Inaktuell version

Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Version: 2009:1464

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2009-12-10
Ändring införd
SFS 2009
Upphäver
Förordning (2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Uppgifter

1 §  Statens jordbruksverk har som förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

2 §  Myndigheten ska

 1. ha det övergripande ansvaret för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik,
 2. vara förvaltande myndighet för Sveriges landsbygdsprogram, samt
 3. skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre gynnade områden.

3 §  Myndigheten ska

 1. säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos djur i människans vård,
 2. förebygga spridning av och bekämpa smittor hos djur i människans vård,
 3. säkerställa ett gott djurskydd,
 4. förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare, samt
 5. för sin del av livsmedelskedjan verka för säkra livsmedel och konsumenthänsyn.

4 §  Myndigheten ska

 1. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
 2. ansvara för samordning, uppföljning och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, samt
 3. skapa förutsättningar för att ett rikt och varierat odlingslandskap upprätthålls, att den biologiska mångfalden främjas och att jordbrukets belastning på miljön blir så liten som möjligt.

5 §  Myndigheten ska se till att dess föreskrifter, allmänna råd och andra vägledande dokument är utformade på ett sådant sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för medborgare och företag. Myndigheten ska även i sin verksamhet i övrigt underlätta medborgarnas och företagens kontakter med myndigheten.

6 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

[S2]Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta.

7 §  Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

8 §  Myndigheten ska medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Särskilda uppgifter

9 §  Myndigheten ska som utbetalningsställe för EU-stöd enligt kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

 1. svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) genom centrala IT-system som verket ansvarar för,
 2. bedriva internrevision av EU-stöden inom berörda myndigheter, samt
 3. samordna länsstyrelsernas, Sametingets och Skogsstyrelsens handläggning av EU-stöden till jordbruket och för landsbygdsutveckling.

10 §  Myndigheten ska vidta åtgärder för att säkerställa tillgången till veterinärer vid utbrott av smittsamma djursjukdomar samt för att alla djur i människans vård ska kunna få hälso- och sjukvård.

[S2]Tillgången till veterinär för att djur ska få sjukvård ska finnas oavsett tidpunkt på dygnet om det finns djurskyddsskäl.

11 §  Myndigheten ska i de områden där Distriktsveterinärerna är etablerade bedriva hälso- och sjukvård för lantbrukets djur.

12 §  Myndigheten får i sådana områden som avses i 11 § också bedriva hälso- och sjukvård för hästar och sällskapsdjur på en primärvårdsnivå som fastställs av myndigheten i förväg med begränsad utrustning och utan möjlighet till stationärvård.

[S2]Myndigheten får bedriva vård utöver primärvårdsnivå för hästar och sällskapsdjur om sådan vård inte finns att tillgå inom rimligt avstånd.

13 §  Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Beredskapsplanen ska utarbetas efter samråd med Livsmedelsverket.

14 §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Livsmedelsverket med underlag till den samlade kontrollplan och den årliga rapport som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Underlaget ska utarbetas i enlighet med artiklarna 42 och 43 när det gäller kontrollplanen och artikel 44 i denna EU-förordning när det gäller rapporten.

15 §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Livsmedelsverket när det gäller uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG.

16 §  Myndigheten får på uppdrag av enskilda inom sitt verksamhetsområde bistå i verksamhet som syftar till att en livsmedelsanläggning ska godkännas av tredjeland för export dit av livsmedel.

17 §  Myndigheten ska tillhandahålla administrativt stöd samt upplåta lokaler åt Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård enligt överenskommelse mellan myndigheterna.

18 §  Myndigheten ansvarar för att erbjuda utbildning som syftar till att säkerställa att synemän har tillräcklig kompetens för att genomföra syn vid jordbruksarrende enligt 9 kap.jordabalken.

19 §  Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 4 §1 och 2 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som krävs.

Myndighetens ledning

20 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

21 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Organisation

22 §  Vid myndigheten finns en avdelning, Distriktsveterinärerna, som fullgör veterinära uppgifter enligt 10 §, samt i övrigt de organisatoriska enheter som myndigheten bestämmer.

[S2]En organisatorisk enhet inom Jordbruksverket som är organisatoriskt åtskild från Distriktsveterinärerna ska säkerställa tillgången till veterinärer enligt 10 § genom upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller genom att ge uppdrag till Distriktsveterinärerna. Distriktsveterinärerna får lämna anbud i sådana upphandlingar.

23 §  Distriktsveterinärerna får endast vara etablerade där det krävs för att säkerställa tillgången till veterinärer enligt 10 §. Avdelningen ska utföra de uppgifter som anges i 11 § samt får utföra de uppgifter som anges i 12 §.

[S2]Veterinärer vid avdelningen får utföra uppgifter som officiella veterinärer samt andra offentliga uppdrag.

Anställningar och uppdrag

24 §  Generaldirektören är myndighetschef.

25 §  Vid myndigheten finns en överdirektör.

26 §  Vid myndigheten ska det finnas en veterinärchef.

[S2]Veterinärchefen ska vara Sveriges ombud vid Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) och vid den europeiska mul- och klövsjukekommissionen (EUFMD) inom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Veterinärchefen ska också vara Sveriges officielle chefsveterinär (CVO) inom EU.

Särskilda organ

27 §  Vid myndigheten ska det finnas ett råd för samverkan, övergripande planering, styrning och andra frågor av strategisk betydelse för hanteringen av stöd till jordbruket och landsbygden. Rådet ska årligen till regeringen redovisa vilka resultat som rådets arbete har lett till under året.

[S2]Rådet består av generaldirektören och högst sju andra ledamöter samt sex ersättare. Generaldirektören är ordförande. Regeringen utser de andra ledamöterna för en bestämd tid.

28 §  Inom myndigheten ska det finnas djurförsöksetiska nämnder. De djurförsöksetiska nämndernas uppgift är att pröva ärenden enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534). Närmare bestämmelser om nämndernas organisation och sammansättning finns i djurskyddsförordningen (1988:539).

Personalansvarsnämnd

29 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

31 §  Myndigheten får ta ut avgifter för verkets uppdragsverksamhet som rör

 • veterinär yrkesutövning,
 • vattenhushållning,
 • laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter,
 • kvalitetsanalys av foderspannmål och kvarnspannmål, samt
 • sådan verksamhet som avses i 16 §.

[S2]Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Ändringar

Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

CELEX-nr
32006R0885
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:644) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 9, 19 §§; nya 8 a, 8 b §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:869) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
upph. 25 §; ändr. 9, 16, 27, 31 §§; nya 7 a, 28 a §§
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2015:295) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ny 14 a §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2016:1172) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1265) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 21, 31 §§
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:254) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ny 9 a §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2018:153) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
upph. 8, 8 b §§; ändr. 2, 3, 9, 20, 21, 24, 26 §§; nya 2 a, 15 a, 24 a, 25, 28 b, 28 c §§
Ikraftträder
2018-06-01

Förordning (2019:72) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2019-04-01