Förordning (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1076 i lydelse enligt SFS 2017:520
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Notarienämnden handlägger vissa frågor som rör notarietjänstgöring enligt notarieförordningen (1990:469).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Nämnden består av högst sex personer. För varje annan ledamot än ordföranden finns en ersättare.

Organisation

4 §  Kammarrätten i Jönköping utför administrativa uppgifter åt myndigheten. Förordning (2017:520).

Handläggning av ärenden

5 §  Nämnden är beslutför när minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

[S2]När ett ärende av principiell natur eller annars av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

6 §  Om ett ärende är så brådskande att det inte kan avgöras vid ett sammanträde, får det avgöras genom kontakter mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

[S2]Även i andra fall än som avses i första stycket får ärenden avgöras utan sammanträde, om samtliga ledamöter deltar i avgörandet och är ense om utgången.

7 §  Kammarrätten i Jönköping svarar för beredning och föredragning av ärendena.

[S2]Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärenden som avgörs vid sammanträden med nämnden. Förordning (2017:520).

8 §  Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföranden eller någon anställd vid Kammarrätten i Jönköping får pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Förordning (2017:520).

9 §  Chefen för Domstolsverket eller den denne utser får närvara vid sammanträden med nämnden utom när nämnden handlägger ärenden som överklagats dit.

Anställningar och uppdrag

10 §  Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid av högst tre år.

[S2]Regeringen utser bland ledamöterna en att vara ordförande och en att vara vice ordförande.

Rätt att meddela föreskrifter

11 §  Myndigheten får meddela föreskrifter om notarietjänstgöring och notariemeritering.

 • DVFS 2014:11: Notarienämndens föreskrifter
 • DVFS 2014:13: Notarienämndens föreskrifter
 • DVFS 2017:4: Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Pensionsmyndigheten
 • DVFS 2014:17: Notarienämndens föreskrifter
 • DVFS 2014:12: Notarienämndens föreskrifter
 • DVFS 2016:6: Notarienämndens föreskrifter om ändring av Notarienämndens föreskrifter (DVFS 2013:1) för notarietjänstgöring vid domstol
 • DVFS 2013:1: Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid domstol
 • DVFS 2014:10: Notarienämndens föreskrifter
 • DVFS 2014:15: Notarienämndens föreskrifter
 • DVFS 2014:16: Notarienämndens föreskrifter
 • DVFS 2014:14: Notarienämndens föreskrifter

Undantag från myndighetsförordningen

12 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]5 § om delegering,

[S3]8 § om arbetsgivarpolitik, och

[S4]16 § om beslutförhet vid brådskande ärenden.

Ändringar

Förordning (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2017:520) om ändring i förordningen (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden

Omfattning
ändr. 4, 7, 8 §§
Ikraftträder
2017-07-14