Upphävd författning

Förordning (2007:61) om regionalt investeringsstöd

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2007-02-22
Ändring införd
SFS 2007:61 i lydelse enligt SFS 2014:390
Ikraft
2007-03-08
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

Syftet med regionalt investeringsstöd

1 §  För att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt, får stöd i samband med investeringar lämnas i form av regionalt investeringsstöd.

[S2]Det regionala investeringsstödet skall bidra till att uppfylla de nationella hållbarhetsmålen.

Innebörden av vissa begrepp

2 §  Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag

 1. har färre än 250 anställda, och
 2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år.

3 §  Med små företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag

 1. har färre än 50 anställda, och
 2. antingen har en omsättning eller en balansomslutning som motsvarar högst 10 miljoner euro per år.

4 §  Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

[S2]Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

 1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
 2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,
 3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller
 4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder. Förordning (2007:590).

5 §  Med anknutna företag avses företag där

 1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag,
 2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,
 3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller
 4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

[S2]Med anknutna företag avses vidare företag som upprätthåller de förbindelser som avses i första stycket 1-4 med ett annat företag genom

 1. ett eller flera andra företag,
 2. de investerare som avses i 4 § andra stycket, eller
 3. en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande marknader.

6 §  Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små eller medelstora företag enligt 2 eller 3 § endast om de kontrolleras av offentliga organ som anges i 4 § andra stycket 1, 3 eller 4.

7 §  I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att ett landsting som avses i lagen ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

[S2]I län med ett landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen i denna förordning i stället gälla det berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i 48 § andra stycket i stället gälla samverkansorganet. Förordning (2010:1758).

Allmänna förutsättningar för regionalt investeringsstöd

8 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas i stödområdena A och B. Närmare bestämmelser om vilka kommuner eller delar av kommuner som ingår i stödområdena finns i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd. Förordning (2014:390).

9 §  Regionalt investeringsstöd lämnas i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning). Förordning (2013:475).

10 §  Vid prövning av ärenden om regionalt investeringsstöd skall det särskilt beaktas om den investering för vilken stöd söks kan leda till arbetstillfällen för både kvinnor och män.

11 §  Ett regionalt investeringsstöds storlek skall bestämmas med tillämpning av de bestämmelser som gäller för stödändamålet och med hänsyn till en investerings storlek och ändamål, konkurrensförhållandena på marknaden där verksamheten skall bedrivas samt till hur viktigt det är för samhället att investeringen genomförs. Stödet får inte vara större än vad som behövs för att investeringen skall komma till stånd.

[S2]Stödets storlek skall bestämmas med hänsyn till den totala investeringskostnaden.

12 §  Regionalt investeringsstöd för en kostnad får inte lämnas om annat offentligt stöd har beviljats för samma kostnad och stöden tillsammans överstiger de maximala nivåer för stöd som följer av denna förordning. Detta gäller även om det sammanlagda stödet delvis är stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, i den ursprungliga lydelsen.

[S2]Maximala nivåer för stöd gäller det totala stödbeloppet, oavsett om stödet betalas med lokala, regionala eller nationella medel eller med gemenskapsmedel.

[S3]När kostnader som berättigar till regionalt stöd helt eller delvis också berättigar till stöd för andra ändamål, ska kostnader som är gemensamma omfattas av den högsta maximala nivå som gäller för dessa stöd om stöden är sådana som

 1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller
 2. lämnats i enlighet med förordningar som kommissionen har beslutat med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 733/2013. Förordning (2014:390).

Stödmottagare

13 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

14 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas till kommuners eller direkt eller indirekt kommunägda företags turistverksamhet enligt 20 § och uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning enligt 21 och 22 §§.

[S2]Om det finns synnerliga skäl får Tillväxtverket medge att en kommun som övertar en byggnad för vilken regionalt investeringsstöd har lämnats också övertar de ekonomiska förpliktelser som följer av stödet. Övertagandet får inte innebära att ytterligare stöd lämnas till den ursprungliga stödmottagaren. Övertagandet ska vara motiverat av hänsyn till sysselsättningen i kommunen och medföra att sysselsättning bevaras. Förordning (2009:204).

Verksamheter till vilka stöd får lämnas

15 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas till

 1. industriell och industriliknande verksamhet,
 2. industriserviceverksamhet,
 3. tjänste- och serviceverksamhet,
 4. turistverksamhet,
 5. uppförande av lokaler för uthyrning, och
 6. annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen.

[S2]Tjänste- och serviceverksamhet skall vara inriktad på en större marknad än en lokal eller regional marknad för att stöd skall få lämnas.

Allmänna krav på verksamheten för att den skall berättiga till stöd

16 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas för verksamhet som bedrivs i en ort där förutsättningarna för lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda bedöms vara tillfredsställande.

[S2]Regionalt investeringsstöd får inte lämnas till stödmottagares utgifter för verksamhetens normala drift.

17 §  Stöd får inte lämnas till en stödmottagare i ekonomiska svårigheter. Med ekonomiska svårigheter avses att en stödmottagare inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare, aktieägare eller långivare kan hejda förluster som, utan stöd från en offentlig myndighet, leder till att en stödmottagare på kort eller medellång sikt med största sannolikhet försätts i konkurs.

[S2]En stödmottagare skall ha auktoriserad eller godkänd revisor.

18 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas om verksamheten tillförsäkrar de anställda en tillfredsställande arbetsmiljö och om företaget uppfyller kraven på aktiva åtgärder enligt 3 kap.3-13 §§diskrimineringslagen (2008:567). Löner och andra anställningsförmåner ska vara minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal. Förordning (2008:951).

Förbud mot stöd i vissa fall

19 §  Regionalt investeringsstöd får inte lämnas till

 1. verksamhet som avser produktion av jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
 2. verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn vars produkter omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter,
 3. verksamhet i form av förvärv av transportmateriel (rörliga tillgångar) inom transportsektorn,
 4. verksamhet inom kolsektorn enligt definitionen i rådets förordning (EG) 1407/2002 av den 23 juli 2002 om statligt stöd till kolindustrin,
 5. verksamhet inom stålindustrin enligt definitionen i bilaga I till Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007-2013,
 6. verksamhet inom syntetfibersektorn enligt definitionen i bilaga II till Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007-2013,
 7. verksamhet inom varvssektorn enligt definitionen i Europeiska kommissionens meddelande om rambestämmelser för statligt stöd till varvsindustrin, och
 8. exportverksamhet till tredjeländer eller medlemsstater, inklusive verksamhet direkt knuten till exporterade volymer.

[S2]Regionalt investeringsstöd får inte gynna användning av inhemska varor i stället för importerade.

Särskilda bestämmelser för vissa verksamheter och investeringsslag

Turistverksamhet

20 §  Regionalt investeringsstöd till turistverksamhet får lämnas även till verksamhet med anknytning till turistverksamheten, om den med hänsyn till sin karaktär, omfattning och målgrupp förbättrar förutsättningarna för turistverksamheten genom att förlänga turistsäsongen.

[S2]Stöd till anläggningar för turistverksamhet får lämnas även om driften skall arrenderas ut. Om anläggningen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, skall beslutet om stöd förenas med villkor om arrendets storlek. Arrendet skall bestämmas lägst till en sådan nivå att det inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet. Arrendetiden skall för små och medelstora företag bestämmas till minst tre år efter investeringsprojektets slutförande, för andra företag till minst fem år.

Lokaler för uthyrning

21 §  Regionalt investeringsstöd till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort med högst 10 000 invånare om

 1. den funktionella analysregionen har tillfredställande förutsättningar för den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, och
 2. det i den funktionella analysregionen saknas förutsättningar för att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

[S2]I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är stödberättigande enligt 15 §. Hyresgästens verksamhet ska uppfylla de villkor som anges i 9, 10, 12, 13 och 1618 §§.

[S3]Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda för bara ett företag. Om det finns särskilda skäl får Tillväxtverket bevilja undantag från detta villkor.

[S4]Lokalerna får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler.

[S5]I en ort som är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen får stöd även lämnas till ombyggnad och restaurering av större lokaler.

[S6]Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, ska beslutet om stöd förenas med villkor om hyrans storlek. Hyran ska bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet. Hyrestiden ska för små och medelstora företag bestämmas till minst tre år efter investeringsprojektets slutförande, för andra företag till minst fem år. Förordning (2009:204).

22 §  Regionalt investeringsstöd för ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort som har fler än 10 000 men färre än 75 000 invånare, om

 1. den funktionella analysregionen är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen,
 2. den funktionella analysregionen har tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, och
 3. det i den funktionella analysregionen saknas förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

[S2]I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är stödberättigande enligt 15 §. Hyresgästens verksamhet ska uppfylla de villkor som anges i 9, 10, 12, 13 och 1618 §§.

[S3]Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda bara för ett företag. Om det finns särskilda skäl får Tillväxtverket bevilja undantag från detta villkor.

[S4]Lokalerna får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler.

[S5]Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, ska beslutet om stöd förenas med villkor om hyrans storlek. Hyrans storlek ska bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet. Hyrestiden ska för små och medelstora företag bestämmas till minst tre år efter investeringsprojektets slutförande, för andra företag till minst fem år. Förordning (2009:204).

23 §  Med funktionell analysregion i 21 och 22 §§ avses en region där människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor mellan hem och arbete. Indelningen av landet i funktionella analysregioner görs av Tillväxtverket med utgångspunkt från omfattningen av arbetspendlingen över kommungränserna. Förordning (2009:204).

24 §  Till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning enligt 21 och 22 §§ får regionalt investeringsstöd lämnas med högst 25 procent av den totala investeringskostnaden i stödområde A och med högst 20 procent av samma kostnad i stödområde B.

Nyinvesteringar

Allmänt om nyinvesteringar

25 §  Med nyinvestering avses en investering i samband med grundande av en ny anläggning, utvidgning av en befintlig anläggning, omställning av produktionen i en befintlig anläggning till nya produkter eller en grundläggande ändring av hela produktionsprocessen.

26 §  Regionalt investeringsstöd får, i den utsträckning det finns medel, lämnas till nyinvesteringar i

 1. materiella tillgångar: byggnader, inventarier och markanläggningar,
 2. immateriella tillgångar: tillgångar som uppkommit till följd av överföring av teknik genom förvärv av patenträttigheter, licenser, know-how eller icke-patentskyddad teknisk kunskap,
 3. beräknade lönekostnader för arbetstillfällen som skapas till följd av nyinvesteringen,
 4. utbildning,
 5. konsulttjänster och deltagande i mässor eller utställningar, och
 6. forskning och utveckling.

[S2]Lönekostnader enligt första stycket 3 ska beräknas över en tvåårsperiod. Stöd kan även lämnas för en kombination av första stycket 1–3, förutsatt att stödet inte överskrider det mest gynnsamma belopp som blir resultatet av antingen 1 och 2 eller 3. Förordning (2014:390).

27 §  För att säkerställa att produktiva nyinvesteringar för vilka stöd lämnas är lönsamma måste stödmottagarens finansiering uppgå till minst 25 procent. Denna finansiering kan ske med egna medel eller med medel utifrån under förutsättning att inga offentliga medel ingår.

[S2]Stöd får lämnas endast under förutsättning att den ekonomiska verksamheten bedrivs och investeringen upprätthålls i länet under minst tre år efter investeringsprojektets slutförande för små och medelstora företag, och minst fem år för andra företag. Detta skall säkras genom villkor eller sättet för utbetalning av stödet.

[S3]Trots andra stycket får anläggningar eller utrustning som på grund av den tekniska utvecklingen blivit föråldrade bytas ut före utgången av minimiperioden.

Materiella investeringar

28 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas för materiella investeringar i stödområde A med högst 35 respektive 25 procent av de stödberättigande utgifterna till små respektive medelstora företag samt med 15 procent för andra företag.

[S2]För stödområde B är motsvarande högsta stödnivå 30 respektive 20 procent av de stödberättigande utgifterna för små respektive medelstora företag samt 10 procent för andra företag.

Immateriella investeringar

29 §  De immateriella investeringarna skall uteslutande utnyttjas i den verksamhet som beviljats regionalt investeringsstöd och investeringarna skall betraktas som tillgångar som kan skrivas av. De skall vara förvärvade från tredje man på marknadsmässiga villkor, tas upp som tillgångar i balansräkningar och förbli i det företag som beviljats regionalt investeringsstöd under minst tre år för små och medelstora företag, och minst fem år för andra företag.

30 §  För andra företag än små eller medelstora är kostnader för immateriella investeringar endast stödberättigande upp till 50 procent av de sammanlagda stödberättigande investeringskostnaderna för ett projekt.

31 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas för immateriella investeringar i stödområde A med högst 35 respektive 25 procent av de stödberättigande kostnaderna till små respektive medelstora företag och 15 procent till andra företag.

[S2]För stödområde B är motsvarande högsta stödnivå 30 respektive 20 procent av de stödberättigande kostnaderna för små respektive medelstora företag och 10 procent för andra företag.

Lönekostnader

31 a §  Investeringen ska leda till en nettoökning av antalet arbetstillfällen i den berörda anläggningen i förhållande till genomsnittet under de föregående tolv månaderna. Stöd lämnas endast för anställningar som gäller tills vidare.

[S2]Varje arbetstillfälle ska tillsättas inom tre år efter det att investeringen har genomförts.

[S3]Varje arbetstillfälle som skapats genom investeringen ska finnas kvar i det berörda området under fem år från den dag då tjänsten först tillsattes, eller, för små och medelstora företag, tre år. Förordning (2014:390).

Utbildning

32 §  Med utbildning avses

 1. allmän utbildning: utbildning som
  1. ger kvalifikationer eller kunskap som leder till någon form av erkännande, t.ex. intyg eller godkännande, av offentliga myndigheter eller organ eller av andra organ eller institutioner som staten eller Europeiska gemenskapernas kommission har givit befogenheter inom detta område,
  2. är öppen för anställda vid olika företag, eller
  3. organiseras som ett led i ett samarbete mellan flera företag som är oberoende av varandra,
 2. särskild utbildning: utbildning som
  1. omfattar teoretisk och praktisk undervisning som direkt och främst är tillämplig på den anställdes nuvarande eller framtida anställning hos stödmottagaren,
  2. är kopplad till en viss verksamhet i stödmottagarens specifika verksamhet, och
  3. endast i mycket begränsad utsträckning är överförbar till andra företag eller arbetsområden.

33 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas till kostnader för utbildning om stödets storlek står i proportion till de gemensamma syften som stödmottagaren, personalen och samhället vill uppnå med hjälp av stödet.

34 §  Till tjänsteföretag får regionalt investeringsstöd för utbildning av personal lämnas endast i samband med en etablering i ett stödområde eller en utökning av verksamheten där.

35 §  Stödberättigande kostnader för utbildning är

 1. personalkostnader för lärare,
 2. kostnader för resor för lärare och deltagare,
 3. övriga löpande kostnader, såsom för material och utrustning,
 4. avskrivningar för instrument och utrustning i förhållande till deras användning i utbildningsprojektet,
 5. rådgivningskostnader i samband med utbildningen, och
 6. personalkostnader för deltagarna i utbildningsprojektet, dock högst motsvarande 50 procent av stödunderlaget i övrigt.

[S2]Stöd till utbildning får lämnas med maximalt 1 miljon euro för ett enskilt utbildningsprojekt.

36 §  I stödområde A och B får regionalt investeringsstöd lämnas till

 1. allmän utbildning med högst 75 procent av den totala investeringskostnaden till små och medelstora företag och med högst 55 procent till andra företag,
 2. särskild utbildning med högst 40 procent av den totala investeringskostnaden till små och medelstora företag och med högst 30 procent till andra företag.

Konsulttjänster och deltagande i mässor och utställningar

37 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas till små och medelstora företag för kostnader för rådgivningstjänster från utomstående konsulter.

38 §  Regionalt investeringsstöd får endast lämnas för ett företags kostnader för ett första deltagande i en mässa eller en utställning.

39 §  Regionalt investeringsstöd för kostnader för konsulttjänster och deltagande i mässor och utställningar får lämnas med högst 50 procent av stödunderlaget.

Forskning och utveckling

40 §  Med forskning och utveckling avses

 1. grundforskning: forskning som syftar till en fördjupning av allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till industriella eller affärsmässiga mål,
 2. industriell forskning: planerad forskning och kritisk analys som syftar till att utveckla ny kunskap, som skall kunna användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster,
 3. utveckling av en vara innan den introduceras på marknaden: överföring av industriella forskningsresultat till en metod, ett utkast eller en skiss till nya, ändrade eller förbättrade varor, processer eller tjänster oberoende av om de är avsedda för försäljning eller användning fram till skapandet av den första prototypen, som dock inte skall kunna användas i kommersiella syften; utvecklingen kan även inbegripa konceptuella utformningar och skisser av varor, processer eller tjänster och inledande demonstrationer eller pilotprojekt under förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller användas för industriell tillämpning eller kommersiell exploatering,
 4. teknisk genomförbarhetsstudie: förberedande verksamhet som utförs före industriell forskning och utveckling av en vara innan den introduceras på marknaden.

41 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas till forskning och utveckling om det bedöms kunna stimulera stödmottagaren att inleda verksamhet med forskning och utveckling eller inleda ytterligare forskning och utveckling utöver vad som normalt bedrivs i den dagliga verksamheten. Vid bedömningen skall det särskilt beaktas som stödmottagarens utgifter för forskning och utveckling ökar, om det antal anställda som är verksamma i forsknings- och utvecklingsverksamhet ökar eller om stödmottagaren får ökade utgifter i samband med internationellt samarbete. Stöd får även lämnas om det bidrar till att forskning kan genomföras som utan stödet skulle ha haft en lägre ambitionsnivå eller inte kunnat slutföras inom samma tid.

[S2]Stöd till investeringar för forskning och utveckling får lämnas endast om stödet är en förutsättning för att den aktuella forskningen eller det aktuella utvecklingsarbetet skall kunna genomföras och stödet inte utgör driftstöd.

[S3]Stöd till enskilda forskningsprojekt, vars kostnader överstiger 25 miljoner euro och som beviljas stöd som överstiger motsvarande fem miljoner euro brutto i subventionsvärde, skall i förväg anmälas till och godkännas av Europeiska gemenskapernas kommission.

42 §  Stödberättigande kostnader för forskning och utvecklingsarbete är

 1. personalkostnader för forskare, tekniker och annan personal som uteslutande arbetar med ett angivet forskningsprojekt,
 2. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader som uteslutande används för projektet,
 3. kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster i projektet, såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap och patent som köps externt till marknadspris,
 4. andra allmänna omkostnader som uppkommit direkt till följd av projektet, och
 5. andra löpande kostnader som uppkommit direkt till följd av projektet, såsom för material och insatsvaror.

[S2]Kostnaderna för utgifter i första stycket 3 är endast stödberättigande i den del de understiger 70 procent av de totala stödberättigande projektkostnaderna.

43 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas till små och medelstora företag för

 1. grundforskning med högst 100 procent av stödunderlaget i den utsträckning som den ges en bred spridning och utnyttjas icke- diskriminerande på marknadsmässiga villkor,
 2. industriell forskning med högst 65 procent av stödunderlaget,
 3. utvecklingsverksamhet innan en vara introduceras på marknaden med högst 40 procent av stödunderlaget,
 4. tekniska genomförbarhetsstudier innan verksamhet med industriell forskning inleds med högst 75 procent av stödunderlaget, och
 5. tekniska genomförbarhetsstudier innan inledande av utvecklingsverksamhet innan en vara introduceras på marknaden med högst 50 procent av stödunderlaget.

Stöd till stora investeringsprojekt

44 §  För regionalt investeringsbidrag till investeringsprojekt med kostnader på över 50 miljoner euro skall justerade stödnivåer gälla enligt följande. För kostnader för del upp till 100 miljoner euro får stöd lämnas med upp till 50 procent av stödnivåerna för andra än små eller medelstora företag enligt denna förordning. För kostnader som överstiger 100 miljoner euro får stöd lämnas med upp till 34 procent av samma stödnivåer.

45 §  Flera delinvesteringar som tillsammans uppgår till över 50 miljoner euro skall betraktas som ett enda investeringsprojekt när nyinvestering görs av samma företag eller grupp av företag inom en treårsperiod i anläggningstillgångar som är ekonomiskt odelbara.

46 §  Förslag till beslut om stöd till investeringsprojekt som överstiger sammanlagt 75 procent av det högsta stödbelopp som en investering med stödberättigande utgifter på mer än 100 miljoner euro kan få enligt denna förordning ska anmälas till och godkännas av Europeiska gemenskapernas kommission.

[S2]Europeiska gemenskapernas kommission ska informeras om beslut om stöd till nyinvesteringar med stödberättigande kostnader som överstiger 50 miljoner euro. Tillväxtverket ska lämna det underlag som behövs varefter regeringen inom tjugo arbetsdagar från dagen för beslutet ska översända informationen till kommissionen. Förordning (2009:204).

Förfarandet i ärenden om regionalt investeringsstöd

Ärenden som ska avgöras av länsstyrelsen

47 §  Länsstyrelsen ska avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd om det godkända totala kapitalbehov som ligger till grund för ansökan är högst 25 miljoner kr. Med det totala kapitalbehovet avses, förutom medel för mark och byggnader samt för maskiner och andra inventarier, medel för immateriella investeringar, lönekostnader, utbildning, konsulttjänster, forskning och utveckling samt medel för omsättningstillgångar.

[S2]Länsstyrelsen ska även avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd till immateriella investeringar, utbildning samt forskning och utveckling om de sammanlagda utgifterna för dessa ändamål är högst fyra miljoner kr.

[S3]Länsstyrelsen ska dessutom avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller som annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen, om verksamheten i ett förhandsbesked enligt 53 § förklarats vara av den art att stöd kan lämnas. Förordning (2014:390).

Ärenden som avgörs av Tillväxtverket

48 §  Tillväxtverket ska avgöra ärenden som till någon del gäller

 1. ärenden där utgifterna uppgår till ett högre belopp än vad som sägs i 47 § första och andra styckena,
 2. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat,
 3. stöd till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades,
 4. stöd till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning, eller
 5. stöd till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen och som inte i ett förhandsbesked enligt 53 § förklarats vara av den art att stöd kan lämnas.

[S2]Länsstyrelsen ska yttra sig i ärenden enligt första stycket, om det inte är uppenbart obehövligt. Förordning (2014:390).

49 §  Tillväxtverket ska med eget yttrande överlämna ett ärende till regeringen, om

 1. Europeiska gemenskapernas kommissions godkännande krävs,
 2. ärendet avser stöd till affärsverk eller uppdragsmyndigheter, eller
 3. ärendet har principiell vikt eller är av stor betydelse. Förordning (2009:204).

Ansökan och beslut

50 §  En ansökan om regionalt investeringsstöd ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten ska bedrivas. En ansökan som inte ska avgöras av länsstyrelsen ska dock ges in till Tillväxtverket.

[S2]Om ett ärende som enligt 48 § första stycket ska prövas av Tillväxtverket har inletts hos länsstyrelsen, ska länsstyrelsen med eget yttrande överlämna ärendet till Tillväxtverket

[S3]Ansökan ska ha kommit in till behörig myndighet innan investeringarna påbörjas. Förordning (2009:204).

51 §  Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande har påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts. Ett sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns särskilda skäl.

[S2]Medgivandet ska vara skriftligt och lämnas av den som ska avgöra ärendet om stöd eller, om regeringen ska avgöra ärendet, av Tillväxtverket. Av medgivandet ska det framgå att projektet såvitt kan bedömas uppfyller villkoren för stöd. Förordning (2009:204).

52 §  Beslut om stöd skall förenas med de villkor som behövs med hänsyn till syftet med stödet eller av någon annan anledning.

Förhandsbesked

53 §  Efter ansökan lämnar Tillväxtverket förhandsbesked om en viss verksamhet är av sådan art att regionalt investeringsstöd kan lämnas. Ansökningshandlingarna ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ansökan avser.

[S2]Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats är förhandsbeskedet bindande för frågan om verksamheten är av sådan art att stöd får lämnas till verksamheten.

[S3]Gäller ansökan om förhandsbesked stöd till ett affärsverk eller en uppdragsmyndighet ska Tillväxtverket med eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning. Detsamma ska gälla om ansökan avser en fråga som har principiell vikt eller är av stor betydelse. Förordning (2009:204).

Regeringens prövning av ansökningar om regionalt investeringsstöd

54 §  Regeringen kan trots 47, 48 och 50 §§ direkt ta emot och avgöra en ansökan om regionalt investeringsstöd. Så får dock inte ske utan synnerliga skäl, om länsstyrelsen kan besluta i ärendet.

[S2]Om det för ett stöd krävs ett godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission, får regeringen inte bevilja stödet innan den har fått ett sådant godkännande.

Stödets storlek

55 §  När ett regionalt investeringsstöd beviljas, bestäms stödets storlek preliminärt i avvaktan på att de sammanlagda godkända utgifterna kan beräknas med säkerhet. När så kan ske fastställer den myndighet som beviljat stödet eller, om regeringen beviljat stödet, Tillväxtverket, stödets storlek slutligt.

[S2]Endast om det finns synnerliga skäl får stöd lämnas för tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades. Förordning (2009:204).

Beslutets giltighetstid

56 §  Ett beslut om att bevilja regionalt investeringsstöd upphör att gälla, om inte den investering eller de åtgärder som stödet avser har påbörjats inom ett år från den dag då beslutet meddelades, eller inom den kortare tid som bestäms i samband med beslutet om stöd, samt avslutats och redovisats inom tre år från nämnda dag. Om det finns särskilda skäl, får den som har beviljat stöd medge förlängning av sådan tid. Har stöd beviljats av regeringen beslutar dock Tillväxtverket om förlängning. Förordning (2009:204).

Utbetalning

57 §  Ett regionalt investeringsstöd betalas ut i rater allt eftersom stödmottagaren redovisar genomförda åtgärder. Stödet får även betalas ut i sin helhet om den investering eller åtgärd för vilken stödet beviljats har avslutats och redovisats eller ändamålet med stödet på något annat sätt har uppfyllts.

58 §  Stödet får inte betalas ut förrän mottagaren har lämnat föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor för utbetalning. Om inte hela stödet har lyfts inom sex månader från den dag då det först har kunnat lyftas, kan mottagaren fråntas rätten till den innestående delen av stödet. Ett sådant beslut meddelas av den som har beviljat stödet eller, om regeringen har beviljat stödet, av Tillväxtverket. Förordning (2009:204).

Säkerhet för regionalt investeringsstöd

59 §  För eventuella återkrav enligt 64 § eller 66-68 §§ skall den säkerhet ställas som behövs med hänsyn till stödets storlek och mottagarens ekonomiska ställning samt till övriga omständigheter. Vid bedömningen av om säkerhet behövs skall mottagarens sammanlagda skulder vägas in i fråga om stöd enligt denna förordning, förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling, förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag samt förordningen (2000:282) om småföretagsstöd.

[S2]Om det inte finns särskilda skäl, skall full eller begränsad borgen ställas av den som direkt eller indirekt har ett väsentligt ägarinflytande över företaget. Behovet av sådan borgen skall bedömas med hänsyn till hur stor ägarnas kapitalinsats är, till andra säkerheter och övriga omständigheter.

60 §  Länsstyrelsen får medge ändring av säkerheten för ett regionalt investeringsstöd som tidigare har beviljats av regeringen eller Tillväxtverket. Ändringen får medges, om den behövs för att ett nytt projekt som länsstyrelsen beviljar regionalt stöd till ska komma till stånd. Har frågan principiell betydelse eller innebär ändringen en betydande ökning av statens kreditrisk, ska frågan lämnas över till verket för avgörande. Förordning (2014:390).

Tillsyn och uppföljning

61 §  Med uppföljningsmyndighet avses den myndighet som beviljar ett regionalt investeringsstöd. Uppföljningsmyndigheten skall se till att stödet utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Myndigheten skall också svara för uppföljningen av ärendet.

62 §  Tillväxtverket svarar för tillsyn och uppföljning i fråga om regionalt investeringsstöd som har beviljats av regeringen.

[S2]Tillväxtverket får, efter samråd med länsstyrelsen, antingen överta ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett ärende från länsstyrelsen eller lämna över ansvaret till länsstyrelsen.

[S3]Vid beredning av uppföljningsärenden ska uppföljningsmyndigheten samråda med berörd länsarbetsnämnd och Kronofogdemyndigheten, om inte tidsskäl eller frågans art talar emot det. Förordning (2014:390).

63 §  Uppföljningsmyndigheten får på ansökan av den som beviljats stödet medge ändring av villkor för regionalt investeringsstöd. Bedöms frågan ha väsentlig betydelse för möjligheten att uppnå syftet med stödet eller innebär ändringen en betydande försämring för staten som fordringsägare, ska frågan avgöras av Tillväxtverket eller regeringen. Förordning (2009:204).

64 §  Om någon väsentlig förändring i äganderätten till den rörelse för vilken regionalt investeringsstöd har beviljats inträffar, direkt eller indirekt, skall uppföljningsmyndigheten ompröva frågan om stöd. Myndigheten kan

 1. medge att stödet övertas på oförändrade villkor av den nye ägaren om denne styrker att syftet med stödet inte förfelas genom ändringen, eller
 2. helt eller delvis kräva tillbaka den del av stödet som kan återkrävas.

65 §  Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Verket får då anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt. Ärenden som avser större belopp eller har principiell betydelse ska dock lämnas över till regeringen för avgörande.

[S2]Verket ska underrättas så snart någon åtgärd från verket enligt denna paragraf behöver vidtas. Förordning (2009:204).

Återkrav

66 §  Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt investeringsstöd helt eller delvis inom tio år från den dag det helt utbetalats, om

 1. stödmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att stödet beviljades, eller
 2. stödet utan tillstånd använts för något annat ändamål än som avsetts.

67 §  Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt investeringsstöd eller en del av det under en tid av fem år från den dag stödets storlek har bestämts slutligt, om

 1. syftet med stödet inte uppnås; detta gäller dock inte om stödmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för att syftet skall uppnås,
 2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för verksamheten,
 3. stödmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för stödet,
 4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller
 5. något annat inträffar som föranleder att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får ett ärende om återkrav enligt första stycket lämnas över av länsstyrelsen till Tillväxtverket eller av verket till regeringen för avgörande. Förordning (2009:204).

68 §  Möjligheten till återkrav enligt 67 § upphör successivt under den femårsperiod som anges där på så sätt att den del av ett regionalt investeringsstöd som kan krävas åter årligen minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga stödbeloppet.

[S2]Den som beviljar stödet får samtidigt besluta att minskningen ska ske på ett annat sätt om det finns särskilda skäl för det. Därefter får ett sådant beslut meddelas endast av regeringen eller Tillväxtverket. Förordning (2009:204).

69 §  Minskningen enligt 68 § av den del av stödbeloppet som kan krävas åter sker årligen, om inte uppföljningsmyndigheten beslutar att minskning ett visst år skall vägras.

[S2]Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader efter det att uppföljningsmyndigheten genom redovisning enligt 71 § eller på annat sätt fått kännedom om förhållanden som kan föranleda att minskning skall vägras.

70 §  Beslut om regionalt investeringsstöd skall innehålla upplysningar om bestämmelserna i 64, 66-69 samt 71 och 72 §§.

Informationsskyldighet

71 §  Om ett regionalt investeringsstöd helt eller delvis kan krävas åter enligt 64 och 6669 §§ ska den som har beviljats stödet

 1. senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat stödet,
 2. skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut fattas om
  1. överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar,
  2. belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en företagsinteckning,
  3. nedläggning av verksamheten helt eller delvis, eller
  4. andra åtgärder av motsvarande betydelse,
 3. skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats stödet,
 4. ge Tillväxtverket och länsstyrelsen eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten samt lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

[S2]Av redovisningen enligt först stycket 1 ska särskilt framgå hur sysselsättningen utvecklas i företaget som beviljats stödet. Förordning (2009:204).

72 §  Redovisningen enligt 71 § skall innehålla uppgifter som visar hur företaget utvecklas och om villkoren för regionalt investeringsstöd har uppfyllts. Uppgifterna skall granskas och bestyrkas av företagets revisor. Av redovisningen skall det framgå att de fackliga organisationerna vid företaget har getts möjlighet att yttra sig över uppgifterna.

73 §  Länsstyrelsen ska, om den inte är uppföljningsmyndighet enligt 61 §, genast underrätta Tillväxtverket om den får kännedom om något förhållande som kan föranleda beslut enligt 64 eller 69 §. Förordning (2009:204).

Överklagande

74 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 58 § får dock inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

75 §  Tillväxtverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2009:204).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:61) om regionalt investeringsstöd

CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2007-03-08

Förordning (2007:590) om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2008:951) om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:204) om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd

Omfattning
ändr. 8, 9, 14, 21, 22, 23, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 71, 73, 75 §§, rubr. närmast före 47, 48 §§
CELEX-nr
32008R0800
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2010:1758) om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:475) om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2014:390) om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
 2. Genom denna förordning upphävs förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag.
 3. Äldre bestämmelser gäller för ärenden om regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag där ansökan om stöd kommit in till den beslutande myndigheten före ikraftträdandet och för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 8, 12, 26, 47, 48, 60, 62 §§; ny 31 a §, rubr. närmast före 31 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Ändring, SFS 2015:211

Omfattning
upph.