Upphävd författning

Förordning (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-12-14
Ändring införd
SFS 1995:1418 i lydelse enligt SFS 2006:1297
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Förordning (1980:754)om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion m.m.
Förordning (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna
Kungörelse (1973:922) om rikets indelning i lantmäteridistrikt
Förordning (1988:278) med instruktion för Centralnämnden för fastighetsdata
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Det statliga lantmäteriet omfattar Lantmäteriverket och en lantmäterimyndighet i varje län.

2 §  Det statliga lantmäteriet har till uppgift att verka för

 1. en ändamålsenlig fastighetsindelning, och
 2. en effektiv försörjning med grundläggande geografisk information och fastighetsinformation. Förordning (2006:1009).

Lantmäteriverket

Uppgifter

3 §  Lantmäteriverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om fastighetsindelning och för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation och har ett nationellt samordningsansvar för produktion, samverkan, tillhandahållande och utveckling inom området grundläggande geografisk information och fastighetsinformation.

[S2]Lantmäteriverket svarar även för samordning och stöd vid genomförande av EG-direktiv inom verksamhetsområdet och skall i övrigt bevaka Sveriges intresse i det internationella arbetet inom verksamhetsområdet.

[S3]Lantmäteriverket är chefsmyndighet för lantmäterimyndigheterna i länen. Förordning (2006:1009).

4 §  Lantmäteriverket skall

 1. leda och utöva tillsyn över verksamheten vid lantmäterimyndigheterna i länen,
 2. ansvara för försörjning med grundläggande geografisk information och fastighetsinformation,
 3. ansvara för framställning och utgivning av information från den allmänna kartläggningen,
 4. ansvara för de geodetiska rikssystemen och stöd för mätning som innefattar satellitbaserad lägesbestämning och navigering,
 5. verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick samt fastställa ortnamn i den utsträckning inte någon annan myndighet har sådan befogenhet,
 6. ansvara för redovisning, tillsyn och skötsel av Sveriges riksgräns på land mot Finland,
 7. ge råd och stöd inom verksamhetsområdet,
 8. utreda och avge yttranden i ärenden eller mål hos domstolar eller andra statliga myndigheter på framställning av sådana myndigheter,
 9. samverka med myndigheter och organisationer i andra länder vad gäller förhållanden som är av betydelse för verket, och
 10. i övrigt fullgöra de uppgifter som följer av annan författning. Förordning (2006:1009).

5 §  Lantmäteriverket skall bedriva utvecklingsverksamhet inom sitt verksamhetsområde och forskning inom området geodesi.

6 §  Lantmäteriverket får mot avgift bedriva uppdragsverksamhet inom sitt verksamhetsområde.

7 §  Lantmäteriverket skall meddela de föreskrifter som behövs om organisation och verksamhet vid lantmäterimyndigheterna i länen.

Verksförordningens tillämpning

8 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Lantmäteriverket. Bestämmelsen i 30 § verksförordningen tillämpas dock inte på verkets uppdragsverksamhet. Förordning (2006:1297).

Internrevision

Myndighetens ledning

9 §  Lantmäteriverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

10 §  Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Organisation

11 §  Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet skall hållas organisatoriskt skild från övrig verksamhet.

[S2]Verket får inrätta de råd som behövs utöver de råd som anges i 12-12 e §§. Förordning (2006:1009).

Ortnamnsrådet

12 §  Inom Lantmäteriverket finns ett råd för frågor om ortnamn med företrädare för ortnamnsvårdande och namngivande intressenter. Förordning (2006:1009).

Geodatarådet

12 a §  Inom Lantmäteriverket finns ett geodataråd som är rådgivande i frågor som rör verkets samordnande roll inom området geografisk information och fastighetsinformation (geodataområdet). Rådet skall

 1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet,
 2. behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom geodataområdet,
 3. bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder, och
 4. medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor som gäller informationsutveckling och tillhandahållande av information. Förordning (2006:1009).

12 b §  Geodatarådet består av en ordförande och högst tio ledamöter.

[S2]Generaldirektören för Lantmäteriverket är ordförande. I rådet skall ingå generaldirektörerna för Sveriges meteorologiska institut, Sveriges geologiska undersökning och Sjöfartsverket, eller den som någon av generaldirektörerna sätter i sitt ställe. Övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2006:1009).

Marknads- och konkurrensrådet

12 c §  Inom Lantmäteriverket finns ett marknads- och konkurrensråd som är ett forum för dialog mellan verket och näringslivet. Rådet skall hantera frågor som berör verkets uppdragsverksamhet. Rådet skall inte hantera klagomål som gäller priser eller tvister mellan parter. Förordning (2006:1009).

12 d §  Marknads- och konkurrensrådet består av en ordförande och högst tio ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2006:1009).

12 e §  Marknads- och konkurrensrådet skall årligen, i samband med Lantmäteriverkets årsredovisning, rapportera sin verksamhet till regeringen. Förordning (2006:1009).

Personalföreträdare

13 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Lantmäteriverket.

Personalansvarsnämnden

14 §  Lantmäteriverkets personalansvarsnämnd prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen (1995:1322) för anställda vid det statliga lantmäteriet.

15 §  När Lantmäteriverkets personalansvarsnämnd behandlar ärenden som avser arbetstagare vid lantmäterimyndigheterna i länen skall även chefen för den berörda myndigheten ingå i nämnden.

Avgifter

16 §  Lantmäteriverket får meddela föreskrifter om avgifter för

 1. tillhandahållande av grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, innefattande de allmänna kartorna,
 2. upplåtelse av rätt att nyttja geografisk information och fastighetsinformation,
 3. verkets uppdragsverksamhet, och
 4. den uppdragsverksamhet som bedrivs av lantmäterimyndigheterna i länen med stöd av 19 §.

[S2]Avgifter för förrättningar bestäms enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Förordning (2006:1009).

17 §  Avgifter som avses i 16 § får med de begränsningar som följer av kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) disponeras på det sätt som beslutas av Lantmäteriverket. Förordning (1997:58).

Lantmäterimyndigheterna i länen

Uppgifter

18 §  Lantmäterimyndigheten i länet skall

 1. handlägga förrättningar,
 2. verka för regional samordning av grundläggande landskaps- och fastighetsinformation samt av mätningsverksamhet,
 3. ge råd och stöd inom verksamhetsområdet,
 4. utreda och avge yttranden i ärenden eller mål hos domstolar, länsstyrelser eller andra statliga myndigheter på framställning av sådana myndigheter,
 5. avgöra ärenden om hemmans mantal,
 6. i övrigt fullgöra de uppgifter som följer av annan författning. Förordning (2000:325).

19 §  Lantmäterimyndigheten i länet får mot avgift bedriva uppdragsverksamhet som har ett naturligt samband med myndighetsutövningen. Sådan uppdragsverksamhet får endast avse

 1. upprättande av fastighetsförteckning samt fastighets- och arkivutredning,
 2. rådgivning och utbildning i fastighetsrättsliga frågor,
 3. rådgivning och utbildning i fastighetstekniska frågor i samband med upprättande av genomförandebeskrivning,
 4. i samband med fastighetsbildning upprättande av överlåtelsehandlingar, ansökan om lagfart, värdeintyg för lagfart och nybyggnadskarta,
 5. förslag till fastighetsplan och detaljplaneändring av genomförandekaraktär som behövs för att genomföra en förrättning,
 6. gränsutvisning och återställande av gränsmärke,
 7. upprättande av avtal enligt anläggningslagen (1973:1149),
 8. bildande av samfällighetsförening,
 9. myndighetssamverkan avseende sådana uppdrag åt statliga myndigheter som ansluter till lantmäterimyndighetens kärnverksamhet, och
 10. mätning, beräkning och kartläggning (s.k. MBK-verksamhet) samt underlag och förslag till enklare detaljplan av genomförandekaraktär i de delar av landet där andra lösningar saknas av marknadsskäl.

[S2]Verksamheten skall hållas organisatoriskt och ekonomiskt åtskild från sådan uppdragsverksamhet som bedrivs inom övriga delar av det statliga lantmäteriet. Förordning (2006:202).

Verksförordningens tillämpning

20 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på lantmäterimyndigheten i länet:

[S2]3 § om myndighetens ledning,

[S3]6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S4]18 § om myndighetens organisation,

[S5]23-26 §§ om ärendenas handläggning,

[S6]29 § om inhämtande av uppgifter och tillsyn,

[S7]31 § om myndighetens beslut.

[S8]Bestämmelsen i 31 § verksförordningen gäller inte om fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) skall tillämpas. Bestämmelsen gäller inte heller vid beslut om räkningar enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar och vid förande av fastighetsregistret enligt fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059).

Ärendenas handläggning

21 §  Chefen för lantmäterimyndigheten i länet skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av Lantmäteriverkets personalansvarsnämnd.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av chefen, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Anställningar

22 §  Chefen för lantmäterimyndigheten i länet anställs av Lantmäteriverket. Andra arbetstagare anställs av lantmäterimyndigheten.

23 § Har upphävts genom förordning (2001:1041).

Överklagande

24 §  Ett beslut av lantmäterimyndigheten i länet får överklagas hos Lantmäteriverket om något annat inte följer av andra föreskrifter.

Övriga bestämmelser

25 §  Föreskrifter om det statliga lantmäteriets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

[S2]För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten skall Lantmäteriverket samråda med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. Förordning (2006:971).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. Genom förordningen upphävs:
  a. förordningen (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna,
  b. förordningen (1988:278) med instruktion för Centralnämnden för fastighetsdata,
  c. kungörelsen (1973:922) om rikets indelning i lantmäteridistrikt,
  d. kungörelsen (1980:754) om upplåtande av det allmänna kartmaterialet till följdproduktion m.m.
  1. Äldre bestämmelser i 1 kap.4 och 5 §§, 2 kap. 2 § 1, 4 kap.2-4 och 7 §§, 5 kap.1, 2 och 3 §§ samt 6 kap.4, 5 och 7 §§ förordningen (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildnings- och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1205) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:58) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1997-04-01

Förordning (2000:325) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:1041) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

Omfattning
upph. 23 §, rubr. närmast före 23 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:522) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2006:202) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Den nya lydelsen av 19 § hindrar inte lantmäterimyndigheten att fullgöra åtaganden som ingåtts före den 1 januari 2007.
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:971) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1009) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 11, 12, 16 §§; nya 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 e §§, rubr. närmast före 12, 12 a, 12 c §§
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1249) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

Omfattning
ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1297) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1057

Omfattning
upph.