Inaktuell version

Förordning (2010:1008) om betaltjänster

Version: 2010:1008

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2010-06-23
Ändring införd
SFS 2010
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-12
 • FFFS 2010:3: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
 • FFFS 2011:51: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
 • FFFS 2018:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
 • FFFS 2018:4: Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer
 • FFFS 2019:11: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Registerfrågor

1 §  Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för det register som förs enligt 8 kap. 5 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

2 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

3 §  I registret registreras uppgifter för varje betalningsinstitut, registrerad betaltjänstleverantör, ombud och filial. Utöver vad som följer av 8 kap. 5 § lagen (2010:751) om betaltjänster ska registret innehålla uppgift om namn eller firma och om personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer.

4 §  Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten.

Bemyndiganden

5 §  När det gäller lagen (2010:751) om betaltjänster får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

 1. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer för verksamheten med betaltjänster enligt 2 kap. 6 § första stycket 2,
 2. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första stycket,
 3. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera medel enligt 3 kap. 6 §,
 4. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera de medel för genomförandet av betalningstransaktioner som avses i 3 kap. 7 § andra stycket och hur stor andel av medlen hos betalningsinstitut eller registrerade betaltjänstleverantörer som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap. 7 § tredje stycket,
 5. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 8 §,
 6. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska iaktta och vilka krav som betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 3 kap. 28 §,
 7. vilka upplysningar ett betalningsinstitut, en registrerad betaltjänstleverantör eller den eller de som har ansvar för ett betalningssystem ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet, och hur uppgiftsskyldigheten ska fullgöras,
 8. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av lagen, en ansökan om tillstånd eller undantag från tillstånd ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen, och
 9. fullgörandet av anmälningar och underrättelser enligt 3 kap.

Ändringar

Förordning (2010:1008) om betaltjänster

Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2014:503) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
ändr. 5 §; ny 6 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2016:416) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2017:344) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
ändr. 5 §; nya 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2017-06-01

Förordning (2018:178) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
ändr. 3, 5, 6 §§; nya 11, 12 §§
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2018:180) om ikraftträdande av förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
ikrafttr. av 7, 8 §§

Förordning (2018:339) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1758) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
ny 6 §
Ikraftträder
2019-09-01

Förordning (2018:1836) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:126) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
ändr. 8, 10 §§
Ikraftträder
2019-05-01

Förordning (2019:408) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
upph. 7 §; ändr. 8 §
Ikraftträder
2019-07-01