Inaktuell version

Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2008:1393
Upphäver
Förordning (1988:317) med instruktion för Domstolsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden. Inom verksamhetsområdet ska Domstolsverket i administrativt hänseende leda och samordna verksamheten för att skapa förutsättningar för en rättssäker verksamhet och se till att den bedrivs effektivt.

[S2]I detta arbete ska verket iaktta domstolarnas självständighet enligt regeringsformen.

1 a §  Domstolsverket ska ansvara för utveckling av rättsinformation samt fullgöra de uppgifter som framgår av rättsinformationsförordningen (1999:175). Förordning (2008:1393).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

3 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Ledningens ansvar

4 §  Myndighetschefens ansvar enligt 4 § 4 myndighetsförordningen (2007:515) ska, utöver vad som följer av den bestämmelsen, avse också de myndigheter som anges i 1 §.

Organisation

5 §  Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt Domarnämnden och Notarienämnden. Förordning (2008:430).

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Nämnden prövar frågor som anges i 25 § myndighetsförordningen (2007:515) för anställda inom verksamhetsområdet. Två av ledamöterna i nämnden ska vara anställda vid någon av de myndigheter som anges i 1 §.

Förordningar som ska tillämpas

8 §  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101), utom när det gäller 7 §, och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

9 §  Myndigheten får ta ut avgifter för tillhandahållande av varor och tjänster.

Rätt att meddela föreskrifter

10 §  Myndigheten får meddela de administrativa verkställighetsföreskrifter som behövs för att uppnå samordning och effektivitet inom verksamhetsområdet.

[S2]Föreskrifter om informationssäkerhet får avse endast de system vid domstolarna eller de övriga myndigheterna som direkt eller indirekt är anslutna till det gemensamma nätverket Domnät.

  • DVFS 2019:4: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2015:4) om intern styrning och kontroll

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Bestämmelsen i 25 § andra stycket myndighetsförordningen (2007:515) om personalansvarsnämndens sammansättning ska, när det gäller personalföreträdare, inte tillämpas på myndigheten.

Ändringar

Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:430) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1393) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1810) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
ändr. 5 §; ny 1 b §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:978) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2017:519) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2017-07-14