Upphävd författning

Förordning (2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1042
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens jordbruksverk har som förvaltningsmyndighet inom jordbrukets område till uppgift att arbeta aktivt för en konkurrenskraftig och miljö- och djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

2 §  Myndigheten ska

 1. medverka i Sveriges strävan att uppnå en från samhällsekonomisk synpunkt mer effektiv och miljöanpassad jordbrukspolitik inom Europeiska unionen,
 2. ha det övergripande ansvaret för genomförandet av landsbygdspolitiken,
 3. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
 4. ansvara för samordning, uppföljning och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, samt
 5. medverka i genomförandet av politiken för regional tillväxt.

3 §  Myndigheten ska vidta åtgärder i syfte att

 1. säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos husdjuren samt förebygga spridning av och bekämpa smittsamma djursjukdomar,
 2. säkerställa ett gott djurskydd,
 3. förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare,
 4. skapa förutsättningar för att ett rikt och varierat odlingslandskap upprätthålls, att den biologiska mångfalden främjas och att jordbrukets belastning på miljön blir så liten som möjligt, samt
 5. skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre gynnade områden.

4 §  Myndigheten ska

 1. lämna stöd till utveckling av djurskyddsfrämjande åtgärder,
 2. främja utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök, särskilt genom att lämna stöd till sådana metoder, samt
 3. ha tillsyn över veterinärerna, med den begränsning som framgår av 3 § förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion.

5 §  Myndigheten ska utföra de uppgifter som ankommer på en medlemsstat enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Beredskapsplanen ska utarbetas efter samråd med Livsmedelsverket.

6 §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Livsmedelsverket med underlag till den samlade kontrollplan och den årliga rapport som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Underlaget ska utarbetas i enlighet med artiklarna 42 och 43 respektive artikel 44 i denna EG-förordning.

Särskilda uppgifter

7 §  Myndigheten ska som utbetalningsställe för EG-stöd

 1. svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) genom centrala IT-system som verket ansvarar för,
 2. bedriva internrevision av EG-stöden inom berörda myndigheter,
 3. verka för enhetlighet och likabehandling,
 4. samordna länsstyrelsernas, Sametingets och Skogsstyrelsens handläggning av EG-stöden till jordbruket, företag på landsbygden, rennäringen och skogsbruket.

8 §  Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 §3 och 4 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som krävs.

9 §  Myndigheten ska till Livsmedelsekonomiska institutet lämna ut de uppgifter inom myndighetens verksamhetsområde som institutet behöver.

10 §  Myndigheten ansvarar för uppgifter om växtsorter och utsäde i enlighet med vad som anges i växtförädlarrättslagen (1997:306), växtförädlarrättsförordningen (1997:383), utsädeslagen (1976:298) och utsädesförordningen (2000:1330).

Myndighetens ledning

11 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

12 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Organisation

13 §  Myndigheten ansvarar för distriktsveterinärorganisationen.

Anställningar och uppdrag

14 §  Generaldirektören är myndighetschef.

15 §  Vid myndigheten finns en överdirektör.

16 §  Vid myndigheten ska det finnas en veterinärchef.

[S2]Veterinärchefen ska vara Sveriges ombud vid internationella byrån för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (OIE) och vid den europeiska mul- och klövsjukekommissionen inom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Veterinärchefen ska också vara Sveriges officielle chefsveterinär (CVO) inom EU.

Särskilda organ

17 §  Vid myndigheten ska det finnas ett råd för samverkan, övergripande planering, styrning och andra frågor av strategisk betydelse för hanteringen av stöd till jordbruket och landsbygden. Rådet ska varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen som beskriver vilka resultat som rådets arbete har lett till under året.

[S2]Rådet består av generaldirektören och högst sju andra ledamöter samt sex ersättare. Generaldirektören är ordförande. Regeringen utser de andra ledamöterna för en bestämd tid.

18 §  Vid myndigheten ska det finnas ett eller flera rådgivande organ (råd) för frågor om stöd för utveckling i sådana frågor som anges i 4 §1 och 2. Råden ska vara allsidigt sammansatta och innefatta representanter för myndigheter och organisationer. Myndigheten utser ledamöter och ordförande för en bestämd tid.

19 §  Inom myndigheten ska det finnas djurförsöksetiska nämnder. De djurförsöksetiska nämndernas uppgift är att pröva ärenden enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534). Närmare bestämmelser om nämndernas organisation och sammansättning finns i djurskyddsförordningen (1988:539).

Personalansvarsnämnd

20 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

21 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på myndigheten.

22 §  Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

23 §  Myndigheten får ta ut avgifter för verkets uppdragsverksamhet som rör

 • veterinär yrkesutövning,
 • vattenhushållning,
 • laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter, samt
 • kvalitetsanalys av foderspannmål och kvarnspannmål.

[S2]Myndigheten får fastställa avgifternas storlek.

Medel för utveckling

24 §  Myndigheten ska, efter samråd med de myndigheter eller andra organ som ska förvalta medel för utveckling som beviljats av myndigheten, fastställa villkor för användningen av medlen.

[S2]Myndighetens beslut i ärenden om medel för utveckling får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk

CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2009:1464

Omfattning
upph.