Inaktuell version

Förordning (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Version: 2007:789

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (1998:413) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

[S2]Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i den lagen.

2 §  Lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter ska tillämpas även på

 1. felparkeringsavgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
 2. fordran enligt förordningen (1980:400) om ersättning vid vissa viltskador m.m.,
 3. avgifter enligt 10 kap.plan- och bygglagen (1987:10),
 4. fordran enligt 48 § andra stycket jaktlagen (1987:259),
 5. böter som tillkommer jaktvårdsfonden och viltskadefonden,
 6. avgifter enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst, och
 7. avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

3 §  Beslut i frågor enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter får sättas upp i form av ett elektroniskt dokument.

[S2]Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Utredning

4 §  Skatteverkets utredning enligt 2 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter får påbörjas så snart verket bedömer att det finns risk för att en fordran inte kommer att bli betald. Utredningen ska, i den omfattning som behövs med hänsyn till gäldenärens förhållanden, även innefatta en bedömning av fordringar som omfattas av den lagen och som ännu inte har debiterats men som kan komma att debiteras.

Uppskov hos Kronofogdemyndigheten

5 §  Om Kronofogdemyndigheten har informerat Skatteverket att myndigheten överväger att meddela uppskov, ska Skatteverket inom fem arbetsdagar därefter, eller den längre tid som Kronofogdemyndigheten bestämmer i samråd med Skatteverket, underrätta Kronofogdemyndigheten om verket avser att vidta någon åtgärd enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter. Om Skatteverket inte lämnar någon sådan underrättelse eller inte vidtar någon sådan åtgärd inom tio arbetsdagar efter underrättelsen, anses verket inte ha någon invändning mot uppskov.

Underrättelser

6 §  Skatteverket ska underrätta Kronofogdemyndigheten om det hos verket, i fråga om en fordran som överlämnats för verkställighet till Kronofogdemyndigheten, har uppkommit fråga om

 1. ackord,
 2. nedsättning av fordran enligt 5 § första stycket lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
 3. åtgärder för att en gäldenär ska försättas i konkurs eller ansökan om likvidation eller företagsrekonstruktion,
 4. talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det allmänna,
 5. preskriptionsförlängning, eller
 6. förordnande av boutredningsman enligt 19 kap. 1 § ärvdabalken.

[S2]Skatteverket ska också, i den utsträckning det behövs, hålla Kronofogdemyndigheten informerad om den fortsatta handläggningen i en fråga som avses i första stycket.

[S3]Underrättelse enligt första stycket ska lämnas senast då ett ärende registrerats i beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

7 §  Om Skatteverket vidtar en åtgärd som avses i 6 § första eller andra stycket beträffande en fordran som är hänförlig till någon annan debiterande myndighet än Skatteverket, ska verket underrätta den myndigheten, om det inte är onödigt.

[S2]Den debiterande myndigheten ska lämna Skatteverket de uppgifter myndigheten har om gäldenärens ekonomiska förhållanden som kan antas vara av betydelse för Skatteverkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

8 §  Skatteverket ska omedelbart underrätta Kronofogdemyndigheten om denna har meddelat uppskov och verket får kännedom om någon omständighet som kan ge Kronofogdemyndigheten anledning att ompröva beslutet om uppskov.

9 §  När Skatteverket har tagit emot underrättelse från Bolagsverket om kallelse på borgenärer enligt bestämmelserna i 20 kap. 26 §, 23 kap. 22 § eller 24 kap. 24 §aktiebolagslagen (2005:551) eller 12 kap. 14 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, ska verket informera Kronofogdemyndigheten om detta, om bolaget eller föreningen är gäldenär hos Kronofogdemyndigheten.

Ställande av säkerhet m.m.

10 §  När ett konkursbo vill väcka talan i domstol, får Skatteverket i den utsträckning det behövs för att ta till vara borgenärens rätt på grund av en fordran som myndigheten gör gällande i konkursen

 1. ställa säkerhet i form av borgen för den skada som kan tillfogas motparten om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd beviljas,
 2. gentemot boet ta på sig betalningsansvar för de rättegångskostnader som boet genom avgörande i målet kan bli skyldigt att betala när avgörandet vunnit laga kraft.

Föreskrifter

11 §  Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

Ändringar

Förordning (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2011:377) om ändring i förordningen (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:1552) om ändring i förordningen (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Omfattning
ändr. 10 §; ny 6 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2018:763) om ändring i förordningen (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1899) om ändring i förordningen (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-01-01