Upphävd författning

Förordning (2008:1380) med instruktion för Vägverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-12-11
Ändring införd
SFS 2008:1380 i lydelse enligt SFS 2009:1450
Ikraft
2009-01-01
Upphäver
Förordning (2007:960) med instruktion för Vägverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Vägverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verket ska i sitt arbete ha ett trafikslagsövergripande synsätt. Förordning (2009:1450).

2 §  Vägverket ska särskilt verka för att

 1. vägtransportsystemets tillgänglighet, kvalitet, framkomlighet och effektivitet samt bidrag till regional utveckling säkras,
 2. trafiksäkerhetsarbetet inom det egna ansvarsområdet samordnas,
 3. vägtransportsystemet anpassas och utformas utifrån högt ställda krav på miljö och trafiksäkerhet,
 4. fordonens säkerhets- och miljöprestanda utvecklas,
 5. väginformatik utvecklas och utnyttjas effektivt,
 6. kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks,
 7. hänsyn tas till barns och funktionshindrades behov inom hela transportsystemet,
 8. färdtjänsten ska vara av god kvalitet i hela landet, samt ansvara för redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom färdtjänsten,
 9. yrkestrafiken blir trafiksäker, miljöanpassad och effektiv samt bedrivs under lika villkor mellan företagen,
 10. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom vägtransportsystemet planeras, initieras, genomförs, dokumenteras och utvärderas samt resultaten sprids,
 11. produktiviteten och effektiviteten i investerings-, drifts- och underhållsverksamheterna ska öka, och
 12. ingen ska dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet.

3 §  Vägverket ska ansvara för planering, byggande och drift av de statliga vägarna.

[S2]Vägverket ska även ansvara för

 1. frågor om väganordningars tekniska utförande,
 2. frågor om avgränsning av väghållningsområden,
 3. prövning av arbetsplaner för vägbyggnadsföretag,
 4. fördelning och tillsyn av statliga bidrag till enskild väghållning, trafikhuvudmän och kommuner,
 5. vissa frågor om trafik på väg och i terräng,
 6. frågor om handikappanpassning av kollektivtrafik på väg,
 7. genomförande av prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet, och
 8. samordning och genomförande av djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit.

4 §  Vägverket ska

 1. i mars månad varje år till regeringen lämna en redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom de områden som berörs av verkets sektorsansvar,
 2. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10),
 3. säkerställa väl fungerande rutiner och arbetssätt som tillvaratar och möjliggör regionalt inflytande,
 4. årligen redovisa ansvarsförbindelser i form av borgensåtaganden eller motsvarande fördelade på ändamål och objekt,
 5. årligen redogöra för investeringsprojekt som förskotterats av kommun, landsting eller enskild samt den totala kostnaden och den totala aktuella förskotterade kostnaden för varje projekt,
 6. årligen redovisa produktiviteten för drifts- och underhållsåtgärder samt vidtagna åtgärder för att höja produktiviteten, och
 7. arbeta för att det svenska trafiksäkerhetsarbetet ska bidra till att öka svenska företags konkurrenskraft,
 8. presentera och analysera individbaserad statistik utifrån kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta,
 9. inom sitt ansvarsområde bevaka och aktivt delta i internationellt arbete,
 10. se till att de regelverk och rutiner myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag, och
 11. aktivt medverka i regeringens arbete med ansökningar om TEN-bidrag och årligen redovisa resultaten av sökta bidrag.

5 §  Vägverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt.

[S2]Vägverket beslutar om grunderna för avgifter för verksamhet enligt första stycket och sättet för hur de ska tas ut.

6 §  På begäran av länsstyrelsen är en tjänsteman hos Vägverkets region skyldig att som föredragande eller på något annat sätt delta i länsstyrelsens handläggning av ärenden som har samband med regionens uppgifter.

7 §  Vägverkets årliga förslag till nivåer på de avgifter som Vägverket tar ut i den offentligrättsliga verksamheten ska beräknas så att den långsiktiga kostnaden täcks.

8 §  Större uppdrag inom ramen för politiken för global utveckling som avses pågå under längre tid än tre år ska underställas regeringens prövning. Vägverket ska i årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för uppdragsverksamhet som utförs utanför Sverige.

Samverkan

9 §  För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten ska Vägverket samråda med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

10 §  Vägverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Ledning

11 §  Vägverket leds av en styrelse.

12 §  Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio personer.

13 §  Fråga om upprättande av en nationell plan för transportinfrastruktur beslutas av styrelsen. Förordning (2009:242).

Delegering

14 §  Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta Vägverkets föreskrifter. Detta gäller dock inte föreskrifter som har principiell betydelse eller annars är av större vikt.

Organisation

15 §  För Vägverkets regionala förvaltning ska det antal regioner finnas som verket bestämmer.

Anställningar och uppdrag

16 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

17 §  Vid Vägverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Överklagande

19 §  Vägverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av andra föreskrifter än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som särskilt hänvisar till 22 a § förvaltningslagen.

Ändringar

Förordning (2008:1380) med instruktion för Vägverket

Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:242) om ändring i förordningen (2008:1380) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2009-04-14

Förordning (2009:1450) om ändring i förordningen (2008:1380) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:185

Omfattning
upph.