Upphävd författning

Förordning (1991:1524) med instruktion för Tullverket

Departement
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1991-11-28
Ändring införd
SFS 1991:1524 i lydelse enligt SFS 2006:1241
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Förordning (1973:883) om distriktsorganisation för tullverket
Förordning (1984:988) med instruktion för tullverket
Instruktion (1974:210) för allmänna ombudet i tullmål
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Tullverket är central förvaltningsmyndighet för tullfrågor.

[S2]Tullverket skall effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas.

[S3]Tullverket skall övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel av varor efterlevs.

[S4]Vid fullgörande av sina uppgifter skall Tullverket verka för att kostnaderna för tullprocedurerna minimeras både för näringsliv, allmänhet och inom Tullverket samt tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och så att det legitima varuflödet inom Europeiska unionen inte hindras. Förordning (1999:1039).

2 §  Tullverket bedriver viss utrednings- och åklagarverksamhet i fråga om brott mot bestämmelser om in- och utförsel av varor. Tullverket får, efter samråd med Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, meddela föreskrifter om hur denna åklagarverksamhet skall utövas. Förordning (2004:1295).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Tullverket med undantag av 17, 20 och 32 §§. Förordning (1999:546).

Internrevision

Tullverkets ledning

4 §  Generaltulldirektören är chef för Tullverket.

[S2]Hos Tullverket finns också en överdirektör. Överdirektören är generaltulldirektörens ställföreträdare. Förordning (2004:211).

Chefsjurist

5 §  Hos Tullverket finns en chefsjurist. Förordning (1999:546).

Styrelsen

6 §  Generaltulldirektören är ordförande för Tullverkets styrelse. Förordning (1999:546).

Organisation

7 §  Tullverket har ett huvudkontor som har det sammanhållande ansvaret för ledning och styrning av verksamheten. Myndigheten skall ha den geografiska spridning som motiveras av uppdraget. Tullverket bestämmer den närmare utformningen av organisationen. Förordning (2004:211).

Personalföreträdare

Personalansvarsnämnden

9 §  Personalansvarsnämnden vid Tullverket prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen (1995:1322) för tjänstemän i Tullverket.

[S2]Nämnden består - förutom av generaltulldirektören och personalföreträdarna - av överdirektören, chefsjuristen och en arbetstagare i chefsställning ansvarig för personalfrågor.

[S3]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (1999:546).

Beslut om föreskrifter

10 §  Styrelsen får överlåta till generaltulldirektören att besluta föreskrifter som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

Det allmänna ombudet i tullmål

11 §  Enligt 9 kap. 1 § tullagen (2000:1281) skall det finnas ett allmänt ombud som för det allmännas räkning får överklaga Tullverkets beslut i sådana ärenden som avses i 9 kap.3 och 6 §§tullagen. När någon annan överklagar ett beslut av Tullverket företräder verket som regel det allmänna i enlighet med 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291). Det allmänna ombudet kan dock i vissa fall ta över talan enligt 9 kap. 14 § tullagen. Förordning (2000:1312).

12 §  Det allmänna ombudet bedömer om beslut av Tullverket skall överklagas. Bedömningen görs med ledning av vad som kommer fram genom ombudets granskningsverksamhet vid Tullverket eller av vad han får veta på annat sätt. Förordning (1999:546).

13 §  Det allmänna ombudet bör inte överklaga Tullverkets beslut om saken avser ett ringa avgiftsbelopp och saknar principiell betydelse. Förordning (1999:546).

Anställningar m.m.

14 §  Generaltulldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Överdirektören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av generaltulldirektören. Andra arbetstagare anställs av Tullverket. Förordning (1999:546).

15 §  Tullverket får föreskriva att det för behörighet till anställningar vid Tullverket krävs sådan utbildning som Tullverket anordnar eller annan utbildning som behövs för anställningen. Förordning (1999:546).

16 §  Information om en ledig anställning får, om behörighet till anställningen förutsätter sådan utbildning som avses i 15 §, lämnas i publikationen Personalmeddelanden från Tullverket. Beslut om sådan anställning får meddelas på samma sätt.

[S2]Information om en ledig anställning inom Tullverket liksom beslut om sådan anställning skall anslås så snart som möjligt inom verket. Förordning (2004:211).

17 § Har upphävts genom förordning (2001:1027).
18 § Har upphävts genom förordning (2001:1026).

EU-arbete

19 §  Regeringskansliet utser enligt 20 § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet Sveriges representant i möten inom Europeiska unionens råd och kommittéer under Europeiska gemenskapernas kommission om frågor under respektive departements ansvarsområde.

[S2]Tullverket skall vid deltagande i det löpande förhandlingsarbetet skyndsamt, och om möjligt inte senare än en vecka före varje mötestillfälle, lämna förslag till representant till Regeringskansliet (Finansdepartementet respektive Utrikesdepartementet).

[S3]Tullverket skall biträda Regeringskansliet med analys av de frågor som behandlas vid möten enligt ovan samt lämna förslag till svenska ståndpunkter. Förordning (1999:546).

Övrigt

20 §  Vid ersättning till tulltjänsteman som i tjänsten tillfogas skada på egendom skall förordningen (1998:1379) om ersättning till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl. för skada på egendom tillämpas. Fråga om ersättning prövas av Tullverket. Förordning (1999:546).

21 §  Tullverket får meddela föreskrifter om beväpning av tulltjänstemän för sådana situationer som avses i 24 kap.brottsbalken. Förordning (2006:28).

Ändringar

Förordning (1991:1524) med instruktion för Tullverket

  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:985) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1992-10-15

Förordning (1994:985) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

  Omfattning
  ändr. 15, 18, 21 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1560) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 2, 12 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:285) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 1, 4, 8, 10, 15, 18, 22 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1096) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:25) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ändr. 4, 8, 10 §§
Ikraftträder
1999-03-01

Förordning (1999:546) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

Omfattning
upph. 1, 17, 22, 23 §§, rubr. närmast före 1, 5, 22 §§; nuvarande 2, 3, 4, 5, 8-15, 18, 19, 20, 21 §§ betecknas 1, 2, 3, 4, 7-14, 16, 15, 17, 18 §§, rubr. närmast före 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 20 §§ sätts närmast före de nya 1, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 17 §§; ändr. 6 §, de nya 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18 §§, rubr. närmast före den nya 4 §; nya 5, 19, 20 §§, rubr. närmast före 5, 9, 20 §§; omtryck
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1039) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ändr.1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1312) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:819) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:1026) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

Omfattning
upph. 18 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:1027) om ändring i förordningen (2001:819) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

Omfattning
upph. 17 § i 2001:819
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2004:211) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ändr. 4, 7, 16 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1295) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:28) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ny 21 §
Ikraftträder
2006-03-01

Förordning (2006:1241) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket

Omfattning
ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:782

Omfattning
upph.