Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2009-12-03
Ändring införd
SFS 2009:1425 i lydelse enligt SFS 2019:710
Ikraft
2010-01-01
Upphäver
Förordning (1995:1345) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

[S2]Förordningen kompletterar även Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), i de delar EU- förordningen innehåller bestämmelser som rör skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Förordning (2019:710).

Behörig myndighet

2 §  Livsmedelsverket ska ta emot och handlägga ansökningar om registrering av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samt ansökningar om ändring av produktspecifikation för och avregistrering av sådana produkter.

[S2]Livsmedelsverket ska samråda med Statens jordbruksverk i ärenden som rör sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, vad gäller produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Förordning (2019:710).

2 a §  Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har när det gäller kravspecifikationer för spritdrycker enligt artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89. Förordning (2014:519).

2 b §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008. Förordning (2017:489).

3 §  Livsmedelsverket ska övervaka att kontrollmyndigheterna fullgör sina förpliktelser enligt lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

4 §  Livsmedelsverket får meddela de ytterligare föreskrifter och fatta de beslut i övrigt som behövs som komplettering till de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Kontrollmyndigheter

5 §  Behörig myndighet att utöva kontroll är den myndighet som är behörig att utöva kontroll enligt 25 och 25 a §§livsmedelsförordningen (2006:813), om något annat inte följer av 6 §.

6 §  Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva kontroll av sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Förordning (2019:710).

7 §  Länsstyrelserna samordnar kommunernas kontrollverksamhet och ger dem stöd, råd och vägledning.

8 §  Livsmedelsverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och ger dem stöd, råd och vägledning.

Föreskrifter om kontroll

9 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur kontrollen ska bedrivas.

10 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldigheten för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till verket eller en länsstyrelse om den kontrollverksamhet som de bedriver.

Övriga bestämmelser om kontroll

11 §  De kostnader som en kontrollmyndighet får till följd av åtgärder enligt 15 § lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, ska ersättas av den som var ägare till jordbruksprodukterna eller livsmedlen när de togs om hand.

12 § Har upphävts genom förordning (2019:710).

Avgifter

13 §  Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.

Övriga bestämmelser

14 §  Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och denna förordning.

15 §  Bestämmelser om överklagande finns i 19 och 20 §§ lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Ändringar

Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

CELEX-nr
32006R0510
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2014:519) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Omfattning
ny 2 a §
CELEX-nr
32008R0110
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2017:489) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Omfattning
ny 2 b §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2019:710) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Omfattning
upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraftträder
2019-12-14