Förordning (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1980-12-11
Ändring införd
SFS 1980:1030 i lydelse enligt SFS 2019:587
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
Övrigt
Rättelseblad 2007:1082 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Hyres- och arrendenämnderna har de uppgifter som anges i 1 och 4 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. Förordning (2007:1082).

2 §  Bestämmelserna i denna förordning gäller i tillämpliga delar även för arrendenämnderna.

[S2]Med hovrätten avses i denna förordning den hovrätt inom vars domkrets hyresnämndens kansliort är belägen. Förordning (2007:1082).

3 §  Bestämmelser om chef för hyresnämnd finns i 3 och 6 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

[S2]Chefen för hyresnämnden ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. Förordning (2010:1796).

4 §  Domstolsverket ansvarar inför regeringen för att hyresnämndens verksamhet redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. Domstolsverket har i övrigt de uppgifter och det ansvar i förhållande till hyresnämnden som anges i 1 och 4 §§ förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

[S2]Chefen för hyresnämnden ska vid hyresnämnden genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen med instruktion för Domstolsverket. Förordning (2007:1082).

Ledning

5 §  I varje hyresnämnd finns ordförande och andra anställda. Förordning (2010:1796).

Arbetsordning m.m.

6 §  För varje hyresnämnd ska det finnas en arbetsordning. Denna ska innehålla bestämmelser om grunderna för fördelningen av arbetsuppgifterna och de övriga bestämmelser som behövs för verksamheten i hyresnämnden.

[S2]En hyresnämnd får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i administrativa ärenden.

[S3]Domstolsverket meddelar allmänna råd om utformning av arbetsordning. Förordning (2007:1082).

7 §  Ärenden som inte är administrativa skall fördelas mellan de organisatoriska enheter som anges i arbetsordningen. Förordning (2005:1094).

8 § Har upphävts genom förordning (2005:1094).

9 §  Fördelningen av ärenden skall ske genom lottning. Undantag från kravet på lottning får göras

 1. för ärenden av särskild art,
 2. för ärenden från en viss del av verksamhetsområdet,
 3. för att ärenden som har inbördes samband skall kunna handläggas av samma organisatoriska enhet, och
 4. för att uppnå en fördelning av ärenden mellan hyresråden som tillgodoser kravet i 16 § och i övrigt framstår som rimlig. Förordning (2005:1094).

10 §  Chefen för hyresnämnden meddelar de riktlinjer som behövs för tilllämpningen av arbetsordningen. Förordning (2005:1094).

11 §  Andra ledamöter än hyresråd tjänstgör i hyresnämnden i den ordning som chefen för hyresnämnden beslutar efter samråd med dem. Förordning (2005:1094).

12 §  Till tjänstgöring som annan ledamot än ordförande bör i första hand kallas ledamöter med kännedom om förhållandena på den ort, till vilken ärendet närmast har anknytning.

13 §  När det finns särskilda skäl för det, får chefen för hyresnämnden förordna om tillfälliga avvikelser från vad som har föreskrivits med stöd av 6 §. Förordning (2005:1094).

Handläggningen av ärenden om hyra m.m.

14 §  För varje ärende ska det vid varje tidpunkt finnas ett ansvarigt hyresråd.

[S2]Första stycket gäller inte ärenden som tingsnotarier, notariemeriterade beredningsjurister eller andra anställda handlägger med stöd av förordnanden enligt 15 § andra stycket och 15 a §. För sådana ärenden ansvarar den förordnade.

[S3]Den närmare ansvarsfördelningen ska framgå av arbetsordningen. Ansvarsfördelningen ska ordnas så att ansvaret ska kunna utövas på ett effektivt sätt. Förordning (2019:270).

15 §  Chefen för hyresnämnden får förordna den som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän domstol eller en allmän förvaltningsdomstol att på eget ansvar

 1. svara för skriftväxling och begära in kompletteringar som följer av föreskrifter i lagar eller andra författningar,
 2. underteckna och expediera kallelser, förelägganden, förordnanden och andra meddelanden,
 3. underteckna och expediera skrivelser, underrättelser, kungörelser och uppgifter som hyresnämnden ska utfärda eller avge i samband med beslut,
 4. fullgöra hyresnämndens uppgifter i samband med delgivningar,
 5. förordna tolk,
 6. besluta om ersättning enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. samt om ersättning till tolkar, och
 7. pröva om ett överklagande av hyresnämndens beslut har kommit in i rätt tid och, om så är fallet, vidta de åtgärder som detta medför.

[S2]Chefen för hyresnämnden får också förordna den som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid nämnden att på eget ansvar pröva en fråga om godkännande av en överenskommelse som avses i 12 kap.45 a och 56 §§jordabalken. Ett förordnande får bara avse enkla ärenden och medför inte behörighet att avvisa eller avslå en ansökan. Förordning (2019:270).

15 a §  Chefen för hyresnämnden får förordna en tingsnotarie eller en notariemeriterad beredningsjurist som har tillräcklig kunskap och erfarenhet att tjänstgöra som ordförande i hyresnämnden. Ett sådant förordnande får avse sådana åtgärder som avses i

 1. 2 § andra stycket1-3 lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder, och
 2. 2 § andra stycket 5 lagen om arrendenämnder och hyresnämnder, dock endast sådana ärenden som avses i 1 § första stycket 3 samma lag och 12 kap.45 a och 56 §§jordabalken och där prövningen är enkel.

[S2]Ett förordnande enligt första stycket får inte avse ärenden som är omfattande eller svåra eller som av någon annan orsak kräver särskild erfarenhet. Förordning (2005:1094).

16 §  Chefen för hyresnämnden bör delta när ett ärende avgörs, om det finns särskilda skäl för det med hänsyn till ärendets beskaffenhet.

17 §  Sådan ersättning som ska betalas av allmänna medel enligt 19 b § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder ska stanna på staten. Förordning (2019:270).

Handläggningen av administrativa ärenden m.m.

18 §  Administrativa ärenden avgörs av chefen för hyresnämnden.

[S2]Chefen för hyresnämnden får hänskjuta ärenden till plenum. Förordning (2005:1094).

19 §  Plenum består av chefen för hyresnämnden som ordförande samt hyresråden.

20 §  Chefen för hyresnämnden skall samråda med plenum innan han eller hon avgör ärenden som avser

 1. viktigare frågor om hyresnämndens organisation eller arbetsformer, eller
 2. arbetsordningen. Förordning (2005:1094).

21 §  Chefen för hyresnämnden får uppdra åt någon annan som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller Rättshjälpsmyndigheten att i sitt ställe avgöra administrativa ärenden som inte är av sådant slag att de bör avgöras av chefen för hyresnämnden. Förordning (2017:545).

22 §  I administrativa ärenden som handläggs i plenum efter att ha hänskjutits dit av chefen för hyresnämnden är hyresnämnden beslutför när hälften av de ledamöter som skall delta är närvarande. Förordning (2005:1094).

23 §  Administrativa ärenden som handläggs i plenum avgörs efter föredragning, om inte chefen för hyresnämnden bestämmer något annat. Sådana ärenden föredras av den som chefen för hyresnämnden utser. Förordning (2005:1094).

24 §  Beslut om indelningen av hyresråd på organisatoriska enheter, om att ett visst ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet eller om fördelningen av ansvar för ett visst ärende får inte överklagas.

[S2]Hyresnämndens beslut i fråga om vikariat för hyresråd får överklagas hos Domarnämnden. Domarnämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas.

[S3]Hyresnämndens beslut i andra administrativa ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet. Domstolsverkets beslut i ett överklagat anställningsärende får inte överklagas. Förordning (2008:422).

Anställningar m.m.

25 §  Bestämmelser om utnämning av hyresråd tillika chef för hyresnämnden i Stockholm, Göteborg och Malmö samt övriga hyresråd finns i 3 och 6 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. Hyresråd anställs med fullmakt.

[S2]Hyresnämnden ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig anställning som hyresråd som behöver tillsättas. Förordning (2019:270).

26 §  Om ett hyresråd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om ett hyresråd, i annat fall än som avses i 34 a §, ska anställas för en begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

[S2]Vid tidsbegränsad anställning som hyresråd gäller inte 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2017:545).

27 §  Chefen för hyresnämnden får förordna ett hyresråd i en annan hyresnämnd eller en ordinarie domare i en allmän domstol eller i en allmän förvaltningsdomstol att tjänstgöra vid hyresnämnden, om han eller hon samtycker. Ett förordnande ges för viss tid eller för särskilt angivna uppgifter. Förordning (2017:545).

28 §  Andra anställningar beslutas av hyresnämnden. Förordning (1996:386).

29 § Har upphävts genom förordning (1996:386).

30 §  Andra ledamöter i hyresnämnden än hyresråd förordnas av Domstolsverket för högst tre år.

[S2]Avgår en ledamot, förordnas en ny ledamot för återstoden av tiden. Förordning (2005:1094).

31 §  Hyresråd och andra anställda är skyldiga att, i den utsträckning arbetsuppgifterna tillåter det, tjänstgöra vid en tingsrätt på samma ort som hyresnämnden. När det gäller hyresnämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö fattas beslut om sådan tjänstgöring av hovrätten efter samråd med hyresnämnden.

[S2]När information om en anställning lämnas skall den innehålla en uppgift om den skyldighet som avses i första stycket. Förordning (2005:1094).

31 a § Har upphävts genom förordning (1994:921).

32 §  Frågor om ledighet för att ha annan anställning som gäller cheferna för hyresnämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö prövas av Domstolsverket. Förordning (2005:1094).

32 a § har upphävts genom förordning (1996:386).
33 § har upphävts genom förordning (1994:921).

34 §  Om ett hyresråd är ledigt skall ersättarbehovet i första hand lösas genom omfördelning av arbetsuppgifter.

[S2]Som ersättare för ett hyresråd får den anlitas som är eller har varit hyresråd, som är eller har varit ordinarie domare, som är eller har varit ledamot eller fiskal i hovrätt eller kammarrätt eller som under minst sex månader har utfört en hovrätts- eller kammarrättsfiskals arbetsuppgifter.

[S3]Om det inte är möjligt att lösa ersättarbehovet på det sätt som anges i första eller andra stycket får hyresnämnden anställa en vikarie om vikariatet beräknas vara högst ett år i följd.

[S4]Ett sådant vikariat får ges till den som är eller har varit hyresråd, som är eller har varit ordinarie domare, som är hovrättsassessor eller kammarrättsassessor eller som är hovrättsfiskal eller kammarrättsfiskal som tjänstgjort minst ett år i hovrätt eller kammarrätt. Förordning (2005:1094).

34 a §  Vid tillfällig arbetsanhopning får hyresnämnden anställa den som är eller har varit hyresråd, som är eller har varit ordinarie domare, som är hovrättsassessor eller kammarrättsassessor, som är eller har varit ledamot eller fiskal i hovrätt eller kammarrätt eller som under minst sex månader har utfört en hovrätts- eller kammarrättsfiskals arbetsuppgifter att för enstaka, kortvariga perioder tjänstgöra som ordförande i hyresnämnden. Förordning (2005:1094).

35 §  Om en chef för en hyresnämnd är förhindrad att utöva sin anställning och om någon ersättare eller vikarie inte har utsetts eller anställts av regeringen eller hyresnämnden, skall hovrätten förordna en ersättare. Förordning (1996:386).

36 §  Frågor om anställningars upphörande enligt 6 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning prövas av Domstolsverket. När det gäller hyresråd som är chefer för en hyresnämnd prövar Domstolsverket även i övrigt frågor om anställningens upphörande. Domstolsverket utövar också myndighetens befogenheter enligt 4 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd när bestämmelsen är tillämplig i förhållande till arbetstagare som anställs genom beslut av regeringen. Förordning (2019:587).

36 a §  En anmälan till Statens ansvarsnämnd enligt 15 § första stycket anställningsförordningen (1994:373) görs av hyresnämnden när det gäller andra anställda än chefen för hyresnämnden.

[S2]Av lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän följer att Justitiekanslern och Riksdagens ombudsmän har behörighet att göra en sådan anmälan när det gäller chefen för hyresnämnden. Förordning (2008:237).

Övriga bestämmelser

37 §  Myndighetens befogenhet att besluta i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande utövas av Domstolsverket. Förordning (1994:921).

38 §  Frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 c §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning handhas och prövas av Domarnämnden när det gäller hyresråd som är chef för en hyresnämnd. Förordning (2008:422).

Undantag från myndighetsförordningen

39 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]2 § om myndighetens ledning,

[S3]4 § 1, 2, 4, och 5 om ledningens ansvar,

[S4]5 § om delegering,

[S5]19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, förutom när det gäller administrativa ärenden,

[S6]20 § om föredragning,

[S7]21 § om myndighetens beslut, förutom när det gäller administrativa ärenden,

[S8]22-24 §§ om anställningar och uppdrag,

[S9]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

[S10]28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och

[S11]29 § om ärendeförteckning. Förordning (2007:1082).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (1981:564) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 31 §

Förordning (1982:969) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 25 §

Förordning (1984:967) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.
  2. Bestämmelserna i 29 och 31 a §§anställningsförordningen (1965:601) om tjänstledighet utan särskilt beslut därom skall alltjämt tillämpas i fråga om tjänsteföreningar till följd av anställningsbeslut före den 1 januari 1985.
  Omfattning
  ändr. 1, 6, 21, 32 §§; nya 31 a, 32 a §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:1097) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 15, 22, 23 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:958) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 1, 24, 28, 32 a, 36 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:908) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 1, 24, 32, 33 §§
  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1988:1169) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 31 a §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:741) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 25, 28 §§
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1992:198) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:921) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. Har upphävts genom förordning (2005:1094).
  3. Har upphävts genom förordning (2005:1094).
  Omfattning
  upph. 31 a, 33 §§; ändr. 25, 26, 28, 31, 36, 37, 38 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:386) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

  Omfattning
  upph. 27, 29, 32 a §§; ändr. 1, 3, 4, 24, 26, 28, 32, 34, 35 §§, rubr. närmast före 1, 25 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:1228) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 38 §
Ikraftträder
1998-11-02

Förordning (2001:988) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 34, 38 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:235) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2005:1094) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
upph. 5, 8 §§, p 2, 3 övergångsbest. till 1994:921; ändr. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 36 §§; nya 15 a, 34 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:1082) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
nuvarande 3, 4 §§ betecknas 5, 3 §§; ändr. 1, 2, de nya 3, 6, 21 §§, rubr. närmast före 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 § sätts närmast före 5 §; nya 4, 39 §§, rubr. närmast före 39 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:237) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ny 36 a §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:422) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 24, 26, 38 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2010:314) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2010-06-01

Förordning (2010:1796 ) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 3, 5, 25, 26 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2017:545) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 15, 21, 26 §§; ny 27 §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2019:270) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 14, 15, 17, 25 §§
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2019:587) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 36 §
Ikraftträder
2020-01-01