Inaktuell version

Förordning (2010:1008) om betaltjänster

Version: 2017:344

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2010-06-23
Ändring införd
SFS 2010:1008 i lydelse enligt SFS 2017:344
Ikraft
2010-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • FFFS 2010:3: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
 • FFFS 2011:51: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
 • FFFS 2018:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
 • FFFS 2018:4: Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer
 • FFFS 2019:11: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Registerfrågor

1 §  Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för det register som förs enligt 8 kap. 5 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

2 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

3 §  I registret registreras uppgifter för varje betalningsinstitut, registrerad betaltjänstleverantör, ombud och filial. Utöver vad som följer av 8 kap. 5 § lagen (2010:751) om betaltjänster ska registret innehålla uppgift om namn eller firma och om personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer.

4 §  Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten.

Bemyndiganden

5 §  När det gäller lagen (2010:751) om betaltjänster får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

 1. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer för verksamheten med betaltjänster enligt 2 kap. 6 § första stycket 2,
 2. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första stycket,
 3. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera medel enligt 3 kap. 6 §,
 4. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera de medel för genomförandet av betalningstransaktioner som avses i 3 kap. 7 § andra stycket och hur stor andel av medlen hos betalningsinstitut eller registrerade betaltjänstleverantörer som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap. 7 § tredje stycket,
 5. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 8 §,
 6. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska iaktta och vilka krav som betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 3 kap. 28 §,
 7. vilka upplysningar ett betalningsinstitut, en registrerad betaltjänstleverantör eller den eller de som har ansvar för ett betalningssystem ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet, och hur uppgiftsskyldigheten ska fullgöras,
 8. att vissa uppgifter som ett betalningsinstitut, en registrerad betaltjänstleverantör eller den eller de som har ansvar för ett betalningssystem ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,
 9. vilka uppgifter utöver vad som framgår av lagen, en ansökan om tillstånd eller undantag från tillstånd ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen,
 10. fullgörandet av anmälningar och underrättelser enligt 3 kap.,
 11. den information och redovisning som en betaltjänstleverantör ska lämna eller hålla tillgänglig enligt 4 a kap. 5 §,
 12. rutiner för byte av betalkonto enligt 4 a kap. 6 §, och
 13. vilka uppgifter om betalkonton med grundläggande funktioner som en betaltjänstleverantör ska lämna till Finansinspektionen. Förordning (2017:344).

5 a §  När det gäller lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner får Finansinspektionen meddela föreskrifter om vilka upplysningar en betalningsordning för kontokort eller en bearbetningsenhet ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet, och hur uppgiftsskyldigheten ska fullgöras. Förordning (2016:416).

6 §  Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 5 § 8, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:503).

Vissa skyldigheter för Finansinspektionen

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

7 §  Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över de mest representativa betaltjänsterna och vid behov uppdatera den. Förordning (2017:344).

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

8 §  Finansinspektionen ansvarar för att det finns en kostnadsfri webbplats för jämförelse av betaltjänstleverantörers avgifter för de betaltjänster som avses i 7 §. Webbplatsen får även innehålla information om den servicenivå som betaltjänstleverantörerna erbjuder. Förordning (2017:344).

9 §  Finansinspektionen ska öka medvetenheten om betalkonton med grundläggande funktioner, tillgång till och avgifter för betalkonton samt alternativ tvistlösning enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Förordning (2017:344).

10 §  Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen i den utsträckning som följer av artikel 27 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2017:344).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:1008) om betaltjänster

Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2014:503) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
ändr. 5 §; ny 6 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2016:416) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2017:344) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den dag som regeringen bestämmer i fråga om 7 och 8 §§ och i övrigt den 1 juni 2017.
Omfattning
ändr. 5 §; nya 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2017-06-01

Förordning (2018:178) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
ändr. 3, 5, 6 §§; nya 11, 12 §§
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2018:180) om ikraftträdande av förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
ikrafttr. av 7, 8 §§

Förordning (2018:339) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1758) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
ny 6 §
Ikraftträder
2019-09-01

Förordning (2018:1836) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:126) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
ändr. 8, 10 §§
Ikraftträder
2019-05-01

Förordning (2019:408) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Omfattning
upph. 7 §; ändr. 8 §
Ikraftträder
2019-07-01