Upphävd författning

Förordning (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007:762 i lydelse enligt SFS 2014:501
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statistiska centralbyrån ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik.

2 §  Utöver det som följer av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har myndigheten till uppgift att

 1. utveckla, framställa och sprida statlig statistik,
 2. samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer, och
 3. samordna det statliga statistiksystemet.

[S2]Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

3 §  Myndigheten ska särskilt svara för att

 1. fastställa konsumentprisindex, och
 2. göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda beslut av regeringen.

4 §  Myndigheten ska i mån av resurser utföra uppdrag inom ramen för sin statistikverksamhet åt andra myndigheter.

[S2]Myndigheten får åta sig uppdrag enligt första stycket även från andra uppdragsgivare. Förordning (2014:501).

4 a §  Utöver verksamheten enligt 14 §§ bedriver myndigheten verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna. Förordning (2014:501).

5 §  Myndigheten får behandla uppgifter i följande register:

 1. registret över totalbefolkningen (RTB),
 2. register med folk- och bostadsräkningar (FoB),
 3. fastighetstaxeringsregistret,
 4. utbildningsregistret (UREG),
 5. arbetskraftsundersökningarna (AKU),
 6. företagsdatabasen (FDB),
 7. utrikeshandelsregistret,
 8. inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF),
 9. sysselsättningsregistret (ÅRSYS),
 10. mervärdesskatteregistret,
 11. kontrolluppgiftsregistret,
 12. yrkesregistret,
 13. register med undersökningar om levnadsförhållandena i samhället (ULF),
 14. lantbruksregistret vid Jordbruksverket,
 15. registret över för brott lagförda personer vid Brottsförebyggande rådet,
 16. bilstatistikregistret vid Trafikanalys, och
 17. registret med data för integrationsstudier (STATIV). Förordning (2010:157).

Ledning

6 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 §  Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Särskilda organ

Rådet för den officiella statistiken

8 §  Vid myndigheten finns ett råd för den officiella statistiken. Rådet har till uppgift att bistå de statistikansvariga myndigheterna i principiella frågor om den officiella statistikens tillgänglighet, kvalitet och användbarhet samt i frågor om att underlätta uppgiftslämnandet.

[S2]Rådet ska årligen utarbeta en rapport om den officiella statistiken, sammanställa en årlig publiceringsplan och föra en förteckning över statistikansvariga myndigheter och produkter. Vidare ska rådet verka för samarbete mellan de statistikansvariga myndigheterna samt för utveckling och förvaltning av ett statistiknätverk.

[S3]Rådet för den officiella statistiken består av myndighetens chef, som är ordförande, och högst sex andra ledamöter.

9 §  Ledamöterna i rådet för den officiella statistiken utses av myndigheten efter samråd med samtliga statistikansvariga myndigheter och förordnas för längst tre år.

Vetenskapliga rådet

10 §  Vid myndigheten finns ett vetenskapligt råd. Rådet har till uppgift att bistå myndigheten i frågor om metoder och kvalitet i statistiken. Rådet får även bistå andra myndigheter med ansvar för officiell statistik i sådana frågor.

[S2]Vetenskapliga rådets sammansättning bestäms av myndigheten.

Nämnderna för konsumentprisindex och byggnadsindex

11 §  Till myndigheten är en nämnd för konsumentprisindex och en nämnd för byggnadsindex knutna.

12 §  Nämnden för konsumentprisindex ska handlägga frågor om beräkningar av konsumentprisindex och därvid

 1. avgöra frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder som gäller för indexberäkningarna, och
 2. främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av konsumentprisindex.

[S2]Nämnden för konsumentprisindex består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. För varje ledamot finns en ersättare.

13 §  Nämnden för byggnadsindex ska handlägga frågor om beräkningar av byggnadsindex och därvid

 1. avgöra frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder som gäller för indexberäkningarna, och
 2. främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av byggnadsindex.

[S2]Nämnden för byggnadsindex består av en ordförande och tio andra ledamöter. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. För varje ledamot finns en ersättare.

14 §  Ordföranden och de andra ledamöterna i nämnderna förordnas av myndigheten för längst tre år.

[S2]Första stycket gäller också ersättare för ledamöter. Förordning (2013:500).

15 §  Av ledamöterna i Nämnden för konsumentprisindex förordnas en efter förslag av Riksbanken, en efter förslag av Konjunkturinstitutet och en efter förslag av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Socialstyrelsen. Av de övriga ledamöterna ska tre besitta sådan vetenskaplig skicklighet att de sammantaget har kompetens inom områdena nationalekonomi och statistik.

[S2]Första stycket gäller också ersättare för ledamöter. Förordning (2013:500).

16 §  Åtta av ledamöterna i Nämnden för byggnadsindex och deras ersättare förordnas efter förslag av

 1. Boverket,
 2. föreningen Byggherrarna,
 3. Byggmaterialindustrierna,
 4. HSB Riksförbund, gemensamt med Riksbyggen,
 5. Svenska byggnadsarbetareförbundet,
 6. Sveriges Byggindustrier,
 7. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO), och
 8. Företagarna. Förordning (2013:500).

17 §  Nämnderna är beslutföra när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

18 §  Ärenden i nämnderna avgörs efter föredragning.

19 §  Nämndernas beslut får inte överklagas.

Anställningar

20 §  Generaldirektören är myndighetschef.

21 § Har upphävts genom förordning (2013:500).

Personalansvarsnämnd

22 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

24 §  Myndigheten ska ta ut avgifter för uppdrag enligt 4 § och för tjänsteexport.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1270) om ändring i förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1198) om ändring i förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:157) om ändring i förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2013:500) om ändring i förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2013 i fråga om 1416 §§ och i övrigt den 1 september 2013.
Omfattning
upph. 21 §; ändr. 14, 15, 16 §§
Ikraftträder
2013-07-15

Förordning (2014:501) om ändring i förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån

Omfattning
ändr. 4 §, ny 4 a §
Ikraftträder
2014-08-01

Ändring, SFS 2016:822

Omfattning
upph.