Upphävd författning

Förordning (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
SFS 2009:1215 i lydelse enligt SFS 2010:1107
Ikraft
2010-01-01
Upphäver
Förordning (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

[S2]Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande.

[S3]Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

Tillsyn och kvalitetsgranskning

2 §  Myndigheten ska löpande granska kvaliteten i skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Myndigheten ska också ha tillsyn enligt 3 §.

[S2]Kvalitetsgranskningen och den tillsyn som utövas löpande ska genomföras med utgångspunkt i en behovsanalys.

3 §  Myndigheten ska ha tillsyn över

 1. det offentliga skolväsendet samt den förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som anordnas av det allmänna,
 2. kommunernas uppföljningsverksamhet som omfattas av 1 kap. 18 § skollagen (1985:1100),
 3. hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar i fråga om verksamhet som avses i 2 a kap. 13 § och 2 b kap. 6 §skollagen,
 4. kommunernas skyldighet att se till att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning,
 5. utbildning vid sådana skolor med enskild huvudman (fristående skolor) som avses i 9 kap.skollagen,
 6. utbildning vid riksinternatskolor,
 7. utbildning vid särskilda ungdomshem enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 8. särskild undervisning enligt 10 kap. 3 § skollagen för skolpliktiga elever på sjukhus eller motsvarande,
 9. kommunernas handläggning av frågor enligt 10 kap. 4 § skollagen, och
 10. vissa andra utbildningar och verksamheter i den omfattning som följer av särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

4 §  Om myndigheten vid sin tillsyn enligt 3 § finner anledning att uttala kritik som rör åtgärder mot kränkande behandling, ska barn- och elevombudet informeras om detta innan ärendet slutligt avgörs. Om barn- och elevombudet meddelar att ombudet har för avsikt att fortsätta handläggningen av ärendet i syfte att tillvarata ett barns eller en elevs enskilda rätt enligt 14 a kap.skollagen (1985:1100), ska en anmärkning om detta tas med i beslutet.

5 §  Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten ska lämna en redovisning av resultaten till de granskade verksamheterna.

Tillståndsprövning

6 §  Myndigheten prövar ärenden om godkännande och rätt till bidrag samt om återkallande av godkännande och återkallande av rätt till bidrag i vissa fall enligt 2 b kap.skollagen (1985:1100) och enligt 9 kap. samma lag.

[S2]Myndigheten ska följa upp ett beslut om godkännande eller rätt till bidrag i nära anslutning till att beslutet fattats. Myndigheten ska även sprida kunskap om vad som krävs för att börja bedriva en sådan verksamhet som avses i 2 b kap. 6 § och 9 kap.skollagen.

Nationell referenspunkt

6 a §  Myndigheten ska utgöra en sådan nationell referenspunkt för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen som medlemsstaterna rekommenderas att utse i Europarlamentets och rådets rekommendation 2009/C av den 18 juni 2009 om inrättande av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. Förordning (2010:1107).

Arbetets bedrivande

7 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

[S2]Myndigheten ska också i sin verksamhet ta särskild hänsyn till barns bästa enligt konventionen om barnets rättigheter.

Samverkan

8 §  Myndigheten ska samverka med Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten i syfte att nå de utbildnings- och handikappolitiska målen inom skolområdet.

Ledning

9 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Organisation

Skolväsendets överklagandenämnd

11 §  Myndigheten ska upplåta lokaler och ansvara för att kansligöromål, föredragning av ärenden, ekonomiadministration och därmed sammanhängande uppgifter utförs åt Skolväsendets överklagandenämnd i den omfattning som behövs.

Barn- och elevombudet

12 §  Inom myndigheten ska det finnas ett ombud för barn och elever som benämns barn- och elevombudet.

[S2]Inom myndigheten ska det finnas ett kansli för barn- och elevombudet som ansvarar för kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter i den omfattning som behövs.

13 §  Barn- och elevombudet ska

 1. utföra de uppgifter som enligt 14 a kap.skollagen (1985:1100) ska ombesörjas av myndigheten när det gäller att tillvarata barns och elevers enskilda rätt,
 2. ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksamhet som rör 14 a kap.skollagen samt genom rådgivning och upplysning förklara hur bestämmelserna förhåller sig till diskrimineringslagen (2008:567), och
 3. upprätthålla kontakter med Diskrimineringsombudsmannen, kommuner, andra myndigheter, elevorganisationer och andra organisationer vars verksamheter rör kränkande behandling.

14 §  Barn- och elevombudet ska i sitt arbete enligt 13 § 1 beakta myndighetens tillsyn enligt 3 §.

[S2]Om barn- och elevombudet i sitt arbete enligt 13 § 1 får uppgifter som kan ha betydelse för tillsynen enligt 3 §, ska berörd enhet inom myndigheten informeras om detta. Barn- och elevombudet ska så snart som möjligt meddela om ombudet avser att fortsätta handläggningen av ett ärende som ombudet informerats om enligt 4 § eller inte.

15 §  Barn- och elevombudet får bestämma att någon annan tjänsteman vid ombudets kansli får utföra ombudets arbetsuppgifter när denne är förhindrad att göra det.

[S2]Barn- och elevombudet får ge i uppdrag åt ett ombud att föra talan i en tvist enligt 14 a kap. 14 § skollagen (1985:1100).

Anställningar och uppdrag

16 §  Generaldirektören är myndighetschef.

17 §  Vid myndigheten finns en överdirektör.

18 §  Barn- och elevombudet anställs av regeringen. Anställningen får begränsas att gälla längst till och med en viss tidpunkt.

Personalansvarsnämnd

19 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

21 §  Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket16 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion ska upphöra att gälla.
 2. Myndigheten ska ha tillsyn över sådan visstidsutbildning vid resurscenter som anordnas för elever som avses i punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2008:403) om ändring i skollagen (1985:1100).
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1107) om ändring i förordningen (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion

Omfattning
ny 6 a §; ny rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2010-11-01

Ändring, SFS 2011:556

Omfattning
upph.