Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1073 i lydelse enligt SFS 2023:793
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:317) med instruktion för Domstolsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01
  • DVFS 2010:5: Domstolsverkets föreskrifter
  • DVFS 2017:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:5) om redovisning av konkurskostnader och betalning av konkursavgifter m.m.

Uppgifter

1 §  Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden. Domstolsverket ska i fråga om dessa

  1. i administrativt hänseende leda och samordna verksamheten för att skapa förutsättningar för en rättssäker verksamhet och se till att den bedrivs effektivt,
  2. åstadkomma en ändamålsenlig resursfördelning,
  3. vara en drivande och stödjande kraft i utvecklings- och kvalitetsarbete,
  4. arbeta för god tillgänglighet och information när det gäller verksamheten,
  5. arbeta för god samverkan dem emellan och med andra berörda myndigheter, och
  6. initiera och samordna den internationella verksamheten och leda arbetet med insatser både inom internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete.

[S2]I detta arbete ska verket iaktta domstolarnas självständighet enligt regeringsformen. Förordning (2023:793).

1 a §  Domstolsverket ska ansvara för utveckling av rättsinformation samt fullgöra de uppgifter som framgår av rättsinformationsförordningen (1999:175). Förordning (2008:1393).

1 b §  Domstolsverket ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig anställning som ordinarie domare eller som hyresråd i hyresnämnd som behöver tillsättas. Förordning (2010:1810).

1 c §  Domstolsverket är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:533).

1 d §  Domstolsverket ska delta i ett myndighetsgemensamt arbete för att möjliggöra ett särskilt snabbförfarande enligt 45 kap. 13 a § rättegångsbalken och 3 b § förundersökningskungörelsen (1947:948). Förordning (2022:1511).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

3 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva ledamöter. Förordning (2020:262).

Ledningens ansvar

4 §  Myndighetschefens ansvar enligt 4 § 4 myndighetsförordningen (2007:515) ska, utöver vad som följer av den bestämmelsen, avse också de myndigheter som anges i 1 §.

5 § Har upphävts genom förordning (2017:519).

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Nämnden prövar frågor som anges i 25 § myndighetsförordningen (2007:515) för anställda inom verksamhetsområdet. Två av ledamöterna i nämnden ska vara anställda vid någon av de myndigheter som anges i 1 §.

Förordningar som ska tillämpas

8 §  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101), utom när det gäller 7 §, och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

9 §  Myndigheten får ta ut avgifter för tillhandahållande av varor och tjänster.

Rätt att meddela föreskrifter

10 §  Myndigheten får meddela de administrativa verkställighetsföreskrifter som behövs för att uppnå samordning och effektivitet inom verksamhetsområdet.

[S2]Föreskrifter om informationssäkerhet får avse endast de system vid domstolarna eller de övriga myndigheterna som direkt eller indirekt är anslutna till det gemensamma nätverket Domnät.

  • DVFS 2019:4: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2015:4) om intern styrning och kontroll
  • DVFS 2015:5: Domstolsverkets föreskrifter om informationssäkerhet för gemensamma IT-system

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Bestämmelsen i 25 § andra stycket myndighetsförordningen (2007:515) om personalansvarsnämndens sammansättning ska, när det gäller personalföreträdare, inte tillämpas på myndigheten.

Ändringar

Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:430) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1393) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1810) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
ändr. 5 §; ny 1 b §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:978) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2017:519) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2017-07-14

Förordning (2020:262) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-05-28

Förordning (2022:533) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
ny 1 c §
Ikraftträder
2022-10-01

Förordning (2022:1511) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
ny 1 d §
Ikraftträder
2023-01-01

Förordning (2023:793) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2024-01-01