Inaktuell version

Lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2009-12-03
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2010:1439
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff.

Prop. 2008/09:218: I paragrafen anges att genom denna lag genomförs rambeslutet om verkställighet av bötesstraff.

Definition av bötesstraff

[K1]2 §  Med ett bötesstraff avses i denna lag en skyldighet enligt en lagakraftvunnen dom, ett strafföreläggande eller ett föreläggande av ordningsbot att betala böter enligt 25 kap.brottsbalken eller företagsbot enligt 36 kap.brottsbalken samt beslut i ett sådant avgörande om rättegångskostnader och motsvarande ersättning och avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Prop. 2008/09:218: I denna paragraf finns en definition av vad som avses med ett svenskt bötesstraff i den nya lagen, vilket således kan bli föremål för verkställighet i en annan medlemsstat. Den allmänna motiveringen till bestämmelsen finns i avsnitt 7.1.

Tillämpningsområdet omfattar lagakraftvunna domstolsavgöranden avseende böter samt godkända strafförelägganden och förelägganden av ordningsbot. Genom hänvisningen ...

[K1]3 §  Med ett bötesstraff avses i denna lag också en skyldighet enligt ett lagakraftvunnet beslut, som meddelats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen av domstol eller av annan myndighet än domstol om den som beslutet avser har kunnat få detta prövat av domstol med särskild behörighet i brottmål, för en fysisk eller en juridisk person att betala ett penningbelopp som i den staten utgör påföljd för brott avseende brottslig eller annan straffbar gärning. Med bötesstraff avses i lagen även en skyldighet enligt ett sådant beslut att betala

 1. annan ersättning till brottsoffer än sådan som grundar sig på ett civil-rättsligt anspråk,
 2. rättegångskostnader och motsvarande ersättning, och
 3. penningbelopp till en allmän fond eller till en stödorganisation för brottsoffer.

[S2]Bötesstraff enligt första stycket omfattar inte

 1. beslut om förverkande av hjälpmedel till eller vinning av brott, eller
 2. enskilt anspråk som är verkställbart enligt rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av beslut på privaträttens område.

Prop. 2008/09:218: Denna paragraf anger vad som avses med ett utländskt bötesstraff och behandlas i avsnitt 7.1. Vissa språkliga justeringar har skett efter förslag från Lagrådet.

I första stycket anges att det ska vara fråga om ett bötesstraff beslutat av domstol som påföljd för brott, eller av annan myndighet, om frågan har kunnat prövas av domstol med särskild behörighet i brottmål. Det kan röra sig ...

Information om verkställighetsföreskrifter

[K1]4 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

Prop. 2008/09:218: I paragrafen lämnas en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kommer att meddela verkställighetsföreskrifter. Det kan t.ex. röra sig om bestämmelser avseende vissa formkrav, samråd och underrättelser.

2 kap. Verkställighet utomlands av ett svenskt bötesstraff

Översändande av ett svenskt beslut om bötesstraff

[K2]1 §  Kronofogdemyndigheten prövar om ett beslut om bötesstraff enligt 1 kap. 2 § ska sändas över till en annan medlemsstat i Europeiska unionen för erkännande och verkställighet i den staten. Ett beslut om bötesstraff får sändas över om översändandet är förenligt med rambeslutet och det kan antas ge fördelar vid indrivningen av bötesstraffet.

Prop. 2008/09:218: I paragrafen anges att det är Kronofogdemyndigheten som avgör om ett svensk bötesstraff ska översändas till en annan medlemsstat i EU för att verkställas där. Vidare anges förutsättningarna för att sända över ett bötesstraff till en annan medlemsstat. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.1 och 7.2.2. Paragrafen och rubriken närmast före ...

[K2]2 §  Kronofogdemyndigheten sänder över beslutet om bötesstraff till en behörig myndighet eller en centralmyndighet i den andra medlemsstaten.

[S2]Beslutet om ett bötesstraff får inte samtidigt sändas över för verkställighet till mer än en medlemsstat.

Prop. 2008/09:218: Paragrafen anger att ett bötesstraff som översänds för erkännande och verkställighet i en annan medlemsstat i EU ska skickas direkt till behörig myndighet eller – i förekommande fall – till en centralmyndighet i den staten. Det gäller även det intyg som ska bifogas. Den allmänna motiveringen finns i avsnitt 7.2.4. Paragrafen har delvis utformats efter förslag från Lagrådet. Varje medlemsstat ska till rådssekretariatet ...

Förvandling av bötesstraff

[K2]3 §  Om ett beslut om bötesstraff sänds över för verkställighet till en annan medlemsstat, ska Kronofogdemyndigheten inte tillåta att bötesstraffet förvandlas till fängelse eller annan påföljd i den andra staten.

Prop. 2008/09:218: Bestämmelsen innehåller ett förbud för Kronofogdemyndigheten att tillåta att ett svenskt bötesstraff omvandlas till fängelse eller annan påföljd i den verkställande staten. Det innebär att varje gång Kronofogdemyndigheten översänder ett beslut om bötesstraff till en annan medlemsstat måste myndigheten i intyget ange att någon förvandling av det svenska bötesstraffet inte får ske. Om verkställigheten av den anledningen inte går att genomföra i den andra staten får Kronofogdemyndigheten återkalla ...

Fortsatt indrivning i Sverige

[K2]4 §  Har ett beslut om bötesstraff sänts över för verkställighet i en annan medlemsstat, får fortsatt indrivning i Sverige inte äga rum.

[S2]Om Kronofogdemyndigheten har återkallat verkställigheten i den andra medlemsstaten får indrivningen återupptas i Sverige. Detsamma gäller om den medlemsstat, hos vilken verkställighet begärts, meddelat att bötesstraffet helt eller delvis inte har verkställts eller kommer att kunna verkställas i den staten.

[S3]Om verkställighet har vägrats i den andra medlemsstaten på grund av att den dömde dömts för samma gärning, får indrivningen inte återupptas i Sverige.

Prop. 2008/09:218: Paragrafen innehåller bestämmelser om fortsatt indrivning i Sverige. Bestämmelsen allmänna motivering finns i avsnitt 7.2.5. Vissa språkliga justeringar har gjorts efter förslag från Lagrådet.

Första stycket anger att fortsatt indrivning i Sverige inte får ske när ett bötesstraff sänts över för verkställighet till en annan medlemsstat.

Enligt andra stycket ...

3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av utländska bötesstraff

Inledande bestämmelser

[K3]1 §  Ett beslut om bötesstraff enligt 1 kap. 3 § som sänds över till Sverige, ska erkännas enligt bestämmelserna i denna lag och verkställas enligt vad som är föreskrivet för verkställighet av ett svenskt bötesstraff om inte annat följer av denna lag.

Prop. 2008/09:218: I denna bestämmelse anges som huvudregel att ett utländskt bötesstraff som omfattas av definitionen i 1 kap. 3 § ska verkställas som om det vore ett svenskt bötesstraff, om inte annat följer av en särskild bestämmelse i lagen. Ett exempel på en sådan bestämmelse är att ett utländskt bötesstraff inte får förvandlas till fängelse, se 2 § andra stycket. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.3.3.

[K3]2 §  Ett bötesstraff som avses i 1 kap. 3 § får verkställas även om bötesbeloppet överstiger högsta bötesbelopp enligt svensk lag.

[S2]Bötesstraff som verkställs efter beslut enligt denna lag får inte förvandlas till fängelse.

Prop. 2008/09:218: Paragrafens första stycke innebär att ett utländskt bötesstraff som överstiger högsta bötesbeloppet enligt svensk lag ändå ska verkställas fullt ut. Någon maximinivå finns således inte. Allmänmotiveringen till bestämmelsen återfinns i avsnitt 7.3.6.

Det andra stycket innebär att bötesstraff som verkställs med stöd av lagen inte får förvandlas till fängelse. Närmare överväganden finns ...

[K3]3 §  Vid omräkning av ett belopp enligt denna lag till svensk valuta ska den växelkurs tillämpas som gällde vid tidpunkten då det utländska bötesstraffet meddelades.

Prop. 2008/09:218: Bestämmelsen anger vilken växelkurs som ska användas vid omräkning av förekommande belopp inom lagens tillämpningsområde till svensk valuta, nämligen den som gällde dagen då det utländska avgörandet meddelades. Detta innebär att valutaförändringar som ägt rum efter den tidpunkten inte påverkar beloppet som ska drivas in. Detta gäller även för t.ex. en frivillig inbetalning (se 13 §), som ska räknas av mot det belopp ...

Behörig myndighet och hur förfarandet inleds

[K3]4 §  Kronofogdemyndigheten prövar om ett bötesstraff ska erkännas och verkställas i Sverige.

Prop. 2008/09:218: I denna paragraf anges att Kronofogdemyndigheten är utsedd att vara behörig att pröva frågor om erkännande och verkställighet av utländska bötesstraff i Sverige. Den allmänna motiveringen finns i avsnitt 7.3.1.

[K3]5 §  Ett beslut om bötesstraff, som sänds över för erkännande och verkställighet, ska åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med formuläret i bilagan till rambeslutet.

[S2]Intyget ska vara skrivet på svenska, danska, norska eller engelska eller åtföljas av en översättning till något av dessa språk.

Prop. 2008/09:218: Paragrafen föreskriver i första stycket att ett beslut om bötesstraff som översänds för erkännande och verkställighet ska åtföljas av ett intyg, som är utformat enligt det formulär som återfinns som bilaga till rambeslutet.

Andra stycket anger vilka språk intyget får vara skrivet på eller översatt till, dvs. svenska, danska, norska eller engelska. Regeringen kommer enligt rambeslutets artikel 16.1 att ge in en förklaring till rådets generalsekretariatet om att ...

[K3]6 §  Behörig myndighet eller centralmyndighet i den andra medlemsstaten ska sända över beslutet om bötesstraff och intyget till Kronofogdemyndigheten.

[S2]Beslutet om bötesstraff och intyget ska sändas över skriftligen genom post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

Prop. 2008/09:218: I denna paragraf finns bestämmelser om översändade av beslut om bötesstraff och intyget. Den allmänna motiveringen till paragrafen finns i avsnitt 7.3.2.

I första stycket föreskrivs att myndigheten i den andra staten ska sända över beslutet om bötesstraff tillsammans med intyget direkt till Kronofogdemyndigheten. Den andra staten kan emellertid ha valt att använda sig av en centralmyndighet ...

[K3]7 §  Om intyget som anges i 5 § saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för prövning av frågan om erkännande och verkställighet, ska Kronofogdemyndigheten ge den andra medlemsstatens myndighet möjlighet att inom viss tid inkomma med komplettering. Detsamma gäller om beslutet om bötesstraff saknas.

Prop. 2008/09:218: Paragrafen anger att Kronofogdemyndigheten ska ge sökanden möjlighet att inkomma med komplettering i de fall en begäran om verkställighet översänts utan det intyg som avses i 5 § eller om intyget har sådana brister att det inte kan ligga till grund för en prövning. Närmare överväganden till bestämmelsen finns i avsnitt 7.3.2. Språklig justering har skett med anledning av Lagrådets yttrande. Brister det kan vara ...

Verkställbarhetsförklaring

[K3]8 §  Om bötesstraffet är verkställbart i Sverige ska Kronofogdemyndigheten besluta att sådan verkställighet kan ske (verkställbarhetsförklaring). Beslutet gäller omedelbart.

[S2]Verkställbarhetsförklaringen ska innehålla uppgift om

 1. det belopp i svensk valuta som bötesstraffet avser, och
 2. hur den dömde kan överklaga verkställbarhetsförklaringen.

[S3]Vid fastställande av det belopp som avses i andra stycket 1 ska 3 § tillämpas. Verkställbarhetsförklaringen ska delges den dömde.

Prop. 2008/09:218: Paragrafens första stycke ålägger Kronofogdemyndigheten att meddela ett beslut om att bötesstraffet är verkställbart i Sverige, när så är fallet. Ett sådant beslut (verkställbarhetsförklaring) gäller så snart det meddelats. Exekutiva åtgärder kan således inledas utan hinder av att beslutet får överklagas enligt 12 §. Bestämmelsen har utformats efter förslag från Lagrådet.

Andra stycket föreskriver att verkställbarhetsförklaringen ska innehålla uppgift om ...

[K3]9 §  Ett beslut av Kronofogdemyndigheten att inte meddela en verkställ-barhetsförklaring ska innehålla skälen för beslutet.

Prop. 2008/09:218: Paragrafen slår fast att Kronofogdemyndigheten ska motivera alla beslut att inte meddela en verkställbarhetsförklaring. Motivering ska möjliggöra för läsaren att avgöra vilken avslagsgrund som Kronofogdemyndigheten anser tillämplig. Rättens skyldighet att motivera sina avgöranden följer av 28 § ärendelagen. Denna bestämmelse behandlas i avsnitt 7.3.3.

Hinder mot erkännande och verkställighet

[K3]10 §  En verkställbarhetsförklaring får inte meddelas om ett sådant intyg som anges i 5 §, trots att den andra statens myndighet beretts tillfälle att inkomma med komplettering, saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för prövning av frågan om erkännande och verkställighet.

Prop. 2008/09:218: Denna bestämmelse innebär att en verkställbarhetsförklaring inte får meddelas om det föreligger vissa brister i intyget eller om intyget saknas helt. Som framgår av 7 § ska myndigheten i den andra staten ges möjlighet att inkomma med ett intyg, om det saknas, eller rätta till de brister som finns i intyget. Om bristerna kvarstår trots att Kronofogdemyndigheten begärt relevant komplettering blir aktuell bestämmelse tillämplig. Mindre brister behöver inte föranleda ett avslag. Ett avslag bör meddelas ...

[K3]11 §  En verkställbarhetsförklaring får inte meddelas

 1. om det för samma gärning meddelats dom eller beslut i Sverige eller i en annan stat och domen eller beslutet i den andra staten, vid ett fällande avgörande, har verkställts,
 2. om gärningen helt eller delvis begåtts i Sverige och den inte motsvarar brott enligt svensk lag eller om en tillämpning av 35 kap. 7 § brottsbalken innebär att preskription inträtt,
 3. om den dömde inte hade fyllt 15 år när brottet begicks,
 4. om en sådan förklaring inte skulle vara förenlig med bestämmelser om immunitet,
 5. om bötesstraffet har beslutats efter ett skriftligt förfarande och intyget inte anger att den dömde personligen eller genom behörigt ombud underrättats om sin rätt att bestrida samt om tidsfristen för detta, eller
 6. om bötesstraffet har meddelats vid en rättegång där den dömde personligen inte inställt sig och intyget inte anger att denne personligen eller genom behörigt ombud informerats om förfarandet eller att den dömde har förklarat att han eller hon inte motsätter sig bötesstraffet.

Prop. 2008/09:218: Paragrafen behandlar i sex punkter ett antal vägransgrunder som föranleder att en verkställbarhetsförklaring inte får meddelas. Vägransgrunderna övervägs närmare i avsnitt 7.3.4 (kravet på dubbel straffbarhet) och 7.3.5 (övriga vägransgrunder).

Genom punkt 1 upprätthålls principen att en person inte får dömas två gånger för samma gärning (ne bis in idem). Om det redan finns en sådan ...

Rättens prövning

[K3]12 §  Kronofogdemyndighetens verkställbarhetsförklaring får av den dömde överklagas till den tingsrätt som enligt 18 kap. 1 § utsökningsbalken prövar överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut. Överklagandet ska göras skriftligen och ges in till Kronofogdemyndigheten inom tre veckor från den dag då den dömde fick del av verkställbarhetsförklaringen.

[S2]Ett överklagande som inte har kommit in i rätt tid ska avvisas av Kronofogdemyndigheten. Om överklagandet har kommit in till tingsrätten inom tiden för överklagande, ska den omständigheten att överklagandet har kommit in till Kronofogdemyndigheten först därefter inte föranleda att det avvisas. Om överklagandet inte avvisas ska myndigheten sända det och övriga handlingar i ärendet till tingsrätten.

[S3]Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat följer av denna lag.

Prop. 2008/09:218: I denna paragraf regleras förutsättningarna för överklagande av Kronofogdemyndighetens verkställbarhetsförklaring och domstolarnas prövning av förklaringen. Närmare överväganden görs i avsnitt 7.3.9.

Det första stycket inleds med en reglering avseende vilken domstol som är behörig att pröva överklaganden. Genom hänvisning till utsökningsbalken ...

Nedsättning av beloppet

[K3]13 §  Om det under verkställigheten framkommer att bötesbeloppet till viss del har betalats eller verkställts i en annan medlemsstat, ska Kronofogdemyndigheten sätta ned beloppet. Vid nedsättning tillämpas 3 §.

Prop. 2008/09:218: Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.10. Rubriken närmast före har justerats sedan Lagrådet lämnat synpunkter på den. Bestämmelsen reglerar frågan om nedsättning av det belopp som ska drivas in. Den dömde kan frivilligt ha betalat hela eller delar av bötesbeloppet eller kan viss verkställighet redan ha skett. Så snart information om detta kommer Kronofogdemyndigheten till handa ska myndigheten, efter omräkning ...

Upphävande av verkställbarhetsförklaringen

[K3]14 §  En verkställbarhetsförklaring ska upphävas

 1. om det framkommer att straffet inte får verkställas i Sverige,
 2. om nåd beviljats eller annat beslut enligt 12 kap. 9 § regeringsformen har meddelats,
 3. om egendom som kan användas för verkställighet inte påträffas eller det av någon annan anledning inte är möjligt att verkställa straffet, eller
 4. om begäran om verkställighet återkallas.

[S2]Beslut om upphävande av en verkställbarhetsförklaring meddelas av Kronofogdemyndigheten. Rätten ska dock fatta beslut i de fall förklaringen, efter ett överklagande, är föremål för rättens prövning eller när rätten fastställt förklaringen och det är fråga om att upphäva den enligt första stycket 1. Innan rätten upphäver en verkställbarhetsförklaring ska Kronofogdemyndigheten ha beretts tillfälle att yttra sig. Om Kronofogdemyndigheten upphäver verkställbarhetsförklaringen gäller 9 §.

[S3]Om en verkställbarhetsförklaring upphävs ska de verkställighetsåtgärder som vidtagits återgå. Lag (2010:1439).

Prop. 2008/09:218: Den allmänna motiveringen till paragrafen finns i avsnitt 7.3.11.

Av punkt 1 i första stycket framgår att verkställbarhetsförklaringen ska upphävas om det kommer fram omständigheter som gör att bötesstraffet inte får verkställas i Sverige. Sådana omständigheter kan t.ex. vara någon av dem som räknas upp i 11 §. Det kan också uppdagas att verkställighet av bötesstraffet skulle strida ...

Övriga bestämmelser

[K3]15 §  För överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut i frågor som rör verkställighet gäller bestämmelserna i 18 kap.utsökningsbalken.

Prop. 2008/09:218: I paragrafen finns en upplysning om att reglerna i 18 kap. utsökningsbalken ska tillämpas då det gäller överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut i frågor som rör verkställigheten. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.3.12.

[K3]16 §  Värdet av det som har drivits in tillfaller staten. Regeringen får, efter överenskommelse med den andra medlemsstaten, besluta om en annan fördelning.

Prop. 2008/09:218: Paragrafen klargör att det som drivits in som huvudregel tillfaller staten men att regeringen, efter en överenskommelse med den andra staten, får besluta om en annan fördelning. Detta torde bli aktuellt först vid osedvanligt stora belopp. Det ankommer på den andra medlemsstaten att aktualisera frågan i det enskilda fallet. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.3.15. ...

Ändringar

Lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2009/10:33, Prop. 2008/09:218, Bet. 2009/10:JuU3
CELEX-nr
32001R0044
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1439) om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:29, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:KU13
Omfattning
ändr. 3 kap. 14 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2013:844) om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 2013/14:16, Prop. 2012/13:156, Bet. 2013/14:JuU3
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 11 §
Ikraftträder
2014-01-01