Inaktuell version

Förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och den offentliga upphandlingen.

2 §  Konkurrensverket ska verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

3 §  Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av

 1. konkurrenslagen (1993:20),
 2. 16 kap. 7 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och 16 kap. 9 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,
 3. lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling,
 4. lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler,
 5. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och
 6. 3 a och 3 b §§konkurrensförordningen (1993:173).

4 §  Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 §

 1. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat verksamhet, lämna förslag till konkurrensutsättning och till regelreformering samt följa upp utvecklingen på konkurrensområdet,
 2. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation,
 3. inom sina tillsynsområden och i lämplig omfattning utfärda allmänna råd,
 4. samla in och bearbeta uppgifter för statistikändamål, och
 5. när verket från allmän domstol eller Marknadsdomstolen får en kopia av en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller artikel 82 i EG-fördraget utan dröjsmål översända domen eller beslutet till Europeiska gemenskapernas kommission.

5 §  Konkurrensverket ska till Europeiska gemenskapernas kommission

 1. senast den 31 mars varje år överlämna en förteckning över vilka offentliga företag inom tillverkningsindustrin och holdingföretag som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt 8 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och
 2. årligen, och senast inom nio månader efter det att företagets räkenskapsår gått till ända, överlämna handlingar och annan ekonomisk information om sådana företag som sägs i 1.

[S2]Konkurrensverket ska vidare, om kommissionen begär det, överlämna information från en öppen eller en separat redovisning enligt 3 och 4 §§ samma lag. Detsamma gäller annan information som behövs för att utvärdera dessa redovisningar.

6 §  Konkurrensverket ska bidra till den internationella utvecklingen på konkurrens- och upphandlingsområdena. Verket får vid behov samverka med motsvarande myndigheter i andra länder.

[S2]På upphandlingsområdet ska Konkurrensverket bistå Regeringskansliet inom ramen för det europeiska och nordiska samarbetet.

7 §  Konkurrensverket får, när det är nödvändigt för genomförandet av avtal mellan Danmark, Island, Norge och Sverige om samarbete i konkurrensfrågor, på eget initiativ eller efter förfrågan lämna ut uppgifter till konkurrensmyndigheterna i Danmark, Island och Norge utan hinder av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).

[S2]Uppgifter som lämnas ut enligt första stycket får i det enskilda fallet förenas med villkor för användandet, om det krävs med hänsyn till den enskildes rätt eller från allmän synpunkt.

8 §  Konkurrensverket ska i lämplig omfattning informera företag, upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och andra berörda om

 1. avgöranden i konkurrens- och upphandlingsärenden,
 2. tillämpningen av konkurrenslagen (1993:20), lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, och
 3. Europeiska gemenskapernas konkurrens- och upphandlingsregler.

[S2]Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

[S3]Konkurrensverket ska ge länsstyrelserna sådant underlag som de behöver för sina uppgifter på konkurrensområdet.

9 §  Innan Konkurrensverket väcker talan om konkurrensskadeavgift enligt 26 § konkurrenslagen (1993:20) eller talan om en företagskoncentration enligt 34 a eller 36 §§ samma lag, ska den som avses med talan få tillfälle att yttra sig. Detta gäller dock inte i brådskande fall eller om det annars finns särskilda skäl.

Samverkan

10 §  Konkurrensverket ska sträva efter en effektiv samverkan med myndigheter, länsstyrelser och andra berörda aktörer och bör vidare samråda med de myndigheter som berörs av verkets förslag till åtgärder.

Ledning

11 §  Konkurrensverket leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Rådet för forskningsfrågor

12 §  Till Konkurrensverket är ett råd för forskningsfrågor knutet. Rådet har till uppgift att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet samt att tillföra verket sådana resultat från utvecklingen främst inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för verksamheten.

[S2]Rådet ska delta i beredningen av ärenden om fördelning av medel från anslaget för konkurrens- och upphandlingsforskning. Beslut i sådana frågor fattas av Konkurrensverket efter förslag av rådet.

13 §  Rådet för forskningsfrågor består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst tio andra ledamöter, vilka utses av Konkurrensverket.

Rådet för upphandlingsfrågor

14 §  Till Konkurrensverket är ett råd för upphandlingsfrågor knutet. Rådets medlemmar utses av verket bland personer som har erfarenhet av offentlig upphandling eller sakkunskap i upphandlingsfrågor.

[S2]Rådet ska utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte i fråga om såväl allmänna upphandlingsfrågor som frågor om behovet av åtgärder för att stödja utvecklingen mot en effektiv offentlig upphandling.

Anställningar och uppdrag

15 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

16 §  Vid Konkurrensverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

17 §  I administrativa ärenden ska Konkurrensverket tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

18 §  Konkurrensverket får mot ersättning utföra uppdrag åt Regeringskansliet, andra myndigheter samt åt kommittéer och utredare.

[S2]Konkurrensverket får ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan hinder av den begränsning som följer av andra stycket samma paragraf.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket ska upphöra att gälla.
 2. Ledamot i Rådet för forskningsfrågor som har utsetts före ikraftträdandet kvarstår som sådan ledamot under den tid som han eller hon har utsetts för.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:611) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3, 8, 9 §§
Ikraftträder
2008-11-01

Förordning (2008:1231) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6 §§
CELEX-nr
32004L0085
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:645) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 7, 8 §§
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2011:718) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:1042) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3, 8 §§
Ikraftträder
2011-11-01

Förordning (2013:387) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3, 4, 6 §§
CELEX-nr
32011R1227
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:1093) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:60) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2014:784) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 1, 4, 10, 12, 13, 14 §§; nya 4 a, 9 a §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:937) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3, 9 §§
Ikraftträder
2014-08-02

Förordning (2015:528) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
upph. 4 a, 9 a, 14 §§, rubr. närmast efter 11 §, rubr. närmast före 14 §; ändr. 1, 4, 6, 10, 12, 13 §§
Ikraftträder
2015-09-01

Förordning (2015:836) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:240) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2016:1169) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3, 4, 8 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1218) om ändring i förordningen (2016:1169) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3, 8 §§ i 2016:1169

Förordning (2018:1621) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-12-01

Förordning (2019:18) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-03-24