lagen.nu

Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2002-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:644
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Lagens syfte

1 § Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser för genomförande av

 • 1. den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 9 december 1999 (54/109), och
 • 2. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014).

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns ytterligare bestämmelser för att genomföra konventionen. De avser åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lag (2017:644).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:73, 2016:94, 2017:644

Särskilt allvarlig brottslighet

2 § Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

 • 1. mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,
 • 2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,
 • 3. sådan brottslighet som avses i
  • a) artikel 1 i den internationella konventionen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan,
  • b) artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärn-ämne,
  • c) artikel 2 i den internationella konventionen den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister, och
  • d) artikel 2 i den internationella konventionen den 13 april 2005 för bekämpande av nukleär terrorism, samt
 • 4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om sådana brott, om gärningen utförs mot sådana internationellt skyddade personer som avses i konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personer. Lag (2017:334).

Ansvar

3 § Till fängelse i högst två år döms den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas

 • 1. för att begå särskilt allvarlig brottslighet, eller
 • 2. av en person eller en sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet.

Om brott som anges i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2016:94).

3 a § Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för en sådan resa som avses i 5 b § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2016:94).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:94

4 § För försök till brott enligt 3 § döms till ansvar enligt bestämmelserna i 23 kap. 1 § brottsbalken.

5 § Ansvar enligt denna lag ska inte dömas ut om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken eller i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Lag (2016:94).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:150, 2016:94

Domsrätt

6 § Svensk medborgare eller utlänning som befinner sig här i landet och som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk domstol även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken. Detta gäller även om brottet i enlighet med 5 § i denna lag ska bestraffas enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 § brottsbalken. Lag (2016:94).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:150, 2016:94

Förverkande

7 § Egendom som varit föremål för brott enligt denna lag ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan värdet av den förklaras förverkat. Även utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2014:312).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:312, 2015:52

Penningbeslag

8 § Egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet som skäligen kan antas vara föremål för brott enligt denna lag, eller ett motsvarande värde, får tas i beslag (penningbeslag).

Penningbeslag får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Lag (2014:312).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:1190, 2014:312, 2009:73

9 § Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Penningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig.

Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan än Polismyndigheten.

För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken. Lag (2014:624).

Ändringar/Förarbeten (5)

10 § Har upphävts genom lag (2009:73).
11 § Har upphävts genom lag (2009:73).
12 § Har upphävts genom lag (2009:73).
13 § Har upphävts genom lag (2009:73).
14 § Har upphävts genom lag (2009:73).
15 § Har upphävts genom lag (2009:73).
16 § Har upphävts genom lag (2009:73).
17 § Har upphävts genom lag (2009:73).
18 § Har upphävts genom lag (2009:73).
19 § Har upphävts genom lag (2009:73).
20 § Har upphävts genom lag (2009:73).
21 § Har upphävts genom lag (2009:73).
22 § Har upphävts genom lag (2009:73).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:444

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 2001/02:149, bet. 2001/02:JuU25, rskr. 2001/02:268
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:444

Lag (2003:150) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
Omfattning
ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:150
Rubrik
Lag (2003:150) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Lag (2004:1190) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70
Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 22 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1190
Rubrik
Lag (2004:1190) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Lag (2006:923) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30 och LU39, rskr. 2005/06:277 och 364, EUTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
Ikraft
2006-08-18
CELEX-nr
32001R2157, 32003R1435
Omfattning
ändr. 10 §
SFS-nummer
2006:923
Rubrik
Lag (2006:923) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Lag (2009:73) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163, EUTL309/2005 s15
Ikraft
2009-03-15
CELEX-nr
32005L0060
Omfattning
upph. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§;ändr. författningsrubr., 1 §
SFS-nummer
2009:73
Rubrik
Lag (2009:73) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Lag (2014:312) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253
Omfattning
ändr. 3, 7 §§;nya 8, 9 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:312
Rubrik
Lag (2014:312) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Lag (2014:624) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:624
Rubrik
Lag (2014:624) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i

Lag (2015:52) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6, rskr. 2014/15:101.
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 7 §, rubr. närmast före 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§
Ikraft
2015-04-01
SFS-nummer
2015:52
Rubrik
Lag (2015:52) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Lag (2016:94) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5, 6 §§;ny 3 a §
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2016:94
Rubrik
Lag (2016:94) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Lag (2017:334) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:334
Rubrik
Lag (2017:334) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Lag (2017:644) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:644
Rubrik
Lag (2017:644) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation