lagen.nu

Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2010-04-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:337
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-06-01

Lagens syfte

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av

 • 1. Europarådets konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terrorism,
 • 2. Europeiska unionens rambeslut den 28 november 2008 om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (2008/919/RIF), och
 • 3. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014). Lag (2016:95).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:95

Särskilt allvarlig brottslighet

(Upphör att gälla 2017-07-01 00:00:00)

2 § Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

 • 1. mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta, om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,
 • 2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,
 • 3. sådan brottslighet som avses i
  • a) artikel 1 i den internationella konventionen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan,
  • b) artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärnämne,
  • c) artikel 2 i den internationella konventionen den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister, och
  • d) artikel 2 i den internationella konventionen den 13 april 2005 för bekämpande av nukleär terrorism,
 • 4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om sådana brott, om gärningen utförs mot sådana internationellt skyddade personer som avses i konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personer, samt
 • 5. brott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Lag (2014:436).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:436, 2017:337
(Träder i kraft 2017-07-01 00:00:00)

2 § Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

 • 1. mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta, om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,
 • 2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,
 • 3. sådan brottslighet som avses i
  • a) artikel 1 i den internationella konventionen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan,
  • b) artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärnämne,
  • c) artikel 2 i den internationella konventionen den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister, och
  • d) artikel 2 i den internationella konventionen den 13 april 2005 för bekämpande av nukleär terrorism,
 • 4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om sådana brott, om gärningen utförs mot sådana internationellt skyddade personer som avses i konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personer, samt
 • 5. brott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Lag (2017:337).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:436, 2017:337

Ansvar

Offentlig uppmaning

3 § Den som i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker förleda till särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Rekrytering

4 § Den som söker förmå någon annan, i annat fall än som anges i 3 §, att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år.

Utbildning

5 § Den som meddelar eller söker meddela instruktioner om tillverkning eller användning av sådana sprängämnen, vapen eller skadliga eller farliga ämnen som är särskilt ägnade att användas för särskilt allvarlig brottslighet, eller om andra metoder eller tekniker som är särskilt ägnade för sådant ändamål, döms till fängelse i högst två år, om gärningen har begåtts med vetskap om att instruktionerna är avsedda att användas för särskilt allvarlig brottslighet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 a § Den som tar emot sådana instruktioner som avses i 5 § i avsikt att använda dem för särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år, om meddelandet av instruktionerna varit särskilt ägnat att främja sådan brottslighet. Lag (2016:95).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:95

Resa

5 b § Till fängelse i högst två år döms den som reser eller påbörjar en resa till ett annat land än det land där han eller hon är medborgare i avsikt att

 • 1. begå eller förbereda särskilt allvarlig brottslighet, eller
 • 2. meddela eller ta emot instruktioner enligt 5 eller 5 a §. Lag (2016:95).

Övriga bestämmelser om ansvar

6 § Om brott som anges i 3, 4, 5 eller 5 a § är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet avsett särskilt allvarlig brottslighet som innefattar fara för flera människoliv eller för egendom av särskild betydelse, om brottet ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller om det annars varit av särskilt farlig art. Lag (2016:95).

7 § Ansvar enligt denna lag ska inte dömas ut om det funnits endast obetydlig fara för att gärningen skulle leda till förövande av särskilt allvarlig brottslighet eller om gärningen med hänsyn till andra omständigheter är att anse som ringa.

8 § Om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbal-ken eller i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott ska ansvar enligt denna lag inte dömas ut.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Domsrätt

9 § Även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken döms för brott enligt denna lag vid svensk domstol om brottet har begåtts

 • 1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige, eller
 • 2. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot ett organ som inrättats i enlighet med Fördraget om Europeiska unionen eller Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som har säte i Sverige.

Första stycket gäller även om brottet i enlighet med 8 § ska bestraffas enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 § brottsbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2010:299

Officiell version (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 2009/10:78, bet 2009/10:JuU22, rskr. 2009/10:234, EUTL330/2008 s21
Ikraft
2010-12-01
SFS-nummer
2010:299
CELEX-nr
32008F0919

Lag (2014:436) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:212, bet. 2013/14:JuU39, rskr. 2013/14:289
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:436
Rubrik
Lag (2014:436) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Lag (2016:95) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143
Omfattning
ändr. 1, 6 §§;nya 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 5 b §
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2016:95
Rubrik
Lag (2016:95) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Lag (2017:337) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:337
Rubrik
Lag (2017:337) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation