Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
SFS 2010:1350 i lydelse enligt SFS 2019:951
Ikraft
2011-01-01
Upphäver
Lag (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  För att tillgodose de behov av uppgifter om marknads- och konkurrensförhållanden som Konkurrensverket har för att främja en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och en effektiv offentlig upphandling får Konkurrensverket ålägga

 1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter eller handlingar, eller
 2. en kommun eller en region som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur att redovisa kostnader och intäkter i verksamheten.

[S2]Ett åläggande gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag (2019:951).

Prop. 2009/10:218: Paragrafen, vars första stycke har utformats enligt Lagrådets förslag, har behandlats i avsnitt 5.3 och 5.4.

Av första stycket 1 följer att ett företag eller någon annan kan åläggas att tillhandahålla uppgifter eller handlingar. Punktens utformning överensstämmer i väsentliga avseenden med 5 kap. 1 § ...

2 §  Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte

 1. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av konkurrenslagen (2008:579),
 2. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
 3. överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor,
 4. företagshemligheter av teknisk natur, eller
 5. skriftlig handling vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller en advokats biträde inte får höras som vittne om innehållet, och som innehas av advokaten eller biträdet eller den till förmån för vilken tystnadsplikten gäller. Lag (2016:1157).

Prop. 2011/12:88: I paragrafen behandlas olika situationer som inte får omfattas av Konkurrensverkets ålägganden enligt 1 §. Punkten 2 kompletteras med en hänvisning till lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Ändringen innebär att Konkurrensverkets ålägganden enligt 1 § inte får omfatta utredning i enskilda ärenden enligt den lagen. Paragrafen har också ändrats redaktionellt.

Paragrafen behandlas ...

Prop. 2009/10:218: Paragrafen tar upp fem olika situationer som inte får omfattas av Konkurrensverkets ålägganden enligt lagens 1 §.

I punkten 1 anges att uppgiftsskyldigheten inte omfattar utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av konkurrenslagen. Avgränsningen mot konkurrenslagen har behandlats i avsnitt ...

3 §  Den som är uppgiftsskyldig enligt denna lag får inte betungas onödigt.

Prop. 2009/10:218: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.6, anger att den som är uppgiftsskyldig inte får betungas onödigt. En motsvarande bestämmelse finns i 5 § tredje stycket i nuvarande lag. I dennas förarbeten framhöll departementschefen att uppgifternas inhämtande självfallet skulle ske så att företagen betungades så litet som möjligt, bland annat genom att statistiska källor begagnades (Martenius, Konkurrenslagstiftningen, 1985, ...

4 §  Ett åläggande enligt 1 § får förenas med vite. Detta gäller dock inte om åläggandet riktar sig mot någon i dennes egenskap av upphandlande myndighet enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, upphandlande enhet enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, upphandlande myndighet eller enhet enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

[S2]En talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag förs av Konkurrensverket vid Patent- och marknadsdomstolen. Lag (2016:1157).

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om vite. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.5 och 6.

Prop. 2011/12:88: I första stycket kompletteras andra meningen med en hänvisning till lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Ändringen innebär att Konkurrensverket inte får rikta ett åläggande förenat med vite mot någon i dennes egenskap av upphandlande myndighet eller enhet enligt den lagen.

Paragrafen behandlas i avsnitt ...

Prop. 2009/10:218: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.7, anger i första stycket första meningen att Konkurrensverket får förena ett beslut om uppgiftsskyldighet med vite. Till skillnad från motsvarande bestämmelse i 6 § i nuvarande uppgiftsskyldighetslagen fordras inte att ett företag ska ha underlåtit att efterkomma ett åläggande att lämna uppgift för att ett vite ska få föreläggas. Det finns å andra sidan ingen skyldighet ...

5 §  Beslut av Konkurrensverket om åläggande enligt 1 § får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. I fråga om rättegångskostnader tillämpas 31 kap.rättegångsbalken. Lag (2016:226).

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.5 och 6.

Prop. 2009/10:218: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.8, anger att beslut av Konkurrensverket att ålägga någon uppgiftsskyldighet får överklagas hos Marknadsdomstolen. Paragrafen omfattar alla de former av ålägganden som nämns i 1 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011, då lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden ska upphöra att gälla.
 2. Beslut som har meddelats enligt den upphävda lagen ska fortfarande gälla.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:9, Prop. 2009/10:218, Bet. 2010/11:NU4
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:475) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

Förarbeten
Rskr. 2011/12:263, Prop. 2011/12:88, Bet. 2011/12:NU12
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2012-08-01

Lag (2016:226) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
 2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.
 3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2016-09-01

Lag (2016:1157) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före den 1 januari 2017.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:66, Prop. 2015/16:195, Bet. 2016/17:FiU7
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2019:951) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-01-01