Upphävd författning

Förordning (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1191 i lydelse enligt SFS 2014:292
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:673) med instruktion för Presstödsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Presstödsnämnden har till uppgift att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden. Inom ramen för denna uppgift ska myndigheten

  1. pröva ansökningar om stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) och i övrigt tillämpa bestämmelserna i förordningen,
  2. följa och analysera utvecklingen inom dagspressen, och
  3. tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt kungörandeförordningen (1977:827). Förordning (2009:869).

2 §  Myndigheten ska särskilt i anslutning till uppgifterna enligt 1 §1 och 2 årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper, förändringar i tidningsägandet, utvecklingen av och förutsättningarna för tidningsdistributionen samt övriga väsentliga förändringar inom dagspressen. Förordning (2014:292).

2 a §  Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska mediemyndigheter ska integreras i myndighetens verksamhet. Förordning (2009:869).

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en nämnd.

4 §  Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter. En av ledamöterna ska vara ordförande i nämnden och två ska vara vice ordförande. För varje ledamot ska det finnas en personlig suppleant.

[S2]Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Förordning (2011:1028).

Organisation

5 §  Vid nämnden finns ett kansli.

6 § Har upphävts genom förordning (2010:1120).

Anställningar och uppdrag

7 §  Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.

8 §  Regeringen utser vice ordförandena och suppleanter i nämnden.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 §  I frågor om anställningens upphörande gäller bestämmelserna i 3 § 1 anställningsförordningen (1994:373) kanslichefen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:869) om ändring i förordningen (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2010:1120) om ändring i förordningen (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010 i fråga om 6 § och i övrigt den 1 januari 2011.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:331, Rskr. 2009/10:308, Prop. 2009/10:199, Prop. 2009/10:115, Bet. 2009/10:KU42, Bet. 2009/10:KU25
Omfattning
upph. 6 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-11-01

Förordning (2011:1028) om ändring i förordningen (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-12-01

Förordning (2014:292) om ändring i förordningen (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:300) om upphävande av förordningen (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden

Förarbeten
Rskr. 2014/15:195, Prop. 2014/15:88, Bet. 2014/15:KU12
Omfattning
upph.