Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1119 i lydelse enligt SFS 2023:577
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

Uppgifter

1 §  Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

2 §  Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857) och 6 § förordningen (2023:241) om det nationella elsystemet. Svenska kraftnät är även elberedskapsmyndighet enligt elberedskapslagen (1997:288). Förordning (2023:250).

2 a §  Svenska kraftnät är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:535).

3 §  Svenska kraftnät ska också

 1. bygga ut ett transmissionsnät för el i Sverige och förbindelser med elnät i andra länder baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar,
 2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet enligt ellagen (1997:857) och förordningen (2023:241) om det nationella elsystemet,
 3. främja konkurrensen på elmarknaden,
 4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av betydelse för verksamheten,
 5. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
 6. främja dammsäkerheten i landet,
 7. bygga ut, installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunikation, främst på transmissionsnätet, samt upplåta nätkapacitet i dessa,
 8. bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och löpande förmedla information om effekttillgång till marknadens aktörer samt övervaka och utföra bedömningar av resurstillräckligheten i enlighet med artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el,
 9. inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut fossilfri elproduktion och nya användningsområden för el tas tillvara i omställningen av elsystemet,
 10. inom sitt område inkassera kapacitetsavgifter och betalningar i enlighet med artikel 49 i förordning (EU) 2019/943,
 11. även i övrigt inom sitt verksamhetsområde fullgöra uppgifter som följer av förordning (EU) 2019/943,
 12. se till att de regelverk och rutiner som affärsverket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,
 13. vartannat år genomföra och, efter att ha hört Statens energimyndighet, till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom under-sektorn el enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna,
 14. senast den 31 maj varje år i en särskild rapport till regeringen redovisa
  1. hur kraftbalansen under den senaste vintern har upprätthållits,
  2. en prognos för kraftbalansen under den kommande vintern, där även omgivande länders exportmöjligheter beaktas för att inkludera en bedömning av hur mycket import Sverige kan räkna med vid topplasttimmen,
  3. en bedömning av förutsättningarna för att långsiktigt upprätthålla kraftbalansen, där även omgivande länders exportmöjligheter beaktas för att inkludera en bedömning av hur mycket import Sverige kan räkna med vid topplasttimmen, och
  4. vilka informationsinsatser som har riktats till aktörerna på elmarknaden i fråga om kraftbalansen,
 15. vartannat år med början 2023 upprätta en tioårig investeringsplan och lämna in planen till Energimarknadsinspektionen,
 16. inom sitt verksamhetsområde verka för att de energipolitiska mål som riksdagen har godkänt uppnås, och
 17. vid tillämpningen av förordning (EU) 2019/941 av den 5 juni 2019 om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG
  1. ta fram underlag enligt artiklarna 7, 10, 14 och 17 i förordningen, och
  2. särskilt samverka med Statens energimyndighet när denna fullgör sina uppgifter i egenskap av behörig myndighet enligt förordningen, i syfte att säkerställa ett effektivt utarbetande och korrekt genomförande av riskberedskapsplaner och att underlätta förebyggande och utvärdering av elkriser och informationsutbyte om sådana. Förordning (2023:577).

4 §  I krig eller när regeringen annars bestämmer är det Svenska kraftnäts uppgift att i samverkan med övriga totalförsvarsmyndigheter tillgodose samhällets behov av elkraft genom att planera, leda och samordna elförsörjningens resurser.

[S2]När förbrukningsreglering av el införts har Svenska kraftnät till uppgift att, i den utsträckning regeringen föreskriver, svara för långsiktig planering och inriktning av elproduktionen.

5 §  Svenska kraftnät ska i fråga om dammsäkerhet

 1. följa klimatförändringarnas påverkan samt följa och medverka i utvecklingen i landet,
 2. verka för att riskerna för en allvarlig störning på samhället genom dammhaveri eller höga flöden i reglerade vattendrag minskar,
 3. årligen rapportera till regeringen om utvecklingen och vid behov föreslå åtgärder,
 4. främja forskning och utveckling samt kunskapsförmedling, och
 5. svara för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) och samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete. Förordning (2014:215).

Affärsverkskoncernen

6 §  Svenska kraftnät och de företag där staten genom Svenska kraftnät direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en affärsverkskoncern.

Ledning

7 §  Myndigheten leds av en styrelse.

8 §  Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter. I styrelsen ingår dessutom myndighetschefen och personalföreträdarna vid verket.

9 §  Styrelsen ansvarar för att statens intressen som ägare tas till vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag där Svenska kraftnät förvaltar statens aktier eller andelar.

10 §  Styrelsen ska särskilt

 1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,
 2. bestämma hur rapportering och samordning mellan Svenska kraftnät och koncernens företag ska ske,
 3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn till totalförsvaret, energipolitiken, regionalpolitiken och miljöpolitiken, och
 4. se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar.

Organisation

11 §  Det ingår i generaldirektörens uppgifter att inom verksamheten Elberedskap själv avgöra ärenden om föreskrifter, ålägganden och övriga ärenden som rör delfunktionen Elförsörjning.

12 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Särskilda organ

13 §  Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett rådgivande organ som benämns Elberedskapsrådet. Rådet har till uppgift att be- vaka elföretagens och det övriga totalförsvarets intressen i frågor om elberedskap. Rådet ska ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som rör inrikt- ning på beredskapsåtgärder eller föreskrifter och ålägganden om beredskapsåtgärder. Myndighetschefen ska vara ordförande i Elberedskapsrådet.

[S2]Rådet ska bestå av högst tolv ledamöter. Förordning (2019:1305).

14 §  Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett råd som ska biträda affärsverket i arbetet med dammsäkerhetsfrågor (Dammsäkerhetsrådet). Rådet är ett informations- och samrådsorgan för frågor relaterade till dammsäkerhet. Förordning (2014:215).

Medelsförvaltning

15 §  Svenska kraftnäts medel får användas för de ändamål som regeringen har fastställt i investeringsplanen och de övriga föreskrifter som avser Svenska kraftnäts verksamhet.

16 §  Svenska kraftnäts medel får inte lånas ut till företag i affärsverkskoncernen utan regeringens medgivande i varje särskilt fall.

Extern revision

17 §  Styrelsen ska se till att Riksrevisionen får de uppgifter som behövs för revisionen av affärsverkskoncernen.

Anställningar och uppdrag

18 §  Generaldirektören är myndighetschef.

19 §  Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

19 a §  Svenska kraftnät ska utse ledamöterna i Elberedskapsrådet. Förordning (2023:278).

20 §  Svenska kraftnät ska bestämma antalet ledamöter samt utse ledamöterna och ordföranden i Dammsäkerhetsrådet.

Personalansvarsnämnd

21 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

23 §  När Svenska kraftnät avser att söka personal från företag inom affärsverkskoncernen tillämpas inte förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar.

Avgifter

24 §  Svenska kraftnät får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga avgifter.

Undantag från myndighetsförordningen

25 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]12 § om vem som ska avgöra brådskande ärenden,

[S3]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1331) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
CELEX-nr
32008L0003
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:806) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2011:53) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:720) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32009R0714
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:1486) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:513) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.
 2. Redovisning enligt 3 § 18 ska ske första gången före utgången av 2012.
Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32008L0114
Ikraftträder
2012-09-01

Förordning (2013:211) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:985) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:215) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 5, 14 §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:1089) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:263) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2018:1431) om ändring i förordningen (2007:1119) med

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2018:1582) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:1305) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Af- färsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 3, 13 §§; ny 19 a §
Ikraftträder
2020-01-05

Förordning (2021:910) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2022:535) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 3 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2022-10-01

Förordning (2022:589) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2023:150) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2023-05-01

Förordning (2023:250) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2023-06-01

Förordning (2023:278) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 19 a §
Ikraftträder
2024-01-01

Förordning (2023:514) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2023-08-01

Förordning (2023:577) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2023-11-15