Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
SFS 2008:344 i lydelse enligt SFS 2022:1007
Ikraft
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag finns bestämmelser om regionernas skyldigheter att, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård åt asylsökande och vissa andra utlänningar. Lag (2019:930).

Prop. 2007/08:105: Paragrafen anger lagens huvudsakliga innehåll. Den behandlas i avsnitt 4.3.1–4.3.3.

Av bestämmelsen framgår att det i lagen föreskrivs i förhållande till hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt tandvårdslagen (1985:125) utvidgade skyldigheter för landstingen att erbjuda ...

1 a §  Särskilda bestämmelser om regionernas skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till personer som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning finns i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lag (2019:930).

2 §  De föreskrifter som gäller för vård som ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvårdslagen (1985:125) gäller även för vård som ges enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs. Lag (2017:59).

Prop. 2007/08:105: Paragrafen anger förhållandet mellan denna lag och andra bestämmelser som gäller för hälso- och sjukvård. Den behandlas i avsnitt 4.3.1.

I bestämmelsen klargörs att vård som lämnas till berörda utlänningar med stöd av denna lag ska följa samma regler som den vård som ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen samt <a href="https://lagen.nu/1985:125" ...

3 §  En regions skyldigheter enligt denna lag gäller endast utlänningar som vistas inom regionen.

[S2]Med region avses i denna lag även kommun som inte ingår i en region. Lag (2019:930).

Prop. 2007/08:105: Paragrafen innehåller vissa allmänna bestämmelser om landstings och kommuns skyldigheter. Den behandlas i avsnitt 4.3.2.

Av första stycket framgår att de skyldigheter som ett landsting har enligt lagen endast gäller utlänningar som vistas inom landstinget. För asylsökande och andra utlänningar som omfattas av 4

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

4 §  Denna lag omfattar utlänningar som

  1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser och som inte är folkbokförda här i landet,
  2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet,
  3. hålls i förvar enligt 10 kap.1 eller 2 §utlänningslagen och som inte har placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller
  4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap.15 eller 15 d §utlänningslagen.

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen även om de har meddelats ett beslut om avvisning eller utvisning. Det gäller dock inte en utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas. Lag (2021:772).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

4 §  Denna lag omfattar utlänningar som

  1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser och som inte är folkbokförda här i landet,
  2. har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet,
  3. hålls i förvar enligt 10 kap.1 eller 2 §utlänningslagen och som inte har placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller
  4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap.15 eller 15 d §utlänningslagen.

[S2]Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen även om de har meddelats ett beslut om avvisning eller utvisning. Det gäller dock inte en utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas. Lag (2022:1007).

Prop. 2009/10:31: I paragrafen regleras vilka som omfattas av lagen.

Prop. 2021/22:250: Paragrafen anger vilka utlänningar som omfattas av lagen. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

Första stycket andra punkten ändras på så sätt att även utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen ...

Prop. 2007/08:105: Paragrafen behandlar vilka som omfattas av landstingets skyldigheter enligt denna lag. Den behandlas i avsnitt 4.3.2.

Första stycket punkten 1 avser utlänningar som ansökt om uppehållstillstånd som flykting (asyl) enligt 4 kap. 1 eller som skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen. Punkten omfattar därmed vissa ...

Vårdens omfattning

5 §  En region ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 4 § första stycket1-3 och som inte har fyllt 18 år, vård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom regionen.

[S2]Vård i den omfattning som avses i första stycket ska även erbjudas utlänningar som avses i 4 § första stycket 4.Lag (2019:930).

Prop. 2007/08:105: Paragrafen behandlar omfattningen av den vård som ska erbjudas barn samt personer som beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen. Paragrafen behandlas i avsnitt 4.3.2.

Av första stycket framgår att asylsökande barn, barn som sökt uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt, barn som har uppehållstillstånd ...

6 §  En region ska erbjuda utlänningar som avses i 4 § första stycket1-3 och som har fyllt 18 år, vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Lag (2019:930).

Prop. 2007/08:105: Paragrafen behandlar omfattningen av den vård landstinget ska erbjuda vuxna. Den behandlas i avsnitt 4.3.2.

Omfattningen av landstingets skyldighet att erbjuda vård till vuxna i de grupper som behandlas i denna bestämmelse begränsas till vård som inte kan anstå samt vissa särskilt uppräknade vårdformer. Begreppet vård som inte kan anstå innefattar vård och behandling av sjukdomar och skador i de ...

Hälsoundersökning

7 §  En region ska, om det inte är uppenbart obehövligt, erbjuda utlänningar som avses i 4 § en hälsoundersökning. Ett sådant erbjudande ska lämnas när en utlänning som avses i 4 § första stycket 1 eller 2 har etablerat boende inom regionen. Övriga utlänningar ska erbjudas hälsoundersökning så snart det lämpligen kan ske. Lag (2019:930).

Prop. 2007/08:105: Paragrafen behandlar landstingets skyldighet att erbjuda hälsoundersökningar. Den behandlas i avsnitt 4.3.3.

Landstinget ska om det inte är uppenbart obehövligt erbjuda samtliga utlänningar som omfattas av lagen en hälsoundersökning. Att det ska vara uppenbart obehövligt för att hälsoundersökning inte ska erbjudas innebär att det endast undantagsvis kan komma i fråga att underlåta att erbjuda en ...

8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hälsoundersökningar.

Prop. 2007/08:105: Paragrafen behandlar föreskrifter om hälsoundersökningar. Den behandlas i avsnitt 4.3.3.

I bestämmelsen upplyses om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kommer att meddela föreskrifter som kompletterar lagens regler om hälsoundersökningar. Lagrådet ...

Ändringar

Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:199, Prop. 2007/08:105, Bet. 2007/08:SfU8
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:1550) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:133, Prop. 2009/10:31, Bet. 2009/10:SfU8
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2013:411) om ändring i lagen (2008:388) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2012/13:230, Prop. 2012/13:109, Bet. 2012/13:SoU20
Omfattning
ändr. 4 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:647) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2012/13:274, Prop. 2012/13:125, Bet. 2012/13:SfU8
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32009L0052
Ikraftträder
2013-08-01

Lag (2017:59) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:580) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:316, Prop. 2016/17:172, Bet. 2016/17:SfU25
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2019:930) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 1 a, 3, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2021:772) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2020/21:412, Prop. 2020/21:191, Bet. 2020/21:SfU28
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2021-07-20

Lag (2022:1007) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2021/22:435, Prop. 2021/22:250, Bet. 2021/22:SfU31
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2022-07-01