Upphävd författning

Förordning (2007:846) om flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Förordning (1995:555) om HFC
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 14 kap. 24 § miljöbalken i fråga om 8, 23-27 och 29-42 §§, med stöd av 14 kap. 25 § miljöbalken i fråga om 9-22 §§ och med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 28 §.

Definitioner

3 §  Med ackrediterat certifieringsorgan avses i denna förordning en fysisk eller juridisk person som genom att uppfylla kraven i Internationella standardiseringsorganisationens och Internationella elektrotekniska kommissionens standard för bedömning av överensstämmelse med allmänna krav på organ som certifierar personer (SS-EN ISO/IEC 17024:2003)

 1. är ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, eller
 2. i ett annat land i Europeiska unionen, Turkiet eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är ett certifieringsorgan som
  1. har ackrediterats av ett ackrediteringsorgan som uppfyller kraven i Internationella standardiseringsorganisationens och Internationella elektrotekniska kommissionens standard för bedömning av överensstämmelse med allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse (ISO/IEC 17011:2004), eller
  2. på annat sätt visar att motsvarande kvalitetskrav är uppfyllda i fråga om oberoende och teknisk och yrkesmässig kompetens, om de uppgifter som personen ska fullgöra avser sådant som krävs för att första gången släppa ut en produkt på marknaden.

4 §  Med ackrediterat kontrollorgan avses i denna förordning en fysisk eller juridisk person som genom att uppfylla kraven i Internationella standardiseringsorganisationens och Internationella elektrotekniska kommissionens standard för bedömning av överensstämmelse med allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför kontroll (ISO/IEC 17020:1998, SS-EN ISO/IEC 17020:2005),

 1. är ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, eller
 2. i ett annat land i Europeiska unionen, Turkiet eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är
  1. ett kontrollorgan som har ackrediterats av ett ackrediteringsorgan som uppfyller kraven i Internationella standardiseringsorganisationens och Internationella elektrotekniska kommissionens standard för bedömning av överensstämmelse med allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse (ISO/IEC 17011:2004), eller
  2. ett certifieringsorgan som på annat sätt visar att motsvarande kvalitetskrav är uppfyllda i fråga om oberoende och teknisk och yrkesmässig kompetens, om de uppgifter som personen ska fullgöra avser sådant som krävs för att första gången släppa ut en produkt på marknaden.

5 §  I denna förordning avses med

[S2]f-gas: en fluorerad växthusgas enligt definitionen i artikel 2.1 i EG-förordningen om f-gaser,

[S3]köldmedium: ett medium som är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd,

[S4]köldmediesystem: sammankopplade köldmediehållande delar som bildar en sluten krets som ett köldmedium cirkulerar i för att uppta eller avge energi,

[S5]ozonnedbrytande ämne: ett ämne som avses i artikel 1 i EG- förordningen om ozonnedbrytande ämnen,

[S6]CFC: ett ämne som är en klorfluorkarbon enligt EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen,

[S7]övrig CFC: ett ämne som är en annan fullständigt halogenerad klorfluorkarbon,

[S8]HBFC: de ämnen som i EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen betecknas bromfluorkolväten,

[S9]HCFC: de ämnen som i EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen betecknas klorfluorväten,

[S10]anläggning: summan av de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som används i en och samma verksamhet av en och samma operatör,

[S11]enhetsaggregat: en fabrikstillverkad kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning med ett komplett köldmediesystem som installeras eller har installerats utan ingrepp i köldmediesystemet,

[S12]mobil utrustning: en utrustning som inte är stationär enligt definitionen i artikel 2 i EG-förordningen om f-gaser,

[S13]ingrepp i köldmediesystem: en åtgärd som innebär att någon del av köldmediesystemet öppnas, oavsett om systemet är trycksatt eller inte, eller en åtgärd på en kringutrustning som kan påverka systemets säkerhet mot köldmedieutsläpp,

[S14]konvertering: en åtgärd som innebär att HCFC i en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning byts ut mot en f-gas,

[S15]Svensk Kylnorm: branschstandarden Svensk Kylnorm i dess lydelse i februari 2007,

[S16]KN-nummer: de nummer som anges i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

6 §  I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i EG-förordningen om f-gaser och EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen.

Tillämpning av förbud

7 §  Bestämmelser om förbud i denna förordning gäller endast om motsvarande förbud inte redan följer av EG-förordningen om f- gaser och EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen. Bestämmelser om undantag från förbud enligt denna förordning får inte tillämpas i strid mot EG-förordningen om f-gaser eller EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen.

Förbud mot f-gaser

8 §  Om det från ett luftkonditioneringssystem i ett fordon har läckt ut mer f-gaser än vad som är normalt med hänsyn till det som krävs i fråga om läckage, är det förbjudet att fylla systemet med f-gaser innan nödvändiga reparationer genomförts.

9 §  Det är förbjudet att leverera köldmedium som utgörs av f- gaser till andra mottagare än

 1. den som enligt bestämmelserna i denna förordning får fylla på f-gaser i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning,
 2. den som tillverkar kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller f-gaser,
 3. den som bedriver verksamhet för forskning, utbildning och utveckling av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning om f-gaserna är avsedda för sådan utrustning,
 4. den som bedriver verksamhet för rening eller destruktion av f-gaser, eller
 5. Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Fortifikationsverket, om f-gaserna är avsedda för dessa myndigheters verksamhet.

Förbud mot ozonnedbrytande ämnen

10 §  Det är förbjudet att yrkesmässigt tillverka, använda, överlåta och saluhålla

 1. andra ozonnedbrytande ämnen än metylbromid, och
 2. beredningar som innehåller andra ozonnedbrytande ämnen än metylbromid.

11 §  Det är förbjudet att yrkesmässigt överlåta eller saluhålla

 1. kemiska produkter eller varor som anges i bilaga 1 till denna förordning om produkten ingår i eller varan innehåller skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC,
 2. varor som innehåller CFC som köld- eller värmeöverföringsmedium, om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet efter den 31 december 1994, och
 3. aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC.

12 §  Det är förbjudet att

 1. yrkesmässigt tillverka, överlåta eller saluhålla handbrandsläckare som innehåller haloner,
 2. återfylla handbrandsläckare med haloner,
 3. använda haloner som brandsläckningsmedel vid installation av fasta brandsläckningsanordningar, och
 4. släppa ut haloner i brandsläckningsanordningar vid fullskaleprov och i övrigt endast om syftet är att förebygga eller motverka skador på grund av brand.

13 §  Det är förbjudet att från ett land utanför Europeiska unionen yrkesmässigt importera

 1. kemiska produkter eller varor som anges i bilaga 1 till denna förordning om produkten ingår i eller varan innehåller skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC,
 2. varor som innehåller CFC som köld- eller värmeöverföringsmedium,
 3. aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC, och
 4. handbrandsläckare som innehåller haloner.

14 §  Det är förbjudet att utan Naturvårdsverkets tillstånd från Sverige föra ut ett ämne som inte längre används, om ämnet är

 1. ett köldmedium innehållande ett ozonnedbrytande ämne som har använts i en kyl-, värme- eller klimatanläggning, eller
 2. en halon som har använts för brandsläckningsändamål.

15 §  Det är förbjudet att leverera köldmedier som utgörs av CFC, övriga CFC eller HCFC till andra mottagare än dem som bedriver verksamhet för destruktion av sådana köldmedier. Köldmedier som utgörs av HCFC får också levereras till Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket.

Undantag från förbuden

16 §  Trots förbudet i 10 § får

 1. CFC och övriga CFC
  1. användas som arbetsmedium i en stationär kyl-, värme- eller klimatutrustning av typ enhetsaggregat med en köldmediemängd som uppgår till högst 900 gram, om utrustningen var i bruk den 1 januari 2005 och sedan dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk på samma plats, eller
  2. överlåtas och saluhållas i den mån detta är tillåtet enligt EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen,
 2. HCFC
  1. användas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket för påfyllning av en kyl-, värme- eller klimatutrustning, om utrustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk och HCFC inte kan ersättas med något annat ämne,
  2. användas som arbetsmedium i en kyl-, värme- eller klimatutrustning tills vidare, om utrustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk, eller
  3. överlåtas och saluhållas, och
 3. haloner överlåtas och saluhållas om inte hanteringen är förbjuden enligt 12 §.

17 §  Trots förbudet i 11 § får en kemisk produkt eller en vara som anges i bilaga 1 till denna förordning yrkesmässigt överlåtas och saluhållas om

 1. produkten eller varan har tillverkats i eller förts in till Sverige före den 1 juli 1995,
 2. varan är av hård skumplast (XPS), anges i bilaga 2 till denna förordning och har tillverkats med HCFC, om varan har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 januari 1997, eller
 3. varan är en sådan vara som anges i bilaga 3 till denna förordning och har tillverkats med HCFC, om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 januari 1998.

18 §  Trots förbuden i 10 och 12 §§ får haloner användas i eller vid installation av brandsläckningsanordningar som

 1. är placerade i luftfartyg eller ubåtar, eller
 2. är placerade i Försvarsmaktens stridsfordon eller sådana stridsledningscentraler som är belägna i fartyg eller under jord, och halonerna inte kan ersättas med något annat ämne, ny teknik eller något annat.

19 §  Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i denna förordning

 1. i fråga om CFC, 1,1,1-trikloretan och aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC, om det finns synnerliga skäl, och
 2. i övrigt om det finns särskilda skäl.

[S2]Dispenserna får förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Innan Naturvårdsverket fattar beslut om saluhållande och import av varor som innehåller eller behandlats med CFC och HCFC ska verket ge Kommerskollegium tillfälle att yttra sig.

20 §  I fråga om haloner får Statens räddningsverk eller, om det är fråga om en anordning i ett fartyg, Sjöfartsverket meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i 10, 12 och 13 §§, om det behövs för att förebygga att människor skadas på grund av brand.

[S2]Föreskrifter om undantag får innehålla de bestämmelser som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. En dispens får förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

[S3]Innan Räddningsverket eller Sjöfartsverket meddelar föreskrifter om undantag eller ger en dispens, ska myndigheten ge Naturvårdsverket tillfälle att yttra sig.

21 §  I fråga om aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC och som är avsedda för medicinskt ändamål, får Läkemedelsverket meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbuden mot tillverkning, saluhållande och import i 10 §, 11 § 3 och 13 §. Sådana föreskrifter får meddelas och dispenser ges endast om det finns synnerliga skäl.

[S2]Innan Läkemedelsverket meddelar föreskrifter om undantag eller ger en dispens, ska det ge Naturvårdsverket tillfälle att yttra sig.

Förebyggande av utsläpp och registerföring

22 §  Den som tillverkar ett nytt enhetsaggregat, importerar eller till Sverige för in en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som är tillverkad utomlands eller installerar eller är operatör av en ny sådan utrustning ska se till att utrustningen är försedd med noggranna och lättfattliga drift- och skötselinstruktioner på svenska med de anvisningar som behövs för att förebygga utsläpp av köldmedium.

[S2]Första stycket gäller inte stationära enhetsaggregat som innehåller mindre än 3 kilogram köldmedium och mobila utrustningar som innehåller mindre än 3 kilogram köldmedium.

[S3]För fartyg i internationell trafik får drift- och skötselinstruktionerna enligt första stycket vara utfärdade på engelska i stället för på svenska.

23 §  Den som installerar, bygger om eller gör något annat ingrepp i köldmediesystemet i en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning ska se till att läckagekontroll utförs i samband med arbetet. Detta gäller inte installation av och ingrepp i stationära enhetsaggregat som innehåller mindre än 3 kilogram f-gaser.

24 §  Det som sägs om begränsningar av utsläpp, läckagekontroll och registerföring i artikel 3.1-3.6 i EG-förordningen om f- gaser ska även gälla

 1. den som är operatör av en mobil kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller motsvarande mängd f- gaser, och
 2. en stationär eller mobil utrustning som i stället för f-gas innehåller HCFC.

25 §  Läckagekontroll enligt artikel 3.2 i EG-förordningen om f- gaser och enligt 23 och 24 §§ ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

26 §  Det som sägs i 25 § gäller inte

 1. kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar för icke yrkesmässigt bruk, eller
 2. mobila kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar som är placerade i fordon eller fartyg registrerade i utlandet.

[S2]Det som sägs i 22-25 §§ gäller inte köldmedier som utgörs av f- gaser eller kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar som innehåller sådana köldmedier och som enbart används för forskning, utbildning och utveckling inom kyl- och värmeområdet.

[S3]Det som sägs i fråga om läckagekontroll enligt 24 och 25 §§ gäller inte fartyg som under ett helt kalenderår aldrig anlöper svensk hamn.

Återtagande av köldmedium

27 §  Den som yrkesmässigt importerar eller överlåter köldmedier är skyldig att kostnadsfritt återta levererade köldmedier som omhändertagits och tillhandahålla behållare för detta ändamål.

Rapportering och information till tillsynsmyndigheten

28 §  Innan installation eller konvertering sker av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 10 kilogram f-gaser eller mer, ska den som är eller avser att bli operatör av utrustningen informera tillsynsmyndigheten om detta. Informationen ska lämnas i så god tid att utrymme ges för ett ändamålsenligt samråd med tillsynsmyndigheten om åtgärdens utformning och miljöpåverkan.

[S2]Första stycket gäller inte

 1. om installation eller konvertering sker till följd av ett oförutsett haveri av en utrustning som kräver omedelbara åtgärder i syfte att undvika olägenhet för människors hälsa och miljön eller betydande ekonomisk skada,
 2. om valet av utrustning och köldmedium behandlas inom ramen för en ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap.miljöbalken,
 3. kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar för icke yrkesmässigt bruk, eller
 4. köldmedier som utgörs av f-gaser samt kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar som innehåller sådana köldmedier och som enbart används för forskning, utbildning och utveckling inom kyl- och värmeområdet.

29 §  Om det i en stationär anläggning eller i en anläggning på fartyg under någon del av ett kalenderår finns minst 10 kilogram köldmedier som omfattas av läckagekontroll enligt artikel 3.2 i EG-förordningen om f-gaser eller enligt 24 §, ska operatören senast den 31 mars året efter det kalenderåret ge in en rapport till tillsynsmyndigheten.

[S2]Rapporten ska omfatta resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret och information om utrustning som skrotats under kalenderåret.

[S3]Rapporten ska undertecknas av operatören eller förses med operatörens elektroniska signatur och innehålla uppgift om

 1. operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress,
 2. adress och fastighetsbeteckning där utrustningen är belägen, om utrustningen är stationär,
 3. en förteckning över den kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som finns vid anläggningen,
 4. den totala mängden köldmedier vid anläggningen,
 5. den totala mängden påfyllda f-gaser till följd av läckage under det senaste kalenderåret,
 6. den totala mängden omhändertagna köldmedier under det senaste kalenderåret,
 7. resultatet av utförda kontroller,
 8. datum för utförda kontroller,
 9. namn och kontaktuppgifter avseende den personal och det företag som utfört kontrollerna,
 10. kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som har skrotats, och,
 11. i fråga om utrustning ombord på fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.

30 §  Rapporteringskraven i 29 § gäller inte

 1. kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar för icke yrkesmässigt bruk,
 2. mobila kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar som är placerade i fordon eller fartyg registrerade i utlandet, eller
 3. köldmedier som utgörs av f-gaser samt kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar som innehåller sådana köldmedier och som enbart används för forskning, utbildning och utveckling inom kyl- och värmeområdet.

Krav på företag och personal

31 §  Installation och ingrepp i ett köldmediesystem eller i en anordning som påverkar köldmediesystemets funktion får endast göras av den som är ett ackrediterat kontrollorgan och ackrediteringen omfattar att de kunskapskrav som enligt bilaga 4 krävs för arbetet är uppfyllda.

[S2]Trots bestämmelsen i första stycket får ett arbete göras av den som i fråga om kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningars funktion, drift och skötsel är eller står under arbetsledning av någon som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan och certifieringen omfattar att de kunskapskrav som enligt bilaga 4 krävs för arbetet är uppfyllda, om arbetet avser

 1. avtappning av köldmedium ur ett stationärt enhetsaggregat eller avtappning av en mobil utrustning med högst 3 kilogram köldmedium vid en bilskrotningsanläggning (klass 2.1),
 2. åtgärder på stationära enhetsaggregat med högst 3 kilogram köldmedium och som förutsätter ingrepp i köldmediesystemet eller i anordningar som påverkar kretsens funktion (klass 2.2),
 3. ingrepp i tom mobil utrustning för högst 3 kilogram köldmedium (klass 2.3),
 4. åtgärder till sjöss på kylanläggning som är installerad på fiskefartyg och kylanläggning i annat fartyg med en sammanlagd köldmediemängd av högst 10 kilogram och som förutsätter ingrepp i köldmediekretsen (klass 1), eller
 5. åtgärder på en kylanläggning som är installerad på fartyg eller som tillfälligtvis fraktas på fartyg och som förutsätter ingrepp i köldmediesystemet eller i anordningar som påverkar systemets funktion.

[S3]Åtgärder som avses i andra stycket 5 får utföras på anläggningar i försvarets fartyg av en underhållsorganisation som är knuten till fartygsförband, om det i underhållsorganisationen ingår en person som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan och certifieringen omfattar att de kunskapskrav som enligt bilaga 4 krävs för arbetet är uppfyllda.

[S4]I fråga om installation av utrustning som innehåller mindre än 3 kilogram köldmedier och som inte förutsätter påfyllnad efter det att köldmediekretsen monterats ihop samt i fråga om CFC, övriga CFC och HCFC gäller första- tredje styckena endast arbete i yrkesmässig verksamhet.

32 §  Ombord på fartyg där installation, ombyggnad, reparation och andra ingrepp i köldmediesystemet utförs till sjöss på kyl- , luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar ska det finnas

 1. anställd personal som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan och certifieringen omfattar de kunskapskrav som krävs enligt bilaga 4, och
 2. sådan serviceutrustning som krävs för att åtgärderna ska kunna utföras så att tillräcklig säkerhet mot utsläpp till atmosfären uppnås.

33 §  En operatör som anlitar någon för ett sådant arbete som avses i 31 § ska se till att arbetet inte utförs i strid mot den paragrafen.

34 §  En operatör ska att se till att den personal som sköter operatörens anläggning har kunskap om och erfarenhet av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningens funktion, drift och skötsel.

35 §  I fråga om kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningars funktion, drift och skötsel får en person certifieras av ett ackrediterat certifieringsorgan enbart om personen har avlagt prov vid ett godkänt examinationscentrum.

[S2]Ett sådant examinationscentrum får godkännas av ett ackrediterat certifieringsorgan enbart om examinationscentrumet har den utrustning som krävs och tillräckliga personella resurser.

[S3]En certifiering enligt första stycket 1 ska utfärdas för de klasser som framgår av bilaga 4 och avse den kompetens och göras på ett sätt som överensstämmer med Svensk Kylnorm.

36 §  Om ett certifikat behöver förnyas ska det ske på ett sätt som överensstämmer med Svensk Kylnorm.

37 §  En ackreditering för installation, service och kontroll av kyl- och värmepumpsanlägningar ska göras enligt ackrediteringsorganets föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan.

[S2]Ett ackrediterat kontrollorgan ska

 1. ha minst en person anställd i arbetsledande ställning med certifierad kompetens motsvarande de klasser som anges i 31 § och bilaga 4 samt Svensk Kylnorm,
 2. ha nödvändig och tillräcklig utrustning, använda metoder och utfärda kontrollrapporter enligt ackrediteringsorganets tillämpliga föreskrifter och bestämmelserna i denna förordning samt enligt Svensk Kylnorm,
 3. kvartalsvis upprätta en sammanställning över inköpt, förbrukat och återlämnat köldmedium och kunna redovisa sammanställningen till tillsynsmyndigheten.

38 §  En person som avses i 37 § andra stycket 1 ska se till att den som utför arbete under ledning av honom eller henne har de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet och som följer av bestämmelserna i denna förordning.

39 §  Det som sägs i 31-38 §§ gäller inte köldmedier som utgörs av f-gaser eller kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar som innehåller sådana köldmedier och som enbart används för forskning, utbildning och utveckling inom kyl- och värmeområdet.

[S2]Det som sägs i 31 och 35-38 §§ gäller inte personal och företag med certifikat i enlighet med artikel 5.2 i EG-förordningen om f-gaser som utfärdats i att annat land i Europeiska unionen.

[S3]Det som sägs i 32 § gäller inte

 1. kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar för icke yrkesmässigt bruk, eller
 2. mobila kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar som är placerade i fartyg registrerade i utlandet.

Bemyndiganden

40 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter

 1. om försiktighetsmått och kunskapskrav samt de åtgärder i övrigt som behövs för att hindra onödiga utsläpp av HFC från brandsläckningsanordningar,
 2. om att den som innehar en eller flera brandsläckningsanordningar som sammanlagt rymmer mer än 20 kilogram haloner ska, när en sådan anordning tas bort, överlämna halonet för bortskaffande,
 3. om försiktighetsmått och andra åtgärder som behövs för att motverka utsläpp av halon,
 4. för att motverka utsläpp från anläggningar eller anordningar för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller halon, och
 5. om kunskapskrav avsedda för den som yrkesmässigt hanterar eller installerar fasta brandsläckningsanordningar eller utför reparationer eller underhåll som påverkar arbetsmediekretsen i sådana anordningar, för att förhindra utsläpp av halon.

Avfall

41 §  Avfall som utgörs av kasserade kylskåp eller frysar ska hanteras på sådant sätt att ämnen som bryter ned ozonskiktet inte släpps ut.

Behörig myndighet

42 §  Naturvårdsverket är den behöriga myndighet som avses i EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen och i EG-förordningen om f-gaser.

Bilaga 1

Produkter och varor
ur KN-nummer 3903 eller 3909: polystyren och polyuretan, i obearbetad form,
ur KN-nummer 3921: plattor, duk, film, folier och remsor av polystyren, polyvinylklorid, polyuretan, polyeten, polypropen och fenoplast,
ur KN-nummer 3923, 3924 eller 3926: artiklar för transport eller förpackning av varor, engångsartiklar samt rörisolering av mjuk skumplast,
ur KN-nummer 3925, 4418, 7308 eller 7610: paneler, väggelement, portar och dörrar,
ur KN-nummer 6809 eller 6810: varor för byggnadsändamål,
ur KN-nummer 7303, 7304, 7305 eller 7306: rör av järn eller stål,
ur KN-nummer 7411: rör av koppar,
ur KN-nummer 8418: kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt KN-nummer 8415,
ur KN-nummer 8419: maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning (med undantag av ugnar och annan utrustning enligt KN-nummer 8415), för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, förångning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av sådant slag som används för hushållsbruk; genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska,
ur KN-nummer 8516: elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare,
ur KN-nummer 8603, 8605 eller 8606: järnvägs- och spårvägsvagnar,
ur KN-nummer 8609: godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel,
ur KN-nummer 8702, 8703 eller 8704: bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran,
ur KN-nummer 8707: karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt KN-nummer 8702-8704,
ur KN-nummer 8708: delar och tillbehör till motorfordon enligt KN-nummer 8702-8704,
ur KN-nummer 8716: släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning, delar till sådana fordon,
ur KN-nummer 8901: tankfartyg, kyl- och frysfartyg med isolering av hård skumplast,
ur KN-nummer 8902: fiskefartyg med isolering av hård skumplast,
ur KN-nummer 8903: fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk,
ur KN-nummer 8907: andra flytande materiel (t.ex. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken),
ur KN-nummer 9401 eller 9403: sitt- och liggmöbler samt delar till sådana möbler, och
ur KN-nummer 9404: madrasser, dynor och kuddar.

Bilaga 2

Produkter och varor
ur KN-nummer 3921 11: andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast: porösa produkter: av polymerer av styren polystyren och polyuretan, i obearbetad form, och
ur KN-nummer 3925 90: byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Bilaga 3

Produkter och varor
ur KN-nummer 8419: maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning (med undantag av ugnar och annan utrustning enligt KN-nummer 8514), för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, förångning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av sådana slag som används för hushållsbruk; genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska,
ur KN-nummer 8516: elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare och doppvärmare; elektriska apparater för rumsuppvärmning eller uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater för hårbehandling (t.ex. hårtorkar, hårspolar och hårtänger) eller för torkning av händerna; elektriska stryk- eller pressjärn; andra elektriska värmeapparater av sådana slag som används för hushållsbruk; elektriska värmemotstånd, andra än sådana enligt KN-nummer 8548,
ur KN-nummer 8901: kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, lastfartyg, pråmar och liknande fartyg för person- eller godsbefordran, och
ur KN-nummer 8902: fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter.

Bilaga 4

Kunskapskrav för vissa arbeten
Klass 1 Kunskapskrav för arbete med egenkontroll: Kunskaper om innehållet i föreskrifter och normer samt om genomförande av egenkontroll.
Klass 2.1 Kunskapskrav för avtappning ur stationärt enhetsaggregat eller mobil utrustning med mindre än 3 kilogram köldmedium: Kunskaper om innehållet i föreskrifter och normer samt om köldmediehantering.
Klass 2.2 Kunskapskrav för arbete med enhetsaggregat med mindre än 3 kilogram köldmedium: Kunskaper om innehållet i föreskrifter och normer samt om köldmediehantering och kunskaper i grundläggande kylteknik.
Klass 2.3 Kunskapskrav för arbete med installation och service av eller ingrepp i mobil utrustning med mindre än 3 kilogram köldmedium samt genomförande av kontroll av anläggning med sådana utrustningar: Kunskaper om innehållet i föreskrifter och normer samt om köldmediehantering och kunskaper i grundläggande kylteknik och kontroll av utrustning och anläggning.
Klass 3.1 Kunskapskrav för arbete med installation och service av eller ingrepp i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar med mindre än 50 kilogram köldmedium samt genomförande av kontroll av anläggningar med sådana utrustningar: Kunskaper om innehållet i föreskrifter och normer samt om köldmediehantering, mer kvalificerade kunskaper i kylteknik, kunskaper i genomförande av kontroll av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning eller anläggning.
Klass 3.2 Kunskapskrav för arbete med installation och service av eller ingrepp i övriga kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar samt genomförande av kontroll av anläggningar med sådana utrustningar: Kunskaper om innehållet i föreskrifter och normer samt om köldmediehantering, mer kvalificerade kunskaper i kylteknik inriktade mot stora kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar, kunskaper i energieffektivisering samt kunskaper i genomförande av kontroll av kyl-, luftkonditionerings och värmepumpsutrustningar och anläggningar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1995:555) om HFC och förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet ska upphöra att gälla.
 2. Föreskrifter meddelade med stöd av förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet eller förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna förordning.
 3. Dispenser som har getts med stöd av förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet eller förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet ska anses ha getts med stöd av motsvarande bestämmelser i denna förordning.
CELEX-nr
32006R0842
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:260) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2009:382) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Omfattning
upph. 4, 25 och 31, 32, 33 §§, rubr. närmast före 31 §, bil. 4; nuvarande 35, 36, 37, 38, 39 §§ betecknas 58, 59, 60, 61, 62 §§, nuvarande 40, 41, 42 §§ betecknas 47, 48, 49 §§; ändr. 1, 2, 5, 6, 20, 26, 29, 34 §§, rubr. närmast före 40, 41, 42 §§ sätts närmast före de nya 47, 48, 49 §§; nya 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 §§, rubr. närmast före 35, 45, 46, 51 §§
CELEX-nr
32008R0307
Ikraftträder
2009-06-15

Förordning (2009:908) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Omfattning
ändr. p 9 övergångsbest. till 2009:382
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:1432) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Omfattning
ändr. 1, 23 §§; nya 25, 31, 32, 33 §§, rubr. närmast före 31 §
CELEX-nr
32006L0096
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1605) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Omfattning
upph. 58, 59, 60, 61, 62 §§; ändr. 2, 5, 6, 7, 16, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 §§, rubr. närmast före 51 §, p 9 övergångsbest. till 2009:382; omtryck
CELEX-nr
32009R1005
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:609) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2011:51) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Omfattning
ny 58 §, rubr. närmast före 58 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:447) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Omfattning
upph. 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21 §§; ändr. 1, 10, 16, 18, 24 §§; nya 24 a, 31 a §§
CELEX-nr
32010R0744
Ikraftträder
2011-06-15

Förordning (2011:825) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Omfattning
ändr. 3, 35, 37 §§
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2015:19) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Omfattning
upph. bil. 1, 2, 3
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2016:586) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Omfattning
ändr. 29 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:805) om ändring i förordningen (2007:846) om flourerade växthusgaser och ozoonedbrytande ämnen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-08-02

Ändring, SFS 2016:1128

Omfattning
upph.