Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2007-06-07
Ändring införd
SFS 2007:460 i lydelse enligt SFS 2011:1421
Ikraft
2007-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Lagens tillämpningsområde

1 §  Skatt skall betalas till staten enligt denna lag på premie för trafikförsäkring som avser risk belägen inom landet samt på trafikförsäkringsavgift.

Prop. 2006/07:96: I den inledande bestämmelsen anges att skatt på trafikförsäkringspremie som avser risk belägen inom landet och på trafikförsäkringsavgift skall betalas till staten.

Definitioner

2 §  I denna lag avses med

[S2]trafikförsäkring: försäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410),

[S3]trafikförsäkringsavgift: sådan avgift som får tas ut enligt 34 § trafikskadelagen,

[S4]risk belägen inom landet: risk belägen i Sverige enligt 1 kap. 17 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 1 kap. 7 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Lag (2011:77).

Prop. 2006/07:96: I paragrafen förklaras vad som avses med trafikförsäkring, trafikförsäkringsavgift och risk belägen inom landet. Med trafikförsäkring avses i lagen trafikförsäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410, TSL). Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som skall finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt samt för annat motordrivet fordon som brukas i trafik här i landet. Det ...

Skattskyldighet

3 §  Skattskyldig för skatt på premie för trafikförsäkring är försäkringsgivare som meddelar trafikförsäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410).

[S2]En utländsk försäkringsgivare som inte bedriver sin verksamhet här i landet från en sekundäretablering enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, ska utse en skatterepresentant som ska företräda försäkringsgivaren på det sätt som framgår av 5 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S3]Skatterepresentanten ska vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk person. Lag (2011:1421).

Prop. 2006/07:96: I paragrafens första stycke anges att den försäkringsgivare som meddelar en trafikförsäkring är skattskyldig för skatt på trafikförsäkringspremie. Det innebär att såväl svenska som utländska försäkringsgivare är skattskyldiga när de meddelar svensk trafikförsäkring. I andra stycket regleras skyldigheten för utländska försäkringsgivare som inte är etablerade här i landet att utse en skatterepresentant. Paragrafen har kommenterats närmare i <a href="https://lagen.nu/prop/2006/07:96#S5-4" ...

4 §  Skattskyldig för skatt på trafikförsäkringsavgift är den som enligt trafikskadelagen (1975:1410) har rätt att ta ut sådan avgift.

Prop. 2006/07:96: Paragrafen reglerar vem som är skattskyldig för skatt på trafikförsäkringsavgifter. Den som enligt gällande lydelse av 34 § TSL har rätt att ta ut trafikförsäkringsavgift är Trafikförsäkringsföreningen.

Beskattningsunderlag och skattskyldighetens inträde

5 §  Underlaget för beskattning av trafikförsäkringspremie utgörs av den intjänade premien för en trafikförsäkring för en kalendermånad.

[S2]Skattskyldigheten inträder vid utgången av den kalendermånad för vilken premien har tjänats in.

Prop. 2006/07:96: I paragrafens första stycke anges att beskattningsunderlaget för skatt på försäkringspremier utgörs av den intjänade premien för en trafikförsäkring för en kalendermånad. Det är därmed en periodiserad premie som ligger till grund för beskattningen. Utgångspunkten är att det är den premie, exklusive skatter som belastar premien, som försäkringstagaren skall betala enligt avtalet med försäkringsgivaren som skall ingå i beskattningsunderlaget. Vad som närmare avses med intjänad premie anges ...

6 §  Med intjänad premie menas i 5 § premieinkomst före avgiven återförsäkring med tillägg eller avdrag för förändring i avsättning för ej intjänade premier.

[S2]Den intjänade premien skall inte påverkas av förändring i avsättning för kvardröjande risker.

[S3]Den intjänade premien skall inte justeras för överlåtarens upplösning av respektive förvärvarens avsättning för ej intjänad premie som beror på en överlåtelse av ett försäkringsbestånd.

Prop. 2006/07:96: I första stycket anges närmare vad som avses med intjänad premie vid framtagandet av beskattningsunderlaget. Det är premieinkomsten före avgiven återförsäkring som skall användas. Den intjänande premien skall justeras för förändringar i avsättning för ej intjänade premier.

Som framgår av andra stycket skall den intjänande premien inte påverkas av förändringar i avsättning för kvardröjande risker. Begreppet intjänade premier, såsom det används i denna lag, kommer ...

7 §  Med premieinkomst före avgiven återförsäkring menas den totala bruttopremien för trafikförsäkring som inbetalts eller kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före kalendermånadens utgång. Som premieinkomst räknas också premier för försäkringsperioder som påbörjas först efter kalendermånadens utgång, om de enligt avtal förfaller till betalning under kalendermånaden.

[S2]Förnyelsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren samt premier för nytecknade försäkringsavtal skall räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med.

[S3]Annullationer skall reducera premieinkomsten så snart beloppet är känt. Tilläggspremier skall räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med.

[S4]I premieinkomsten ingår inte skatter och andra offentliga avgifter som belastar försäkringspremien.

Prop. 2006/07:96: Paragrafen behandlar vad som skall utgöra premieinkomst. Utformningen av paragrafen överensstämmer i allt väsentligt med vad som föreskrivs om sådan inkomst i 1 a § i bilaga 4 till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:17) om årsredovisning i försäkringsföretag. Till skillnad från inspektionens föreskrifter skall vid tillämpningen av denna lag i premieinkomsten inte ingå premier för mottagen återförsäkring. Anledningen till detta är att en dubbelbeskattning annars skulle ...

8 §  Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter. Bruttopremien omfattar alltså även

  1. ej aviserade premier som kan beräknas först senare,
  2. terminspremier som betalas in halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis samt ersättningar från försäkringstagare för utgifter som försäkringsföretaget haft i samband med att försäkringsavtalet tecknades,
  3. företagets andel av det totala premiebeloppet vid koassurans.

Prop. 2006/07:96: I paragrafen anges närmare vad som avses med bruttopremie enligt 7 §. Även denna paragraf bygger i stor utsträckning på 1 a § i bilaga 4 till FFFS 2006:17. Det som skiljer paragrafen från föreskriften är att sådan ersättning respektive återförsäkringspremie som anges i 1 a § tredje stycket d och e inte ingår i bruttopremien. Detta eftersom dubbelbeskattning annars kan uppkomma.

Begreppet koassurans som används i paragrafen är den försäkringstekniska benämningen på en metod genom ...

9 §  Underlaget för beskattning av trafikförsäkringsavgift utgörs av mottagen trafikförsäkringsavgift.

[S2]Skattskyldigheten inträder när trafikförsäkringsavgiften tas emot.

Prop. 2006/07:96: I paragrafen regleras hur beskattningsunderlaget för skatt på trafikförsäkringsavgift skall beräknas samt när skattskyldigheten inträder. Paragrafen har kommenterats närmare i avsnitt 5.6.

Skattens storlek

10 §  Skatten på trafikförsäkringspremien utgör 32 procent av beskattningsunderlaget.

[S2]Skatten på trafikförsäkringsavgiften utgör 22 procent av beskattningsunderlaget.

Prop. 2006/07:96: Paragrafen reglerar skattens storlek. Skattesatsernas storlek har närmare behandlats i avsnitt 5.5.

Avdrag

11 §  Den som är skattskyldig enligt 4 § får göra avdrag för skatt på trafikförsäkringsavgift som återbetalas.

Prop. 2006/07:96: I paragrafen finns en bestämmelse om avdrag för skatt på trafikförsäkringsavgift som återbetalas av Trafikförsäkringsföreningen. Paragrafen avhandlas närmare i avsnitt 5.7.

Förfarandet

12 §  Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1421).

Prop. 2006/07:96: Bestämmelsen anger att beskattningsförfarandet i skattebetalningslagen (1997:483) skall gälla för skatten på trafikförsäkringspremier och trafikförsäkringsavgifter. I avsnitt 5.8 avhandlas beskattningsförfarandet närmare.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
  2. Lagen tillämpas på trafikförsäkringspremie och trafikförsäkringsavgift som avser tid efter ikraftträdandet.
  3. Vid beräkning av beskattningsunderlaget för skatt på trafikförsäkringspremie skall bortses från justeringar av premier som är hänförliga till tiden före ikraftträdandet.
  4. Utan hinder av vad som annars följer av lag eller avtal får den som är skattskyldig enligt 3 §, från försäkringstagare som ingått avtal om trafikförsäkring före lagens ikraftträdande, ta ut ersättning som motsvarar kostnad för skatt enligt denna lag på premier som avser tid efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 2006/07:96, Bet. 2006/07:SkU22
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2011:77) om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:112, Prop. 2010/11:18, Bet. 2010/11:SkU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:1421) om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 3, 12 §§
Ikraftträder
2012-01-01