Inaktuell version

Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-04-19
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2009:557
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbildning av lärare som syftar till att stärka deras kompetens och därigenom öka elevers måluppfyllelse.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgängliga medel, lämnas till den som är huvudman

 1. inom det offentliga skolväsendet,
 2. för enskild verksamhet som avses i 2 b kap. 6 § skollagen (1985:1100) eller en fristående skola som avses i 9 kap. 2, 8 eller 8 b § skollagen,
 3. för en riksinternatskola som avses i 10 kap. 1 § skollagen,
 4. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar,
 5. för utbildning enligt 10 kap. 2 § skollagen vid hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller
 6. för utbildning enligt förordningen (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt.

[S2]En huvudman som avses i första stycket benämns i denna förordning skolhuvudman. Förordning (2008:1099).

3 §  Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare som

 1. är anställda hos skolhuvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid,
 2. har behörighet att anställas utan tidsbegränsning som lärare i det offentliga skolväsendet enligt 2 kap. 4 § första stycket skollagen eller i en fristående skola enligt 9 kap. 16 b § första stycket skollagen, och
 3. deltar i uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare eller motsvarande utbildning som anordnas av enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

4 §  Statsbidrag lämnas för utbildning enligt 3 § 3 om läraren

 1. deltar i utbildningen under arbetstid,
 2. är tjänstledig under utbildningen, eller
 3. deltar i utbildningen under den tid då han eller hon inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

[S2]Första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att skolhuvudmannen betalar ersättning som motsvarar minst 80 procent av lärarens lön för tid då läraren deltar i utbildningen. Förordning (2009:557).

Beräkning och utbetalning av statsbidrag

5 §  Statsbidrag enligt denna förordning ska motsvara 70 procent av skolhuvudmannens kostnad för ersättning enligt 4 §, beräknad med ett schablonmässigt bestämt belopp per högskolepoäng. Statens skolverk får meddela föreskrifter om beloppets storlek.

[S2]Om skolhuvudmannen betalar högre ersättning än 80 procent av lärarens lön för tid då läraren deltar i utbildningen, lämnas inte statsbidrag för den överstigande delen. Förordning (2009:557).

6 §  Statens skolverk beslutar årligen för varje skolhuvudman en ram som beräknas på grundval av huvudmannens andel av det totala antalet lärare som avses i 3 § 2 som är anställda inom sådan verksamhet som avses i 2 §.

[S2]Vid fastställandet av ramen skall skolhuvudmannens lönekostnadsnivå beaktas.

[S3]Om det finns särskilda skäl får Statens skolverk för vissa skolhuvudmän göra avsteg från vad som sägs i första stycket.

7 §  Skolhuvudmannen ska hos Statens skolverk ansöka om bidrag och anmäla de lärare som skolhuvudmannen ansöker om statsbidrag för. Förordning (2009:557).

8 §  Om antalet lärare som har anmälts till en utbildning enligt 3 § 3 överstiger antalet tillgängliga utbildningsplatser, beslutar Statens skolverk om urval. Förordning (2009:557).

9 §  Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag. Förordning (2009:557).

10 §  Statsbidrag betalas ut en gång per termin för den utbildning enligt 3 § 3 som avses att bli genomförd under den termin som bidraget avser. Bidraget betalas ut då det har fastställts vilka lärare som deltar i utbildningen.

Återkrav och omfördelning

11 §  En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig om

 1. den lärare för vilken statsbidrag har lämnats avbryter en sådan utbildning som avses i 3 § 3,
 2. skolhuvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller
 3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och skolhuvudmannen borde ha insett detta.

[S2]Om skolhuvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalat statsbidrag.

[S3]En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om statsbidrag. Förordning (2009:557).

12 §  De medel som återstår efter fördelning enligt 5 och 6 §§ eller återkrav enligt 11 § får efter ansökan fördelas till skolhuvudmän som har tilldelats statsbidrag motsvarande hela den för dem fastställda ramen enligt 6 §.

Redovisning och uppföljning

13 §  En skolhuvudman som har ansökt om statsbidrag är skyldig att till Statens skolverk lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

14 §  En skolhuvudman som har tilldelats statsbidrag är skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Statsbidrag för vissa andra utbildningsdeltagare

15 §  Det som sägs i denna förordning gäller, förutom 9 §, även i de fall en lärare som avses i 3 §1 och 2 deltar i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå enligt högskolelagen (1992:1434). I stället för vad som anges om utbildningens omfattning i 2 § andra stycket 1 och 2 förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare gäller i dessa fall att utbildningen ska omfatta

 1. minst 10 och högst 30 högskolepoäng för lärare som undervisar i förskoleklassen eller i årskurs 1-6 i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan eller sameskolan, och
 2. minst 20 och högst 45 högskolepoäng för lärare som undervisar i årskurs 7-9 i grundskolan, den obligatoriska särskolan eller specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning eller vuxenutbildning för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för invandrare.

[S2]Det som sägs i första stycket gäller även för lärare som

 1. undervisar i en fristående skola eller annan enskild verksamhet som motsvarar någon av de angivna skolformerna,
 2. enligt 10 kap. 2 § skollagen (1985:1100) undervisar vid sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller
 3. undervisar intagna i kriminalvårdsanstalt enligt förordningen (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt. Förordning (2008:1099).

Bemyndigande

16 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

17 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

/Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:883) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1099) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. 2, 15 §§
Ikraftträder
2009-01-15

Förordning (2009:557) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Omfattning
nuvarande 7, 8, 9 §§ betecknas 9, 7, 8 §§; ändr. 4, 5 den nya 7, den nya 9, 11 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:940) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. 9, 15 §§
Ikraftträder
2009-11-15

Förordning (2011:498) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1057) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

Omfattning
upph. 4, 6, 15 §§, rubr. närmast före 15 §; ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 5 §; ny 11 a §
Ikraftträder
2011-11-15

Förordning (2012:157) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Omfattning
upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2011:1057; ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-05-08

Förordning (2014:95) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:235) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-06-01

Förordning (2015:480) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2015-08-05

Förordning (2016:24) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2018:1305) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 8 §§
Ikraftträder
2019-07-01