Inaktuell version

Förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Version: 2010:1101

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2010-08-26
Ändring införd
SFS 2010
Upphäver
Förordning (2007:1219) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

Kontroll av krigsmateriel, produkter med dubbla användningsområden och tekniskt bistånd

1 §  Inspektionen för strategiska produkter är förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel samt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, om inte någon annan myndighet har detta till uppgift.

2 §  Inspektionen ska

  1. förmedla sådan information om kontroll av krigsmateriel, produkter med dubbla användningsområden och tekniskt bistånd som Sverige har åtagit sig att tillhandahålla som medlem i Europeiska unionen och de multilaterala exportkontrollregimerna,
  2. ha ett informations- och erfarenhetsutbyte med motsvarande organ i andra länder samt delta i det europeiska samarbetet, bl.a. genom att bevaka andra länders avslag på tillståndsansökningar, informera Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och övriga medlemsstater i Europeiska unionen samt berörda internationella organ om avslag på svenska ansökningar om tillstånd samt genomföra konsultationer enligt rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel,
  3. uppfylla de åtaganden inom sitt verksamhetsområde som i övrigt följer av Sveriges samarbete inom Europeiska unionen och följa de tillämpningsbestämmelser som överenskommits mellan Europeiska unionens medlemsstater, och
  4. i den utsträckning det anses nödvändigt, delta i bilateralt och multilateralt samarbete inom ramen för internationella överenskommelser som rör exportkontrollfrågor.

3 §  Inspektionen ska varje år före den 15 februari lämna regeringen dels en redogörelse för den svenska exporten av krigsmateriel och andra strategiska produkter under det föregående kalenderåret, dels en beskrivning av viktiga tendenser inom svensk och internationell exportkontroll.

[S2]Inspektionen ska vidare årligen lämna underlag till Regeringskansliet för rapportering om små och lätta vapen till Förenta nationerna och till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Förbud mot kemiska vapen

4 §  Inspektionen är nationell myndighet med de uppgifter som följer av lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen och förordningen (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.

Internationella sanktioner

5 §  Inspektionen ska fullgöra de uppgifter som myndigheten tilldelas enligt;

  1. 1) förordningar om ekonomiska sanktioner som beslutas av Europeiska unionen,
  2. 2) beslut som regeringen meddelar med anledning av sådana förordningar, eller
  3. 3) föreskrifter som regeringen beslutar med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

Tjänsteexport

6 §  Inspektionen får bedriva tjänsteexport i den utsträckning det är förenligt med myndighetens uppgifter, resurstilldelning och verksamhetsområde. Avgifter beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

[S2]Med tjänsteexport avses att inspektionen genom export av sitt förvaltningskunnande deltar i utvecklingssamarbete för att bidra till andra länders ansträngningar att förbättra sin exportkontroll och sitt icke-spridningsarbete.

Myndighetssamverkan

7 §  Inspektionen ska främja samarbete och informationsutbyte mellan berörda myndigheter i Sverige genom en effektiv myndighetssamordning.

Informationsverksamhet

8 §  Inspektionen ska informera allmänheten, universitet och högskolor samt andra forskningsinstitutioner om sin verksamhet och om det gällande regelverket för verksamheten.

Ledning

9 §  Inspektionen leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Exportkontrollrådet

10 §  Ett råd för samråd i exportkontrollfrågor (Exportkontrollrådet) är knutet till inspektionen. Rådet består av generaldirektören och de andra ledamöter som regeringen utser för en bestämd tid. Generaldirektören är rådets ordförande och han eller hon ska hålla rådet informerat om inspektionens verksamhet på exportkontrollområdet.

11 §  Generaldirektören ska samråda med rådet innan inspektionen lämnar över ett ärende till regeringen för prövning enligt 1 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, 4 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, 6 § förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa paragrafer.

[S2]Generaldirektören bestämmer vilka andra ärenden som före avgörandet ska läggas fram för rådet för samråd.

12 §  Inspektionen ska inför varje sammanträde i god tid till rådet lämna det skriftliga underlag som rådets ledamöter behöver för att ta ställning till de frågor som behandlas.

13 §  Rådets sakkunniga i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor är den statssekreterare som svarar för exportkontrollfrågor, det utrikesråd i Utrikesdepartementet som Regeringskansliet bestämmer och statssekreteraren i Försvarsdepartementet eller den som någon av dem sätter i sitt ställe. Generaldirektören får kalla även andra sakkunniga och experter till sammanträden för att lämna den information som behövs.

14 §  Inspektionen ska tillsammans med rådets ledamöter verka för att upprätthålla och utveckla ledamöternas kompetens på området för kontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Teknisk-vetenskapliga rådet

15 §  Ett teknisk-vetenskapligt råd (Teknisk-vetenskapliga rådet) är knutet till inspektionen för att lämna råd till myndigheten i frågor om klassificeringen av produkter och i andra väsentliga teknisk-vetenskapliga ämnen. Rådet består av generaldirektören och de andra ledamöter som inspektionen utser. Generaldirektören leder rådets arbete.

Samverkansrådet

16 §  Ett råd för samverkan mellan myndigheter i icke- spridningsfrågor (Samverkansrådet) är knutet till inspektionen. Rådet ska verka för en effektiv myndighetssamordning när det gäller åtgärder mot spridning av massförstörelsevapen. Rådet består av generaldirektören och de andra ledamöter från samverkande myndigheter som inspektionen utser. Generaldirektören leder rådets arbete.

Anställningar och uppdrag

17 §  Generaldirektören är myndighetschef.

18 §  I fråga om anställning vid inspektionen av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Ändringar

Förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Ikraftträder
2010-10-01

Förordning (2011:851) om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2012-06-30

Förordning (2014:1557) om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Omfattning
ändr. 2 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2015-02-01