Upphävd författning

Förordning (1988:317) med instruktion för Domstolsverket

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988:317 i lydelse enligt SFS 2006:1229
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1975:506) med instruktion för domstolsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • DVFS 2017:3: Domstolsverkets föreskrifter om betalning av avgift enligt 3 kap. 11 § första stycket 5 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Uppgifter

1 §  Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arrendenämnderna, hyresnämnderna och Rättshjälpsmyndigheten. Förordning (2002:995).

2 §  Med iakttagande av domstolarnas självständighet enligt regeringsformen vid fullgörande av deras dömande och rättstillämpande uppgifter skall Domstolsverket, utöver vad som följer av särskilda bestämmelser, inom sitt verksamhetsområde i administrativt hänseende leda och samordna verksamheten, meddela föreskrifter och allmänna råd samt se till att verksamheten bedrivs effektivt.

[S2]Verket får inte föreskriva att en viss rotel eller ett visst mål eller ärende skall tilldelas en viss enskild domare eller på annat sätt bestämma hur dömande uppgifter skall fördelas mellan enskilda domare.

[S3]Domstolsverket får inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla varor och tjänster mot avgift. (Förordning 1994:923).

 • DVFS 2006:15: Domstolsverkets föreskrifter för arrendenämnderna och hyresnämnderna om registrering av ärenden i Vera
 • DVFS 2002:12: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter rörande de allmänna advokatbyråerna
 • DVFS 1998:2: Domstolsverkets föreskrifter rörande tjänsteresa/förrättning, tillfällig anställning och dubbel bosättning
 • DVFS 1998:1: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa författningar i Domstolsverkets författningssamling
 • DVFS 1997:28: Föreskrifter

2 a §  Vad särskilt gäller föreskrifter om informationssäkerhet får Domstolsverket meddela sådana endast beträffande domstolarnas eller de övriga myndigheternas gemensamma IT- system.

[S2]Med gemensamma IT-system avses de system vid domstolarna eller de övriga myndigheterna som direkt eller indirekt är anslutna till det gemensamma nätverket Domnät. Förordning (2005:413).

Verksförordningens tillämpning

Internrevision

Domstolsverkets ledning

4 §  Domstolsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

5 §  Domstolsverkets styrelse består av högst tio ledamöter, generaldirektören medräknad. Regeringen utser bland ledamöterna en att vara styrelsens ordförande. Styrelsen utser en ledamot att vara vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 §  Domstolsverket skall ha en chefsjurist. I övrigt beslutar verket om sin organisation. Förordning (1994:1379).

Personalansvarsnämnden

7 §  Personalansvarsnämnden vid Domstolsverket prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen (1995:1322) för anställda inom verksamhetsområdet. Förordning (1996:388).

8 §  Personalansvarsnämnden består, förutom av generaldirektören, av chefsjuristen och en ledamot som utses av Domstolsverket samt två ledamöter som utses av regeringen. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (1994:1379).

Anställning m.m.

9 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ställföreträdare för generaldirektören. Förordning (1994:1379).

10 § har upphävts genom förordning (1996:388).
11 § har upphävts genom förordning (1990:1047).
12 § har upphävts genom förordning (1994:923).

Ändringar

Förordning (1988:317) med instruktion för Domstolsverket

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:1047) om ändring i förordningen (1988:317) med instruktion för domstolsverket

  Omfattning
  upph. 11 §, rubr. närmast före 11 §; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:25) om ändring i förordningen (1988:317) med instruktion för domstolsverket

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1748) om ändring i förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:9) om ändring i förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-02-01

Förordning (1994:923) om ändring i förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket

  Omfattning
  upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 1, 2, 6, 8, 9 §§, rubr. närmast före 9 §; omtryck
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1379) om ändring i förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket

  Omfattning
  ändr. 6, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:571) om ändring i förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:388) om ändring i förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 3, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2002:995) om ändring i förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2005:413) om ändring i förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2006:1229) om ändring i förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1073

Omfattning
upph.