Upphävd författning

Förordning (2007:782) med instruktion för Tullverket

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007:782 i lydelse enligt SFS 2016:304
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1991:1524) med instruktion för Tullverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Om inte något annat föreskrivs ansvarar Tullverket för tullfrågor.

[S2]Tullverket ska

  1. fastställa och ta ut tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas, och
  2. övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs.

[S3]När Tullverket fullgör sina uppgifter ska det verka för att kostnaderna för tullprocedurerna minimeras såväl för näringsliv och allmänhet som inom Tullverket. Tullverket ska vidare tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och så att det legitima varuflödet inom Europeiska unionen inte hindras.

2 §  Tullverket har till uppgift att

  1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan föreskrift enligt särskilda bemyndiganden, och
  2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenligheten, följdriktigheten och enhetligheten vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet.

[S2]När Tullverket meddelar föreskrifter och andra beslut ska verket även i övrigt följa riksdagens och regeringens riktlinjer för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom verket.

3 §  Tullverket ska bedriva viss utrednings- och åklagarverksamhet i fråga om brott mot bestämmelser om in- och utförsel av varor. Tullverket får, efter samråd med Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, meddela föreskrifter om hur denna åklagarverksamhet ska utövas.

[S2]Tullverket ska även bedriva viss verksamhet i fråga om rattfylleribrott. Lag (2008:334).

4 §  Tullverket får inom ramen för full kostnadstäckning bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med verkets uppgifter och verksamhetsområde.

Ledning

5 §  Tullverket leds av en myndighetschef.

6 §  Vid Tullverket finns ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter.

Organisation

7 §  Tullverket ska ha den geografiska spridning som motiveras av uppdraget. Tullverket bestämmer den närmare utformningen av organisationen.

Anställningar och uppdrag

8 §  Generaltulldirektören är myndighetschef.

9 §  Vid Tullverket ska det finnas en överdirektör.

10 §  I 6 kap. 1 § tullagen (2016:253) finns bestämmelser om att det ska finnas ett allmänt ombud hos Tullverket.

[S2]Ersättare för det allmänna ombudet utses av Tullverket efter anmälan av det allmänna ombudet. Förordning (2016:304).

Personalansvarsnämnd

11 §  Vid Tullverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 §  Vid ersättning till tulltjänsteman som i tjänsten tillfogas skada på egendom ska förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl. tillämpas. Frågor om ersättning prövas av Tullverket.

Rätt att meddela föreskrifter

14 §  Tullverket får meddela föreskrifter om

  1. beväpning av tulltjänstemän för sådana situationer som avses i 24 kap.brottsbalken,
  2. uniformer och annan personlig utrustning för Tullverkets personal, och
  3. användningsområdet för Tullverkets heraldiska vapen. Förordning (2012:151).

Undantag från myndighetsförordningen

15 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Tullverket:

21 §  3–5 om myndighetens beslut, i fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling. Förordning (2016:304).

Ändringar

Förordning (2007:782) med instruktion för Tullverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:334) om ändring i förordningen (2007:782) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2012:151) om ändring i förordningen (2007:782) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2016:304) om ändring i förordningen (2007:782) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ändr. 10 §; ny 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
2016-05-01

Ändring, SFS 2016:1332

Omfattning
upph.