Inaktuell version

Förordning (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2008:431
Upphäver
Förordning (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Övervakningsnämndernas verksamhetsområden beslutas av regeringen.

[S2]Bestämmelser om övervakningsnämndernas sammansättning och uppgifter m.m. finns i

Ledning

2 §  En övervakningsnämnd leds av en nämnd.

Organisation

/Träder i kraft I: 2008-07-01/

3 §  Ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna förordnas av Domarnämnden. Nämndens beslut om förordnande får inte överklagas. Förordning (2008:431).

4 §  En övervakningsnämnd biträds av en sekreterare, som förordnas av nämnden. Mer än en sekreterare får förordnas endast om Kriminalvården medger det.

[S2]Det ingår i sekreterarens uppgifter att ansvara för att ärenden och inkommande handlingar diarieförs.

5 §  Övervakningsnämnderna ska varje år före den 1 mars ge in en berättelse till Kriminalvården om sin verksamhet under det senaste budgetåret.

Ärendenas handläggning

6 §  Ärendena avgörs efter föredragning av sekreteraren, eller om en övervakningsnämnd så beslutar, av en kriminalvårdstjänsteman.

[S2]En övervakningsnämnd får bestämma att en kriminalvårdstjänsteman ska närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar. En kriminalvårdstjänsteman har alltid rätt att vara närvarande, när nämnden behandlar ett ärende som han eller hon handlägger.

[S3]Chefen för kriminalvårdsregionen har också rätt att närvara vid övervakningsnämndens sammanträden.

7 §  Den som är ersättare för ledamot ska få tillfälle att genom information följa arbetet i övervakningsnämnden.

[S2]När det är lämpligt bör ersättaren kallas till sammanträde även när inte någon ordinarie ledamot har förfall.

[S3]Vid behov ska särskilda informationsmöten för ledamöter och ersättare anordnas.

8 §  Vid övervakningsnämndernas sammanträden ska det föras protokoll, som ska justeras av ordföranden.

9 §  En underrättelse om en övervakningsnämnds beslut ska sändas till Kriminalvården. Har en övervakningsnämnd ändrat villkoren i en behandlingsplan som har föreskrivits enligt 28 kap. 6 a § brottsbalken, ska en underrättelse om beslutet också sändas till åklagaren.

10 §  En övervakningsnämnd ska genom besök i de kriminalvårdsanstalter som hör till nämndens verksamhetsområde skaffa sig kännedom om förhållandena i anstalterna. Vid sådana besök ska de intagna få tillfälle till samtal med nämnden eller någon av ledamöterna.

11 §  Ordföranden och sekreteraren samt den eller de kriminalvårdstjänstemän som ordföranden utser får pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar och frågor som uppkommer i samband med att nämndens beslut överklagas eller att omprövning begärs av ett sådant beslut.

12 §  För arbete i en övervakningsnämnd ska följande ersättning lämnas.

BefattningErsättning

Ordförande 12 200 kronor per år samt 140 kronor per dag under vilken arbete utförts för nämndens räkning

Vice ordförande 5 800 kronor per år samt 140 kronor per dag under vilken arbete utförts för nämndens räkning

Tillfällig ersättare för en ordförande 950 kronor per sammanträde
Ordförande som har beredskap enligt 5 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll 600 kronor per dag
Kriminalvården beslutar om ersättning till övriga ledamöter i en övervakningsnämnd.

13 §  Kallelser och andra handlingar får tillställas den dömde genom delgivning.

Undantag från myndighetsförordningen

14 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på övervakningsnämnderna:

[S2]3 § om ledningens ansvar,

[S3]4 § första stycket 3 och 4 om verksamhetsplan och intern styrning och kontroll,

[S4]5 § om delegering,

[S5]8 § om arbetsgivarpolitik,

[S6]15 § om beslutförhet,

[S7]16 § om brådskande ärenden,

[S8]20 § om föredragning,

[S9]22-24 §§ om anställningar och uppdrag,

[S10]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

[S11]28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och

[S12]29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Ändringar

Förordning (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:431) om ändring i förordningen (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2011:140) om ändring i förordningen (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2016:866) om ändring i förordningen (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2016-10-01