Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2014-06-05
Ändring införd
SFS 2014:484 i lydelse enligt SFS 2022:1583
Ikraft
2014-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

Inledande bestämmelse

1 §  För Riksbankens övervakning av och Finansinspektionens tillsyn över finansmarknaderna ska det hos Statistiska centralbyrån finnas en särskild samling uppgifter som genom automatiserad behandling används för de ändamål som anges i 2 § (databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna).

Prop. 2013/14:161: Paragrafen, som anger att det hos SCB ska finnas en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, behandlas i avsnitt 9.

Av bestämmelsen framgår att det är en obligatorisk uppgift för SCB att hålla en databas av det slag som anges i bestämmelsen. Det är dock Riksbanken och Finansinspektionen som genom föreskrifter avgör vilka uppgifter som ska behandlas i databasen.

Uttrycket ...

Ändamål

2 §  Uppgifter får behandlas i databasen för sammanställning och analys av information som behövs i

 1. Riksbankens verksamhet avseende det finansiella systemet,
 2. Finansinspektionens verksamhet för tillsyn över finansiella marknader och företag, samt
 3. Riksbankens, Finansinspektionens och Statistiska centralbyråns verksamheter för framställning av statistik. Lag (2022:1583).

Prop. 2013/14:161: Paragrafen, som i tre punkter anger för vilka ändamål uppgifter får behandlas i databasen, behandlas i avsnitt 10.

Punkt 1 avser Riksbankens verksamhet för att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende (jfr 1 kap. 2 § tredje stycket riksbankslagen).

I den verksamheten får anses ingå allt arbete hos Riksbanken för att övervaka stabiliteten i det finansiella systemet. ...

Databasens innehåll

3 §  I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med stöd av

 1. 12 kap. 1 § 1-4 lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank,
 2. 9 kap. 3 § första stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
 3. 10 kap. 2 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 4. 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 5. 8 kap. 5 § första stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
 6. 5 kap.10 och 11 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,
 7. 23 kap. 2 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 8. 8 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
 9. 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
 10. 5 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 11. 13 kap. 6 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 12. 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,
 13. 6 kap. 2 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet,
 14. 14 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
 15. artiklarna 394, 415, 416, 430-430b och 451 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, och
 16. artiklarna 54 och 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014. Lag (2022:1583).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna. Övervägandena finns i avsnitten 6.4, 14.5.1 och 14.5.3.

Prop. 2023/24:8: Paragrafen innehåller bestämmelser om databasens innehåll. Övervägandena finns i avsnitt 11.1.

Prop. 2013/14:161: Paragrafen, som tillsammans med 4 och 5 §§ reglerar databasens innehåll, behandlas i avsnitt 11.

I bestämmelsen anges ett antal författningsbestämmelser som innehåller regler om skyldighet att lämna uppgifter till Riksbanken och Finansinspektionen. Endast uppgifter insamlade med stöd av dessa bestämmelser får behandlas i databasen. ...

3 a §  Utöver sådana uppgifter som anges i 3 § får i databasen behandlas

 1. uppgifter om Riksbankens eller Riksgäldskontorets ekonomiska förhållanden,
 2. uppgifter som är allmänt tillgängliga,
 3. uppgifter från andra centralbanker eller från Banken för internationell betalningsutjämning, under förutsättning att uppgifterna har samlats in för tillsyns- eller övervakningsändamål, och
 4. uppgifter om juridiska personers resultat- och balansräkningar. Lag (2017:1121).

Prop. 2016/17:219: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 6, är ny och anger vilka ytterligare uppgifter, utöver de som räknas upp i 3 §, som får behandlas i finansmarknadsdatabasen. Regleringen medför inte någon uppgiftsskyldighet för de organisationer som uppgifterna hämtas ifrån.

4 §  Uppgifter som avses i 3 § 1–13 får behandlas i databasen endast om de har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk rapportering. Lag (2018:1229).

Prop. 2016/17:219: Paragrafen behandlas i avsnitt 8.

Med anledning av ett förbiseende vid en tidigare ändring av 3 § utökas bestämmelsen till att även omfatta sådana uppgifter som anges i 3 § 12, dvs. uppgifter som samlats in med stöd av 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över ...

Prop. 2023/24:8: Paragrafen innehåller bestämmelser om att vissa uppgifter får behandlas i databasen bara om de har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk rapportering.

Prop. 2013/14:161: Paragrafen anger att endast uppgifter som har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk rapportering får behandlas i databasen. Paragrafen behandlas i avsnitt 11.

Databasen är avsedd för behandling av uppgifter, som lämpar sig för behandling med statistiska metoder. De lagrum som nämns i 3 § ger emellertid Riksbanken och Finansinspektionen rätt att begära in upplysningar av mycket olika karaktär. ...

5 §  Personuppgifter får inte behandlas i databasen. Med personuppgifter avses detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Lag (2018:353).

Prop. 2017/18:107: Paragrafen behandlas i avsnitt 11.

Ändringen innebär att en hänvisning till PUL ersätts av en hänvisning till dataskyddsförordningen.

Prop. 2013/14:161: I paragrafen anges att personuppgifter inte får behandlas i databasen. Paragrafen behandlas i avsnitt 11.

Med personuppgifter avses detsamma som i personuppgiftslagen. I 3 § den lagen definieras personuppgifter som all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

De ...

Direktåtkomst

6 §  Riksbanken ska ha direktåtkomst till uppgifterna i databasen i bankens verksamhet avseende det finansiella systemet och i bankens verksamhet för framställning av statistik. Lag (2022:1583).

Prop. 2013/14:161: Paragrafen, som anger att Riksbanken ska ha direktåtkomst till uppgifterna i databasen, behandlas i avsnitt 13.

Det finns inte någon legaldefinition av direktåtkomst. Den grundläggande innebörden anses dock vara att någon har direkt tillgång till någon annans register eller databaser och på egen hand kan söka efter information, dock utan att kunna påverka innehållet. Direktåtkomsten kan även ge användaren ...

7 §  Finansinspektionen ska ha direktåtkomst till uppgifterna i databasen i inspektionens verksamhet för tillsyn över finansiella marknader och företag samt i inspektionens verksamhet för framställning av statistik.

Prop. 2013/14:161: Paragrafen anger att Finansinspektionen ska ha direktåtkomst till uppgifterna i databasen på samma sätt som Riksbanken enligt 6 §, se kommentaren till den paragrafen.

Kostnader

8 §  Riksbanken ska svara för den del av Statistiska centralbyråns kostnader som föranleds av att uppgifter som avses i 3 § 1 lämnas till Statistiska centralbyrån i stället för till Riksbanken.

Prop. 2013/14:161: Paragrafen anger att Riksbanken ska svara för den del av SCB:s kostnader som föranleds av att uppgifter som omfattas av 3 § 1, dvs. uppgifter enligt 6 kap. 9 § första och andra styckena riksbankslagen, lämnas till SCB i stället för till Riksbanken. Paragrafen behandlas i avsnitt 15.

Enligt den överenskommelse som för närvarande reglerar Riksbankens och SCB:s samverkan avseende insamling och bearbetning ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2013/14:275, Prop. 2013/14:161, Bet. 2013/14:FiU31
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:992) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:701) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Den äldre bestämmelsen gäller för försäkringsföretag som vid lagens ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Förarbeten
Rskr. 2015/16:38, Prop. 2015/16:9, Bet. 2015/16:FiU7
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:65) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2017:1121) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2017/18:51, Prop. 2016/17:219, Bet. 2017/18:FiU13
Omfattning
ändr. 4 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:353) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2017/18:251, Prop. 2017/18:107, Bet. 2017/18:FiU41
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:1229) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som har samlats in med stöd av 7 kap. 4 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:427, Prop. 2017/18:216, Bet. 2017/18:FiU45
Omfattning
ändr. 3 och 4 §§
Ikraftträder
2018-10-01

Lag (2019:769) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-12-15

Lag (2020:1211) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2020/21:116, Prop. 2020/21:36, Bet. 2020/21:FiU37
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2021-06-28

Lag (2021:497) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2020/21:326, Prop. 2020/21:173, Bet. 2020/21:FiU50
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2021-06-26

Lag (2021:502) om ändring i lagen (2020:1211) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2020/21:326, Prop. 2020/21:173, Bet. 2020/21:FiU50
Omfattning
ändr. 3 § i 2020:1211

Lag (2022:1583) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som har samlats in med stöd av 6 kap.9 § första och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:24, Prop. 2021/22:41, Bet. 2022/23:KU8
Omfattning
ändr. 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
2023-01-01