Upphävd författning

Förordning (1988:673) med instruktion för Presstödsnämnden

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:673 i lydelse enligt SFS 2003:612
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1976:419) med instruktion för presstödsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Presstödsnämndens uppgifter

1 §  Presstödsnämnden skall

 1. pröva ansökningar om stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) och i övrigt tillämpa bestämmelserna i samma förordning,
 2. tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt kungörandeförordningen (1977:827),
 3. fullgöra kansligöromålen åt taltidningsnämnden. Förordning (1990:525).

2 §  I anslutning till uppgifterna enligt 1 § 1 skall nämnden

 1. följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper och övriga väsentliga förändringar inom dagspressen,
 2. till regeringen rapportera om utfallet av de presstödjande åtgärderna och om förändringar i tidningsägandet,
 3. vidta åtgärder för att undvika att lån ur pressens lånefond leder till förlust för statsverket,
 4. besluta om ackord för fordringar.

Sammansättning

3 §  Nämnden består av högst tio ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och två är vice ordförande. För varje ledamot finns en personlig suppleant. Ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare. Förordning (2003:612).

 • RÅ 2004:122:Rätt till presstöd har ansetts som en civil rättighet och Presstödsnämnden som en domstol i Europakonventionens mening.

Organisation

4 §  Nämnden har ett kansli som leds av en kanslichef.

 • RÅ 2004:122:Rätt till presstöd har ansetts som en civil rättighet och Presstödsnämnden som en domstol i Europakonventionens mening.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Presstödsnämnden:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S4]18 § om myndighetens organisation,

[S5]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S6]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S7]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S8]30 § om ärendeförteckning,

[S9]31 § om myndighetens beslut, och

[S10]35 § om överklagande. Förordning (1996:448).

6 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6 §, 7 § första stycket, 8, 9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322).

[S2]Kanslichefen har under nämnden det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 7 § andra stycket 3 och 5 samma förordning. Förordning (1996:448).

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande.

[S2]Den som är suppleant har rätt att delta i nämndens sammanträden även om han inte ersätter en ordinarie ledamot. Suppleanterna skall underrättas om nämndens sammanträden. Förordning (1996:1603).

8 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst tre andra ledamöter.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

9 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till kanslichefen eller någon annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

11 §  I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

Underrättelse om beslut i låneärenden

12 §  Besluten i ärenden om lån ur pressens lånefond skall sändas till kammarkollegiet och den bank, som anlitas för utbetalning av lånen.

Tjänstetillsättningar m. m.

13 §  Ledamöter och suppleanter utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordföranden och vice ordförandena. Förordnandena ges för en bestämd tid.

 • RÅ 2004:122:Rätt till presstöd har ansetts som en civil rättighet och Presstödsnämnden som en domstol i Europakonventionens mening.

14 §  Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen efter anmälan av ordföranden.

[S2]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

15 §  Bestämmelserna i 3 § 1 anställningsförordningen (1994:373) om chefen för en förvaltningsmyndighet gäller kanslichefen såvitt avser frågor om anställningens upphörande. Förordning (1994:993).

16 § Har upphävts genom förordning (1994:993).

Ändringar

Förordning (1988:673) med instruktion för Presstödsnämnden

Förordning (1990:525) om ändring i förordningen (1988:673) med instruktion för presstödsnämnden

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:78
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1994:993) om ändring i förordningen (1988:673) med instruktion för Presstödsnämnden

  Omfattning
  upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:448) om ändring i förordningen (1988:673) med instruktion för Presstödsnämnden

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1603) om ändring i förordningen (1988:673) med instruktion för Presstödsnämnden

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (2003:612) om ändring i förordningen (1988:673) med instruktion för Presstödsnämnden

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-12-01

Ändring, SFS 2007:1191

Omfattning
upph.