principiell betydelse eller annars har stor vikt.

Friluftsrådet

15 §  Inom Naturvårdsverket finns Friluftsrådet som är ett särskilt beslutsorgan med uppgift att

 1. bistå verket i fullgörandet av verkets ansvar för
  1. bevarande och utvecklande av förutsättningarna för friluftslivet utifrån en helhetssyn på natur- och kulturlandskapet, och
  2. att ge råd till myndigheter och andra i sådana frågor, och
 2. besluta om fördelning av Naturvårdsverkets anslag för statsbidrag till friluftsorganisationer och i övrigt fullgöra de uppgifter som framgår av förordningen (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer.

16 §  Friluftsrådet ska fullgöra sina uppgifter på ett sätt som

 1. främjar information och utbildning om friluftsliv,
 2. främjar samordningen av de olika verksamheter som bedrivs av olika myndigheter när det gäller friluftsliv, och
 3. med beaktande av forskningen på området stimulerar utvecklingsarbete och nätverksbildande om friluftsliv.

17 §  Friluftsrådet består av en ordförande och högst tolv andra ledamöter.

[S2]Friluftsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Särskilda rådgivande organ

Miljöforskningsnämnden

18 §  Inom Naturvårdsverket finns Miljöforskningsnämnden som är ett rådgivande organ med uppgift att ge råd om fördelningen av verkets anslag för forskning.

19 §  Miljöforskningsnämnden består av en ordförande och högst elva andra ledamöter.

Tillsyns- och föreskriftsrådet

20 §  Inom Naturvårdsverket finns Tillsyns- och föreskriftsrådet som är ett rådgivande organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken.

21 §  Tillsyns- och föreskriftsrådet ska föra ett register över

 1. samtliga förordningar och föreskrifter som är utfärdade med stöd av miljöbalken,
 2. samtliga allmänna råd inom miljöbalksområdet som är utfärdade av myndigheterna,
 3. de EG-förordningar och EG-direktiv som rör miljöbalksområdet med uppgifter om hur direktiven genomförs i svensk rätt.

[S2]Tillsyns- och föreskriftsrådet ska varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen.

22 §  Tillsyns- och föreskriftsrådet består av företrädare för myndigheter som har centralt ansvar för tillsynsvägledning enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken samt generalläkaren. Dessutom ska det i rådet finnas två ledamöter som företräder kommunerna och två ledamöter som företräder länsstyrelserna.

Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald

23 §  Inom Naturvårdsverket finns Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald som är ett rådgivande organ med uppgift att

 1. medverka i rådgivningen till regeringen i vetenskapliga frågor som rör biologisk mångfald, och
 2. följa nationell och internationell utveckling inom forskningsområden som rör rådets verksamhet, och
 3. medverka i det arbete som föranleds av att Sverige är part till Förenta nationernas konvention om biologisk mångfald och andra internationella instrument med anknytning till frågor om biologisk mångfald.

24 §  Vetenskapliga rådet består av en ordförande och högst tretton andra ledamöter.

Rådet för avfallsfrågor

25 §  Inom Naturvårdsverket finns Rådet för avfallsfrågor som är ett rådgivande organ för samråd i avfallsfrågor och för att bistå verket i fullgörandet av verkets ansvar på avfallsområdet.

26 §  Rådet för avfallsfrågor består av en ordförande och högst sjutton andra ledamöter. Minst en ledamot ska företräda kommunerna och minst en ledamot ska företräda länsstyrelserna.

Rådet för rovdjursfrågor

27 §  Inom Naturvårdsverket finns Rådet för rovdjursfrågor som är ett rådgivande organ för samråd i rovdjursfrågor och för att bistå verket i genomförandet av rovdjurspolitiken.

28 §  Rådet för rovdjursfrågor består av en ordförande och högst fjorton andra ledamöter.

29 § Har upphävts genom förordning (2009:911).
30 § Har upphävts genom förordning (2009:911).

Rådet för havsmiljöfrågor

31 §  Inom Naturvårdsverket finns Rådet för havsmiljöfrågor som är ett rådgivande organ för samråd i havsmiljöarbetet och för att i havsmiljöarbetet bistå verket och samordningsgruppen för havsmiljöfrågor.

32 §  Rådet för havsmiljöfrågor består av en ordförande och högst fjorton andra ledamöter.

Ansvar

33 §  Miljömålsrådet, Rådet för investeringsstöd och Friluftsrådet ansvarar för sina beslut.

Anställningar och uppdrag

34 §  Generaldirektören är myndighetschef.

35 §  Regeringen utser för en bestämd tid

 1. ordföranden och övriga ledamöter i Miljömålsrådet,
 2. ordföranden och övriga ledamöter i Rådet för investeringsstöd,
 3. ordföranden i Miljöforskningsnämnden,
 4. ordföranden och övriga ledamöter i Tillsyns- och föreskriftsrådet, och
 5. ordföranden och övriga ledamöter i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Förordning (2009:911).

Personalfrågor

36 §  Vid Naturvårdsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

37 §  Naturvårdsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Överklagande

38 §  Beslut av myndighetschefen om fördelningen av verkets anslag för forskning och beslut av Rådet för investeringsstöd får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:169) om ändring i förordningen (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:911) om ändring i förordningen (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
upph. 29, 30 §§, rubr. närmast före 29 §; ändr. 35 §
Ikraftträder
2009-08-27

Ändring, SFS 2009:1476

Omfattning
upph.