Upphävd författning

Förordning (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2010-11-18
Ändring införd
SFS 2010:1345
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om särskild dagersättning till nyanlända invandrare som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare när de vistas vid en mottagningsenhet hos Migrationsverket.

Särskild dagersättning

2 §  Särskild dagersättning enligt denna förordning lämnas till nyanlända som omfattas av 1 § och som saknar egna medel för sin dagliga livsföring. Sådan ersättning lämnas under högst 30 dagar från det att ersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inte längre betalas ut. Om det finns särskilda skäl för det, får dock ersättning lämnas under längre tid än 30 dagar.

3 §  Särskild dagersättning betalas ut med ett belopp som beräknas enligt 6 § förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

[S2]Särskild dagersättning för barn lämnas dock bara i den mån den sökandes make eller sambo inte har fått någon av följande ersättningar för barnet utbetald för samma period:

  • dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
  • särskild dagersättning enligt denna förordning, eller
  • etableringstillägg enligt 2 kap. 9 § förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

Beslut och utbetalning

4 §  När Migrationsverket får en uppgift från Arbetsförmedlingen enligt 3 kap. 14 § förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare om att en person som vistas vid en mottagningsenhet hos Migrationsverket har rätt till etableringsersättning för deltagande i aktiviteter enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, ska Migrationsverket pröva om särskild dagersättning ska betalas ut till personen enligt denna förordning.

[S2]Migrationsverket betalar ut särskild dagersättning i förskott.

Överklagande

5 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande

6 §  Migrationsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet

Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2017:833) om upphävande av förordningen (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet

Omfattning
upph.