lagen.nu

Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2014-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:65
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-07-01

Inledande bestämmelse

1 § För Riksbankens övervakning av och Finansinspektionens tillsyn över finansmarknaderna ska det hos Statistiska centralbyrån finnas en särskild samling uppgifter som genom automatiserad behandling används för de ändamål som anges i 2 § (databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna).

Ändamål

2 § Uppgifter får behandlas i databasen för sammanställning och analys av information som behövs i

  • 1. Riksbankens verksamhet för att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende,
  • 2. Finansinspektionens verksamhet för tillsyn över finansiella marknader och företag, samt
  • 3. Riksbankens, Finansinspektionens och Statistiska centralbyråns verksamheter för framställning av statistik.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Databasens innehåll

3 § I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med stöd av

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2014:992, 2015:701, 2016:65

4 § Uppgifter som avses i 3 § 1–11 får behandlas i databasen endast om de har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk rapportering.

5 § Personuppgifter får inte behandlas i databasen. Med personuppgifter avses detsamma som i personuppgiftslagen (1998:204).

Direktåtkomst

6 § Riksbanken ska ha direktåtkomst till uppgifterna i databasen i bankens verksamhet för att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende samt i bankens verksamhet för framställning av statistik.

7 § Finansinspektionen ska ha direktåtkomst till uppgifterna i databasen i inspektionens verksamhet för tillsyn över finansiella marknader och företag samt i inspektionens verksamhet för framställning av statistik.

Kostnader

8 § Riksbanken ska svara för den del av Statistiska centralbyråns kostnader som föranleds av att uppgifter som avses i 3 § 1 lämnas till Statistiska centralbyrån i stället för till Riksbanken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:484

Officiell version (PDF)

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Förarbeten
Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275, EUTL176/2013 s1
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:484
CELEX-nr
32013R0575

Lag (2014:992) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
Ikraft
2014-08-02
CELEX-nr
32013R0575
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2014:992
Rubrik
Lag (2014:992) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Lag (2015:701) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Ikraft
2016-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2015:701
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
  • 2. Den äldre bestämmelsen gäller för försäkringsföretag som vid lagens ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Rubrik
Lag (2015:701) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Lag (2016:65) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:65
Rubrik
Lag (2016:65) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation