Upphävd författning

Förordning (2008:694) med instruktion för Lantmäteriet

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2008-06-26
Ändring införd
SFS 2008:694 i lydelse enligt SFS 2008:1035
Ikraft
2008-09-01
Upphäver
Förordning (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Lantmäteriet är den statliga lantmäterimyndigheten.

2 §  Lantmäteriet ska verka för

 1. en ändamålsenlig fastighetsindelning, och
 2. en effektiv försörjning med grundläggande geografisk information och fastighetsinformation.

3 §  Lantmäteriet är förvaltningsmyndighet för

 1. frågor om fastighetsindelning,
 2. grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, och
 3. frågor om inskrivning enligt jordabalken.

4 §  Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för produktion, samverkan, tillhandahållande och utveckling inom området för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation.

5 §  Lantmäteriet ska

 1. ansvara för framställning och utgivning av information från den allmänna kartläggningen,
 2. ansvara för de geodetiska rikssystemen och stöd för mätning som innefattar satellitbaserad lägesbestämning och navigering,
 3. verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick samt besluta om ortnamn i den utsträckning inte någon annan myndighet har sådan befogenhet,
 4. ansvara för redovisning, tillsyn och skötsel av Sveriges riksgräns på land mot Finland,
 5. bedriva utvecklingsverksamhet inom sitt verksamhetsområde och forskning inom området geodesi,
 6. handlägga inskrivningsärenden enligt jordabalken,
 7. handlägga förrättningar,
 8. avgöra ärenden om hemmans mantal,
 9. verka för regional samordning av grundläggande geografisk information, fastighetsinformation och mätningsverksamhet, och
 10. inom sitt verksamhetsområde
  1. bevaka Sveriges intresse i det internationella arbetet,
  2. samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor som har betydelse för Lantmäteriet,
  3. ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EG- direktiv,
  4. utreda och yttra sig i ärenden och mål hos domstolar och andra statliga myndigheter, om myndigheterna begär det, och
  5. i övrigt ge råd och stöd.

6 §  Inom sitt verksamhetsområde får Lantmäteriet, med den begränsning som följer av andra stycket, bedriva uppdragsverksamhet mot avgift.

[S2]I sin egenskap av förvaltningsmyndighet i frågor om fastighetsindelning får Lantmäteriet bedriva uppdragsverksamhet endast om verksamheten har ett naturligt samband med myndighetsutövningen och inte omfattar något annat än

 1. upprättande av fastighetsförteckning samt fastighets- och arkivutredning,
 2. rådgivning och utbildning i fastighetsrättsliga frågor,
 3. rådgivning och utbildning i fastighetstekniska frågor i samband med upprättande av genomförandebeskrivning,
 4. upprättande av ansökan om lagfart, värdeintyg för lagfart och nybyggnadskarta, om uppdragsverksamheten utförs i samband med fastighetsbildning,
 5. förslag till fastighetsplan och detaljplaneändring av genomförandekaraktär som behövs för att genomföra en förrättning,
 6. gränsutvisning och återställande av gränsmärke,
 7. upprättande av avtal enligt anläggningslagen (1973:1149),
 8. bildande av samfällighetsförening,
 9. myndighetssamverkan som avser sådana uppdrag åt statliga myndigheter som ansluter till Lantmäteriets kärnverksamhet, och
 10. mätning, beräkning och kartläggning (s.k. MBK-verksamhet) samt underlag och förslag till enklare detaljplan av genomförandekaraktär i de delar av Sverige där andra lösningar saknas av marknadsskäl.

7 §  För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten ska Lantmäteriet samråda med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. Förordning (2008:1035).

Ledning

8 §  Lantmäteriet leds av en styrelse.

9 §  Styrelsen ska bestå av högst fem ledamöter.

Organisation

10 §  Lantmäteriets uppdragsverksamhet, med undantag för den uppdragsverksamhet som anges i 6 § andra stycket, ska hållas organisatoriskt skild från Lantmäteriets verksamhet i övrigt.

11 §  Lantmäteriet är inskrivningsmyndighet enligt 19 kap. 3 § jordabalken. Inskrivningsmyndigheten ska vara indelad i verksamhetsområden med ett inskrivningskontor i

 1. Eksjö för verksamhetsområdet Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Örebro och Östergötlands län samt Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner,
 2. Härnösand för verksamhetsområdet Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län,
 3. Hässleholm för verksamhetsområdet Blekinge och Skåne län,
 4. Norrtälje för verksamhetsområdet Gotlands, Stockholms, Södermanlands och Uppsala län,
 5. Mora för verksamhetsområdet Dalarnas och Västmanlands län,
 6. Skellefteå för verksamhetsområdet Norrbottens och Västerbottens län, och
 7. Uddevalla för verksamhetsområdet Hallands och Värmlands län samt Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Göteborgs, Herrljunga, Härryda, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Lysekils, Marks, Melleruds, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Svenljunga, Tanums, Tjörns, Tranemo, Trollhättans, Uddevalla, Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs, Åmåls och Öckerö kommuner.

Särskilda organ

Ortnamnsrådet

12 §  Inom Lantmäteriet finns Ortnamnsrådet som ger råd i frågor om ortnamn med företrädare för ortnamnsvårdande och namngivande intressenter.

Geodatarådet

13 §  Inom Lantmäteriet finns Geodatarådet som ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordnande roll inom området geografisk information och fastighetsinformation (geodataområdet).

[S2]Geodatarådet ska

 1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet,
 2. behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom geodataområdet,
 3. bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder, och
 4. medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om informationsutveckling och tillhandahållande av information.

14 §  Geodatarådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter.

[S2]Generaldirektören för Lantmäteriet är ordförande. I rådet ska ingå generaldirektörerna för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges geologiska undersökning och Sjöfartsverket, eller den som någon av generaldirektörerna sätter i sitt ställe.

Marknads- och konkurrensrådet

15 §  Inom Lantmäteriet finns Marknads- och konkurrensrådet som är ett forum för dialog mellan Lantmäteriet och näringslivet. Rådet ska hantera frågor som rör Lantmäteriets uppdragsverksamhet. Rådet ska inte hantera klagomål som gäller priser eller tvister mellan parter.

16 §  Marknads- och konkurrensrådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter.

17 §  Marknads- och konkurrensrådet ska årligen, i samband med Lantmäteriets årsredovisning, rapportera sin verksamhet till regeringen.

Ärendenas handläggning

18 §  Ett inskrivningsärende ska handläggas vid det inskrivningskontor inom vars verksamhetsområde den berörda fastigheten är belägen.

Anställningar och uppdrag

19 §  Generaldirektören är myndighetschef.

20 §  Regeringen utser för en bestämd tid

 1. ordföranden och ledamöterna i Marknads- och konkurrensrådet, och
 2. de ledamöter i Geodatarådet som inte avses i 14 § andra stycket.

Personalfrågor

21 §  Vid Lantmäteriet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

22 §  Lantmäteriet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Internrevision

23 §  Lantmäteriet ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

24 §  Avgifter för förrättningar bestäms enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

25 §  Lantmäteriet får meddela föreskrifter om avgifter för

 1. tillhandahållande av grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, innefattande de allmänna kartorna,
 2. upplåtelse av rätt att nyttja geografisk information och fastighetsinformation, och
 3. Lantmäteriets uppdragsverksamhet.

 • LMFS 2008:13: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag

Undantag från myndighetsförordningen

26 §  Lantmäteriets uppdragsverksamhet omfattas inte av bestämmelserna om ärendeförteckning i 29 § myndighetsförordningen (2007:515).

Ändringar

Förordning (2008:694) med instruktion för Lantmäteriet

Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:1035) om ändring i förordningen (2008:694) med instruktion för Lantmäteriet

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2009:946

Omfattning
upph.