Upphävd författning

Förordning (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1991-12-19
Ändring införd
SFS 1991:2013 i lydelse enligt SFS 2006:1047
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

1 a §  Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857) och 1 § förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el samt enligt 7 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) och 21 § naturgasförordningen (2006:1043). Förordning (2006:1047).

2 §  Svenska kraftnät skall också

 1. bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar,
 2. främja konkurrensen på el- och naturgasmarknaderna,
 3. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av betydelse för verksamheten,
 4. svara för den operativa beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under kris- eller krigsförhållanden,
 5. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
 6. främja dammsäkerheten i landet,
 7. främja tele- och datakommunikation genom att installera och använda teleledningar, främst på stamnätet, samt genom att upplåta nätkapacitet i dessa,
 8. svara för uppgifter som följer av att verket är kontoförande myndighet enligt lagen (2003:113) om elcertifikat,
 9. handlägga frågor om ursprungsgarantier enligt lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el, och
 10. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el. Förordning (2006:332).

2 a §  Föreskrifter om Svenska kraftnäts medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

[S2]I krig eller när regeringen annars bestämmer är det Svenska kraftnäts uppgift att i samverkan med övriga totalförsvarsmyndigheter tillgodose samhällets behov av elkraft genom att planera, leda och samordna elförsörjningens resurser.

[S3]När förbrukningsreglering av el införts har Svenska kraftnät till uppgift att, i den utsträckning regeringen föreskriver, svara för långsiktig planering och inriktning av elproduktionen. Förordning (2006:969).

2 b §  Svenska kraftnät skall i fråga om dammsäkerhet

 1. följa och medverka i utvecklingen i landet,
 2. verka för att möjligheterna att minska skador till följd av höga flöden utvecklas och tas till vara,
 3. regelbundet rapportera till regeringen om utvecklingen och vid behov föreslå åtgärder,
 4. uppmärksamma behovet av forskning,
 5. svara för tillsynsvägledning enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, och
 6. vid behov samråda med berörda myndigheter och organisationer. Förordning (2006:73).

Affärsverkskoncernen

3 §  Svenska kraftnät och de företag där staten genom Svenska kraftnät direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en affärsverkskoncern.

Svenska kraftnät företräder staten vid domstol

4 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder Svenska kraftnät staten vid domstol.

Svenska kraftnäts ledning och organisation

5 §  Svenska kraftnät leds av en styrelse. Den består av högst sju personer. I styrelsen ingår dessutom Svenska kraftnäts generaldirektör och personalföreträdarna vid verket. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (2006:73).

5 a §  Vid Svenska kraftnät skall finnas ett råd som har insyn i verksamheten med elberedskap (insynsråd). Rådet har till uppgift att bevaka det övriga totalförsvarets och elföretagens intressen i frågor om elberedskap. Rådet skall ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som rör inriktning på beredskapsåtgärder, föreskrifter och ålägganden om beredskapsåtgärder.

[S2]Rådet skall bestå av högst tolv ledamöter. Regeringen skall utse ledamöterna och ordföranden i rådet. Förordning (1999:172).

5 b §  Vid Svenska kraftnät skall det finnas ett råd som skall biträda det i arbetet med dammsäkerhetsfrågor (Dammsäkerhetsrådet).

[S2]Svenska kraftnät skall bestämma antalet ledamöter samt utse ledamöterna och ordföranden i rådet. Förordning (1999:172).

6 §  Under styrelsen skall Svenska kraftnäts verksamhet ledas av en generaldirektör.

[S2]Generaldirektören skall ha en ställföreträdare som tjänstgör i generaldirektörens ställe när denne inte är i tjänst och i övrigt i den utsträckning som generaldirektören bestämmer. Förordning (1999:172).

7 §  Vid Svenska kraftnät finns en enhet för elberedskap och en personalansvarsnämnd. Förordning (1996:1493).

8 §  Svenska kraftnäts organisation i övrigt bestäms av styrelsen.

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 §  Styrelsen ansvarar för Svenska kraftnäts verksamhet.

[S2]Styrelsen ansvarar också för att statens intressen som ägare tas till vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag där Svenska kraftnät förvaltar statens aktier eller andelar.

10 §  Styrelsen skall särskilt

 1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,
 2. bestämma hur rapportering och samordning mellan Svenska kraftnät och koncernens företag skall ske,
 3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn till totalförsvaret, energipolitiken, regionalpolitiken och miljöpolitiken,
 4. se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar.

11 §  Styrelsen skall senast den 1 mars varje år lämna regeringen

 1. förslag till verksamhetsplan för Svenska kraftnät, och
 2. årsredovisning med resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och förvaltningsberättelse för Svenska kraftnät och koncernen. Förordning (2006:73).

Generaldirektörens ansvar och uppgifter

12 §  Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

13 §  Det ingår i generaldirektörens uppgifter

 1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa styrelsens beslut,
 2. att inom enheten Elberedskap själv avgöra ärenden om föreskrifter, ålägganden och övriga ärenden som rör delfunktionen Elförsörjning,
 3. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden,
 4. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra myndigheters kontakter med Svenska kraftnät underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i verkets skrivelser och beslut. Förordning (1996:1493).

14 §  Generaldirektören skall också se till att Svenska kraftnäts personalpolitik motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta innebär bl.a. att jämställdhet mellan kvinnor och män skall eftersträvas och att de anställda skall vara väl förtrogna med målen för verksamheten.

Redovisning och medelsförvaltning

15 §  Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av Svenska kraftnäts medel är organiserade på ett tillfredsställande sätt.

[S2]Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

16 §  Svenska kraftnäts medel får användas för de ändamål som regeringen har fastställt i investeringsplanen och de övriga föreskrifter som avser Svenska kraftnäts verksamhet.

17 §  Svenska kraftnäts medel får inte lånas ut till företag i affärsverkskoncernen utan regeringens medgivande i varje särskilt fall.

Intern kontroll

18 §  Generaldirektören skall genom intern kontroll vaka över att verksamheten i affärsverkskoncernen bedrivs effektivt, författningsenligt och också i övrigt ändamålsenligt.

[S2]Viktigare resultat av kontrollen skall redovisas för styrelsen. Förordning (1995:1180).

Extern revision

19 §  Styrelsen skall se till att Riksrevisionen får de uppgifter som behövs för revisionen av affärsverkskoncernen. Förordning (2003:291).

Svenska kraftnäts föreskrifter m.m.

20 §  Innan Svenska kraftnät beslutar en föreskrift eller ett allmänt råd enligt författningssamlingsförordningen (1976:725), skall det

 1. noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden,
 2. utreda föreskriftens eller det allmänna rådets kostnadsmässiga och andra konsekvenser och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning,
 3. lämna statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs samt Ekonomistyrningsverket tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen,
 4. begära regeringens medgivande att besluta föreskriften om den leder till inte oväsentligt ökade kostnader för dem som berörs.

[S2]Föreligger det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift eller ett allmänt råd inte beslutas, får vad som sägs i första stycket 2-4 anstå till efter beslutet. Affärsverket svenska kraftnät skall se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna begränsas också när det utövar tillsyn. Förordning (1999:172).

20 a §  Bestämmelserna i 20 § 2-4 gäller inte föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom verket eller föreskrifter om avgifter för vilka det finns samrådsskyldighet enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Bestämmelsen i 20 § 4 gäller heller inte föreskrifter som beslutas av verket för att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser och som inte går utöver vad som följer av förpliktelserna.

[S2]Bestämmelserna i 20 § skall inte tillämpas på föreskrifter som meddelas med stöd av säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) eller på allmänna råd till förordningen. Förordning (1999:172).

21 §  Svenska kraftnät skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de närmare föreskrifter som behövs om Svenska kraftnäts organisation och formerna för Svenska kraftnäts verksamhet. Om föreskrifterna gäller styrelsen eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören, skall de beslutas av styrelsen.

22 §  Svenska kraftnät skall fortlöpande se över sina föreskrifter och pröva om de behövs och är lämpligt utformade.

[S2]Att Svenska kraftnät skall ha en förteckning över sina föreskrifter m.m. och hur förteckningen skall utformas framgår av 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725). Förordning (1994:1305).

Inhämtande av uppgifter

23 §  När Svenska kraftnät skall hämta in uppgifter från enskilda, kommuner eller landsting, skall det sträva efter att begränsa och förenkla uppgiftlämnandet.

[S2]Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

Personalföreträdare

24 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Svenska kraftnät.

Personalansvarsnämnden

25 §  Följande frågor skall prövas av personalansvarsnämnden:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning.

[S2]Nämnden består -- förutom av personalföreträdarna -- av generaldirektören som är ordförande, samt tre andra ledamöter som styrelsen utser. En av ledamöterna skall vara jurist. Förordning (1994:997).

Ärendenas handläggning

26 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

[S3]När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

27 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

28 §  Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i Svenska kraftnät.

29 §  I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

Svenska kraftnäts beslut

30 §  I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar

 • dagen för beslutet,
 • beslutets innehåll,
 • vem som har fattat beslutet,
 • vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet,
 • vem som har varit föredragande.

Avgifter

30 a §  Svenska kraftnät får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga avgifter. Förordning (1998:1420).

Tjänstetillsättningar m.m.

31 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

32 §  Generaldirektören skall anställas genom beslut av regeringen.

[S2]Andra anställningar skall beslutas av Svenska kraftnät. Förordning (1999:172).

33 §  Vid anställningar behöver inte 6 § anställningsförordningen (1994:373) tillämpas.

[S2]När Svenska kraftnät avser att söka personal från företag inom affärsverkskoncernen tillämpas inte förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar. Förordning (1994:997).

34 § har upphävts genom förordning (1994:997).

Överklagande

35 §  35 § verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Svenska kraftnät. Förordning (1998:1149).

36 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut får Svenska kraftnät föreskriva att sådana beslut i personalärenden som en lägre chef meddelar skall överprövas av högre chef, om den som beslutet angår begär det inom viss tid. När sådan föreskrift finns, tillämpas 35 § första stycket endast på den högre chefens beslut.

Ändringar

Förordning (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:184) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

  Omfattning
  ändr. 22, 32 §§
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1992:822) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:997) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

  Omfattning
  upph. 34 §; ändr. 25, 33 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1305) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

  Omfattning
  ändr. 20, 22 §§, rubr. närmast före 20 §
  Ikraftträder
  1994-11-01

Förordning (1994:1374) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1994-12-01

Förordning (1995:1180) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

  Omfattning
  ändr. 18 §, rubr. närmast före 18 §
  Ikraftträder
  1995-12-01

Förordning (1996:1493) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:112, Prop. 1996/97:4, Bet. 1996/97:FöU1
  Omfattning
  ändr. 7, 13 §§; nya 2 a, 5 a §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1248) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

  Omfattning
  ändr. 2, 2 a §§; ny 2 b §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:468) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1149) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 35 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1420) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ny 30 a §, rubr. närmast före 30 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:172) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 2, 5 a, 6, 11, 20, 32 §§; nya 5 b, 20 a §§
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (2000:693) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2002:480) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:291) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2006:73) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 2, 2 b, 5, 11 §§; ny 1 a §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:332) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:969) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1047) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2006-09-01

Ändring, SFS 2007:1119

Omfattning
upph.