Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2009-12-03
Ändring införd
SFS 2009:1425 i lydelse enligt SFS 2021:187
Ikraft
2010-01-01
Upphäver
Förordning (1995:1345) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

[S2]Förordningen kompletterar även Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), i de delar EU- förordningen innehåller bestämmelser som rör skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Förordning (2019:710).

Behörig myndighet

2 §  Livsmedelsverket ska ta emot och handlägga ansökningar om registrering av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samt ansökningar om ändring av produktspecifikation för och avregistrering av sådana produkter.

[S2]Livsmedelsverket ska samråda med Statens jordbruksverk i ärenden som rör sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, vad gäller produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Förordning (2019:710).

2 a §  Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har när det gäller kravspecifikationer för spritdrycker enligt artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89. Förordning (2014:519).

2 b §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008. Förordning (2017:489).

3 §  Livsmedelsverket ska övervaka att kontrollmyndigheterna fullgör sina förpliktelser enligt lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

4 §  Livsmedelsverket får meddela de ytterligare föreskrifter och fatta de beslut i övrigt som behövs som komplettering till de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Kontrollmyndigheter

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

5 §  Behörig myndighet att utöva kontroll är den myndighet som är behörig att utöva kontroll enligt 25 och 25 a §§livsmedelsförordningen (2006:813), om något annat inte följer av 6 §.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

5 §  Behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen är den myndighet som är behörig att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 25 och 25 a §§livsmedelsförordningen (2006:813), om något annat inte följer av 6 §. Förordning (2021:187).

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

6 §  Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva kontroll av sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Förordning (2019:710).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

6 §  Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Förordning (2021:187).

7 §  Länsstyrelserna samordnar kommunernas kontrollverksamhet och ger dem stöd, råd och vägledning.

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

8 §  Livsmedelsverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och ger dem stöd, råd och vägledning.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

8 §  Livsmedelsverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och ger dem stöd, råd och vägledning.

[S2]Livsmedelsverket ska även utföra uppgiften enligt artikel 4.2 b i förordning (EU) 2017/625 att samordna samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom det område som framgår av artikel 1.2 j i samma förordning. Förordning (2021:187).

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

Föreskrifter om kontroll

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

9 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur kontrollen ska bedrivas.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

9 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas. Förordning (2021:187).

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

10 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldigheten för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till verket eller en länsstyrelse om den kontrollverksamhet som de bedriver.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

10 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om

  1. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till verket eller en länsstyrelse om den kontrollverksamhet som de bedriver,
  2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften, och
  3. skyldighet för den som använder sig av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel att lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Förordning (2021:187).

Övriga bestämmelser om kontroll

11 §  De kostnader som en kontrollmyndighet får till följd av åtgärder enligt 15 § lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, ska ersättas av den som var ägare till jordbruksprodukterna eller livsmedlen när de togs om hand.

12 § Har upphävts genom förordning (2019:710).

Avgifter

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

13 §  Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

13 §  Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Förordning (2021:187).

Övriga bestämmelser

14 §  Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och denna förordning.

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

15 §  Bestämmelser om överklagande finns i 19 och 20 §§ lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

15 §  Bestämmelser om överklagande finns i 19-20 a §§ lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Förordning (2021:187).

Ändringar

Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

CELEX-nr
32006R0510
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2014:519) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Omfattning
ny 2 a §
CELEX-nr
32008R0110
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2017:489) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Omfattning
ny 2 b §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2019:710) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Omfattning
upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraftträder
2019-12-14

Förordning (2021:187) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2021-04-01