Upphävd författning

Förordning (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-05-31
Ändring införd
SFS 2007:383 i lydelse enligt SFS 2011:48
Ikraft
2007-07-12
Upphäver
Förordning (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 15 kap. 28 § miljöbalken i fråga om 5 § och i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen. (Förordning 2010:318).

Definitioner

2 §  Med EU-förordningen avses i denna förordning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall.

[S2]I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i EU-förordningen. (Förordning 2010:318).

Tillämpningsområde

3 §  Denna förordning kompletterar EU-förordningen.

[S2]Ytterligare bestämmelser om transport av avfall finns i avfallsförordningen (2001:1063). (Förordning 2010:318).

Behörig myndighet

4 §  Naturvårdsverket är

  1. den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det kontaktorgan som avses i artikel 54 i EU-förordningen, och
  2. den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall. (Förordning 2010:318).

Avfallstransporter till Sverige

5 §  Avfall som avses i någon av bilagorna IV och IV A till EU- förordningen får importeras eller på annat sätt föras in till Sverige endast om det kan visas att avfallet ska tas om hand i en anläggning som i fråga om avfallshanteringen omfattas av

  1. tillstånd enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, eller
  2. en anmälan som har gjorts enligt föreskrifter om anmälningsplikt som meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken. (Förordning 2010:318).

Underrättelser om avfallstransporter

6 §  Om Naturvårdsverket i sin egenskap av behörig myndighet enligt 4 § får kännedom om eller handlägger ett ärende om en avfallstransport som omfattas av EU-förordningen, ska verket underrätta den eller de berörda länsstyrelserna och den eller de berörda kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. (Förordning 2010:318).

Överenskommelser för gränsområden

7 §  Naturvårdsverket får med Finland och Danmark ingå sådana bilaterala överenskommelser som avses i artikel 30 i EU- förordningen. (Förordning 2010:318).

8 §  Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs för att tillämpa en överenskommelse som avses i 7 §.(Förordning 2010:318).

Tillsyn

9 §  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap.miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap.4, 24 och 28 §§miljötillsynsförordningen. Förordning (2011:48).

10 §  De ansvariga tillsynsmyndigheterna ska samråda med Tullverket i frågor som rör tillsynen över att EU-förordningen följs.(Förordning 2010:318).

Ansvar och förverkande

11 §  Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av transporter i strid med EU-förordningen finns i 29 kap.miljöbalken och i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.(Förordning 2010:318).

Överklagande

12 §  Naturvårdsverkets beslut enligt EU-förordningen får överklagas hos regeringen.(Förordning 2010:318).

Ändringar

Förordning (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall

CELEX-nr
32006R1013
Ikraftträder
2007-07-12

Förordning (2010:318) om ändring i förordningen (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall

Omfattning
nuvarande 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 9, 10, 11, 12 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, de nya 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 7, 9, 10 §§ sätts närmast före 9, 11, 12 §§; nya 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §; omtryck
CELEX-nr
32006R1013
Ikraftträder
2010-06-01

Förordning (2011:48) om ändring i förordningen (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-03-01

Ändring, SFS 2011:927

Omfattning
upph.