Upphävd författning

Förordning (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1057 i lydelse enligt SFS 2008:184
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2007:1057 har iakttagits.

1 §  Det statliga lantmäteriet omfattar Lantmäteriverket och en lantmäterimyndighet i varje län.

2 §  Det statliga lantmäteriet ska verka för

 1. en ändamålsenlig fastighetsindelning, och
 2. en effektiv försörjning med grundläggande geografisk information och fastighetsinformation.

Lantmäteriverkets uppgifter

3 §  Lantmäteriverket är förvaltningsmyndighet för

 1. frågor om fastighetsindelning,
 2. grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, och
 3. frågor om inskrivning enligt jordabalken. Förordning (2008:184).

4 §  Lantmäteriverket har ett nationellt samordningsansvar för produktion, samverkan, tillhandahållande och utveckling inom området grundläggande geografisk information och fastighetsinformation.

5 §  Lantmäteriverket är chefsmyndighet för lantmäterimyndigheterna i länen.

6 §  Lantmäteriverket ska

 1. leda och utöva tillsyn över verksamheten vid lantmäterimyndigheterna i länen samt meddela de föreskrifter som behövs om organisationen och verksamheten vid de myndigheterna,
 2. ansvara för framställning och utgivning av information från den allmänna kartläggningen,
 3. ansvara för de geodetiska rikssystemen och stöd för mätning som innefattar satellitbaserad lägesbestämning och navigering,
 4. verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick samt fastställa ortnamn i den utsträckning inte någon annan myndighet har sådan befogenhet,
 5. ansvara för redovisning, tillsyn och skötsel av Sveriges riksgräns på land mot Finland,
 6. bedriva utvecklingsverksamhet inom sitt verksamhetsområde och forskning inom området geodesi,
 7. handlägga inskrivningsärenden enligt jordabalken, och
 8. inom sitt verksamhetsområde
  1. bevaka Sveriges intresse i det internationella arbetet,
  2. samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor som har betydelse för verket,
  3. ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EG- direktiv,
  4. utreda och yttra sig i ärenden eller mål hos domstolar eller andra statliga myndigheter, om myndigheterna begär det, och
  5. i övrigt ge råd och stöd. Förordning (2008:184).

7 §  Inom sitt verksamhetsområde får Lantmäteriverket bedriva uppdragsverksamhet mot avgift.

8 §  För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten ska Lantmäteriverket samråda med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

Lantmäteriverkets ledning

9 §  Lantmäteriverket leds av en styrelse.

10 §  Styrelsen ska bestå av högst fem ledamöter.

Lantmäteriverkets organisation

11 §  Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet ska hållas organisatoriskt skild från verkets verksamhet i övrigt.

11 a §  Lantmäteriverket är inskrivningsmyndighet enligt 19 kap. 3 § jordabalken. Inskrivningsmyndigheten ska vara indelad i verksamhetsområden med ett inskrivningskontor i

 1. Eksjö för verksamhetsområdet Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Örebro och Östergötlands län samt Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner,
 2. Härnösand för verksamhetsområdet Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län,
 3. Hässleholm för verksamhetsområdet Blekinge och Skåne län,
 4. Norrtälje för verksamhetsområdet Gotlands, Stockholms, Södermanlands och Uppsala län,
 5. Mora för verksamhetsområdet Dalarnas och Västmanlands län,
 6. Skellefteå för verksamhetsområdet Norrbottens och Västerbottens län, och
 7. Uddevalla för verksamhetsområdet Hallands och Värmlands län samt Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Göteborgs, Herrljunga, Härryda, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Lysekils, Marks, Melleruds, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Svenljunga, Tanums, Tjörns, Tranemo, Trollhättans, Uddevalla, Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs, Åmåls och Öckerö kommuner. Förordning (2008:184).

Särskilda organ inom Lantmäteriverket

Ortnamnsrådet

12 §  Inom Lantmäteriverket finns Ortnamnsrådet som ger råd i frågor om ortnamn med företrädare för ortnamnsvårdande och namngivande intressenter.

Geodatarådet

13 §  Inom Lantmäteriverket finns Geodatarådet som ger råd i frågor som rör verkets samordnande roll inom området geografisk information och fastighetsinformation (geodataområdet).

[S2]Geodatarådet ska

 1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet,
 2. behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom geodataområdet,
 3. bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder, och
 4. medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om informationsutveckling och tillhandahållande av information.

14 §  Geodatarådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter.

[S2]Generaldirektören för Lantmäteriverket är ordförande. I rådet ska ingå generaldirektörerna för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges geologiska undersökning och Sjöfartsverket, eller den som någon av generaldirektörerna sätter i sitt ställe.

Marknads- och konkurrensrådet

15 §  Inom Lantmäteriverket finns Marknads- och konkurrensrådet som är ett forum för dialog mellan verket och näringslivet. Rådet ska hantera frågor som rör verkets uppdragsverksamhet. Rådet ska inte hantera klagomål som gäller priser eller tvister mellan parter.

16 §  Marknads- och konkurrensrådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter.

17 §  Marknads- och konkurrensrådet ska årligen, i samband med Lantmäteriverkets årsredovisning, rapportera sin verksamhet till regeringen.

Ärendenas handläggning i Lantmäteriverket

17 a §  Ett inskrivningsärende ska handläggas vid det inskrivningskontor inom vars verksamhetsområde den berörda fastigheten är belägen. Förordning (2008:184).

Anställningar och uppdrag i Lantmäteriverket

18 §  Generaldirektören för Lantmäteriverket är verkets myndighetschef.

19 §  Regeringen utser för en bestämd tid

 1. ordföranden och ledamöterna i Marknads- och konkurrensrådet, och
 2. de ledamöter i Geodatarådet som inte avses i 14 § andra stycket.

Lantmäterimyndigheternas uppgifter

20 §  Lantmäterimyndigheten i länet ska

 1. handlägga förrättningar,
 2. verka för regional samordning av grundläggande geografisk information och fastighetsinformation,
 3. verka för regional samordning av mätningsverksamhet,
 4. ge råd och stöd inom sitt verksamhetsområde,
 5. utreda och yttra sig i ärenden eller mål hos domstolar, länsstyrelser eller andra statliga myndigheter, om myndigheterna begär det, och
 6. avgöra ärenden om hemmans mantal.

21 §  Lantmäterimyndigheten i länet får bedriva uppdragsverksamhet endast om uppdragsverksamheten har ett naturligt samband med myndighetsutövningen och inte omfattar något annat än

 1. upprättande av fastighetsförteckning samt fastighets- och arkivutredning,
 2. rådgivning och utbildning i fastighetsrättsliga frågor,
 3. rådgivning och utbildning i fastighetstekniska frågor i samband med upprättande av genomförandebeskrivning,
 4. upprättande av överlåtelsehandlingar, ansökan om lagfart, värdeintyg för lagfart och nybyggnadskarta, om uppdragsverksamheten utförs i samband med fastighetsbildning,
 5. förslag till fastighetsplan och detaljplaneändring av genomförandekaraktär som behövs för att genomföra en förrättning,
 6. gränsutvisning och återställande av gränsmärke,
 7. upprättande av avtal enligt anläggningslagen (1973:1149),
 8. bildande av samfällighetsförening,
 9. myndighetssamverkan som avser sådana uppdrag åt statliga myndigheter som ansluter till lantmäterimyndighetens kärnverksamhet, och
 10. mätning, beräkning och kartläggning (s.k. MBK-verksamhet) samt underlag och förslag till enklare detaljplan av genomförandekaraktär i de delar av landet där andra lösningar saknas av marknadsskäl.

Lantmäterimyndigheternas ledning

22 §  Lantmäterimyndigheten i länet leds av en myndighetschef enligt Lantmäteriverkets riktlinjer.

Ansvar och delegering inom lantmäterimyndigheterna

23 §  Chefen för lantmäterimyndigheten i länet är ansvarig inför Lantmäteriverkets ledning i sådana ärenden som avses i 4 § myndighetsförordningen (2007:515) och som inte ska avgöras av Lantmäteriverkets personalansvarsnämnd eller av Lantmäteriverket enligt 6 § 1.

[S2]Andra ärenden än sådana som avses i första stycket får avgöras av den som chefen för lantmäterimyndigheten bestämmer, om inte Lantmäteriverket beslutat något annat.

Lantmäterimyndigheternas organisation

24 §  Den uppdragsverksamhet som lantmäterimyndigheten i länet får bedriva enligt 21 § ska hållas organisatoriskt och ekonomiskt åtskild från sådan uppdragsverksamhet som bedrivs inom övriga delar av det statliga lantmäteriet.

Anställningar i lantmätermyndigheterna

25 §  Chefen för lantmäterimyndigheten i länet anställs av Lantmäteriverket. Andra arbetstagare anställs av lantmäterimyndigheten.

Personalfrågor

26 §  Vid Lantmäteriverket ska det finnas en personalansvarsnämnd som ska pröva frågor som anges i 25 § myndighetsförordningen (2007:515) för anställda i det statliga lantmäteriet.

27 §  När Lantmäteriverkets personalansvarsnämnd behandlar ärenden som avser arbetstagare vid lantmäterimyndigheterna i länen ska även chefen för den berörda myndigheten ingå i nämnden.

Internrevision

Avgifter

30 §  Avgifter för förrättningar bestäms enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

31 §  Lantmäterimyndigheten i länet får ta ut avgifter för sådan uppdragsverksamhet som avses i 21 §.

32 §  Lantmäteriverket får meddela föreskrifter om avgifter för

 1. tillhandahållande av grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, innefattande de allmänna kartorna,
 2. upplåtelse av rätt att nyttja geografisk information och fastighetsinformation,
 3. verkets uppdragsverksamhet, och
 4. den uppdragsverksamhet som bedrivs av lantmäterimyndigheterna i länen med stöd av 21 §.

33 §  Avgifter som avses i 31 § får med de begränsningar som följer av kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) disponeras på det sätt som beslutas av Lantmäteriverket.

Undantag från myndighetsförordningen

34 §  Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet omfattas inte av bestämmelserna om ärendeförteckning i 29 § myndighetsförordningen (2007:515).

35 §  Lantmäterimyndigheterna i länen omfattas inte av de bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) som avser

 1. delegering (5 §),
 2. medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete (7 §),
 3. upprättande av handling för beslut (21 §), om
  1. fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) ska tillämpas,
  2. beslutet avser räkning enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar, eller
  3. beslutet avser förande av fastighetsregistret enligt fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059),
 4. anställning av myndighetschef, överdirektör och annan personal (23 §),
 5. myndighetens rätt att företräda staten vid domstol (27 §),
 6. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse (28 §), och
 7. ärendeförteckning (29 §).

Överklagande

36 §  Ett beslut av lantmäterimyndigheten i länet får överklagas hos Lantmäteriverket, om något annat inte följer av andra föreskrifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:184) om ändring i förordningen (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.
 2. Ett inskrivningsärende som inte har avgjorts den 1 juni 2008 ska därefter handläggas vid det inskrivningskontor inom vars verksamhetsområde den berörda fastigheten är belägen.
Omfattning
ändr. 3, 6 §§; nya 11 a, 17 a §§, rubr. närmast före 17 a §
Ikraftträder
2008-06-01

Ändring, SFS 2008:694

Omfattning
upph.