Upphävd författning

Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2010-04-29
Ändring införd
SFS 2010:299 i lydelse enligt SFS 2021:1035
Ikraft
2010-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

Lagens syfte

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av

 1. Europarådets konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terrorism med tilläggsprotokollet den 19 maj 2015,
 2. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014), och
 3. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF. Lag (2018:1313).

Prop. 2015/16:78: 2. Europeiska unionens rambeslut den 28 november 2008 om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (2008/919/RIF), och

3. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014).

Paragrafen anger att lagen genomför vissa internationella åtaganden.

I bestämmelsen läggs punkt 6 i resolutionen till. Redaktionellt förtydligas paragrafen genom att det införs en punktlista.

Prop. 2017/18:174: 1. Europarådets konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terrorism med tilläggsprotokollet den 19 maj 2015, 2. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014), och

3. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF.

Paragrafen anger att lagen genomför vissa internationella ...

Prop. 2009/10:78: Paragrafen anger lagens syfte, vilket är att genomföra Europarådets konvention om förebyggande av terrorism och EU:s rambeslut om ändring av rambeslutet om bekämpande av terrorism.

Särskilt allvarlig brottslighet

2 §  Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

 1. mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta, om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,
 2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,
 3. sådan brottslighet som avses i
  1. artikel 1 i den internationella konventionen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan,
  2. artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärnämne,
  3. artikel 2 i den internationella konventionen den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister, och
  4. artikel 2 i den internationella konventionen den 13 april 2005 för bekämpande av nukleär terrorism,
 4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om sådana brott, om gärningen utförs mot sådana internationellt skyddade personer som avses i konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personer, samt
 5. brott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Lag (2017:337).

Prop. 2013/14:212: 1. mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta, om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,

2. terroristbrott enligt 2 ...

Prop. 2016/17:108: 1. mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta, om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,

2. terroristbrott enligt <a href="https://lagen.nu/2003:148#P2" ...

Prop. 2009/10:78: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.1, anger vad som i lagen avses med särskilt allvarlig brottslighet. Bestämmelsen är utformad med 2 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall som förebild. Genom att även 3 § i sagda lag ingår i ...

Terroristorganisation

2 a §  Med terroristorganisation avses i denna lag en sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldiga till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet. Lag (2020:14).

Prop. 2019/20:36: som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldiga till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet.

Paragrafen, som är ny, innehåller en definition av vad som i lagen avses med en terroristorganisation. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.1.

En terroristorganisation definieras som en sammanslutning av personer ...

Ansvar

Samröre med en terroristorganisation

2 b §  Till fängelse i högst två år döms, om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja en terroristorganisation, den som

 1. för terroristorganisationen tar befattning med vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor eller transportmedel,
 2. upplåter lokal eller mark till terroristorganisationen, eller
 3. lämnar annat liknande stöd till terroristorganisationen. Lag (2020:14).

Offentlig uppmaning

3 §  Den som i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker förleda till särskilt allvarlig brottslighet eller till samröre med en terroristorganisation enligt 2 b § döms till fängelse i högst två år. Lag (2020:14).

Prop. 2019/20:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om offentlig uppmaning till terroristbrottslighet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Paragrafen ändras på så sätt att straffansvaret utvidgas till att omfatta även den som i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker förleda till samröre med en terroristorganisation på ett sådant sätt som anges i 2 b §. Ändringen innebär att det för straffansvar är tillräckligt ...

Prop. 2009/10:78: Paragrafen har behandlats i avsnitt 8.1.

I bestämmelsen kriminaliseras offentlig uppmaning till särskilt allvarlig brottslighet. Vad som avses med särskilt allvarlig brottslighet behandlas i författningskommentaren till 2 §.

Bestämmelsen har utformats i nära anslutning till bestämmelsen om uppvigling i 16 kap. 5 § ...

 • NJA 2019 s. 909:Offentlig uppmaning att ge pengar eller annan egendom för vapeninköp till två terroristklassade organisationer via en öppen Facebooksida har bedömts vara straffbar, oavsett att organisationerna har varit parter i en väpnad konflikt. Brottet har ansetts vara av sådan art att fängelse normalt ska ådömas. Även fråga om kraven på en gärningsbeskrivning.

Rekrytering

4 §  Den som söker förmå någon annan, i annat fall än som anges i 3 §, att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet eller försök, förberedelse eller stämpling till sådan brottslighet eller att ha samröre med en terroristorganisation enligt 2 b § döms till fängelse i högst två år. Lag (2020:14).

Prop. 2019/20:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om rekrytering till terroristbrottslighet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Paragrafen ändras på så sätt att straffansvaret utvidgas till att omfatta även rekrytering till samröre med en terroristorganisation på ett sådant sätt som anges i 2 b §. Förutsättningarna för ansvar enligt det utvidgade tillämpningsområdet är att gärningsmannen söker förmå någon annan, utan ...

Prop. 2017/18:174: Paragrafen behandlar rekrytering till särskilt allvarlig brottslighet. Straffansvaret utvidgas till att omfatta även den som, i annat fall än som anges i bestämmelsen om offentlig uppmaning i 3 §, söker förmå någon annan att begå eller annars medverka till försök, förberedelse eller stämpling till särskilt allvarlig brottslighet. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.2.

Vad som är särskilt allvarlig ...

Prop. 2009/10:78: Paragrafen har behandlats i avsnitt 8.1.

I bestämmelsen kriminaliseras rekrytering till särskilt allvarlig brottslighet. Vad som avses med särskilt allvarlig brottslighet behandlas i författningskommentaren till 2 §.

Regleringen bygger på bestämmelsen i 23 kap. 2 § andra stycket brottsbalken om stämpling till ...

Utbildning

5 §  Den som meddelar eller söker meddela instruktioner om tillverkning eller användning av sådana sprängämnen, vapen eller skadliga eller farliga ämnen som är särskilt ägnade att användas för särskilt allvarlig brottslighet, eller om andra metoder eller tekniker som är särskilt ägnade för sådant ändamål, döms till fängelse i högst två år, om gärningen har begåtts med vetskap om att mottagaren har för avsikt att använda instruktionerna för att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet. Lag (2018:1313).

Prop. 2017/18:174: I paragrafen regleras straffansvar för den som utbildar någon annan för särskilt allvarlig brottslighet. Kravet på vetskap om avsikten hos den som tar emot instruktionerna förtydligas så att det uttryckligen framgår att avsikten kan omfatta inte enbart att begå utan också att annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet. Det sker genom att formuleringen ”vetskap om att instruktionerna är avsedda att användas för särskilt allvarlig brottslighet” ändras till ”vetskap om att mottagaren har ...

Prop. 2009/10:78: Paragrafen har behandlats i avsnitt 8.1.

I bestämmelsen kriminaliseras utbildning för särskilt allvarlig brottslighet. Vad som avses med särskilt allvarlig brottslighet behandlas i författningskommentaren till 2 §.

Bestämmelsen omfattar fall där någon meddelar eller söker meddela instruktioner om (1) tillverkning eller användning av sådana sprängämnen, vapen eller skadliga eller ...

5 a §  Den som tar del av sådana instruktioner som avses i 5 § i avsikt att använda dem för att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år. Lag (2018:1313).

Prop. 2015/16:78: dem för särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år, om meddelandet av instruktionerna varit särskilt ägnat att främja sådan brottslighet.

Paragrafen är ny. Den tar sikte på mottagande av utbildning avseende särskilt allvarlig brottslighet. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.1. ...

Prop. 2017/18:174: I paragrafen regleras straffansvar för den som utbildar sig för särskilt allvarlig brottslighet.

Straffansvaret utvidgas genom en ändring som innebär att det är straffbart att ta del av, och inte enbart ta emot, instruktioner. En ytterligare utvidgning görs genom att det inte längre krävs att meddelandet av instruktionerna varit särskilt ägnat att främja särskilt allvarlig brottslighet. Vidare förtydligas kravet på avsikt så att det uttryckligen framgår att avsikten att använda ...

Resa

5 b §  Till fängelse i högst två år döms den som reser eller påbörjar en resa till ett annat land i avsikt att

 1. begå särskilt allvarlig brottslighet eller göra sig skyldig till förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet,
 2. ha samröre med en terroristorganisation enligt 2 b §, eller
 3. meddela eller ta del av instruktioner enligt 5 eller 5 a §.

[S2]Första stycket gäller inte den som är svensk medborgare och som reser eller påbörjar en resa till Sverige. Lag (2020:14).

Prop. 2015/16:78: Paragrafen är ny. Den tar sikte på resor som görs i avsikt att (1) begå eller förbereda särskilt allvarlig brottslighet, eller (2) ge eller ta emot

utbildning avseende särskilt allvarlig brottslighet. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.2.

Med resa avses ...

Prop. 2019/20:36: 1. begå särskilt allvarlig brottslighet eller göra sig skyldig till förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet,

Prop. 2017/18:174: 1. begå särskilt allvarlig brottslighet eller göra sig skyldig till förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet, eller

2. meddela eller ta del av instruktioner enligt 5 eller 5 a §.

Första stycket gäller inte den som är svensk medborgare och som reser eller påbörjar en resa till Sverige.

I paragrafen regleras straffansvar för resor i terrorismsyfte. Straffansvaret utvidgas ...

Övriga bestämmelser om ansvar

6 §  Om brott som anges i 2 b, 3, 4, 5 eller 5 a § är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

[S2]Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har avsett särskilt allvarlig brottslighet som innefattar fara för flera människoliv eller för egendom av särskild betydelse, om brottet har ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller om det annars har varit av särskilt farlig art. Lag (2020:14).

Prop. 2015/16:78: Paragrafen innehåller en särskild, strängare straffskala för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning som är att anse som grov. Det anges även vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt. Ändringen behandlas i avsnitt 5.2.1.

I paragrafen läggs 5 a § till. Det innebär att det är möjligt att döma till strängare straff för grova fall av mottagande av utbildning. ...

Prop. 2019/20:36: Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har avsett särskilt allvarlig brottslighet som innefattar fara för flera människoliv eller för egendom av särskild betydelse, om brottet har ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller om det annars har varit av särskilt farlig art.

Paragrafen innehåller bestämmelser om en särskild, strängare straffskala för vissa brott mot lagen som är ...

Prop. 2009/10:78: Paragrafen har behandlats i avsnitt 8.2.

Bestämmelsen innehåller en särskild, strängare straffskala för brott enligt 3, 4 eller 5 § som är att anse som grovt. I paragrafen anges även vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömande av om brottet är grovt. Vid bedömningen ska samtliga relevanta omständigheter beaktas. ...

7 §  Ansvar enligt 2 b § ska inte dömas ut om samröret har varit obetydligt eller om gärningen med hänsyn till andra omständigheter är att anse som ringa.

[S2]Ansvar enligt 3, 4, 5, 5 a eller 5 b § ska inte dömas ut om det funnits endast obetydlig fara för att gärningen skulle leda till förövande av särskilt allvarlig brottslighet, eller om gärningen med hänsyn till andra omständigheter är att anse som ringa. Lag (2020:14).

Prop. 2019/20:36: Ansvar enligt 3, 4, 5, 5 a eller 5 b § ska inte dömas ut om det funnits endast obetydlig fara för att gärningen skulle leda till förövande av särskilt allvarlig brottslighet, eller om gärningen med hänsyn till andra omständigheter är att anse som ringa.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att ringa fall av gärningar enligt lagen inte ska föranleda straffansvar. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2009/10:78: Paragrafen har behandlats i avsnitt 8.1.

Enligt bestämmelsen ska ringa fall inte föranleda ansvar. Regleringen är påkallad bl.a. av att definitionen av särskilt allvarlig brottslighet i lagen är vid och att ansvar enligt 3–5 §§ kan inträda i ett förhållandevis tidigt skede. Vad som utesluts är sådana mindre allvarliga fall där straffansvar inte är motiverat. I bestämmelsen nämns endast exempel på sådana ...

7 a §  För försök till brott som anges i 2 b § döms det till ansvar enligt 23 kap. 1 § brottsbalken. Lag (2020:14).

Prop. 2019/20:36: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om straffansvar för försök till samröre med en terroristorganisation. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.1.

Ansvar för försök förutsätter enligt 23 kap. 1 § brottsbalken att utförandet av brottet har påbörjats utan att brottet har fullbordats och att det förelegat fara för fullbordan ...

8 §  Om en gärning som anges i 3, 4, 5, 5 a eller 5 b § är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken eller i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott ska ansvar enligt denna lag inte dömas ut. Lag (2020:14).

Prop. 2019/20:36: Paragrafen innehåller en s.k. subsidiaritetsregel som innebär att lagen inte ska tillämpas om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken eller terroristbrottslagen. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.3.

Paragrafen ändras endast genom att det uttryckligen anges vilka brott i lagen som omfattas av subsidiaritetsregeln. ...

Prop. 2009/10:78: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.2, innebär att det straffansvar som föreskrivs enligt denna lag inte ska tillämpas om gärningen är belagd med samma eller strängare straff enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Domsrätt

9 §  Även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken är svensk domstol behörig att döma över brott enligt denna lag om brottet har begåtts

 1. av en svensk medborgare, av en utlänning med hemvist i Sverige eller av en utlänning som befinner sig här i landet,
 2. till förmån för en juridisk person som är etablerad i Sverige, eller
 3. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot en av dess byråer eller ett av dess organ, om byrån eller organet har säte i Sverige.

[S2]Första stycket gäller även om brottet i enlighet med 8 § ska bestraffas enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

[S3]Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 7 § brottsbalken. Lag (2021:1035).

Prop. 2017/18:174: 1. av en svensk medborgare, av en utlänning med hemvist i Sverige eller av en utlänning som befinner sig här i landet,

Prop. 2009/10:78: Paragrafen har behandlats i avsnitt 8.3.

Bestämmelsen i första stycket 1 innebär att svensk domstol har behörighet vid brott mot denna lag som har begåtts av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige, oavsett lagen på gärningsorten. Bestämmelsen i första stycket 2 innebär att svensk domsrätt föreligger vid brott mot EU:s institutioner liksom vid brott mot organ, om organet ...

Ändringar

Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Förarbeten
Rskr. 2009/10:234, Prop. 2009/10:78
Ikraftträder
2010-12-01

Lag (2014:436) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:289, Prop. 2013/14:212, Bet. 2013/14:JuU39
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2016:95) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:143, Prop. 2015/16:78, Bet. 2015/16:JuU17
Omfattning
ändr. 1, 6 §§; nya 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 5 b §
Ikraftträder
2016-04-01

Lag (2017:337) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:232, Prop. 2016/17:108, Bet. 2016/17:JuU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:1313) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:390, Prop. 2017/18:174, Bet. 2017/18:JuU35
Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 5 a, 5 b, 9 §§
Ikraftträder
2018-09-01

Lag (2020:14) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Förarbeten
Rskr. 2019/20:145, Prop. 2019/20:36, Bet. 2019/20:JuU13
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 2 §; ändr. 3, 4, 5 b, 6, 7, 8 §§; nya 2 a, 2, b, 7 a §§, rubr. närmast före 2 a, 2 b §§, rubr. närmast efter 2 a §
Ikraftträder
2020-03-01

Lag (2021:1035) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Förarbeten
Rskr. 2021/22:20, Prop. 2020/21:204, Bet. 2021/22:JuU4
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2022-01-01

Ändring, SFS 2022:666

Omfattning
upph.